posted by 지니램프 2011.12.18 14:55가. 특별시, 광역시, 도


시․도
현        행
종        전
서울특별시
Seoul
Seoul
부산광역시
Busan
Pusan
대구광역시
Daegu
Taegu
광주광역시
Gwangju
Kwangju
인천광역시
Incheon
Inch’ŏn
대전광역시
Daejeon
Taejŏn
울산광역시
Ulsan
Ulsan
경기도
Gyeonggi-do
Kyŏnggi-do
강원도
Gangwon-do
Kang-won-do
충청북도
Chungcheongbuk-do
Ch’ungch’ŏngbuk-do
충청남도
Chungcheongnam-do
Ch’ungch’ŏngnam-do
전라북도
Jeollabuk-do
Chŏllabuk-do
전라남도
Jeollanam-do
Chŏllanam-do
경상북도
Gyeongsangbuk-do
Kyŏngsangbuk-do
경상남도
Gyeongsangnam-do
Kyŏngsangnam-do
제주도
Jeju-do
Cheju-do


<북  한>

시․도
현        행
종        전
평양
Pyeongyang
P’yŏng-yang
개성
Gaeseong
Kaesŏng
평안북도
Pyeonganbuk-do
P’yŏng-anbuk-do
평안남도
Pyeongannam-do
P’yŏng-annam-do
함경북도
Hamgyeongbuk-do
Hamgyŏngbuk-do
함경남도
Hamgyeongnam-do
Hamgyŏngnam-do
황해북도
Hwanghaebuk-do
Hwanghaebuk-do
황해남도
Hwanghaenam-do
Hwanghaenam-do
양강도
Yanggang-do
Yanggang-do
자강도
Jagang-do
Chagang-do
강원도
Gangwon-do
Kang-won-do

나. 시, 군, 구


시․도
시․군․구
현        행
종        전
서울

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


강남구
강동구
강북구
강서구
관악구
광진구
구로구
금천구
노원구
도봉구
동대문구
동작구
마포구
서대문구
서초구
성동구
성북구
송파구
양천구
영등포구
용산구
은평구
종로구
중구
중랑구
Gangnam-gu
Gangdong-gu
Gangbuk-gu
Gangseo-gu
Gwanak-gu
Gwangjin-gu
Guro-gu
Geumcheon-gu
Nowon-gu
Dobong-gu
Dongdaemun-gu
Dongjak-gu
Mapo-gu
Seodaemun-gu
Seocho-gu
Seongdong-gu
Seongbuk-gu
Songpa-gu
Yangcheon-gu
Yeongdeungpo-gu
Yongsan-gu
Eunpyeong-gu
Jongno-gu
Jung-gu
Jungnang-gu
Kangnam-gu
Kangdong-gu
Kangbuk-gu
Kangsŏ-gu
Kwanak-gu
Kwangjin-gu
Kuro-gu
Kŭmch’ŏn-gu
Nowon-gu
Tobong-gu
Tongdaemun-gu
Tongjak-gu
Map’o-gu
Sŏdaemun-gu
Sŏch’o-gu
Sŏngdong-gu
Sŏngbuk-gu
Songp’a-gu
Yangch’ŏn-gu
Yŏngdŭngp’o-gu
Yongsan-gu
Ŭnp’yŏng-gu
Chongno-gu
Chung-gu
Chungnang-gu
부산

 

 


강서구
금정구
남구
동구
동래구
부산진구
북구
Gangseo-gu
Geumjeong-gu
Nam-gu
Dong-gu
Dongnae-gu
Busanjin-gu
Buk-gu
Kangsŏ-gu
Kŭmjŏng-gu
Nam-gu
Tong-gu
Tongnae-gu
Pusanjin-gu
Puk-gu


시․도
시․군․구
현        행
종        전

사상구
사하구
서구
수영구
연제구
영도구
중구
해운대구
기장군
Sasang-gu
Saha-gu
Seo-gu
Suyeong-gu
Yeonje-gu
Yeongdo-gu
Jung-gu
Haeundae-gu
Gijang-gun
Sasang-gu
Saha-gu
Sŏ-gu
Suyŏng-gu
Yŏnje-gu
Yŏngdo-gu
Chung-gu
Haeundae-gu
Kijang-gun
대구

 

 

 

남구
달서구
동구
북구
서구
수성구
중구
달성군
Nam-gu
Dalseo-gu
Dong-gu
Buk-gu
Seo-gu
Suseong-gu
Jung-gu
Dalseong-gun
Nam-gu
Talsŏ-gu
Tong-gu
Puk-gu
Sŏ-gu
Susŏng-gu
Chung-gu
Talsŏng-gun
광주

 


광산구
남구
동구
북구
서구
Gwangsan-gu
Nam-gu
Dong-gu
Buk-gu
Seo-gu
Kwangsan-gu
Nam-gu
Tong-gu
Puk-gu
Sŏ-gu
인천

 

 

 

 

계양구
남구
남동구
동구
부평구
서구
연수구
중구
강화군
옹진군
Gyeyang-gu
Nam-gu
Namdong-gu
Dong-gu
Bupyeong-gu
Seo-gu
Yeonsu-gu
Jung-gu
Ganghwa-gun
Ongjin-gun
Kyeyang-gu
Nam-gu
Namdong-gu
Tong-gu
Pup’yŏng-gu
Sŏ-gu
Yŏnsu-gu
Chung-gu
Kanghwa-gun
Ongjin-gun
대전


대덕구
동구
서구
Daedeok-gu
Dong-gu
Seo-gu
Taedŏk-gu
Tong-gu
Sŏ-gu


시․도
시․군․구
현        행
종        전

유성구
중구
Yuseong-gu
Jung-gu
Yusŏng-gu
Chung-gu
울산

 


남구
동구
북구
중구
울주군
Nam-gu
Dong-gu
Buk-gu
Jung-gu
Ulju-gun
Nam-gu
Tong-gu
Puk-gu
Chung-gu
Ulchu-gun
경기

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


고양시
덕양구
일산구
과천시
광명시
구리시
군포시
김포시
남양주시
동두천시
부천시
소사구
오정구
원미구 
성남시
분당구
수정구
중원구
수원시
권선구
장안구
팔달구
시흥시
안산시
안성시
안양시
동안구
만안구
오산시
Goyang-si
Deogyang-gu
Ilsan-gu
Gwacheon-si
Gwangmyeong-si
Guri-si
Gunpo-si
Gimpo-si
Namyangju-si
Dongducheon-si
Bucheon-si
Sosa-gu
Ojeong-gu
Wonmi-gu
Seongnam-si
Bundang-gu
Sujeong-gu
Jungwon-gu
Suwon-si
Gwonseon-gu
Jangan-gu
Paldal-gu
Siheung-si
Ansan-si
Anseong-si
Anyang-si
Dongan-gu
Manan-gu
Osan-si
Koyang-shi
Tŏgyang-gu
Ilsan-gu
Kwach’ŏn-shi
Kwangmyŏng-shi
Kuri-shi
Kunp’o-shi
Kimp’o-shi
Namyangju-shi
Tongduch’ŏn-shi
Puch’ŏn-shi
Sosa-gu
Ojŏng-gu
Wonmi-gu
Sŏngnam-shi
Pundang-gu
Sujŏng-gu
Chung-won-gu
Suwon-shi
Kwonsŏn-gu
Chang-an-gu
P’altal-gu
Shihŭng-shi
Ansan-shi
Ansŏng-shi
Anyang-shi
Tong-an-gu
Manan-gu
Osan-shi


시․도
시․군․구
현        행
종        전

용인시
Yongin-si
Yong-in-shi

의왕시
Uiwang-si
Ŭiwang-shi

의정부시
Uijeongbu-si
Ŭijŏngbu-shi

이천시
Icheon-si
Ich’ŏn-shi

파주시
Paju-si
P’aju-shi

평택시
Pyeongtaek-si
P’yŏngt’aek-shi

하남시
Hanam-si
Hanam-shi

가평군
Gapyeong-gun
Kap’yŏng-gun

광주군
Gwangju-gun
Kwangju-gun

양주군
Yangju-gun
Yangju-gun

양평군
Yangpyeong-gun
Yangp’yŏng-gun

여주군
Yeoju-gun
Yŏju-gun

연천군
Yeoncheon-gun
Yŏnch’ŏn-gun

포천군
Pocheon-gun
P’och’ŏn-gun

화성군
Hwaseong-gun
Hwasŏng-gun
강원
강릉시
Gangneung-si
Kangnŭng-shi

동해시
Donghae-si
Tonghae-shi

삼척시
Samcheok-si
Samch’ŏk-shi

속초시
Sokcho-si
Sokch’o-shi

원주시
Wonju-si
Wonju-shi

춘천시
Chuncheon-si
Ch’unch’ŏn-shi

태백시
Taebaek-si
T’aebaek-shi

고성군
Goseong-gun
Kosŏng-gun

양구군
Yanggu-gun
Yanggu-gun

양양군
Yangyang-gun
Yang-yang-gun

영월군
Yeongwol-gun
Yŏng-wol-gun

인제군
Inje-gun
Inje-gun

정선군
Jeongseon-gun
Chŏngsŏn-gun

철원군
Cheorwon-gun
Ch’ŏrwon-gun

평창군
Pyeongchang-gun
P’yŏngch’ang-gun

홍천군
Hongcheon-gun
Hongch’ŏn-gun

화천군
Hwacheon-gun
Hwach’ŏn-gun

횡성군
Hoengseong-gun
Hoengsŏng-gun
충북
제천시
Jecheon-si
Chech’ŏn-shi

청주시
Cheongju-si
Ch’ŏngju-shi


시․도
시․군․구
현        행
종        전

상당구
Sangdang-gu
Sangdang-gu

흥덕구
Heungdeok-gu
Hŭngdŏk-gu

충주시
Chungju-si
Ch’ungju-shi

괴산군
Goesan-gun
Koesan-gun

단양군
Danyang-gun
Tanyang-gun

보은군
Boeun-gun
Poŭn-gun

영동군
Yeongdong-gun
Yŏngdong-gun

옥천군
Okcheon-gun
Okch’ŏn-gun

음성군
Eumseong-gun
Ŭmsŏng-gun

진천군
Jincheon-gun
Chinch’ŏn-gun

청원군
Cheongwon-gun
Ch’ŏng-won-gun
충남
공주시
Gongju-si
Kongju-shi

논산시
Nonsan-si
Nonsan-shi

보령시
Boryeong-si
Poryŏng-shi

서산시
Seosan-si
Sŏsan-shi

아산시
Asan-si
Asan-shi

천안시
Cheonan-si
Ch’ŏnan-shi

금산군
Geumsan-gun
Kŭmsan-gun

당진군
Dangjin-gun
Tangjin-gun

부여군
Buyeo-gun
Puyŏ-gun

서천군
Seocheon-gun
Sŏch’ŏn-gun

연기군
Yeongi-gun
Yŏn-gi-gun

예산군
Yesan-gun
Yesan-gun

청양군
Cheongyang-gun
Ch’ŏng-yang-gun

태안군
Taean-gun
T’aean-gun

홍성군
Hongseong-gun
Hongsŏng-gun
전북
군산시
Gunsan-si
Kunsan-shi

김제시
Gimje-si
Kimje-shi

남원시
Namwon-si
Namwon-shi

익산시
Iksan-si
Iksan-shi

전주시
Jeonju-si
Chŏnju-shi

덕진구
Deokjin-gu
Tŏkchin-gu

완산구
Wansan-gu
Wansan-gu

정읍시
Jeongeup-si
Chŏng-ŭp-shi

고창군
Gochang-gun
Koch’ang-gun


시․도
시․군․구
현        행
종        전

무주군
부안군
순창군
완주군
임실군
장수군
진안군
Muju-gun
Buan-gun
Sunchang-gun
Wanju-gun
Imsil-gun
Jangsu-gun
Jinan-gun
Muju-gun
Puan-gun
Sunch’ang-gun
Wanju-gun
Imshil-gun
Changsu-gun
Chinan-gun
전남

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

광양시
나주시
목포시
순천시
여수시
강진군
고흥군
곡성군
구례군
담양군
무안군
보성군
신안군
영광군
영암군
완도군
장성군
장흥군
진도군
함평군
해남군 
화순군
Gwangyang-si
Naju-si
Mokpo-si
Suncheon-si
Yeosu-si
Gangjin-gun
Goheung-gun
Gokseong-gun
Gurye-gun
Damyang-gun
Muan-gun
Boseong-gun
Sinan-gun
Yeonggwang-gun
Yeongam-gun
Wando-gun
Jangseong-gun
Jangheung-gun
Jindo-gun
Hampyeong-gun
Haenam-gun
Hwasun-gun
Kwang-yang-shi
Naju-shi
Mokp’o-shi
Sunch’ŏn-shi
Yŏsu-shi
Kangjin-gun
Kohŭng-gun
Koksŏng-gun
Kurye-gun
Tamyang-gun
Muan-gun
Posŏng-gun
Shinan-gun
Yŏnggwang-gun
Yŏng-am-gun
Wando-gun
Changsŏng-gun
Changhŭng-gun
Chindo-gun
Hamp’yŏng-gun
Haenam-gun
Hwasun-gun
경북

 

 


경산시
경주시
구미시
김천시
문경시
상주시
안동시
Gyeongsan-si
Gyeongju-si
Gumi-si
Gimcheon-si
Mungyeong-si
Sangju-si
Andong-si
Kyŏngsan-shi
Kyŏngju-shi
Kumi-shi
Kimch’ŏn-shi
Mun-gyŏng-shi
Sangju-shi
Andong-shi


시․도
시․군․구
현        행
종        전

영주시
Yeongju-si
Yŏngju-shi

영천시
Yeongcheon-si
Yŏngch’ŏn-shi

포항시
Pohang-si
P’ohang-shi

남구
Nam-gu
Nam-gu

북구
Buk-gu
Puk-gu

고령군
Goryeong-gun
Koryŏng-gun

군위군
Gunwi-gun
Kunwi-gun

봉화군
Bonghwa-gun
Ponghwa-gun

성주군
Seongju-gun
Sŏngju-gun

영덕군
Yeongdeok-gun
Yŏngdŏk-gun

영양군
Yeongyang-gun
Yŏng-yang-gun

예천군
Yecheon-gun
Yech’ŏn-gun

울릉군
Ulleung-gun
Ullŭng-gun

울진군
Uljin-gun
Ulchin-gun

의성군
Uiseong-gun
Ŭisŏng-gun

청도군
Cheongdo-gun
Ch’ŏngdo-gun

청송군
Cheongsong-gun
Ch’ŏngsong-gun

칠곡군
Chilgok-gun
Ch’ilgok-gun
경남
거제시
Geoje-si
Kŏje-shi

김해시
Gimhae-si
Kimhae-shi

마산시
Masan-si
Masan-shi

합포구
Happo-gu
Happ’o-gu

회원구
Hoewon-gu
Hoewon-gu

밀양시
Miryang-si
Miryang-shi

사천시
Sacheon-si
Sach’ŏn-shi

양산시
Yangsan-si
Yangsan-shi

진주시
Jinju-si
Chinju-shi

진해시
Jinhae-si
Chinhae-shi

창원시
Changwon-si
Ch’ang-won-shi

통영시
Tongyeong-si
T’ong-yŏng-shi

거창군
Geochang-gun
Kŏch’ang-gun

고성군
Goseong-gun
Kosŏng-gun

남해군
Namhae-gun
Namhae-gun

산청군
Sancheong-gun
Sanch’ŏng-gun

의령군
Uiryeong-gun
Ŭiryŏng-gun


시․도
시․군․구
현        행
종        전

창녕군
Changnyeong-gun
Ch’angnyŏng-gun

하동군
Hadong-gun
Hadong-gun

함안군
Haman-gun
Haman-gun

함양군
Hamyang-gun
Hamyang-gun

합천군
Hapcheon-gun
Hapch’ŏn-gun
제주
서귀포시
Seogwipo-si
Sŏgwip’o-shi

제주시
Jeju-si
Cheju-shi

남제주군
Namjeju-gun
Namjeju-gun

북제주군
Bukjeju-gun
Pukcheju-gun


다. 읍, 면, 동

(1) 서울특별시

시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전
강남구
개포1동
Gaepo 1(il)-dong
Kaep’o 1-dong

개포2동
Gaepo 2(i)-dong
Kaep’o 2-dong

개포3동
Gaepo 3(sam)-dong
Kaep’o 3-dong

개포4동
Gaepo 4(sa)-dong
Kaep’o 4-dong

개포동
Gaepo-dong
Kaep’o-dong

논현1동
Nonhyeon 1(il)-dong
Nonhyŏn 1-dong

논현2동
Nonhyeon 2(i)-dong
Nonhyŏn 2-dong

논현동
Nonhyeon-dong
Nonhyŏn-dong

대치1동
Daechi 1(il)-dong
Taech’i 1-dong

대치2동
Daechi 2(i)-dong
Taech’i 2-dong

대치3동
Daechi 3(sam)-dong
Taech’i 3-dong

대치4동
Daechi 4(sa)-dong
Taech’i 4-dong

대치동
Daechi-dong
Taech’i-dong

도곡1동
Dogok 1(il)-dong
Togok 1-dong

도곡2동
Dogok 2(i)-dong
Togok 2-dong

도곡동
Dogok-dong
Togok-dong

삼성1동
Samseong 1(il)-dong
Samsŏng 1-dong

삼성2동
Samseong 2(i)-dong
Samsŏng 2-dong

삼성동
Samseong-dong
Samsŏng-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

세곡동
Segok-dong
Segok-dong

수서동
Suseo-dong
Susŏ-dong

신사동
Sinsa-dong
Shinsa-dong

압구정1동
Apgujeong 1(il)-dong
Apkujŏng 1-dong

압구정2동
Apgujeong 2(i)-dong
Apkujŏng 2-dong

압구정동
Apgujeong-dong
Apkujŏng-dong

역삼1동
Yeoksam 1(il)-dong
Yŏksam 1-dong

역삼2동
Yeoksam 2(i)-dong
Yŏksam 2-dong

역삼동
Yeoksam-dong
Yŏksam-dong

율현동
Yulhyeon-dong
Yulhyŏn-dong

일원1동
Irwon 1(il)-dong
Irwon 1-dong

일원2동
Irwon 2(i)-dong
Irwon 2-dong

일원본동
Irwonbon-dong
Irwonbon-dong

일원동
Irwon-dong
Irwon-dong

자곡동
Jagok-dong
Chagok-dong

청담1동
Cheongdam 1(il)-dong
Ch’ŏngdam 1-dong

청담2동
Cheongdam 2(i)-dong
Ch’ŏngdam 2-dong

청담동
Cheongdam-dong
Ch’ŏngdam-dong

포이동
Poi-dong
P’oi-dong
강동구
고덕1동
Godeok 1(il)-dong
Kodŏk 1-dong

고덕2동
Godeok 2(i)-dong
Kodŏk 2-dong

고덕동
Godeok-dong
Kodŏk-dong

길1동
Gil 1(il)-dong
Kil 1-dong

길2동
Gil 2(i)-dong
Kil 2-dong

길동
Gil-dong
Kil-dong

둔촌1동
Dunchon 1(il)-dong
Tunch’on 1-dong

둔촌2동
Dunchon 2(i)-dong
Tunch’on 2-dong

둔촌동
Dunchon-dong
Tunch’on-dong

명일1동
Myeongil 1(il)-dong
Myŏng-il 1-dong

명일2동
Myeongil 2(i)-dong
Myŏng-il 2-dong

명일동
Myeongil-dong
Myŏng-il-dong

상일동
Sangil-dong
Sang-il-dong

성내1동
Seongnae 1(il)-dong
Sŏngnae 1-dong

성내2동
Seongnae 2(i)-dong
Sŏngnae 2-dong

성내3동
Seongnae 3(sam)-dong
Sŏngnae 3-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

성내동
Seongnae-dong
Sŏngnae-dong

암사1동
Amsa 1(il)-dong
Amsa 1-dong

암사2동
Amsa 2(i)-dong
Amsa 2-dong

암사3동
Amsa 3(sam)-dong
Amsa 3-dong

암사4동
Amsa 4(sa)-dong
Amsa 4-dong

암사동
Amsa-dong
Amsa-dong

천호1동
Cheonho 1(il)-dong
Ch’ŏnho 1-dong

천호2동
Cheonho 2(i)-dong
Ch’ŏnho 2-dong

천호3동
Cheonho 3(sam)-dong
Ch’ŏnho 3-dong

천호4동
Cheonho 4(sa)-dong
Ch’ŏnho 4-dong

천호동
Cheonho-dong
Ch’ŏnho-dong

하일동
Hail-dong
Hail-dong
강북구
미아1동
Mia 1(il)-dong
Mia 1-dong

미아2동
Mia 2(i)-dong
Mia 2-dong

미아3동
Mia 3(sam)-dong
Mia 3-dong

미아4동
Mia 4(sa)-dong
Mia 4-dong

미아5동
Mia 5(o)-dong
Mia 5-dong

미아6동
Mia 6(yuk)-dong
Mia 6-dong

미아7동
Mia 7(chil)-dong
Mia 7-dong

미아8동
Mia 8(pal)-dong
Mia 8-dong

미아9동
Mia 9(gu)-dong
Mia 9-dong

미아동
Mia-dong
Mia-dong

번1동
Beon 1(il)-dong
Pŏn 1-dong

번2동
Beon 2(i)-dong
Pŏn 2-dong

번3동
Beon 3(sam)-dong
Pŏn 3-dong

번동
Beon-dong
Pŏn-dong

수유1동
Suyu 1(il)-dong
Suyu 1-dong

수유2동
Suyu 2(i)-dong
Suyu 2-dong

수유3동
Suyu 3(sam)-dong
Suyu 3-dong

수유4동
Suyu 4(sa)-dong
Suyu 4-dong

수유5동
Suyu 5(o)-dong
Suyu 5-dong

수유6동
Suyu 6(yuk)-dong
Suyu 6-dong

수유동
Suyu-dong
Suyu-dong

우이동
Ui-dong
Ui-dong
강서구
가양1동
Gayang 1(il)-dong
Kayang 1-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

가양2동
Gayang 2(i)-dong
Kayang 2-dong

가양3동
Gayang 3(sam)-dong
Kayang 3-dong

가양동
Gayang-dong
Kayang-dong

개화동
Gaehwa-dong
Kaehwa-dong

공항동
Gonghang-dong
Konghang-dong

과해동
Gwahae-dong
Kwahae-dong

내발산1동
Naebalsan 1(il)-dong
Naebalsan 1-dong

내발산2동
Naebalsan 2(i)-dong
Naebalsan 2-dong

내발산동
Naebalsan-dong
Naebalsan-dong

등촌1동
Deungchon 1(il)-dong
Tŭngch’on 1-dong

등촌2동
Deungchon 2(i)-dong
Tŭngch’on 2-dong

등촌3동
Deungchon 3(sam)-dong
Tŭngch’on 3-dong

등촌동
Deungchon-dong
Tŭngch’on-dong

마곡동
Magok-dong
Magok-dong

방화1동
Banghwa 1(il)-dong
Panghwa 1-dong

방화2동
Banghwa 2(i)-dong
Panghwa 2-dong

방화3동
Banghwa 3(sam)-dong
Panghwa 3-dong

방화동
Banghwa-dong
Panghwa-dong

염창동
Yeomchang-dong
Yŏmch’ang-dong

오곡동
Ogok-dong
Ogok-dong

오쇠동
Osoe-dong
Osoe-dong

외발산동
Oebalsan-dong
Oebalsan-dong

화곡1동
Hwagok 1(il)-dong
Hwagok 1-dong

화곡2동
Hwagok 2(i)-dong
Hwagok 2-dong

화곡3동
Hwagok 3(sam)-dong
Hwagok 3-dong

화곡4동
Hwagok 4(sa)-dong
Hwagok 4-dong

화곡5동
Hwagok 5(o)-dong
Hwagok 5-dong

화곡6동
Hwagok 6(yuk)-dong
Hwagok 6-dong

화곡7동
Hwagok 7(chil)-dong
Hwagok 7-dong

화곡8동
Hwagok 8(pal)-dong
Hwagok 8-dong

화곡본동
Hwagokbon-dong
Hwagokpon-dong

화곡동
Hwagok-dong
Hwagok-dong
관악구
남현동
Namhyeon-dong
Namhyŏn-dong

봉천1동
Bongcheon 1(il)-dong
Pongch’ŏn 1-dong

봉천2동
Bongcheon 2(i)-dong
Pongch’ŏn 2-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

봉천3동
Bongcheon 3(sam)-dong
Pongch’ŏn 3-dong

봉천4동
Bongcheon 4(sa)-dong
Pongch’ŏn 4-dong

봉천5동
Bongcheon 5(o)-dong
Pongch’ŏn 5-dong

봉천6동
Bongcheon 6(yuk)-dong
Pongch’ŏn 6-dong

봉천7동
Bongcheon 7(chil)-dong
Pongch’ŏn 7-dong

봉천8동
Bongcheon 8(pal)-dong
Pongch’ŏn 8-dong

봉천9동
Bongcheon 9(gu)-dong
Pongch’ŏn 9-dong

봉천10동
Bongcheon 10(sip)-dong
Pongch’ŏn 10-dong

봉천11동
Bongcheon 11(sibil)-dong
Pongch’ŏn 11-dong

봉천본동
Bongcheonbon-dong
Pongch’ŏnbon-dong

봉천동
Bongcheon-dong
Pongch’ŏn-dong

신림1동
Sillim 1(il)-dong
Shillim 1-dong

신림2동
Sillim 2(i)-dong
Shillim 2-dong

신림3동
Sillim 3(sam)-dong
Shillim 3-dong

신림4동
Sillim 4(sa)-dong
Shillim 4-dong

신림5동
Sillim 5(o)-dong
Shillim 5-dong

신림6동
Sillim 6(yuk)-dong
Shillim 6-dong

신림7동
Sillim 7(chil)-dong
Shillim 7-dong

신림8동
Sillim 8(pal)-dong
Shillim 8-dong

신림9동
Sillim 9(gu)-dong
Shillim 9-dong

신림10동
Sillim 10(sip)-dong
Shillim 10-dong

신림11동
Sillim 11(sibil)-dong
Shillim 11-dong

신림12동
Sillim 12(sibi)-dong
Shillim 12-dong

신림13동
Sillim 13(sipsam)-dong
Shillim 13-dong

신림본동
Sillimbon-dong
Shillimbon-dong

신림동
Sillim-dong
Shillim-dong
광진구
광장동
Gwangjang-dong
Kwangjang-dong

구의1동
Guui 1(il)-dong
Kuŭi 1-dong

구의2동
Guui 2(i)-dong
Kuŭi 2-dong

구의3동
Guui 3(sam)-dong
Kuŭi 3-dong

구의동
Guui-dong
Kuŭi-dong

군자동
Gunja-dong
Kunja-dong

노유1동
Noyu 1(il)-dong
Noyu 1-dong

노유2동
Noyu 2(i)-dong
Noyu 2-dong

노유동
Noyu-dong
Noyu-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

능동
Neung-dong
Nŭng-dong

모진동
Mojin-dong
Mojin-dong

자양1동
Jayang 1(il)-dong
Chayang 1-dong

자양2동
Jayang 2(i)-dong
Chayang 2-dong

자양3동
Jayang 3(sam)-dong
Chayang 3-dong

자양동
Jayang-dong
Chayang-dong

중곡1동
Junggok 1(il)-dong
Chunggok 1-dong

중곡2동
Junggok 2(i)-dong
Chunggok 2-dong

중곡3동
Junggok 3(sam)-dong
Chunggok 3-dong

중곡4동
Junggok 4(sa)-dong
Chunggok 4-dong

중곡동
Junggok-dong
Chunggok-dong

화양동
Hwayang-dong
Hwayang-dong
구로구
가리봉1동
Garibong 1(il)-dong
Karibong 1-dong

가리봉2동
Garibong 2(i)-dong
Karibong 2-dong

가리봉동
Garibong-dong
Karibong-dong

개봉1동
Gaebong 1(il)-dong
Kaebong 1-dong

개봉2동
Gaebong 2(i)-dong
Kaebong 2-dong

개봉3동
Gaebong 3(sam)-dong
Kaebong 3-dong

개봉본동
Gaebongbon-dong
Kaebongbon-dong

개봉동
Gaebong-dong
Kaebong-dong

고척1동
Gocheok 1(il)-dong
Koch’ŏk 1-dong

고척2동
Gocheok 2(i)-dong
Koch’ŏk 2-dong

고척동
Gocheok-dong
Koch’ŏk-dong

구로1동
Guro 1(il)-dong
Kuro 1-dong

구로2동
Guro 2(i)-dong
Kuro 2-dong

구로3동
Guro 3(sam)-dong
Kuro 3-dong

구로4동
Guro 4(sa)-dong
Kuro 4-dong

구로5동
Guro 5(o)-dong
Kuro 5-dong

구로6동
Guro 6(yuk)-dong
Kuro 6-dong

구로본동
Gurobon-dong
Kurobon-dong

구로동
Guro-dong
Kuro-dong

궁동
Gung-dong
Kung-dong

신도림동
Sindorim-dong
Shindorim-dong

오류1동
Oryu 1(il)-dong
Oryu 1-dong

오류2동
Oryu 2(i)-dong
Oryu 2-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

오류동
Oryu-dong
Oryu-dong

온수동
Onsu-dong
Onsu-dong

천왕동
Cheonwang-dong
Ch’ŏnwang-dong

항동
Hang-dong
Hang-dong
금천구
가산동
Gasan-dong
Kasan-dong

독산1동
Doksan 1(il)-dong
Toksan 1-dong

독산2동
Doksan 2(i)-dong
Toksan 2-dong

독산3동
Doksan 3(sam)-dong
Toksan 3-dong

독산4동
Doksan 4(sa)-dong
Toksan 4-dong

독산본동
Doksanbon-dong
Toksanbon-dong

독산동
Doksan-dong
Toksan-dong

시흥1동
Siheung 1(il)-dong
Shihŭng 1-dong

시흥2동
Siheung 2(i)-dong
Shihŭng 2-dong

시흥3동
Siheung 3(sam)-dong
Shihŭng 3-dong

시흥4동
Siheung 4(sa)-dong
Shihŭng 4-dong

시흥5동
Siheung 5(o)-dong
Shihŭng 5-dong

시흥본동
Siheungbon-dong
Shihŭngbon-dong

시흥동
Siheung-dong
Shihŭng-dong
노원구
공릉1동
Gongneung 1(il)-dong
Kongnŭng 1-dong

공릉2동
Gongneung 2(i)-dong
Kongnŭng 2-dong

공릉3동
Gongneung 3(sam)-dong
Kongnŭng 3-dong

공릉동
Gongneung-dong
Kongnŭng-dong

상계1동
Sanggye 1(il)-dong
Sanggye 1-dong

상계2동
Sanggye 2(i)-dong
Sanggye 2-dong

상계3동
Sanggye 3(sam)-dong
Sanggye 3-dong

상계4동
Sanggye 4(sa)-dong
Sanggye 4-dong

상계5동
Sanggye 5(o)-dong
Sanggye 5-dong

상계6동
Sanggye 6(yuk)-dong
Sanggye 6-dong

상계7동
Sanggye 7(chil)-dong
Sanggye 7-dong

상계8동
Sanggye 8(pal)-dong
Sanggye 8-dong

상계9동
Sanggye 9(gu)-dong
Sanggye 9-dong

상계10동
Sanggye 10(sip)-dong
Sanggye 10-dong

상계동
Sanggye-dong
Sanggye-dong

월계1동
Wolgye 1(il)-dong
Wolgye 1-dong

월계2동
Wolgye 2(i)-dong
Wolgye 2-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

월계3동
Wolgye 3(sam)-dong
Wolgye 3-dong

월계4동
Wolgye 4(sa)-dong
Wolgye 4-dong

월계동
Wolgye-dong
Wolgye-dong

중계1동
Junggye 1(il)-dong
Chunggye 1-dong

중계2동
Junggye 2(i)-dong
Chunggye 2-dong

중계3동
Junggye 3(sam)-dong
Chunggye 3-dong

중계4동
Junggye 4(sa)-dong
Chunggye 4-dong

중계본동
Junggyebon-dong
Chunggyebon-dong

중계동
Junggye-dong
Chunggye-dong

하계1동
Hagye 1(il)-dong
Hagye 1-dong

하계2동
Hagye 2(i)-dong
Hagye 2-dong

하계동
Hagye-dong
Hagye-dong
도봉구
도봉1동
Dobong 1(il)-dong
Tobong 1-dong

도봉2동
Dobong 2(i)-dong
Tobong 2-dong

도봉동
Dobong-dong
Tobong-dong

방학1동
Banghak 1(il)-dong
Panghak 1-dong

방학2동
Banghak 2(i)-dong
Panghak 2-dong

방학3동
Banghak 3(sam)-dong
Panghak 3-dong

방학4동
Banghak 4(sa)-dong
Panghak 4-dong

방학동
Banghak-dong
Panghak-dong

쌍문1동
Ssangmun 1(il)-dong
Ssangmun 1-dong

쌍문2동
Ssangmun 2(i)-dong
Ssangmun 2-dong

쌍문3동
Ssangmun 3(sam)-dong
Ssangmun 3-dong

쌍문4동
Ssangmun 4(sa)-dong
Ssangmun 4-dong

쌍문동
Ssangmun-dong
Ssangmun-dong

창1동
Chang 1(il)-dong
Ch’ang 1-dong

창2동
Chang 2(i)-dong
Ch’ang 2-dong

창3동
Chang 3(sam)-dong
Ch’ang 3-dong

창4동
Chang 4(sa)-dong
Ch’ang 4-dong

창5동
Chang 5(o)-dong
Ch’ang 5-dong

창동
Chang-dong
Ch’ang-dong
동대문구
답십리1동
Dapsimni 1(il)-dong
Tapshimni 1-dong

답십리2동
Dapsimni 2(i)-dong
Tapshimni 2-dong

답십리3동
Dapsimni 3(sam)-dong
Tapshimni 3-dong

답십리4동
Dapsimni 4(sa)-dong
Tapshimni 4-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

답십리5동
Dapsimni 5(o)-dong
Tapshimni 5-dong

답십리동
Dapsimni-dong
Tapshimni-dong

신설동
Sinseol-dong
Shinsŏl-dong

용두1동
Yongdu 1(il)-dong
Yongdu 1-dong

용두2동
Yongdu 2(i)-dong
Yongdu 2-dong

용두동
Yongdu-dong
Yongdu-dong

이문1동
Imun 1(il)-dong
Imun 1-dong

이문2동
Imun 2(i)-dong
Imun 2-dong

이문3동
Imun 3(sam)-dong
Imun 3-dong

이문동
Imun-dong
Imun-dong

장안1동
Jangan 1(il)-dong
Chang-an 1-dong

장안2동
Jangan 2(i)-dong
Chang-an 2-dong

장안3동
Jangan 3(sam)-dong
Chang-an 3-dong

장안4동
Jangan 4(sa)-dong
Chang-an 4-dong

장안동
Jangan-dong
Chang-an-dong

전농1동
Jeonnong 1(il)-dong
Chŏnnong 1-dong

전농2동
Jeonnong 2(i)-dong
Chŏnnong 2-dong

전농3동
Jeonnong 3(sam)-dong
Chŏnnong 3-dong

전농4동
Jeonnong 4(sa)-dong
Chŏnnong 4-dong

전농동
Jeonnong-dong
Chŏnnong-dong

제기1동
Jegi 1(il)-dong
Chegi 1-dong

제기2동
Jegi 2(i)-dong
Chegi 2-dong

제기동
Jegi-dong
Chegi-dong

청량리1동
Cheongnyangni 1(il)-dong
Ch’ŏngnyangni 1-dong

청량리2동
Cheongnyangni 2(i)-dong
Ch’ŏngnyangni 2-dong

청량리동
Cheongnyangni-dong
Ch’ŏngnyangni-dong

회기동
Hoegi-dong
Hoegi-dong

휘경1동
Hwigyeong 1(il)-dong
Hwigyŏng 1-dong

휘경2동
Hwigyeong 2(i)-dong
Hwigyŏng 2-dong

휘경동
Hwigyeong-dong
Hwigyŏng-dong
동작구
노량진1동
Noryangjin 1(il)-dong
Noryangjin 1-dong

노량진2동
Noryangjin 2(i)-dong
Noryangjin 2-dong

노량진동
Noryangjin-dong
Noryangjin-dong

대방동
Daebang-dong
Taebang-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

동작동
Dongjak-dong
Tongjak-dong

본동
Bon-dong
Pon-dong

사당1동
Sadang 1(il)-dong
Sadang 1-dong

사당2동
Sadang 2(i)-dong
Sadang 2-dong

사당3동
Sadang 3(sam)-dong
Sadang 3-dong

사당4동
Sadang 4(sa)-dong
Sadang 4-dong

사당5동
Sadang 5(o)-dong
Sadang 5-dong

사당동
Sadang-dong
Sadang-dong

상도1동
Sangdo 1(il)-dong
Sangdo 1-dong

상도2동
Sangdo 2(i)-dong
Sangdo 2-dong

상도3동
Sangdo 3(sam)-dong
Sangdo 3-dong

상도4동
Sangdo 4(sa)-dong
Sangdo 4-dong

상도5동
Sangdo 5(o)-dong
Sangdo 5-dong

상도동
Sangdo-dong
Sangdo-dong

신대방1동
Sindaebang 1(il)-dong
Shindaebang 1-dong

신대방2동
Sindaebang 2(i)-dong
Shindaebang 2-dong

신대방동
Sindaebang-dong
Shindaebang-dong

흑석1동
Heukseok 1(il)-dong
Hŭksŏk 1-dong

흑석2동
Heukseok 2(i)-dong
Hŭksŏk 2-dong

흑석3동
Heukseok 3(sam)-dong
Hŭksŏk 3-dong

흑석동
Heukseok-dong
Hŭksŏk-dong
마포구
공덕1동
Gongdeok 1(il)-dong
Kongdŏk 1-dong

공덕2동
Gongdeok 2(i)-dong
Kongdŏk 2-dong

공덕동
Gongdeok-dong
Kongdŏk-dong

구수동
Gusu-dong
Kusu-dong

노고산동
Nogosan-dong
Nogosan-dong

당인동
Dangin-dong
Tang-in-dong

대흥동
Daeheung-dong
Taehŭng-dong

도화1동
Dohwa 1(il)-dong
Tohwa 1-dong

도화2동
Dohwa 2(i)-dong
Tohwa 2-dong

도화동
Dohwa-dong
Tohwa-dong

동교동
Donggyo-dong
Tonggyo-dong

마포동
Mapo-dong
Map’o-dong

망원1동
Mangwon 1(il)-dong
Mang-won 1-dong

망원2동
Mangwon 2(i)-dong
Mang-won 2-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

망원동
Mangwon-dong
Mang-won-dong

상수동
Sangsu-dong
Sangsu-dong

상암동
Sangam-dong
Sang-am-dong

서교동
Seogyo-dong
Sŏgyo-dong

성산1동
Seongsan 1(il)-dong
Sŏngsan 1-dong

성산2동
Seongsan 2(i)-dong
Sŏngsan 2-dong

성산동
Seongsan-dong
Sŏngsan-dong

신공덕동
Singongdeok-dong
Shin-gongdŏk-dong

신수동
Sinsu-dong
Shinsu-dong

신정동
Sinjeong-dong
Shinjŏng-dong

아현1동
Ahyeon 1(il)-dong
Ahyŏn 1-dong

아현2동
Ahyeon 2(i)-dong
Ahyŏn 2-dong

아현3동
Ahyeon 3(sam)-dong
Ahyŏn 3-dong

아현동
Ahyeon-dong
Ahyŏn-dong

연남동
Yeonnam-dong
Yŏnnam-dong

염리동
Yeomni-dong
Yŏmni-dong

용강동
Yonggang-dong
Yonggang-dong

중동
Jung-dong
Chung-dong

창전동
Changjeon-dong
Ch’angjŏn-dong

토정동
Tojeong-dong
T’ojŏng-dong

하중동
Hajung-dong
Hajung-dong

합정동
Hapjeong-dong
Hapchŏng-dong

현석동
Hyeonseok-dong
Hyŏnsŏk-dong
서대문구
남가좌1동
Namgajwa 1(il)-dong
Namgajwa 1-dong

남가좌2동
Namgajwa 2(i)-dong
Namgajwa 2-dong

남가좌동
Namgajwa-dong
Namgajwa-dong

냉천동
Naengcheon-dong
Naengch’ŏn-dong

대신동
Daesin-dong
Taeshin-dong

대현동
Daehyeon-dong
Taehyŏn-dong

미근동
Migeun-dong
Migŭn-dong

봉원동
Bongwon-dong
Pong-won-dong

북가좌1동
Bukgajwa 1(il)-dong
Pukkajwa 1-dong

북가좌2동
Bukgajwa 2(i)-dong
Pukkajwa 2-dong

북가좌동
Bukgajwa-dong
Pukkajwa-dong

북아현1동
Bugahyeon 1(il)-dong
Pugahyŏn 1-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

북아현2동
북아현3동
북아현동
신촌동
연희1동
연희2동
연희3동
연희동
영천동
옥천동
창천동
천연동
충정로2가
충정로3가
합동
현저동
홍은1동
홍은2동
홍은3동
홍은동
홍제1동
홍제2동
홍제3동
홍제4동
홍제동
Bugahyeon 2(i)-dong
Bugahyeon 3(sam)-dong
Bugahyeon-dong
Sinchon-dong
Yeonhui 1(il)-dong
Yeonhui 2(i)-dong
Yeonhui 3(sam)-dong
Yeonhui-dong
Yeongcheon-dong
Okcheon-dong
Changcheon-dong
Cheonyeon-dong
Chungjeongno 2(i)-ga
Chungjeongno 3(sam)-ga
Hap-dong
Hyeonjeo-dong
Hongeun 1(il)-dong
Hongeun 2(i)-dong
Hongeun 3(sam)-dong
Hongeun-dong
Hongje 1(il)-dong
Hongje 2(i)-dong
Hongje 3(sam)-dong
Hongje 4(sa)-dong
Hongje-dong
Pugahyŏn 2-dong
Pugahyŏn 3-dong
Pugahyŏn-dong
Shinch’on-dong
Yŏnhi 1-dong
Yŏnhi 2-dong
Yŏnhi 3-dong
Yŏnhi-dong
Yŏngch’ŏn-dong
Okch’ŏn-dong
Ch’angch’ŏn-dong
Ch’ŏnyŏn-dong
Ch’ungjŏngno 2-ga
Ch’ungjŏngno 3-ga
Hap-dong
Hyŏnjŏ-dong
Hong-ŭn 1-dong
Hong-ŭn 2-dong
Hong-ŭn 3-dong
Hong-ŭn-dong
Hongje 1-dong
Hongje 2-dong
Hongje 3-dong
Hongje 4-dong
Hongje-dong
서초구

 

 

 

 


내곡동
반포1동
반포2동
반포3동
반포4동
반포본동
반포동
방배1동
방배2동
방배3동
방배4동
Naegok-dong
Banpo 1(il)-dong
Banpo 2(i)-dong
Banpo 3(sam)-dong
Banpo 4(sa)-dong
Banpobon-dong
Banpo-dong
Bangbae 1(il)-dong
Bangbae 2(i)-dong
Bangbae 3(sam)-dong
Bangbae 4(sa)-dong
Naegok-dong
Panp’o 1-dong
Panp’o 2-dong
Panp’o 3-dong
Panp’o 4-dong
Panp’obon-dong
Panp’o-dong
Pangbae 1-dong
Pangbae 2-dong
Pangbae 3-dong
Pangbae 4-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

방배본동
Bangbaebon-dong
Pangbaebon-dong

방배동
Bangbae-dong
Pangbae-dong

서초1동
Seocho 1(il)-dong
Sŏch’o 1-dong

서초2동
Seocho 2(i)-dong
Sŏch’o 2-dong

서초3동
Seocho 3(sam)-dong
Sŏch’o 3-dong

서초4동
Seocho 4(sa)-dong
Sŏch’o 4-dong

서초동
Seocho-dong
Sŏch’o-dong

신원동
Sinwon-dong
Shinwon-dong

양재1동
Yangjae 1(il)-dong
Yangjae 1-dong

양재2동
Yangjae 2(i)-dong
Yangjae 2-dong

양재동
Yangjae-dong
Yangjae-dong

염곡동
Yeomgok-dong
Yŏmgok-dong

우면동
Umyeon-dong
Umyŏn-dong

원지동
Wonji-dong
Wonji-dong

잠원동
Jamwon-dong
Chamwon-dong
성동구
금호동1가
Geumho-dong 1(il)-ga
Kŭmho-dong 1-ga

금호동2가
Geumho-dong 2(i)-ga
Kŭmho-dong 2-ga

금호동3가
Geumho-dong 3(sam)-ga
Kŭmho-dong 3-ga

금호동4가
Geumho-dong 4(sa)-ga
Kŭmho-dong 4-ga

도선동
Doseon-dong
Tosŏn-dong

마장동
Majang-dong
Majang-dong

사근동
Sageun-dong
Sagŭn-dong

상왕십리동
Sangwangsimni-dong
Sang-wangshimni-dong

성수1가1동
Seongsu1(il)-ga1(il)-dong
Sŏngsu 1-ga 1-dong

성수1가2동
Seongsu1(il)-ga2(i)-dong
Sŏngsu 1-ga 2-dong

성수1가동
Seongsu 1(il)-ga-dong
Sŏngsu 1-ga-dong

성수2가1동
Seongsu 2(i)-ga1(il)-dong
Sŏngsu 2-ga 1-dong

성수2가3동
Seongsu 2(i)-ga 3(sam)-dong
Sŏngsu 2-ga 3-dong

송정동
Songjeong-dong
Songjŏng-dong

옥수1동
Oksu 1(il)-dong
Oksu 1-dong

옥수2동
Oksu 2(i)-dong
Oksu 2-dong

옥수동
Oksu-dong
Oksu-dong

용답동
Yongdap-dong
Yongdap-dong

응봉동
Eungbong-dong
Ŭngbong-dong

하왕십리1동
Hawangsimni 1(il)-dong
Hawangshimni 1-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

하왕십리2동
Hawangsimni 2(i)-dong
Hawangshimni 2-dong

하왕십리동
Hawangsimni-dong
Hawangshimni-dong

행당1동
Haengdang 1(il)-dong
Haengdang 1-dong

행당2동
Haengdang 2(i)-dong
Haengdang 2-dong

행당동
Haengdang-dong
Haengdang-dong

홍익동
Hongik-dong
Hong-ik-dong
성북구
길음1동
Gireum 1(il)-dong
Kirŭm 1-dong

길음2동
Gireum 2(i)-dong
Kirŭm 2-dong

길음3동
Gireum 3(sam)-dong
Kirŭm 3-dong

길음동
Gireum-dong
Kirŭm-dong

돈암1동
Donam 1(il)-dong
Tonam 1-dong

돈암2동
Donam 2(i)-dong
Tonam 2-dong

돈암동
Donam-dong
Tonam-dong

동선동1가
Dongseon-dong 1(il)-ga
Tongsŏn-dong 1-ga

동선동2가
Dongseon-dong 2(i)-ga
Tongsŏn-dong 2-ga

동선동3가
Dongseon-dong 3(sam)-ga
Tongsŏn-dong 3-ga

동선동4가
Dongseon-dong 4(sa)-ga
Tongsŏn-dong 4-ga

동선동5가
Dongseon-dong 5(o)-ga
Tongsŏn-dong 5-ga

동소문동1가
Dongsomun-dong 1(il)-ga
Tongsomun-dong 1-ga

동소문동2가
Dongsomun-dong 2(i)-ga
Tongsomun-dong 2-ga

동소문동3가
Dongsomun-dong 3(sam)-ga
Tongsomun-dong 3-ga

동소문동4가
Dongsomun-dong 4(sa)-ga
Tongsomun-dong 4-ga

동소문동5가
Dongsomun-dong 5(o)-ga
Tongsomun-dong 5-ga

동소문동6가
Dongsomun-dong 6(yuk)-ga
Tongsomun-dong 6-ga

동소문동7가
Dongsomun-dong 7(chil)-ga
Tongsomun-dong 7-ga

보문동1가
Bomun-dong 1(il)-ga
Pomun-dong 1-ga

보문동2가
Bomun-dong 2(i)-ga
Pomun-dong 2-ga

보문동3가
Bomun-dong 3(sam)-ga
Pomun-dong 3-ga

보문동4가
Bomun-dong 4(sa)-ga
Pomun-dong 4-ga

보문동5가
Bomun-dong 5(o)-ga
Pomun-dong 5-ga

보문동6가
Bomun-dong 6(yuk)-ga
Pomun-dong 6-ga

보문동7가
Bomun-dong 7(chil)-ga
Pomun-dong 7-ga

삼선동1가
Samseon-dong 1(il)-ga
Samsŏn-dong 1-ga

삼선동2가
Samseon-dong 2(i)-ga
Samsŏn-dong 2-ga

삼선동3가
Samseon-dong 3(sam)-ga
Samsŏn-dong 3-ga


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

삼선동4가
Samseon-dong 4(sa)-ga
Samsŏn-dong 4-ga

삼선동5가
Samseon-dong 5(o)-ga
Samsŏn-dong 5-ga

상월곡동
Sangwolgok-dong
Sang-wolgok-dong

석관1동
Seokgwan 1(il)-dong
Sŏkkwan 1-dong

석관2동
Seokgwan 2(i)-dong
Sŏkkwan 2-dong

석관동
Seokgwan-dong
Sŏkkwan-dong

성북1동
Seongbuk 1(il)-dong
Sŏngbuk 1-dong

성북2동
Seongbuk 2(i)-dong
Sŏngbuk 2-dong

성북동
Seongbuk-dong
Sŏngbuk-dong

안암동1가
Anam-dong 1(il)-ga
Anam-dong 1-ga

안암동2가
Anam-dong 2(i)-ga
Anam-dong 2-ga

안암동3가
Anam-dong 3(sam)-ga
Anam-dong 3-ga

안암동4가
Anam-dong 4(sa)-ga
Anam-dong 4-ga

안암동5가
Anam-dong 5(o)-ga
Anam-dong 5-ga

장위1동
Jangwi 1(il)-dong
Chang-wi 1-dong

장위2동
Jangwi 2(i)-dong
Chang-wi 2-dong

장위3동
Jangwi 3(sam)-dong
Chang-wi 3-dong

장위동
Jangwi-dong
Chang-wi-dong

정릉1동
Jeongneung 1(il)-dong
Chŏngnŭng 1-dong

정릉2동
Jeongneung 2(i)-dong
Chŏngnŭng 2-dong

정릉3동
Jeongneung 3(sam)-dong
Chŏngnŭng 3-dong

정릉4동
Jeongneung 4(sa)-dong
Chŏngnŭng 4-dong

정릉동
Jeongneung-dong
Chŏngnŭng-dong

종암1동
Jongam 1(il)-dong
Chong-am 1-dong

종암2동
Jongam 2(i)-dong
Chong-am 2-dong

종암동
Jongam-dong
Chong-am-dong

하월곡1동
Hawolgok 1(il)-dong
Hawolgok 1-dong

하월곡2동
Hawolgok 2(i)-dong
Hawolgok 2-dong

하월곡3동
Hawolgok 3(sam)-dong
Hawolgok 3-dong

하월곡4동
Hawolgok 4(sa)-dong
Hawolgok 4-dong

하월곡동
Hawolgok-dong
Hawolgok-dong
송파구
가락1동
Garak 1(il)-dong
Karak 1-dong

가락2동
Garak 2(i)-dong
Karak 2-dong

가락본동
Garakbon-dong
Karakpon-dong

가락동
Garak-dong
Karak-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

거여1동
Geoyeo 1(il)-dong
Kŏyŏ 1-dong

거여2동
Geoyeo 2(i)-dong
Kŏyŏ 2-dong

거여동
Geoyeo-dong
Kŏyŏ-dong

마천1동
Macheon 1(il)-dong
Mach’ŏn 1-dong

마천2동
Macheon 2(i)-dong
Mach’ŏn 2-dong

마천동
Macheon-dong
Mach’ŏn-dong

문정1동
Munjeong 1(il)-dong
Munjŏng 1-dong

문정2동
Munjeong 2(i)-dong
Munjŏng 2-dong

문정동
Munjeong-dong
Munjŏng-dong

방이1동
Bangi 1(il)-dong
Pang-i 1-dong

방이2동
Bangi 2(i)-dong
Pang-i 2-dong

방이동
Bangi-dong
Pang-i-dong

삼전동
Samjeon-dong
Samjŏn-dong

석촌동
Seokchon-dong
Sŏkch’on-dong

송파1동
Songpa 1(il)-dong
Songp’a 1-dong

송파2동
Songpa 2(i)-dong
Songp’a 2-dong

송파동
Songpa-dong
Songp’a-dong

신천동
Sincheon-dong
Shinch’ŏn-dong

오금동
Ogeum-dong
Ogŭm-dong

오륜동
Oryun-dong
Oryun-dong

잠실1동
Jamsil 1(il)-dong
Chamshil 1-dong

잠실2동
Jamsil 2(i)-dong
Chamshil 2-dong

잠실3동
Jamsil 3(sam)-dong
Chamshil 3-dong

잠실4동
Jamsil 4(sa)-dong
Chamshil 4-dong

잠실5동
Jamsil 5(o)-dong
Chamshil 5-dong

잠실6동
Jamsil 6(yuk)-dong
Chamshil 6-dong

잠실7동
Jamsil 7(chil)-dong
Chamshil 7-dong

잠실본동
Jamsilbon-dong
Chamshilbon-dong

잠실동
Jamsil-dong
Chamshil-dong

장지동
Jangji-dong
Changji-dong

풍납1동
Pungnap 1(il)-dong
P’ungnap 1-dong

풍납2동
Pungnap 2(i)-dong
P’ungnap 2-dong

풍납동
Pungnap-dong
P’ungnap-dong
양천구
목1동
Mok 1(il)-dong
Mok 1-dong

목2동
Mok 2(i)-dong
Mok 2-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

목3동
Mok 3(sam)-dong
Mok 3-dong

목4동
Mok 4(sa)-dong
Mok 4-dong

목5동
Mok 5(o)-dong
Mok 5-dong

목6동
Mok 6(yuk)-dong
Mok 6-dong

목동
Mok-dong
Mok-dong

신월1동
Sinwol 1(il)-dong
Shinwol 1-dong

신월2동
Sinwol 2(i)-dong
Shinwol 2-dong

신월3동
Sinwol 3(sam)-dong
Shinwol 3-dong

신월4동
Sinwol 4(sa)-dong
Shinwol 4-dong

신월5동
Sinwol 5(o)-dong
Shinwol 5-dong

신월6동
Sinwol 6(yuk)-dong
Shinwol 6-dong

신월7동
Sinwol 7(chil)-dong
Shinwol 7-dong

신월동
Sinwol-dong
Shinwol-dong

신정1동
Sinjeong 1(il)-dong
Shinjŏng 1-dong

신정2동
Sinjeong 2(i)-dong
Shinjŏng 2-dong

신정3동
Sinjeong 3(sam)-dong
Shinjŏng 3-dong

신정4동
Sinjeong 4(sa)-dong
Shinjŏng 4-dong

신정5동
Sinjeong 5(o)-dong
Shinjŏng 5-dong

신정6동
Sinjeong 6(yuk)-dong
Shinjŏng 6-dong

신정7동
Sinjeong 7(chil)-dong
Shinjŏng 7-dong

신정동
Sinjeong-dong
Shinjŏng-dong
영등포구
당산동1가
Dangsan-dong 1(il)-ga
Tangsan-dong 1-ga

당산동2가
Dangsan-dong 2(i)-ga
Tangsan-dong 2-ga

당산동3가
Dangsan-dong 3(sam)-ga
Tangsan-dong 3-ga

당산동4가
Dangsan-dong 4(sa)-ga
Tangsan-dong 4-ga

당산동5가
Dangsan-dong 5(o)-ga
Tangsan-dong 5-ga

당산동6가
Dangsan-dong 6(yuk)-ga
Tangsan-dong 6-ga

당산동
Dangsan-dong
Tangsan-dong

대림1동
Daerim 1(il)-dong
Taerim 1-dong

대림2동
Daerim 2(i)-dong
Taerim 2-dong

대림3동
Daerim 3(sam)-dong
Taerim 3-dong

대림동
Daerim-dong
Taerim-dong

도림1동
Dorim 1(il)-dong
Torim 1-dong

도림2동
Dorim 2(i)-dong
Torim 2-dong

도림동
Dorim-dong
Torim-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

문래동1가
문래동2가
문래동3가
문래동4가
문래동5가
문래동6가
문래동
신길1동
신길2동
신길3동
신길4동
신길5동
신길6동
신길7동
신길동
양평동1가
양평동2가
양평동3가
양평동4가
양평동5가
양평동6가
양평동
양화동
여의도동
영등포1동
영등포동1가
영등포동2가
영등포동3가
영등포동4가
영등포동5가
영등포동6가
영등포동7가
영등포동8가
영등포동
Mullae-dong 1(il)-ga
Mullae-dong 2(i)-ga
Mullae-dong 3(sam)-ga
Mullae-dong 4(sa)-ga
Mullae-dong 5(o)-ga
Mullae-dong 6(yuk)-ga
Mullae-dong
Singil 1(il)-dong
Singil 2(i)-dong
Singil 3(sam)-dong
Singil 4(sa)-dong
Singil 5(o)-dong
Singil 6(yuk)-dong
Singil 7(chil)-dong
Singil-dong
Yangpyeong-dong 1(il)-ga
Yangpyeong-dong2(i)-ga
Yangpyeong-dong 3(sam)-ga
Yangpyeong-dong 4(sa)-ga
Yangpyeong-dong 5(o)-ga
Yangpyeong-dong 6(yuk)-ga
Yangpyeong-dong
Yanghwa-dong
Yeouido-dong
Yeongdeungpo 1(il)-dong
Yeongdeungpo-dong 1(il)-ga
Yeongdeungpo-dong 2(i)-ga
Yeongdeungpo-dong 3(sam)-ga
Yeongdeungpo-dong 4(sa)-ga
Yeongdeungpo-dong 5(o)-ga
Yeongdeungpo-dong 6(yuk)-ga
Yeongdeungpo-dong 7(chil)-ga
Yeongdeungpo-dong 8(pal)-ga
Yeongdeungpo-dong
Mullae-dong 1-ga
Mullae-dong 2-ga
Mullae-dong 3-ga
Mullae-dong 4-ga
Mullae-dong 5-ga
Mullae-dong 6-ga
Mullae-dong
Shin-gil 1-dong
Shin-gil 2-dong
Shin-gil 3-dong
Shin-gil 4-dong
Shin-gil 5-dong
Shin-gil 6-dong
Shin-gil 7-dong
Shin-gil-dong
Yangp’yŏng-dong 1-ga
Yangp’yŏng-dong 2-ga
Yangp’yŏng-dong 3-ga
Yangp’yŏng-dong 4-ga
Yangp’yŏng-dong 5-ga
Yangp’yŏng-dong 6-ga
Yangp’yŏng-dong
Yanghwa-dong
Yŏŭido-dong
Yŏngdŭngp’o 1-dong
Yŏngdŭngp’o-dong 1-ga
Yŏngdŭngp’o-dong 2-ga
Yŏngdŭngp’o-dong 3-ga
Yŏngdŭngp’o-dong 4-ga
Yŏngdŭngp’o-dong 5-ga
Yŏngdŭngp’o-dong 6-ga
Yŏngdŭngp’o-dong 7-ga
Yŏngdŭngp’o-dong 8-ga
Yŏngdŭngp’o-dong
용산구
갈월동
남영동
Garwol-dong
Namyeong-dong
Karwol-dong
Namyŏng-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

도원동
동빙고동
동자동
문배동
보광동
산천동
서계동
서빙고동
신계동
신창동
용문동
용산동1가
용산동2가
용산동3가
용산동4가
용산동5가
용산동6가
원효로1가
원효로2가
원효로3가
원효로4가
이촌1동
(동부이촌동)
이촌2동
(서부이촌동)
이촌동
이태원1동
이태원2동
이태원동
주성동
청암동
청파동1가
청파동2가
청파동3가
한강로1가
Dowon-dong
Dongbinggo-dong
Dongja-dong
Munbae-dong
Bogwang-dong
Sancheon-dong
Seogye-dong
Seobinggo-dong
Singye-dong
Sinchang-dong
Yongmun-dong
Yongsan-dong 1(il)-ga
Yongsan-dong 2(i)-ga
Yongsan-dong 3(sam)-ga
Yongsan-dong 4(sa)-ga
Yongsan-dong 5(o)-ga
Yongsan-dong 6(yuk)-ga
Wonhyoro 1(il)-ga
Wonhyoro 2(i)-ga
Wonhyoro 3(sam)-ga
Wonhyoro 4(sa)-ga
Ichon 1(il)-dong
(Dongbuichon-dong)
Ichon 2(i)-dong
(Seobuichon-dong)
Ichon-dong
Itaewon 1(il)-dong
Itaewon 2(i)-dong
Itaewon-dong
Juseong-dong
Cheongam-dong
Cheongpa-dong 1(il)-ga
Cheongpa-dong 2(i)-ga
Cheongpa-dong 3(sam)-ga
Hangangno 1(il)-ga
Towon-dong
Tongbinggo-dong
Tongja-dong
Munbae-dong
Pogwang-dong
Sanch’ŏn-dong
Sŏgye-dong
Sŏbinggo-dong
Shin-gye-dong
Shinch’ang-dong
Yongmun-dong
Yongsan-dong 1-ga
Yongsan-dong 2-ga
Yongsan-dong 3-ga
Yongsan-dong 4-ga
Yongsan-dong 5-ga
Yongsan-dong 6-ga
Wonhyoro 1-ga
Wonhyoro 2-ga
Wonhyoro 3-ga
Wonhyoro 4-ga
Ich’on 1-dong
(Dongbuich’on-dong)
Ich’on 2-dong
(Sŏbuich’on-dong)
Ich’on-dong
It’aewon 1-dong
It’aewon 2-dong
It’aewon-dong
Chusŏng-dong
Ch’ŏng-am-dong
Ch’ŏngp’a-dong 1-ga
Ch’ŏngp’a-dong 2-ga
Ch’ŏngp’a-dong 3-ga
Han-gangno 1-ga


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

한강로2가
Hangangno 2(i)-ga
Han-gangno 2-ga

한강로3가
Hangangno 3(sam)-ga
Han-gangno 3-ga

한남1동
Hannam 1(il)-dong
Hannam 1-dong

한남2동
Hannam 2(i)-dong
Hannam 2-dong

한남동
Hannam-dong
Hannam-dong

효창동
Hyochang-dong
Hyoch’ang-dong

후암동
Huam-dong
Huam-dong
은평구
갈현1동
Galhyeon 1(il)-dong
Kalhyŏn 1-dong

갈현2동
Galhyeon 2(i)-dong
Kalhyŏn 2-dong

갈현동
Galhyeon-dong
Kalhyŏn-dong

구산동
Gusan-dong
Kusan-dong

구파발동
Gupabal-dong
Kup’abal-dong

녹번동
Nokbeon-dong
Nokpŏn-dong

대조동
Daejo-dong
Taejo-dong

불광1동
Bulgwang 1(il)-dong
Pulgwang 1-dong

불광2동
Bulgwang 2(i)-dong
Pulgwang 2-dong

불광3동
Bulgwang 3(sam)-dong
Pulgwang 3-dong

불광동
Bulgwang-dong
Pulgwang-dong

수색동
Susaek-dong
Susaek-dong

신사1동
Sinsa 1(il)-dong
Shinsa 1-dong

신사2동
Sinsa 2(i)-dong
Shinsa 2-dong

신사동
Sinsa-dong
Shinsa-dong

역촌1동
Yeokchon 1(il)-dong
Yŏkch’on 1-dong

역촌2동
Yeokchon 2(i)-dong
Yŏkch’on 2-dong

역촌동
Yeokchon-dong
Yŏkch’on-dong

응암1동
Eungam 1(il)-dong
Ŭng-am 1-dong

응암2동
Eungam 2(i)-dong
Ŭng-am 2-dong

응암3동
Eungam 3(sam)-dong
Ŭng-am 3-dong

응암4동
Eungam 4(sa)-dong
Ŭng-am 4-dong

응암동
Eungam-dong
Ŭng-am-dong

증산동
Jeungsan-dong
Chŭngsan-dong

진관내동
Jingwannae-dong
Chin-gwannae-dong

진관외동
Jingwanoe-dong
Chin-gwanoe-dong
종로구
가회동
Gahoe-dong
Kahoe-dong

견지동
Gyeonji-dong
Kyŏnji-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

경운동
Gyeongun-dong
Kyŏng-un-dong

계동
Gye-dong
Kye-dong

공평동
Gongpyeong-dong
Kongp’yŏng-dong

관수동
Gwansu-dong
Kwansu-dong

관철동
Gwancheol-dong
Kwanch’ŏl-dong

관훈동
Gwanhun-dong
Kwanhun-dong

교남동
Gyonam-dong
Kyonam-dong

교북동
Gyobuk-dong
Kyobuk-dong

구기동
Gugi-dong
Kugi-dong

궁정동
Gungjeong-dong
Kungjŏng-dong

권농동
Gwonnong-dong
Kwonnong-dong

낙원동
Nagwon-dong
Nagwon-dong

내수동
Naesu-dong
Naesu-dong

내자동
Naeja-dong
Naeja-dong

누상동
Nusang-dong
Nusang-dong

누하동
Nuha-dong
Nuha-dong

당주동
Dangju-dong
Tangju-dong

도렴동
Doryeom-dong
Toryŏm-dong

돈의동
Donui-dong
Tonŭi-dong

동숭동
Dongsung-dong
Tongsung-dong

명륜동1가
Myeongnyun-dong 1(il)-ga
Myŏngnyun-dong 1-ga

명륜동2가
Myeongnyun-dong 2(i)-ga
Myŏngnyun-dong 2-ga

명륜동3가
Myeongnyun-dong 3(sam)-ga
Myŏngnyun-dong 3-ga

명륜동4가
Myeongnyun-dong 4(sa)-ga
Myŏngnyun-dong 4-ga

묘동
Myo-dong
Myo-dong

무악동
Muak-dong
Muak-dong

봉익동
Bongik-dong
Pong-ik-dong

부암동
Buam-dong
Puam-dong

사간동
Sagan-dong
Sagan-dong

사직동
Sajik-dong
Sajik-dong

삼청동
Samcheong-dong
Samch’ŏng-dong

서린동
Seorin-dong
Sŏrin-dong

세종로
Sejongno
Sejongno

소격동
Sogyeok-dong
Sogyŏk-dong

송월동
Songwol-dong
Song-wol-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

송현동
Songhyeon-dong
Songhyŏn-dong

수송동
Susong-dong
Susong-dong

숭인1동
Sungin 1(il)-dong
Sung-in 1-dong

숭인2동
Sungin 2(i)-dong
Sung-in 2-dong

숭인동
Sungin-dong
Sung-in-dong

신교동
Singyo-dong
Shin-gyo-dong

신문로1가
Sinmunno 1(il)-ga
Shinmunno 1-ga

신문로2가
Sinmunno 2(i)-ga
Shinmunno 2-ga

신영동
Sinyeong-dong
Shinyŏng-dong

안국동
Anguk-dong
An-guk-dong

연건동
Yeongeon-dong
Yŏn-gŏn-dong

연지동
Yeonji-dong
Yŏnji-dong

예지동
Yeji-dong
Yeji-dong

옥인동
Ogin-dong
Ogin-dong

와룡동
Waryong-dong
Waryong-dong

운니동
Unni-dong
Unni-dong

원남동
Wonnam-dong
Wonnam-dong

원서동
Wonseo-dong
Wonsŏ-dong

이화동
Ihwa-dong
Ihwa-dong

익선동
Ikseon-dong
Iksŏn-dong

인사동
Insa-dong
Insa-dong

인의동
Inui-dong
Inŭi-dong

장사동
Jangsa-dong
Changsa-dong

재동
Jae-dong
Chae-dong

적선동
Jeokseon-dong
Chŏksŏn-dong

종로1가
Jongno 1(il)-ga
Chongno 1-ga

종로2가
Jongno 2(i)-ga
Chongno 2-ga

종로3가
Jongno 3(sam)-ga
Chongno 3-ga

종로4가
Jongno 4(sa)-ga
Chongno 4-ga

종로5가
Jongno 5(o)-ga
Chongno 5-ga

종로6가
Jongno 6(yuk)-ga
Chongno 6-ga

중학동
Junghak-dong
Chunghak-dong

창성동
Changseong-dong
Ch’angsŏng-dong

창신1동
Changsin 1(il)-dong
Ch’angshin 1-dong

창신2동
Changsin 2(i)-dong
Ch’angshin 2-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

창신3동
Changsin 3(sam)-dong
Ch’angshin 3-dong

창신동
Changsin-dong
Ch’angshin-dong

청운동
Cheongun-dong
Ch’ŏng-un-dong

청진동
Cheongjin-dong
Ch’ŏngjin-dong

체부동
Chebu-dong
Ch’ebu-dong

충신동
Chungsin-dong
Ch’ungshin-dong

통의동
Tongui-dong
T’ong-ŭi-dong

통인동
Tongin-dong
T’ong-in-dong

팔판동
Palpan-dong
P’alp’an-dong

평동
Pyeong-dong
P’yŏng-dong

평창동
Pyeongchang-dong
P’yŏngch’ang-dong

필운동
Pirun-dong
P’irun-dong

행촌동
Haengchon-dong
Haengch’on-dong

혜화동
Hyehwa-dong
Hyehwa-dong

홍지동
Hongji-dong
Hongji-dong

홍파동
Hongpa-dong
Hongp’a-dong

화동
Hwa-dong
Hwa-dong

효자동
Hyoja-dong
Hyoja-dong

효제동
Hyoje-dong
Hyoje-dong

훈정동
Hunjeong-dong
Hunjŏng-dong
중구
광희동1가
Gwanghui-dong 1(il)-ga
Kwanghi-dong 1-ga

광희동2가
Gwanghui-dong 2(i)-ga
Kwanghi-dong 2-ga

남대문로1가
Namdaemunno 1(il)-ga
Namdaemunno 1-ga

남대문로2가
Namdaemunno 2(i)-ga
Namdaemunno 2-ga

남대문로3가
Namdaemunno 3(sam)-ga
Namdaemunno 3-ga

남대문로4가
Namdaemunno 4(sa)-ga
Namdaemunno 4-ga

남대문로5가
Namdaemunno 5(o)-ga
Namdaemunno 5-ga

남산동1가
Namsan-dong 1(il)-ga
Namsan-dong 1-ga

남산동2가
Namsan-dong 2(i)-ga
Namsan-dong 2-ga

남산동3가
Namsan-dong 3(sam)-ga
Namsan-dong 3-ga

남창동
Namchang-dong
Namch’ang-dong

남학동
Namhak-dong
Namhak-dong

다동
Da-dong
Ta-dong

만리동1가
Malli-dong 1(il)-ga
Malli-dong 1-ga

만리동2가
Malli-dong 2(i)-ga
Malli-dong 2-ga


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

명동1가
Myeong-dong 1(il)-ga
Myŏng-dong 1-ga

명동2가
Myeong-dong 2(i)-ga
Myŏng-dong 2-ga

무교동
Mugyo-dong
Mugyo-dong

무학동
Muhak-dong
Muhak-dong

묵정동
Mukjeong-dong
Mukchŏng-dong

방산동
Bangsan-dong
Pangsan-dong

봉래동1가
Bongnae-dong 1(il)-ga
Pongnae-dong 1-ga

봉래동2가
Bongnae-dong 2(i)-ga
Pongnae-dong 2-ga

북창동
Bukchang-dong
Pukch’ang-dong

산림동
Sallim-dong
Sallim-dong

삼각동
Samgak-dong
Samgak-dong

소공동
Sogong-dong
Sogong-dong

서소문동
Seosomun-dong
Sŏsomun-dong

수표동
Supyo-dong
Sup’yo-dong

수하동
Suha-dong
Suha-dong

순화동
Sunhwa-dong
Sunhwa-dong

신당1동
Sindang 1(il)-dong
Shindang 1-dong

신당2동
Sindang 2(i)-dong
Shindang 2-dong

신당3동
Sindang 3(sam)-dong
Shindang 3-dong

신당4동
Sindang 4(sa)-dong
Shindang 4-dong

신당5동
Sindang 5(o)-dong
Shindang 5-dong

신당6동
Sindang 6(yuk)-dong
Shindang 6-dong

신당동
Sindang-dong
Shindang-dong

쌍림동
Ssangnim-dong
Ssangnim-dong

예관동
Yegwan-dong
Yegwan-dong

예장동
Yejang-dong
Yejang-dong

오장동
Ojang-dong
Ojang-dong

을지로1가
Euljiro 1(il)-ga
Ŭlchiro 1-ga

을지로2가
Euljiro 2(i)-ga
Ŭlchiro 2-ga

을지로3가
Euljiro 3(sam)-ga
Ŭlchiro 3-ga

을지로4가
Euljiro 4(sa)-ga
Ŭlchiro 4-ga

을지로5가
Euljiro 5(o)-ga
Ŭlchiro 5-ga

을지로6가
Euljiro 6(yuk)-ga
Ŭlchiro 6-ga

을지로7가
Euljiro 7(chil)-ga
Ŭlchiro 7-ga

인현동1가
Inhyeon-dong 1(il)-ga
Inhyŏn-dong 1-ga


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

인현동2가
Inhyeon-dong 2(i)-ga
Inhyŏn-dong 2-ga

입정동
Ipjeong-dong
Ipchŏng-dong

의주로1가
Uijuro 1(il)-ga
Ŭijuro 1-ga

의주로2가
Uijuro 2(i)-ga
Ŭijuro 2-ga

장교동
Janggyo-dong
Changgyo-dong

장충동1가
Jangchung-dong 1(il)-ga
Changch’ung-dong 1-ga

장충동2가
Jangchung-dong 2(i)-ga
Changch’ung-dong 2-ga

저동1가
Jeo-dong 1(il)-ga
Chŏ-dong 1-ga

저동2가
Jeo-dong 2(i)-ga
Chŏ-dong 2-ga

정동
Jeong-dong
Chŏng-dong

주교동
Jugyo-dong
Chugyo-dong

주자동
Juja-dong
Chuja-dong

중림동
Jungnim-dong
Chungnim-dong

초동
Cho-dong
Ch’o-dong

충무로1가
Chungmuro 1(il)-ga
Ch’ungmuro 1-ga

충무로2가
Chungmuro 2(i)-ga
Ch’ungmuro 2-ga

충무로3가
Chungmuro 3(sam)-ga
Ch’ungmuro 3-ga

충무로4가
Chungmuro 4(sa)-ga
Ch’ungmuro 4-ga

충무로5가
Chungmuro 5(o)-ga
Ch’ungmuro 5-ga

충정로1가
Chungjeongno 1(il)-ga
Ch’ungjŏngno 1-ga

태평로1가
Taepyeongno 1(il)-ga
T’aep’yŏngno 1-ga

태평로2가
Taepyeongno 2(i)-ga
T’aep’yŏngno 2-ga

필동1가
Pil-dong 1(il)-ga
P’il-dong 1-ga

필동2가
Pil-dong 2(i)-ga
P’il-dong 2-ga

필동3가
Pil-dong 3(sam)-ga
P’il-dong 3-ga

황학동
Hwanghak-dong
Hwanghak-dong

회현동1가
Hoehyeon-dong 1(il)-ga
Hoehyŏn-dong 1-ga

회현동2가
Hoehyeon-dong 2(i)-ga
Hoehyŏn-dong 2-ga

회현동3가
Hoehyeon-dong 3(sam)-ga
Hoehyŏn-dong 3-ga

흥인동
Heungin-dong
Hŭng-in-dong
중랑구
망우1동
Mangu 1(il)-dong
Mang-u 1-dong

망우2동
Mangu 2(i)-dong
Mang-u 2-dong

망우3동
Mangu 3(sam)-dong
Mang-u 3-dong

망우동
Mangu-dong
Mang-u-dong

면목1동
Myeonmok 1(il)-dong
Myŏnmok 1-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

면목2동
Myeonmok 2(i)-dong
Myŏnmok 2-dong

면목3동
Myeonmok 3(sam)-dong
Myŏnmok 3-dong

면목4동
Myeonmok 4(sa)-dong
Myŏnmok 4-dong

면목5동
Myeonmok 5(o)-dong
Myŏnmok 5-dong

면목6동
Myeonmok 6(yuk)-dong
Myŏnmok 6-dong

면목7동
Myeonmok 7(chil)-dong
Myŏnmok 7-dong

면목8동
Myeonmok 8(pal)-dong
Myŏnmok 8-dong

면목동
Myeonmok-dong
Myŏnmok-dong

묵1동
Muk 1(il)-dong
Muk 1-dong

묵2동
Muk 2(i)-dong
Muk 2-dong

묵동
Muk-dong
Muk-dong

상봉1동
Sangbong 1(il)-dong
Sangbong 1-dong

상봉2동
Sangbong 2(i)-dong
Sangbong 2-dong

상봉동
Sangbong-dong
Sangbong-dong

신내1동
Sinnae 1(il)-dong
Shinnae 1-dong

신내2동
Sinnae 2(i)-dong
Shinnae 2-dong

신내동
Sinnae-dong
Shinnae-dong

중화1동
Junghwa 1(il)-dong
Chunghwa 1-dong

중화2동
Junghwa 2(i)-dong
Chunghwa 2-dong

중화3동
Junghwa 3(sam)-dong
Chunghwa 3-dong

중화동
Junghwa-dong
Chunghwa-dong


(2) 부산광역시

시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전
강서구
강동동
Gangdong-dong
Kangdong-dong

구랑동
Gurang-dong
Kurang-dong

녹산동
Noksan-dong
Noksan-dong

눌차동
Nulcha-dong
Nulch’a-dong

대저1동
Daejeo 1(il)-dong
Taejŏ 1-dong

대저2동
Daejeo 2(i)-dong
Taejŏ 2-dong

대저동
Daejeo-dong
Taejŏ-dong

대항동
Daehang-dong
Taehang-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

동선동
Dongseon-dong
Tongsŏn-dong

명지동
Myeongji-dong
Myŏngji-dong

미음동
Mieum-dong
Miŭm-dong

범방동
Beombang-dong
Pŏmbang-dong

봉림동
Bongnim-dong
Pongnim-dong

생곡동
Saenggok-dong
Saenggok-dong

성북동
Seongbuk-dong
Sŏngbuk-dong

송정동
Songjeong-dong
Songjŏng-dong

식만동
Singman-dong
Shingman-dong

신호동
Sinho-dong
Shinho-dong

죽동동
Jukdong-dong
Chuktong-dong

죽림동
Jungnim-dong
Chungnim-dong

지사동
Jisa-dong
Chisa-dong

천성동
Cheonseong-dong
Ch’ŏnsŏng-dong

화전동
Hwajeon-dong
Hwajŏn-dong
금정구
구서1동
Guseo 1(il)-dong
Kusŏ 1-dong

구서2동
Guseo 2(i)-dong
Kusŏ 2-dong

구서동
Guseo-dong
Kusŏ-dong

금사동
Geumsa-dong
Kŭmsa-dong

금성동
Geumseong-dong
Kŭmsŏng-dong

남산동
Namsan-dong
Namsan-dong

노포동
Nopo-dong
Nop’o-dong

두구동
Dugu-dong
Tugu-dong

부곡1동
Bugok 1(il)-dong
Pugok 1-dong

부곡2동
Bugok 2(i)-dong
Pugok 2-dong

부곡3동
Bugok 3(sam)-dong
Pugok 3-dong

부곡4동
Bugok 4(sa)-dong
Pugok 4-dong

부곡동
Bugok-dong
Pugok-dong

서1동
Seo 1(il)-dong
Sŏ 1-dong

서2동
Seo 2(i)-dong
Sŏ 2-dong

서3동
Seo 3(sam)-dong
Sŏ 3-dong

서4동
Seo 4(sa)-dong
Sŏ 4-dong

서동
Seo-dong
Sŏ-dong

선동
Seon-dong
Sŏn-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

오륜동
Oryun-dong
Oryun-dong

장전1동
Jangjeon 1(il)-dong
Changjŏn 1-dong

장전2동
Jangjeon 2(i)-dong
Changjŏn 2-dong

장전3동
Jangjeon 3(sam)-dong
Changjŏn 3-dong

장전동
Jangjeon-dong
Changjŏn-dong

청룡동
Cheongnyong-dong
Ch’ŏngnyong-dong

회동동
Hoedong-dong
Hoedong-dong
남구
감만1동
Gamman 1(il)-dong
Kamman 1-dong

감만2동
Gamman 2(i)-dong
Kamman 2-dong

감만동
Gamman-dong
Kamman-dong

대연1동
Daeyeon 1(il)-dong
Taeyŏn 1-dong

대연2동
Daeyeon 2(i)-dong
Taeyŏn 2-dong

대연3동
Daeyeon 3(sam)-dong
Taeyŏn 3-dong

대연4동
Daeyeon 4(sa)-dong
Taeyŏn 4-dong

대연5동
Daeyeon 5(o)-dong
Taeyŏn 5-dong

대연6동
Daeyeon 6(yuk)-dong
Taeyŏn 6-dong

대연동
Daeyeon-dong
Taeyŏn-dong

문현1동
Munhyeon 1(il)-dong
Munhyŏn 1-dong

문현2동
Munhyeon 2(i)-dong
Munhyŏn 2-dong

문현3동
Munhyeon 3(sam)-dong
Munhyŏn 3-dong

문현4동
Munhyeon 4(sa)-dong
Munhyŏn 4-dong

문현동
Munhyeon-dong
Munhyŏn-dong

용당동
Yongdang-dong
Yongdang-dong

용호1동
Yongho 1(il)-dong
Yongho 1-dong

용호2동
Yongho 2(i)-dong
Yongho 2-dong

용호3동
Yongho 3(sam)-dong
Yongho 3-dong

용호4동
Yongho 4(sa)-dong
Yongho 4-dong

용호동
Yongho-dong
Yongho-dong

우암1동
Uam 1(il)-dong
Uam 1-dong

우암2동
Uam 2(i)-dong
Uam 2-dong

우암동
Uam-dong
Uam-dong
동구
범일1동
Beomil 1(il)-dong
Pŏmil 1-dong

범일2동
Beomil 2(i)-dong
Pŏmil 2-dong

범일3동
Beomil 3(sam)-dong
Pŏmil 3-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

범일4동
Beomil 4(sa)-dong
Pŏmil 4-dong

범일5동
Beomil 5(o)-dong
Pŏmil 5-dong

범일6동
Beomil 6(yuk)-dong
Pŏmil 6-dong

범일동
Beomil-dong
Pŏmil-dong

수정1동
Sujeong 1(il)-dong
Sujŏng 1-dong

수정2동
Sujeong 2(i)-dong
Sujŏng 2-dong

수정3동
Sujeong 3(sam)-dong
Sujŏng 3-dong

수정4동
Sujeong 4(sa)-dong
Sujŏng 4-dong

수정5동
Sujeong 5(o)-dong
Sujŏng 5-dong

수정동
Sujeong-dong
Sujŏng-dong

좌천1동
Jwacheon 1(il)-dong
Chwach’ŏn 1-dong

좌천2동
Jwacheon 2(i)-dong
Chwach’ŏn 2-dong

좌천3동
Jwacheon 3(sam)-dong
Chwach’ŏn 3-dong

좌천4동
Jwacheon 4(sa)-dong
Chwach’ŏn 4-dong

좌천동
Jwacheon-dong
Chwach’ŏn-dong

초량1동
Choryang 1(il)-dong
Ch’oryang 1-dong

초량2동
Choryang 2(i)-dong
Ch’oryang 2-dong

초량3동
Choryang 3(sam)-dong
Ch’oryang 3-dong

초량4동
Choryang 4(sa)-dong
Ch’oryang 4-dong

초량5동
Choryang 5(o)-dong
Ch’oryang 5-dong

초량6동
Choryang 6(yuk)-dong
Ch’oryang 6-dong

초량동
Choryang-dong
Ch’oryang-dong
동래구
낙민동
Nangmin-dong
Nangmin-dong

명륜1동
Myeongnyun 1(il)-dong
Myŏngnyun 1-dong

명륜2동
Myeongnyun 2(i)-dong
Myŏngnyun 2-dong

명륜동
Myeongnyun-dong
Myŏngnyun-dong

명장1동
Myeongjang 1(il)-dong
Myŏngjang 1-dong

명장2동
Myeongjang 2(i)-dong
Myŏngjang 2-dong

명장동
Myeongjang-dong
Myŏngjang-dong

복천동
Bokcheon-dong
Pokch’ŏn-dong

사직1동
Sajik 1(il)-dong
Sajik 1-dong

사직2동
Sajik 2(i)-dong
Sajik 2-dong

사직3동
Sajik 3(sam)-dong
Sajik 3-dong

사직동
Sajik-dong
Sajik-dong

수안동
Suan-dong
Suan-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

안락1동
안락2동
안락동
온천1동
온천2동
온천3동
온천동
칠산동
Allak 1(il)-dong
Allak 2(i)-dong
Allak-dong
Oncheon 1(il)-dong
Oncheon 2(i)-dong
Oncheon 3(sam)-dong
Oncheon-dong
Chilsan-dong
Allak 1-dong
Allak 2-dong
Allak-dong
Onch’ŏn 1-dong
Onch’ŏn 2-dong
Onch’ŏn 3-dong
Onch’ŏn-dong
Ch’ilsan-dong
부산진구

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

가야1동
가야2동
가야3동
가야동
개금1동
개금2동
개금3동
개금동
당감1동
당감2동
당감3동
당감4동
당감동
범전동
범천1동
범천2동
범천3동
범천4동
범천동
부암1동
부암2동
부암3동
부암동
부전1동
부전2동
부전동
양정1동
양정2동
Gaya 1(il)-dong
Gaya 2(i)-dong
Gaya 3(sam)-dong
Gaya-dong
Gaegeum 1(il)-dong
Gaegeum 2(i)-dong
Gaegeum 3(sam)-dong
Gaegeum-dong
Danggam 1(il)-dong
Danggam 2(i)-dong
Danggam 3(sam)-dong
Danggam 4(sa)-dong
Danggam-dong
Beomjeon-dong
Beomcheon 1(il)-dong
Beomcheon 2(i)-dong
Beomcheon 3(sam)-dong
Beomcheon 4(sa)-dong
Beomcheon-dong
Buam 1(il)-dong
Buam 2(i)-dong
Buam 3(sam)-dong
Buam-dong
Bujeon 1(il)-dong
Bujeon 2(i)-dong
Bujeon-dong
Yangjeong 1(il)-dong
Yangjeong 2(i)-dong
Kaya 1-dong
Kaya 2-dong
Kaya 3-dong
Kaya-dong
Kaegŭm 1-dong
Kaegŭm 2-dong
Kaegŭm 3-dong
Kaegŭm-dong
Tanggam 1-dong
Tanggam 2-dong
Tanggam 3-dong
Tanggam 4-dong
Tanggam-dong
Pŏmjŏn-dong
Pŏmch’ŏn 1-dong
Pŏmch’ŏn 2-dong
Pŏmch’ŏn 3-dong
Pŏmch’ŏn 4-dong
Pŏmch’ŏn-dong
Puam 1-dong
Puam 2-dong
Puam 3-dong
Puam-dong
Pujŏn 1-dong
Pujŏn 2-dong
Pujŏn-dong
Yangjŏng 1-dong
Yangjŏng 2-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

양정동
Yangjeong-dong
Yangjŏng-dong

연지동
Yeonji-dong
Yŏnji-dong

전포1동
Jeonpo 1(il)-dong
Chŏnp’o 1-dong

전포2동
Jeonpo 2(i)-dong
Chŏnp’o 2-dong

전포3동
Jeonpo 3(sam)-dong
Chŏnp’o 3-dong

전포동
Jeonpo-dong
Chŏnp’o-dong

초읍동
Choeup-dong
Ch’oŭp-dong
북구
구포1동
Gupo 1(il)-dong
Kup’o 1-dong

구포2동
Gupo 2(i)-dong
Kup’o 2-dong

구포3동
Gupo 3(sam)-dong
Kup’o 3-dong

구포동
Gupo-dong
Kup’o-dong

금곡동
Geumgok-dong
Kŭmgok-dong

덕천1동
Deokcheon 1(il)-dong
Tŏkch’ŏn 1-dong

덕천2동
Deokcheon 2(i)-dong
Tŏkch’ŏn 2-dong

덕천3동
Deokcheon 3(sam)-dong
Tŏkch’ŏn 3-dong

덕천동
Deokcheon-dong
Tŏkch’ŏn-dong

만덕1동
Mandeok 1(il)-dong
Mandŏk 1-dong

만덕2동
Mandeok 2(i)-dong
Mandŏk 2-dong

만덕3동
Mandeok 3(sam)-dong
Mandŏk 3-dong

만덕동
Mandeok-dong
Mandŏk-dong

화명동
Hwamyeong-dong
Hwamyŏng-dong
사상구
감전1동
Gamjeon 1(il)-dong
Kamjŏn 1-dong

감전2동
Gamjeon 2(i)-dong
Kamjŏn 2-dong

감전동
Gamjeon-dong
Kamjŏn-dong

괘법동
Gwaebeop-dong
Kwaebŏp-dong

덕포1동
Deokpo 1(il)-dong
Tŏkp’o 1-dong

덕포2동
Deokpo 2(i)-dong
Tŏkp’o 2-dong

덕포동
Deokpo-dong
Tŏkp’o-dong

모라1동
Mora 1(il)-dong
Mora 1-dong

모라2동
Mora 2(i)-dong
Mora 2-dong

모라3동
Mora 3(sam)-dong
Mora 3-dong

모라동
Mora-dong
Mora-dong

삼락동
Samnak-dong
Samnak-dong

엄궁동
Eomgung-dong
Ŏmgung-dong

주례1동
Jurye 1(il)-dong
Churye 1-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

주례2동
Jurye 2(i)-dong
Churye 2-dong

주례3동
Jurye 3(sam)-dong
Churye 3-dong

주례동
Jurye-dong
Churye-dong

학장동
Hakjang-dong
Hakchang-dong
사하구
감천1동
Gamcheon 1(il)-dong
Kamch’ŏn 1-dong

감천2동
Gamcheon 2(i)-dong
Kamch’ŏn 2-dong

감천동
Gamcheon-dong
Kamch’ŏn-dong

괴정1동
Goejeong 1(il)-dong
Koejŏng 1-dong

괴정2동
Goejeong 2(i)-dong
Koejŏng 2-dong

괴정3동
Goejeong 3(sam)-dong
Koejŏng 3-dong

괴정4동
Goejeong 4(sa)-dong
Koejŏng 4-dong

괴정동
Goejeong-dong
Koejŏng-dong

구평동
Gupyeong-dong
Kup’yŏng-dong

다대1동
Dadae 1(il)-dong
Tadae 1-dong

다대2동
Dadae 2(i)-dong
Tadae 2-dong

다대동
Dadae-dong
Tadae-dong

당리동
Dangni-dong
Tangni-dong

신평1동
Sinpyeong 1(il)-dong
Shinp’yŏng 1-dong

신평2동
Sinpyeong 2(i)-dong
Shinp’yŏng 2-dong

신평동
Sinpyeong-dong
Shinp’yŏng-dong

장림1동
Jangnim 1(il)-dong
Changnim 1-dong

장림2동
Jangnim 2(i)-dong
Changnim 2-dong

장림동
Jangnim-dong
Changnim-dong

하단1동
Hadan 1(il)-dong
Hadan 1-dong

하단2동
Hadan 2(i)-dong
Hadan 2-dong

하단동
Hadan-dong
Hadan-dong
서구
남부민1동
Nambumin 1(il)-dong
Nambumin 1-dong

남부민2동
Nambumin 2(i)-dong
Nambumin 2-dong

남부민3동
Nambumin 3(sam)-dong
Nambumin 3-dong

남부민동
Nambumin-dong
Nambumin-dong

동대신동1가
Dongdaesin-dong 1(il)-ga
Tongdaeshin-dong 1-ga

동대신동2가
Dongdaesin-dong 2(i)-ga
Tongdaeshin-dong 2-ga

동대신동3가
Dongdaesin-dong 3(sam)-ga
Tongdaeshin-dong 3-ga

동대신동
Dongdaesin-dong
Tongdaeshin-dong

부민동1가
Bumin-dong 1(il)-ga
Pumin-dong 1-ga


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

부민동2가
Bumin-dong 2(i)-ga
Pumin-dong 2-ga

부민동3가
Bumin-dong 3(sam)-ga
Pumin-dong 3-ga

부민동
Bumin-dong
Pumin-dong

부용동1가
Buyong-dong 1(il)-ga
Puyong-dong 1-ga

부용동2가
Buyong-dong 2(i)-ga
Puyong-dong 2-ga

부용동
Buyong-dong
Puyong-dong

서대신동1가
Seodaesin-dong 1(il)-ga
Sŏdaeshin-dong 1-ga

서대신동2가
Seodaesin-dong 2(i)-ga
Sŏdaeshin-dong 2-ga

서대신동3가
Seodaesin-dong 3(sam)-ga
Sŏdaeshin-dong 3-ga

서대신동
Seodaesin-dong
Sŏdaeshin-dong

아미동1가
Ami-dong 1(il)-ga
Ami-dong 1-ga

아미동2가
Ami-dong 2(i)-ga
Ami-dong 2-ga

아미동
Ami-dong
Ami-dong

암남동
Amnam-dong
Amnam-dong

초장동
Chojang-dong
Ch’ojang-dong

충무동1가
Chungmu-dong 1(il)-ga
Ch’ungmu-dong 1-ga

충무동2가
Chungmu-dong 2(i)-ga
Ch’ungmu-dong 2-ga

충무동3가
Chungmu-dong 3(sam)-ga
Ch’ungmu-dong 3-ga

충무동
Chungmu-dong
Ch’ungmu-dong

토성동1가
Toseong-dong 1(il)-ga
T’osŏng-dong 1-ga

토성동2가
Toseong-dong 2(i)-ga
T’osŏng-dong 2-ga

토성동3가
Toseong-dong 3(sam)-ga
T’osŏng-dong 3-ga

토성동4가
Toseong-dong 4(sa)-ga
T’osŏng-dong 4-ga

토성동5가
Toseong-dong 5(o)-ga
T’osŏng-dong 5-ga

토성동
Toseong-dong
T’osŏng-dong
수영구
광안1동
Gwangan 1(il)-dong
Kwang-an 1-dong

광안2동
Gwangan 2(i)-dong
Kwang-an 2-dong

광안3동
Gwangan 3(sam)-dong
Kwang-an 3-dong

광안4동
Gwangan 4(sa)-dong
Kwang-an 4-dong

광안동
Gwangan-dong
Kwang-an-dong

남천1동
Namcheon 1(il)-dong
Namch’ŏn 1-dong

남천2동
Namcheon 2(i)-dong
Namch’ŏn 2-dong

남천동
Namcheon-dong
Namch’ŏn-dong

망미1동
Mangmi 1(il)-dong
Mangmi 1-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

망미2동
Mangmi 2(i)-dong
Mangmi 2-dong

망미동
Mangmi-dong
Mangmi-dong

민락동
Millak-dong
Millak-dong

수영동
Suyeong-dong
Suyŏng-dong
연제구
거제1동
Geoje 1(il)-dong
Kŏje 1-dong

거제2동
Geoje 2(i)-dong
Kŏje 2-dong

거제3동
Geoje 3(sam)-dong
Kŏje 3-dong

거제4동
Geoje 4(sa)-dong
Kŏje 4-dong

거제동
Geoje-dong
Kŏje-dong

연산1동
Yeonsan 1(il)-dong
Yŏnsan 1-dong

연산2동
Yeonsan 2(i)-dong
Yŏnsan 2-dong

연산3동
Yeonsan 3(sam)-dong
Yŏnsan 3-dong

연산4동
Yeonsan 4(sa)-dong
Yŏnsan 4-dong

연산5동
Yeonsan 5(o)-dong
Yŏnsan 5-dong

연산6동
Yeonsan 6(yuk)-dong
Yŏnsan 6-dong

연산7동
Yeonsan 7(chil)-dong
Yŏnsan 7-dong

연산8동
Yeonsan 8(pal)-dong
Yŏnsan 8-dong

연산9동
Yeonsan 9(gu)-dong
Yŏnsan 9-dong

연산동
Yeonsan-dong
Yŏnsan-dong
영도구
남항동1가
Namhang-dong 1(il)-ga
Namhang-dong 1-ga

남항동2가
Namhang-dong 2(i)-ga
Namhang-dong 2-ga

남항동3가
Namhang-dong 3(sam)-ga
Namhang-dong 3-ga

남항동
Namhang-dong
Namhang-dong

대교동1가
Daegyo-dong 1(il)-ga
Taegyo-dong 1-ga

대교동2가
Daegyo-dong 2(i)-ga
Taegyo-dong 2-ga

대교동
Daegyo-dong
Taegyo-dong

대평동1가
Daepyeong-dong 1(il)-ga
Taep’yŏng-dong 1-ga

대평동2가
Daepyeong-dong 2(i)-ga
Taep’yŏng-dong 2-ga

대평동
Daepyeong-dong
Taep’yŏng-dong

동삼1동
Dongsam 1(il)-dong
Tongsam 1-dong

동삼2동
Dongsam 2(i)-dong
Tongsam 2-dong

동삼3동
Dongsam 3(sam)-dong
Tongsam 3-dong

동삼동
Dongsam-dong
Tongsam-dong

봉래동1가
Bongnae-dong 1(il)-ga
Pongnae-dong 1-ga

봉래동2가
Bongnae-dong 2(i)-ga
Pongnae-dong 2-ga


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

봉래동3가
Bongnae-dong 3(sam)-ga
Pongnae-dong 3-ga

봉래동4가
Bongnae-dong 4(sa)-ga
Pongnae-dong 4-ga

봉래동5가
Bongnae-dong 5(o)-ga
Pongnae-dong 5-ga

봉래동
Bongnae-dong
Pongnae-dong

신선동1가
Sinseon-dong 1(il)-ga
Shinsŏn-dong 1-ga

신선동2가
Sinseon-dong 2(i)-ga
Shinsŏn-dong 2-ga

신선동3가
Sinseon-dong 3(sam)-ga
Shinsŏn-dong 3-ga

신선동
Sinseon-dong
Shinsŏn-dong

영선동1가
Yeongseon-dong 1(il)-ga
Yŏngsŏn-dong 1-ga

영선동2가
Yeongseon-dong 2(i)-ga
Yŏngsŏn-dong 2-ga

영선동3가
Yeongseon-dong 3(sam)-ga
Yŏngsŏn-dong 3-ga

영선동4가
Yeongseon-dong 4(sa)-ga
Yŏngsŏn-dong 4-ga

영선동
Yeongseon-dong
Yŏngsŏn-dong

청학1동
Cheonghak 1(il)-dong
Ch’ŏnghak 1-dong

청학2동
Cheonghak 2(i)-dong
Ch’ŏnghak 2-dong

청학동
Cheonghak-dong
Ch’ŏnghak-dong
중구
광복동1가
Gwangbok-dong 1(il)-ga
Kwangbok-dong 1-ga

광복동2가
Gwangbok-dong 2(i)-ga
Kwangbok-dong 2-ga

광복동3가
Gwangbok-dong 3(sam)-ga
Kwangbok-dong 3-ga

광복동
Gwangbok-dong
Kwangbok-dong

남포동1가
Nampo-dong 1(il)-ga
Namp’o-dong 1-ga

남포동2가
Nampo-dong 2(i)-ga
Namp’o-dong 2-ga

남포동3가
Nampo-dong 3(sam)-ga
Namp’o-dong 3-ga

남포동4가
Nampo-dong 4(sa)-ga
Namp’o-dong 4-ga

남포동5가
Nampo-dong 5(o)-ga
Namp’o-dong 5-ga

남포동6가
Nampo-dong 6(yuk)-ga
Namp’o-dong 6-ga

남포동
Nampo-dong
Namp’o-dong

대창동1가
Daechang-dong 1(il)-ga
Taech’ang-dong 1-ga

대창동2가
Daechang-dong 2(i)-ga
Taech’ang-dong 2-ga

대창동
Daechang-dong
Taech’ang-dong

대청동1가
Daecheong-dong 1(il)-ga
Taech’ŏng-dong 1-ga

대청동2가
Daecheong-dong 2(i)-ga
Taech’ŏng-dong 2-ga

대청동3가
Daecheong-dong 3(sam)-ga
Taech’ŏng-dong 3-ga

대청동4가
Daecheong-dong 4(sa)-ga
Taech’ŏng-dong 4-ga

대청동
Daecheong-dong
Taech’ŏng-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

동광동1가
Donggwang-dong 1(il)-ga
Tonggwang-dong 1-ga

동광동2가
Donggwang-dong 2(i)-ga
Tonggwang-dong 2-ga

동광동3가
Donggwang-dong 3(sam)-ga
Tonggwang-dong 3-ga

동광동4가
Donggwang-dong 4(sa)-ga
Tonggwang-dong 4-ga

동광동5가
Donggwang-dong 5(o)-ga
Tonggwang-dong 5-ga

동광동
Donggwang-dong
Tonggwang-dong

보수동1가
Bosu-dong 1(il)-ga
Posu-dong 1-ga

보수동2가
Bosu-dong 2(i)-ga
Posu-dong 2-ga

보수동3가
Bosu-dong 3(sam)-ga
Posu-dong 3-ga

보수동
Bosu-dong
Posu-dong

부평동1가
Bupyeong-dong 1(il)-ga
Pup’yŏng-dong 1-ga

부평동2가
Bupyeong-dong 2(i)-ga
Pup’yŏng-dong 2-ga

부평동3가
Bupyeong-dong 3(sam)-ga
Pup’yŏng-dong 3-ga

부평동4가
Bupyeong-dong 4(sa)-ga
Pup’yŏng-dong 4-ga

부평동
Bupyeong-dong
Pup’yŏng-dong

신창동1가
Sinchang-dong 1(il)-ga
Shinch’ang-dong 1-ga

신창동2가
Sinchang-dong 2(i)-ga
Shinch’ang-dong 2-ga

신창동3가
Sinchang-dong 3(sam)-ga
Shinch’ang-dong 3-ga

신창동4가
Sinchang-dong 4(sa)-ga
Shinch’ang-dong 4-ga

신창동
Sinchang-dong
Shinch’ang-dong

영주1동
Yeongju 1(il)-dong
Yŏngju 1-dong

영주2동
Yeongju 2(i)-dong
Yŏngju 2-dong

영주동
Yeongju-dong
Yŏngju-dong

중앙동1가
Jungang-dong 1(il)-ga
Chung-ang-dong 1-ga

중앙동2가
Jungang-dong 2(i)-ga
Chung-ang-dong 2-ga

중앙동3가
Jungang-dong 3(sam)-ga
Chung-ang-dong 3-ga

중앙동4가
Jungang-dong 4(sa)-ga
Chung-ang-dong 4-ga

중앙동5가
Jungang-dong 5(o)-ga
Chung-ang-dong 5-ga

중앙동6가
Jungang-dong 6(yuk)-ga
Chung-ang-dong 6-ga

중앙동7가
Jungang-dong 7(chil)-ga
Chung-ang-dong 7-ga

중앙동
Jungang-dong
Chung-ang-dong

창선동1가
Changseon-dong 1(il)-ga
Ch’angsŏn-dong 1-ga

창선동2가
Changseon-dong 2(i)-ga
Ch’angsŏn-dong 2-ga

창선동
Changseon-dong
Ch’angsŏn-dong
해운대구
반송1동
Bansong 1(il)-dong
Pansong 1-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

반송2동
Bansong 2(i)-dong
Pansong 2-dong

반송3동
Bansong 3(sam)-dong
Pansong 3-dong

반송동
Bansong-dong
Pansong-dong

반여1동
Banyeo 1(il)-dong
Panyŏ 1-dong

반여2동
Banyeo 2(i)-dong
Panyŏ 2-dong

반여3동
Banyeo 3(sam)-dong
Panyŏ 3-dong

반여동
Banyeo-dong
Panyŏ-dong

석대동
Seokdae-dong
Sŏktae-dong

송정동
Songjeong-dong
Songjŏng-dong

우1동
U 1(il)-dong
U 1-dong

우2동
U 2(i)-dong
U 2-dong

우동
U-dong
U-dong

재송1동
Jaesong 1(il)-dong
Chaesong 1-dong

재송2동
Jaesong 2(i)-dong
Chaesong 2-dong

재송동
Jaesong-dong
Chaesong-dong

좌동
Jwa-dong
Chwa-dong

중1동
Jung 1(il)-dong
Chung 1-dong

중2동
Jung 2(i)-dong
Chung 2-dong

중동
Jung-dong
Chung-dong
기장군
기장읍
Gijang-eup
Kijang-ŭp

장안읍
Jangan-eup
Chang-an-ŭp

일광면
Ilgwang-myeon
Ilgwang-myŏn

정관면
Jeonggwan-myeon
Chŏnggwan-myŏn

철마면
Cheolma-myeon
Ch’ŏlma-myŏn


(3) 대구광역시

시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전
남구
대명1동
Daemyeong 1(il)-dong
Taemyŏng 1-dong

대명2동
Daemyeong 2(i)-dong
Taemyŏng 2-dong

대명3동
Daemyeong 3(sam)-dong
Taemyŏng 3-dong

대명4동
Daemyeong 4(sa)-dong
Taemyŏng 4-dong

대명5동
Daemyeong 5(o)-dong
Taemyŏng 5-dong

대명6동
Daemyeong 6(yuk)-dong
Taemyŏng 6-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

대명7동
Daemyeong 7(chil)-dong
Taemyŏng 7-dong

대명8동
Daemyeong 8(pal)-dong
Taemyŏng 8-dong

대명9동
Daemyeong 9(gu)-dong
Taemyŏng 9-dong

대명10동
Daemyeong 10(sip)-dong
Taemyŏng 10-dong

대명11동
Daemyeong 11(sibil)-dong
Taemyŏng 11-dong

대명동
Daemyeong-dong
Taemyŏng-dong

봉덕1동
Bongdeok 1(il)-dong
Pongdŏk 1-dong

봉덕2동
Bongdeok 2(i)-dong
Pongdŏk 2-dong

봉덕3동
Bongdeok 3(sam)-dong
Pongdŏk 3-dong

봉덕동
Bongdeok-dong
Pongdŏk-dong

이천동
Icheon-dong
Ich’ŏn-dong
달서구
갈산동
Galsan-dong
Kalsan-dong

감삼동
Gamsam-dong
Kamsam-dong

대곡동
Daegok-dong
Taegok-dong

대천동
Daecheon-dong
Taech’ŏn-dong

도원동
Dowon-dong
Towon-dong

두류1동
Duryu 1(il)-dong
Turyu 1-dong

두류2동
Duryu 2(i)-dong
Turyu 2-dong

두류3동
Duryu 3(sam)-dong
Turyu 3-dong

두류동
Duryu-dong
Turyu-dong

본동
Bon-dong
Pon-dong

본리동
Bolli-dong
Polli-dong

상인1동
Sangin 1(il)-dong
Sang-in 1-dong

상인2동
Sangin 2(i)-dong
Sang-in 2-dong

상인3동
Sangin 3(sam)-dong
Sang-in 3-dong

상인동
Sangin-dong
Sang-in-dong

성당1동
Seongdang 1(il)-dong
Sŏngdang 1-dong

성당2동
Seongdang 2(i)-dong
Sŏngdang 2-dong

성당동
Seongdang-dong
Sŏngdang-dong

송현1동
Songhyeon 1(il)-dong
Songhyŏn 1-dong

송현2동
Songhyeon 2(i)-dong
Songhyŏn 2-dong

송현동
Songhyeon-dong
Songhyŏn-dong

신당동
Sindang-dong
Shindang-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

용산동
Yongsan-dong
Yongsan-dong

월성1동
Wolseong 1(il)-dong
Wolsŏng 1-dong

월성2동
Wolseong 2(i)-dong
Wolsŏng 2-dong

월성동
Wolseong-dong
Wolsŏng-dong

월암동
Woram-dong
Woram-dong

유천동
Yucheon-dong
Yuch’ŏn-dong

이곡동
Igok-dong
Igok-dong

장기동
Janggi-dong
Changgi-dong

장동
Jang-dong
Chang-dong

죽전동
Jukjeon-dong
Chukchŏn-dong

진천동
Jincheon-dong
Chinch’ŏn-dong

파산동
Pasan-dong
P’asan-dong

파호동
Paho-dong
P’aho-dong

호림동
Horim-dong
Horim-dong
동구
각산동
Gaksan-dong
Kaksan-dong

검사동
Geomsa-dong
Kŏmsa-dong

괴전동
Goejeon-dong
Koejŏn-dong

금강동
Geumgang-dong
Kŭmgang-dong

내곡동
Naegok-dong
Naegok-dong

내동
Nae-dong
Nae-dong

능성동
Neungseong-dong
Nŭngsŏng-dong

대림동
Daerim-dong
Taerim-dong

덕곡동
Deokgok-dong
Tŏkkok-dong

도동
Do-dong
To-dong

도학동
Dohak-dong
Tohak-dong

동내동
Dongnae-dong
Tongnae-dong

동호동
Dongho-dong
Tongho-dong

둔산동
Dunsan-dong
Tunsan-dong

매여동
Maeyeo-dong
Maeyŏ-dong

미곡동
Migok-dong
Migok-dong

미대동
Midae-dong
Midae-dong

방촌동
Bangchon-dong
Pangch’on-dong

백안동
Baegan-dong
Paegan-dong

봉무동
Bongmu-dong
Pongmu-dong

부동
Bu-dong
Pu-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

불로동
Bullo-dong
Pullo-dong

사복동
Sabok-dong
Sabok-dong

상매동
Sangmae-dong
Sangmae-dong

서호동
Seoho-dong
Sŏho-dong

송정동
Songjeong-dong
Songjŏng-dong

숙천동
Sukcheon-dong
Sukch’ŏn-dong

신기동
Singi-dong
Shin-gi-dong

신룡동
Sillyong-dong
Shillyong-dong

신무동
Sinmu-dong
Shinmu-dong

신서동
Sinseo-dong
Shinsŏ-dong

신암1동
Sinam 1(il)-dong
Shinam 1-dong

신암2동
Sinam 2(i)-dong
Shinam 2-dong

신암3동
Sinam 3(sam)-dong
Shinam 3-dong

신암4동
Sinam 4(sa)-dong
Shinam 4-dong

신암5동
Sinam 5(o)-dong
Shinam 5-dong

신암동
Sinam-dong
Shinam-dong

신천1동
Sincheon 1(il)-dong
Shinch’ŏn 1-dong

신천2동
Sincheon 2(i)-dong
Shinch’ŏn 2-dong

신천3동
Sincheon 3(sam)-dong
Shinch’ŏn 3-dong

신천4동
Sincheon 4(sa)-dong
Shinch’ŏn 4-dong

신천동
Sincheon-dong
Shinch’ŏn-dong

신평동
Sinpyeong-dong
Shinp’yŏng-dong

용계동
Yonggye-dong
Yonggye-dong

용수동
Yongsu-dong
Yongsu-dong

율암동
Yuram-dong
Yuram-dong

율하동
Yulha-dong
Yulha-dong

입석동
Ipseok-dong
Ipsŏk-dong

중대동
Jungdae-dong
Chungdae-dong

지묘동
Jimyo-dong
Chimyo-dong

지저동
Jijeo-dong
Chijŏ-dong

진인동
Jinin-dong
Chinin-dong

평광동
Pyeonggwang-dong
P’yŏnggwang-dong

효목1동
Hyomok 1(il)-dong
Hyomok 1-dong

효목2동
Hyomok 2(i)-dong
Hyomok 2-dong

효목동
Hyomok-dong
Hyomok-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전
북구
검단동
Geomdan-dong
Kŏmdan-dong

고성1가
Goseong 1(il)-ga
Kosŏng 1-ga

고성2가
Goseong 2(i)-ga
Kosŏng 2-ga

고성3가
Goseong 3(sam)-ga
Kosŏng 3-ga

관음동
Gwaneum-dong
Kwanŭm-dong

구암동
Guam-dong
Kuam-dong

국우동
Gugu-dong
Kugu-dong

금호동
Geumho-dong
Kŭmho-dong

노곡동
Nogok-dong
Nogok-dong

노원1가
Nowon 1(il)-ga
Nowon 1-ga

노원2가
Nowon 2(i)-ga
Nowon 2-ga

노원3가
Nowon 3(sam)-ga
Nowon 3-ga

대현1동
Daehyeon 1(il)-dong
Taehyŏn 1-dong

대현2동
Daehyeon 2(i)-dong
Taehyŏn 2-dong

대현동
Daehyeon-dong
Taehyŏn-dong

도남동
Donam-dong
Tonam-dong

동변동
Dongbyeon-dong
Tongbyŏn-dong

동천동
Dongcheon-dong
Tongch’ŏn-dong

동호동
Dongho-dong
Tongho-dong

매천동
Maecheon-dong
Maech’ŏn-dong

복현1동
Bokhyeon 1(il)-dong
Pok’yŏn 1-dong

복현2동
Bokhyeon 2(i)-dong
Pok’yŏn 2-dong

복현동
Bokhyeon-dong
Pok’yŏn-dong

사수동
Sasu-dong
Sasu-dong

산격1동
Sangyeok 1(il)-dong
San-gyŏk 1-dong

산격2동
Sangyeok 2(i)-dong
San-gyŏk 2-dong

산격3동
Sangyeok 3(sam)-dong
San-gyŏk 3-dong

산격4동
Sangyeok 4(sa)-dong
San-gyŏk 4-dong

산격동
Sangyeok-dong
San-gyŏk-dong

서변동
Seobyeon-dong
Sŏbyŏn-dong

연경동
Yeongyeong-dong
Yŏn-gyŏng-dong

읍내동
Eumnae-dong
Ŭmnae-dong

조야동
Joya-dong
Choya-dong

칠성1가
Chilseong 1(il)-ga
Ch’ilsŏng 1-ga


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

칠성2가
Chilseong 2(i)-ga
Ch’ilsŏng 2-ga

침산1동
Chimsan 1(il)-dong
Ch’imsan 1-dong

침산2동
Chimsan 2(i)-dong
Ch’imsan 2-dong

침산3동
Chimsan 3(sam)-dong
Ch’imsan 3-dong

침산동
Chimsan-dong
Ch’imsan-dong

태전동
Taejeon-dong
T’aejŏn-dong

팔달동
Paldal-dong
P’altal-dong

학정동
Hakjeong-dong
Hakchŏng-dong
서구
내당1동
Naedang 1(il)-dong
Naedang 1-dong

내당2동
Naedang 2(i)-dong
Naedang 2-dong

내당3동
Naedang 3(sam)-dong
Naedang 3-dong

내당4동
Naedang 4(sa)-dong
Naedang 4-dong

내당동
Naedang-dong
Naedang-dong

비산1동
Bisan 1(il)-dong
Pisan 1-dong

비산2동
Bisan 2(i)-dong
Pisan 2-dong

비산3동
Bisan 3(sam)-dong
Pisan 3-dong

비산4동
Bisan 4(sa)-dong
Pisan 4-dong

비산5동
Bisan 5(o)-dong
Pisan 5-dong

비산6동
Bisan 6(yuk)-dong
Pisan 6-dong

비산7동
Bisan 7(chil)-dong
Pisan 7-dong

비산동
Bisan-dong
Pisan-dong

상리동
Sangni-dong
Sangni-dong

원대1가
Wondae 1(il)-ga
Wondae 1-ga

원대2가
Wondae 2(i)-ga
Wondae 2-ga

원대3가
Wondae 3(sam)-ga
Wondae 3-ga

이현동
Ihyeon-dong
Ihyŏn-dong

중리동
Jungni-dong
Chungni-dong

평리1동
Pyeongni 1(il)-dong
P’yŏngni 1-dong

평리2동
Pyeongni 2(i)-dong
P’yŏngni 2-dong

평리3동
Pyeongni 3(sam)-dong
P’yŏngni 3-dong

평리4동
Pyeongni 4(sa)-dong
P’yŏngni 4-dong

평리5동
Pyeongni 5(o)-dong
P’yŏngni 5-dong

평리6동
Pyeongni 6(yuk)-dong
P’yŏngni 6-dong

평리동
Pyeongni-dong
P’yŏngni-dong
수성구
가천동
Gacheon-dong
Kach’ŏn-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

고모동
내환동
노변동
두산동
만촌1동
만촌2동
만촌3동
만촌동
매호동
범물1동
범물2동
범물동
범어1동
범어2동
범어3동
범어4동
범어동
사월동
삼덕동
상동
성동
수성1가
수성2가
수성3가
수성4가
시지동
신매동
연호동
욱수동
이천동
중동
지산1동
지산2동
지산동
파동
Gomo-dong
Naehwan-dong
Nobyeon-dong
Dusan-dong
Manchon 1(il)-dong
Manchon 2(i)-dong
Manchon 3(sam)-dong
Manchon-dong
Maeho-dong
Beommul 1(il)-dong
Beommul 2(i)-dong
Beommul-dong
Beomeo 1(il)-dong
Beomeo 2(i)-dong
Beomeo 3(sam)-dong
Beomeo 4(sa)-dong
Beomeo-dong
Sawol-dong
Samdeok-dong
Sang-dong
Seong-dong
Suseong 1(il)-ga
Suseong 2(i)-ga
Suseong 3(sam)-ga
Suseong 4(sa)-ga
Siji-dong
Sinmae-dong
Yeonho-dong
Uksu-dong
Icheon-dong
Jung-dong
Jisan 1(il)-dong
Jisan 2(i)-dong
Jisan-dong
Pa-dong
Komo-dong
Naehwan-dong
Nobyŏn-dong
Tusan-dong
Manch’on 1-dong
Manch’on 2-dong
Manch’on 3-dong
Manch’on-dong
Maeho-dong
Pŏmmul 1-dong
Pŏmmul 2-dong
Pŏmmul-dong
Pŏmŏ 1-dong
Pŏmŏ 2-dong
Pŏmŏ 3-dong
Pŏmŏ 4-dong
Pŏmŏ-dong
Sawol-dong
Samdŏk-dong
Sang-dong
Sŏng-dong
Susŏng 1-ga
Susŏng 2-ga
Susŏng 3-ga
Susŏng 4-ga
Shiji-dong
Shinmae-dong
Yŏnho-dong
Uksu-dong
Ich’ŏn-dong
Chung-dong
Chisan 1-dong
Chisan 2-dong
Chisan-dong
P’a-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

황금1동
황금2동
황금동
Hwanggeum 1(il)-dong
Hwanggeum 2(i)-dong
Hwanggeum-dong
Hwanggŭm 1-dong
Hwanggŭm 2-dong
Hwanggŭm-dong
중구

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

계산동1가
계산동2가
공평동
교동
남산1동
남산2동
남산3동
남산4동
남산동
남성로
남일동
달성동
대봉1동
대봉2동
대봉동
대신1동
대신2동
대신동
대안동
덕산동
도원동
동문동
동산동
동성로1가
동성로2가
동성로3가
동인동1가
동인동2가
동인동3가
동인동4가
동일동
문화동
Gyesan-dong 1(il)-ga
Gyesan-dong 2(i)-ga
Gongpyeong-dong
Gyo-dong
Namsan 1(il)-dong
Namsan 2(i)-dong
Namsan 3(sam)-dong
Namsan 4(sa)-dong
Namsan-dong
Namseongno
Namil-dong
Dalseong-dong
Daebong 1(il)-dong
Daebong 2(i)-dong
Daebong-dong
Daesin 1(il)-dong
Daesin 2(i)-dong
Daesin-dong
Daean-dong
Deoksan-dong
Dowon-dong
Dongmun-dong
Dongsan-dong
Dongseongno 1(il)-ga
Dongseongno 2(i)-ga
Dongseongno 3(sam)-ga
Dongin-dong 1(il)-ga
Dongin-dong 2(i)-ga
Dongin-dong 3(sam)-ga
Dongin-dong 4(sa)-ga
Dongil-dong
Munhwa-dong
Kyesan-dong 1-ga
Kyesan-dong 2-ga
Kongp’yŏng-dong
Kyo-dong
Namsan 1-dong
Namsan 2-dong
Namsan 3-dong
Namsan 4-dong
Namsan-dong
Namsŏngno
Namil-dong
Talsŏng-dong
Taebong 1-dong
Taebong 2-dong
Taebong-dong
Taeshin 1-dong
Taeshin 2-dong
Taeshin-dong
Taean-dong
Tŏksan-dong
Towon-dong
Tongmun-dong
Tongsan-dong
Tongsŏngno 1-ga
Tongsŏngno 2-ga
Tongsŏngno 3-ga
Tong-in-dong 1-ga
Tong-in-dong 2-ga
Tong-in-dong 3-ga
Tong-in-dong 4-ga
Tong-il-dong
Munhwa-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

봉산동
북내동
북성로1가
북성로2가
사일동
삼덕동1가
삼덕동2가
삼덕동3가
상덕동
상서동
서내동
서문로1가
서문로2가
서성로1가
서성로2가
서야동
수동
수창동
시장북로
완전동
용덕동
인교동
장관동
전동
종로1가
종로2가
태평로1가
태평로2가
태평로3가
포정동
하서동
향촌동
화전동
Bongsan-dong
Bungnae-dong
Bukseongno 1(il)-ga
Bukseongno 2(i)-ga
Sail-dong
Samdeok-dong 1(il)-ga
Samdeok-dong 2(i)-ga
Samdeok-dong 3(sam)-ga
Sangdeok-dong
Sangseo-dong
Seonae-dong
Seomunno 1(il)-ga
Seomunno 2(i)-ga
Seoseongno 1(il)-ga
Seoseongno 2(i)-ga
Seoya-dong
Su-dong
Suchang-dong
Sijangbungno
Wanjeon-dong
Yongdeok-dong
Ingyo-dong
Janggwan-dong
Jeon-dong
Jongno 1(il)-ga
Jongno 2(i)-ga
Taepyeongno 1(il)-ga
Taepyeongno 2(i)-ga
Taepyeongno 3(sam)-ga
Pojeong-dong
Haseo-dong
Hyangchon-dong
Hwajeon-dong
Pongsan-dong
Pungnae-dong
Puksŏngno 1-ga
Puksŏngno 2-ga
Sail-dong
Samdŏk 1-ga
Samdŏk 2-ga
Samdŏk 3-ga
Sangdŏk-dong
Sangsŏ-dong
Sŏnae-dong
Sŏmunno 1-ga
Sŏmunno 2-ga
Sŏsŏngno 1-ga
Sŏsŏngno 2-ga
Sŏya-dong
Su-dong
Such’ang-dong
Shijangbungno
Wanjŏn-dong
Yongdŏk-dong
In-gyo-dong
Changgwan-dong
Chŏn-dong
Chongno 1-ga
Chongno 2-ga
T’aep’yŏngno 1-ga
T’aep’yŏngno 2-ga
T’aep’yŏngno 3-ga
P’ojŏng-dong
Hasŏ-dong
Hyangch’on-dong
Hwajŏn-dong
달성군

논공읍
다사읍
Nongong-eup
Dasa-eup
Non-gong-ŭp
Tasa-ŭp


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

화원읍
가창면
구지면
옥포면
유가면
하빈면
현풍면
Hwawon-eup
Gachang-myeon
Guji-myeon
Okpo-myeon
Yuga-myeon
Habin-myeon
Hyeonpung-myeon
Hwawon-ŭp
Kach’ang-myŏn
Kuji-myŏn
Okp’o-myŏn
Yuga-myŏn
Habin-myŏn
Hyŏnp’ung-myŏn


(4) 광주광역시

시․군․구
읍․면․동
현        행
종       전
광산구

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


고룡동
광산동
남산동
내산동
대산동
덕림동
도덕동
도산동
도천동
도호동
동림동
동산동
동호동
두정동
등림동
명도동
명화동
박호동
복룡동
본덕동
북산동
비아동
사호동
Goryong-dong
Gwangsan-dong
Namsan-dong
Naesan-dong
Daesan-dong
Deongnim-dong
Dodeok-dong
Dosan-dong
Docheon-dong
Doho-dong
Dongnim-dong
Dongsan-dong
Dongho-dong
Dujeong-dong
Deungnim-dong
Myeongdo-dong
Myeonghwa-dong
Bakho-dong
Bongnyong-dong
Bondeok-dong
Buksan-dong
Bia-dong
Saho-dong
Koryong-dong
Kwangsan-dong
Namsan-dong
Naesan-dong
Taesan-dong
Tŏngnim-dong
Todŏk-dong
Tosan-dong
Toch’ŏn-dong
Toho-dong
Tongnim-dong
Tongsan-dong
Tongho-dong
Tujŏng-dong
Tŭngnim-dong
Myŏngdo-dong
Myŏnghwa-dong
Pak’o-dong
Pongnyong-dong
Pondŏk-dong
Puksan-dong
Pia-dong
Saho-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

산막동
산수동
산월동
산정동
삼거동
삼도동
서봉동
선동
선암동
소촌동
송대동
송산동
송정1동
송정2동
송정동
송촌동
송치동
송학동
수완동
신가동
신동
신룡동
신창동
신촌동
쌍암동
안청동
양동
양산동
어룡동
연산동
오산동
오선동
오운동
옥동
왕동
Sanmak-dong
Sansu-dong
Sanwol-dong
Sanjeong-dong
Samgeo-dong
Samdo-dong
Seobong-dong
Seon-dong
Seonam-dong
Sochon-dong
Songdae-dong
Songsan-dong
Songjeong 1(il)-dong
Songjeong 2(i)-dong
Songjeong-dong
Songchon-dong
Songchi-dong
Songhak-dong
Suwan-dong
Singa-dong
Sin-dong
Sillyong-dong
Sinchang-dong
Sinchon-dong
Ssangam-dong
Ancheong-dong
Yang-dong
Yangsan-dong
Eoryong-dong
Yeonsan-dong
Osan-dong
Oseon-dong
Oun-dong
Ok-dong
Wang-dong
Sanmak-dong
Sansu-dong
Sanwol-dong
Sanjŏng-dong
Samgŏ-dong
Samdo-dong
Sŏbong-dong
Sŏn-dong
Sŏnam-dong
Soch’on-dong
Songdae-dong
Songsan-dong
Songjŏng 1-dong
Songjŏng 2-dong
Songjŏng-dong
Songch’on-dong
Songch’i-dong
Songhak-dong
Suwan-dong
Shin-ga-dong
Shin-dong
Shillyong-dong
Shinch’ang-dong
Shinch’on-dong
Ssang-am-dong
Anch’ŏng-dong
Yang-dong
Yangsan-dong
Ŏryong-dong
Yŏnsan-dong
Osan-dong
Osŏn-dong
Oun-dong
Ok-dong
Wang-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

요기동
용곡동
용동
용봉동
우산동
운남동
운수동
월계동
월곡1동
월곡2동
월전동
유계동
임곡동
장덕동
장록동
장수동
지산동
지정동
지죽동
지평동
진곡동
하남동
하산동
황룡동
흑석동
Yogi-dong
Yonggok-dong
Yong-dong
Yongbong-dong
Usan-dong
Unnam-dong
Unsu-dong
Wolgye-dong
Wolgok 1(il)-dong
Wolgok 2(i)-dong
Woljeon-dong
Yugye-dong
Imgok-dong
Jangdeok-dong
Jangnok-dong
Jangsu-dong
Jisan-dong
Jijeong-dong
Jijuk-dong
Jipyeong-dong
Jingok-dong
Hanam-dong
Hasan-dong
Hwangnyong-dong
Heukseok-dong
Yogi-dong
Yonggok-dong
Yong-dong
Yongbong-dong
Usan-dong
Unnam-dong
Unsu-dong
Wolgye-dong
Wolgok 1-dong
Wolgok 2-dong
Wolchŏn-dong
Yugye-dong
Imgok-dong
Changdŏk-dong
Changnok-dong
Changsu-dong
Chisan-dong
Chijŏng-dong
Chijuk-dong
Chip’yŏng-dong
Chin-gok-dong
Hanam-dong
Hasan-dong
Hwangnyong-dong
Hŭksŏk-dong
남구

 

 

 


구동
구소동
노대동
대지동
덕남동
도금동
방림1동
방림2동
방림동
백운1동
Gu-dong
Guso-dong
Nodae-dong
Daeji-dong
Deongnam-dong
Dogeum-dong
Bangnim 1(il)-dong
Bangnim 2(i)-dong
Bangnim-dong
Baegun 1(il)-dong
Ku-dong
Kuso-dong
Nodae-dong
Taeji-dong
Tŏngnam-dong
Togŭm-dong
Pangnim 1-dong
Pangnim 2-dong
Pangnim-dong
Paegun 1-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

백운2동
백운동
봉선1동
봉선2동
봉선동
사동
서1동
서2동
서동
석정동
송하동
승촌동
신장동
압촌동
양과동
양림동
양촌동
원산동
월산1동
월산2동
월산3동
월산4동
월산5동
월산동
월성동
이장동
임암동
주월1동
주월2동
주월동
지석동
진월동
칠석동
화장동
행암동
Baegun 2(i)-dong
Baegun-dong
Bongseon 1(il)-dong
Bongseon 2(i)-dong
Bongseon-dong
Sa-dong
Seo 1(il)-dong
Seo 2(i)-dong
Seo-dong
Seokjeong-dong
Songha-dong
Seungchon-dong
Sinjang-dong
Apchon-dong
Yanggwa-dong
Yangnim-dong
Yangchon-dong
Wonsan-dong
Wolsan 1(il)-dong
Wolsan 2(i)-dong
Wolsan 3(sam)-dong
Wolsan 4(sa)-dong
Wolsan 5(o)-dong
Wolsan-dong
Wolseong-dong
Ijang-dong
Imam-dong
Juwol 1(il)-dong
Juwol 2(i)-dong
Juwol-dong
Jiseok-dong
Jinwol-dong
Chilseok-dong
Hwajang-dong
Haengam-dong
Paegun 2-dong
Paegun-dong
Pongsŏn 1-dong
Pongsŏn 2-dong
Pongsŏn-dong
Sa-dong
Sŏ 1-dong
Sŏ 2-dong
Sŏ-dong
Sŏkchŏng-dong
Songha-dong
Sŭngch’on-dong
Shinjang-dong
Apch’on-dong
Yanggwa-dong
Yangnim-dong
Yangch’on-dong
Wonsan-dong
Wolsan 1-dong
Wolsan 2-dong
Wolsan 3-dong
Wolsan 4-dong
Wolsan 5-dong 
Wolsan-dong 
Wolsŏng-dong 
Ijang-dong 
Imam-dong 
Chuwol 1-dong 
Chuwol 2-dong 
Chuwol-dong 
Chisŏk-dong 
Chinwol-dong 
Ch’ilsŏk-dong 
Hwajang-dong 
Haeng-am-dong
동구
계림1동
Gyerim 1(il)-dong
Kyerim 1-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

계림2동
계림동
광산동
궁동
금남로1가
금남로2가
금남로3가
금남로4가
금남로5가
금동
남동
내남동
대의동
대인동
동명동
불로동
산수1동
산수2동
산수동
서석동
선교동
소태동
수기동
용산동
용연동
운림동
월남동
장동
지산1동
지산2동
지산동
충장로1가
충장로2가
충장로3가
충장로4가
Gyerim 2(i)-dong
Gyerim-dong
Gwangsan-dong
Gung-dong
Geumnamno 1(il)-ga
Geumnamno 2(i)-ga
Geumnamno 3(sam)-ga
Geumnamno 4(sa)-ga
Geumnamno 5(o)-ga
Geum-dong
Nam-dong
Naenam-dong
Daeui-dong
Daein-dong
Dongmyeong-dong
Bullo-dong
Sansu 1(il)-dong
Sansu 2(i)-dong
Sansu-dong
Seoseok-dong
Seongyo-dong
Sotae-dong
Sugi-dong
Yongsan-dong
Yongyeon-dong
Ullim-dong
Wollam-dong
Jang-dong
Jisan 1(il)-dong
Jisan 2(i)-dong
Jisan-dong
Chungjangno 1(il)-ga
Chungjangno 2(i)-ga
Chungjangno 3(sam)-ga
Chungjangno 4(sa)-ga
Kyerim 2-dong
Kyerim-dong
Kwangsan-dong
Kung-dong 
Kŭmnamno 1-ga
Kŭmnamno 2-ga
Kŭmnamno 3-ga
Kŭmnamno 4-ga
Kŭmnamno 5-ga
Kŭm-dong
Nam-dong
Naenam-dong
Taeŭi-dong
Taein-dong
Tongmyŏng-dong
Pullo-dong
Sansu 1-dong
Sansu 2-dong
Sansu-dong
Sŏsŏk-dong
Sŏn-gyo-dong
Sot’ae-dong
Sugi-dong
Yongsan-dong
Yong-yŏn-dong
Ullim-dong
Wollam-dong
Chang-dong
Chisan 1-dong
Chisan 2-dong
Chisan-dong
Ch’ungjangno 1-ga
Ch’ungjangno 2-ga
Ch’ungjangno 3-ga
Ch’ungjangno 4-ga


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

충장로5가
학1동
학2동
학동
학운동
호남동
황금동
Chungjangno 5(o)-ga
Hak 1(il)-dong
Hak 2(i)-dong
Hak-dong
Hagun-dong
Honam-dong
Hwanggeum-dong
Ch’ungjangno 5-ga
Hak 1-dong
Hak 2-dong
Hak-dong
Hagun-dong
Honam-dong
Hwanggŭm-dong
북구

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


각화동
금곡동
누문동
대촌동
덕의동
동림동
두암1동
두암2동
두암3동
두암동
망월동
매곡동
문흥1동
문흥2동
문흥동
본촌동
북동
삼각동
생용동
수곡동
신안동
신용동
양산동
연제동
오룡동
오치1동
오치2동
오치동
용강동
Gakhwa-dong
Geumgok-dong
Numun-dong
Daechon-dong
Deogui-dong
Dongnim-dong
Duam 1(il)-dong
Duam 2(i)-dong
Duam 3(sam)-dong
Duam-dong
Mangwol-dong
Maegok-dong
Munheung 1(il)-dong
Munheung 2(i)-dong
Munheung-dong
Bonchon-dong
Buk-dong
Samgak-dong
Saengyong-dong
Sugok-dong
Sinan-dong
Sinyong-dong
Yangsan-dong
Yeonje-dong
Oryong-dong
Ochi 1(il)-dong
Ochi 2(i)-dong
Ochi-dong
Yonggang-dong
Kak’wa-dong
Kŭmgok-dong
Numun-dong
Taech’on-dong
Tŏgŭi-dong
Tongnim-dong
Tuam 1-dong
Tuam 2-dong
Tuam 3-dong
Tuam-dong
Mang-wol-dong
Maegok-dong
Munhŭng 1-dong
Munhŭng 2-dong
Munhŭng-dong
Ponch’on-dong
Puk-dong
Samgak-dong
Saeng-yong-dong
Sugok-dong
Shinan-dong
Shinyong-dong
Yangsan-dong
Yŏnje-dong
Oryong-dong
Och’i 1-dong
Och’i 2-dong
Och’i-dong
Yonggang-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

용두동
용봉동
용전동
우산동
운암1동
운암2동
운암3동
운암동
운정동
월출동
유동
일곡동
임동
장등동
중흥1동
중흥2동
중흥3동
중흥동
지야동
청풍동
충효동
태령동
풍향동
화암동
효령동
Yongdu-dong
Yongbong-dong
Yongjeon-dong
Usan-dong
Unam 1(il)-dong
Unam 2(i)-dong
Unam 3(sam)-dong
Unam-dong
Unjeong-dong
Wolchul-dong
Yu-dong
Ilgok-dong
Im-dong
Jangdeung-dong
Jungheung 1(il)-dong
Jungheung 2(i)-dong
Jungheung 3(sam)-dong
Jungheung-dong
Jiya-dong
Cheongpung-dong
Chunghyo-dong
Taeryeong-dong
Punghyang-dong
Hwaam-dong
Hyoryeong-dong
Yongdu-dong
Yongbong-dong
Yongjŏn-dong
Usan-dong
Unam 1-dong
Unam 2-dong
Unam 3-dong
Unam-dong
Unjŏng-dong
Wolch’ul-dong
Yu-dong
Ilgok-dong
Im-dong
Changdŭng-dong
Chunghŭng 1-dong
Chunghŭng 2-dong
Chunghŭng 3-dong
Chunghŭng-dong
Chiya-dong
Ch’ŏngp’ung-dong
Ch’unghyo-dong
T’aeryŏng-dong
P’unghyang-dong
Hwaam-dong
Hyoryŏng-dong
서구

 

 

 

 

광천동
금호동
내방동
농성1동
농성2동
농성동
덕흥동
마륵동
매월동
벽진동
Gwangcheon-dong
Geumho-dong
Naebang-dong
Nongseong 1(il)-dong
Nongseong 2(i)-dong
Nongseong-dong
Deokheung-dong
Mareuk-dong
Maewol-dong
Byeokjin-dong
Kwangch’ŏn-dong
Kŭmho-dong
Naebang-dong
Nongsŏng 1-dong
Nongsŏng 2-dong
Nongsŏng-dong
Dŏk’ŭng-dong
Marŭk-dong
Maewol-dong
Pyŏkchin-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

상무1동
상무2동
상무동
(쌍촌동)
서창동
세하동
양1동
양2동
양3동
양동
용두동
유촌동
치평동
풍암동
화정1동
화정2동
화정3동
화정4동
화정동
Sangmu 1(il)-dong
Sangmu 2(i)-dong
Sangmu-dong
Ssangchon-dong
Seochang-dong
Seha-dong
Yang 1(il)-dong
Yang 2(i)-dong
Yang 3(sam)-dong
Yang-dong
Yongdu-dong
Yuchon-dong
Chipyeong-dong
Pungam-dong
Hwajeong 1(il)-dong
Hwajeong 2(i)-dong
Hwajeong 3(sam)-dong
Hwajeong 4(sa)-dong
Hwajeong-dong
Sangmu 1-dong
Sangmu 2-dong
Sangmu-dong
Ssangch’on-dong
Sŏcha’ng-dong
Seha-dong
Yang 1-dong
Yang 2-dong
Yang 3-dong
Yang-dong
Yongdu-dong
Yuch’on-dong
Ch’ipyŏng-dong
P’ung-am-dong
Hwajŏng 1-dong
Hwajŏng 2-dong
Hwajŏng 3-dong
Hwajŏng 4-dong
Hwajŏng-dong

(5) 인천광역시

시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전
계양구

 

 

 

 

 

 

갈현동
계산1동
계산2동
계산3동
계산동
귤현동
노오지동
다남동
동양동
둑실동
목상동
박촌동
방축동
병방동
Galhyeon-dong
Gyesan 1(il)-dong
Gyesan 2(i)-dong
Gyesan 3(sam)-dong
Gyesan-dong
Gyulhyeon-dong
Nooji-dong
Danam-dong
Dongyang-dong
Duksil-dong
Moksang-dong
Bakchon-dong
Bangchuk-dong
Byeongbang-dong
Kalhyŏn-dong
Kyesan 1-dong
Kyesan 2-dong
Kyesan 3-dong
Kyesan-dong
Kyulhyŏn-dong
Nooji-dong
Tanam-dong
Tong-yang-dong
Tukshil-dong
Moksang-dong
Pakch’on-dong
Pangch’uk-dong
Pyŏngbang-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

상야동
서운동
선주지동
오류동
용종동
이화동
임학동
작전1동
작전2동
작전3동
작전동
장기동
평동
하야동
효성1동
효성2동
효성동
Sangya-dong
Seoun-dong
Seonjuji-dong
Oryu-dong
Yongjong-dong
Ihwa-dong
Imhak-dong
Jakjeon 1(il)-dong
Jakjeon 2(i)-dong
Jakjeon 3(sam)-dong
Jakjeon-dong
Janggi-dong
Pyeong-dong
Haya-dong
Hyoseong 1(il)-dong
Hyoseong 2(i)-dong
Hyoseong-dong
Sang-ya-dong
Sŏun-dong
Sŏnjuji-dong
Oryu-dong
Yongjong-dong
Ihwa-dong
Imhak-dong
Chakchŏn 1-dong
Chakchŏn 2-dong
Chakchŏn 3-dong
Chakchŏn-dong
Changgi-dong
P’yŏng-dong
Haya-dong
Hyosŏng 1-dong
Hyosŏng 2-dong
Hyosŏng-dong
남구

 

 

 

 

 

 

 

 

관교동
도화1동
도화2동
도화3동
도화동
문학동
숭의1동
숭의2동
숭의3동
숭의4동
숭의동
용현1동
용현2동
용현3동
용현4동
용현5동
용현동
주안1동
Gwangyo-dong
Dohwa 1(il)-dong
Dohwa 2(i)-dong
Dohwa 3(sam)-dong
Dohwa-dong
Munhak-dong
Sungui 1(il)-dong
Sungui 2(i)-dong
Sungui 3(sam)-dong
Sungui 4(sa)-dong
Sungui-dong
Yonghyeon 1(il)-dong
Yonghyeon 2(i)-dong
Yonghyeon 3(sam)-dong
Yonghyeon 4(sa)-dong
Yonghyeon 5(o)-dong
Yonghyeon-dong
Juan 1(il)-dong
Kwan-gyo-dong
Tohwa 1-dong
Tohwa 2-dong
Tohwa 3-dong
Tohwa-dong
Munhak-dong
Sung-ŭi 1-dong
Sung-ŭi 2-dong
Sung-ŭi 3-dong
Sung-ŭi 4-dong
Sung-ŭi-dong
Yonghyŏn 1-dong
Yonghyŏn 2-dong
Yonghyŏn 3-dong
Yonghyŏn 4-dong
Yonghyŏn 5-dong
Yonghyŏn-dong
Chuan 1-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

주안2동
주안3동
주안4동
주안5동
주안6동
주안7동
주안8동
주안동
학익1동
학익2동
학익동
Juan 2(i)-dong
Juan 3(sam)-dong
Juan 4(sa)-dong
Juan 5(o)-dong
Juan 6(yuk)-dong
Juan 7(chil)-dong
Juan 8(pal)-dong
Juan-dong
Hagik 1(il)-dong
Hagik 2(i)-dong
Hagik-dong
Chuan 2-dong
Chuan 3-dong
Chuan 4-dong
Chuan 5-dong
Chuan 6-dong
Chuan 7-dong
Chuan 8-dong
Chuan-dong
Hagik 1-dong
Hagik 2-dong
Hagik-dong
남동구

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

간석1동
간석2동
간석3동
간석4동
간석동
고잔동
구월1동
구월2동
구월3동
구월4동
구월동
남촌동
논현동
도림동
만수1동
만수2동
만수3동
만수4동
만수5동
만수6동
만수동
서창동
수산동
운연동
Ganseok 1(il)-dong
Ganseok 2(i)-dong
Ganseok 3(sam)-dong
Ganseok 4(sa)-dong
Ganseok-dong
Gojan-dong
Guwol 1(il)-dong
Guwol 2(i)-dong
Guwol 3(sam)-dong
Guwol 4(sa)-dong
Guwol-dong
Namchon-dong
Nonhyeon-dong
Dorim-dong
Mansu 1(il)-dong
Mansu 2(i)-dong
Mansu 3(sam)-dong
Mansu 4(sa)-dong
Mansu 5(o)-dong
Mansu 6(yuk)-dong
Mansu-dong
Seochang-dong
Susan-dong
Unyeon-dong
Kansŏk 1-dong
Kansŏk 2-dong
Kansŏk 3-dong
Kansŏk 4-dong
Kansŏk-dong
Kojan-dong
Kuwol 1-dong
Kuwol 2-dong
Kuwol 3-dong
Kuwol 4-dong
Kuwol-dong
Namch’on-dong
Nonhyŏn-dong
Torim-dong
Mansu 1-dong
Mansu 2-dong
Mansu 3-dong
Mansu 4-dong
Mansu 5-dong
Mansu 6-dong
Mansu-dong
Sŏch’ang-dong
Susan-dong
Unyŏn-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

장수동
Jangsu-dong
Changsu-dong
동구

 

 

 

 

 

 

 

 

금곡동
만석동
송림1동
송림2동
송림3동
송림4동
송림5동
송림6동
송림동
송현1동
송현2동
송현3동
송현동
창영동
화수1동
화수2동
화수동
화평동
Geumgok-dong
Manseok-dong
Songnim 1(il)-dong
Songnim 2(i)-dong
Songnim 3(sam)-dong
Songnim 4(sa)-dong
Songnim 5(o)-dong
Songnim 6(yuk)-dong
Songnim-dong
Songhyeon 1(il)-dong
Songhyeon 2(i)-dong
Songhyeon 3(sam)-dong
Songhyeon-dong
Changyeong-dong
Hwasu 1(il)-dong
Hwasu 2(i)-dong
Hwasu-dong
Hwapyeong-dong
Kŭmgok-dong
Mansŏk-dong
Songnim 1-dong
Songnim 2-dong
Songnim 3-dong
Songnim 4-dong
Songnim 5-dong
Songnim 6-dong
Songnim-dong
Songhyŏn 1-dong
Songhyŏn 2-dong
Songhyŏn 3-dong
Songhyŏn-dong
Ch’ang-yŏng-dong
Hwasu 1-dong
Hwasu 2-dong
Hwasu-dong
Hwap’yŏng-dong
부평구

 

 

 

 

 

 

갈산1동
갈산2동
갈산동
구산동
부개1동
부개2동
부개3동
부개동
부평1동
부평2동
부평3동
부평4동
부평5동
부평6동
Galsan 1(il)-dong
Galsan 2(i)-dong
Galsan-dong
Gusan-dong
Bugae 1(il)-dong
Bugae 2(i)-dong
Bugae 3(sam)-dong
Bugae-dong
Bupyeong 1(il)-dong
Bupyeong 2(i)-dong
Bupyeong 3(sam)-dong
Bupyeong 4(sa)-dong
Bupyeong 5(o)-dong
Bupyeong 6(yuk)-dong
Kalsan 1-dong
Kalsan 2-dong
Kalsan-dong
Kusan-dong
Pugae 1-dong
Pugae 2-dong
Pugae 3-dong
Pugae-dong
Pup’yŏng 1-dong
Pup’yŏng 2-dong
Pup’yŏng 3-dong
Pup’yŏng 4-dong
Pup’yŏng 5-dong
Pup’yŏng 6-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

부평동
산곡1동
산곡2동
산곡3동
산곡4동
산곡동
삼산동
십정1동
십정2동
십정동
일신동
청천1동
청천2동
청천동
Bupyeong-dong
Sangok 1(il)-dong
Sangok 2(i)-dong
Sangok 3(sam)-dong
Sangok 4(sa)-dong
Sangok-dong
Samsan-dong
Sipjeong 1(il)-dong
Sipjeong 2(i)-dong
Sipjeong-dong
Ilsin-dong
Cheongcheon 1(il)-dong
Cheongcheon 2(i)-dong
Cheongcheon-dong
Pup’yŏng-dong
San-gok 1-dong
San-gok 2-dong
San-gok 3-dong
San-gok 4-dong
San-gok-dong
Samsan-dong
Shipchŏng 1-dong
Shipchŏng 2-dong
Shipchŏng-dong
Ilshin-dong
Ch’ŏngch’ŏn 1-dong
Ch’ŏngch’ŏn 2-dong
Ch’ŏngch’ŏn-dong
서구

 

 

 

 

 

 

 

 

 


가정1동
가정2동
가정3동
가정동
가좌1동
가좌2동
가좌3동
가좌4동
가좌동
검암동
경서동
공촌동
금곡동
당하동
대곡동
마전동
백석동
불로동
석남1동
석남2동
석남3동
Gajeong 1(il)-dong
Gajeong 2(i)-dong
Gajeong 3(sam)-dong
Gajeong-dong
Gajwa 1(il)-dong
Gajwa 2(i)-dong
Gajwa 3(sam)-dong
Gajwa 4(sa)-dong
Gajwa-dong
Geomam-dong
Gyeongseo-dong
Gongchon-dong
Geumgok-dong
Dangha-dong
Daegok-dong
Majeon-dong
Baekseok-dong
Bullo-dong
Seongnam 1(il)-dong
Seongnam 2(i)-dong
Seongnam 3(sam)-dong
Kajŏng 1-dong
Kajŏng 2-dong
Kajŏng 3-dong
Kajŏng-dong
Kajwa 1-dong
Kajwa 2-dong
Kajwa 3-dong
Kajwa 4-dong
Kajwa-dong
Kŏmam-dong
Kyŏngsŏ-dong
Kongch’on-dong
Kŭmgok-dong
Tangha-dong
Taegok-dong
Majŏn-dong
Paeksŏk-dong
Pullo-dong
Sŏngnam 1-dong
Sŏngnam 2-dong
Sŏngnam 3-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

석남동
시천동
신현동
심곡동
연희동
오류동
왕길동
원당동
원창동
Seongnam-dong
Sicheon-dong
Sinhyeon-dong
Simgok-dong
Yeonhui-dong
Oryu-dong
Wanggil-dong
Wondang-dong
Wonchang-dong
Sŏngnam-dong
Shich’ŏn-dong
Shinhyŏn-dong
Shimgok-dong
Yŏnhi-dong
Oryu-dong
Wanggil-dong
Wondang-dong
Wonch’ang-dong
연수구

 

 

 

 


동춘1동
동춘2동
동춘동
선학동
연수1동
연수2동
연수3동
연수동
옥련동
청량동
청학동
Dongchun 1(il)-dong
Dongchun 2(i)-dong
Dongchun-dong
Seonhak-dong
Yeonsu 1(il)-dong
Yeonsu 2(i)-dong
Yeonsu 3(sam)-dong
Yeonsu-dong
Ongnyeon-dong
Cheongnyang-dong
Cheonghak-dong
Tongch’un 1-dong
Tongch’un 2-dong
Tongch’un-dong
Sŏnhak-dong
Yŏnsu 1-dong
Yŏnsu 2-dong
Yŏnsu 3-dong
Yŏnsu-dong
Ongnyŏn-dong
Ch’ŏngnyang-dong
Ch’ŏnghak-dong
중구

 

 

 

 

 

 


경동
관동1가
관동2가
관동3가
남북동
내동
답동
덕교동
도원동
무의동
북성동1가
북성동2가
북성동3가
사동
선린동
Gyeong-dong
Gwan-dong 1(il)-ga
Gwan-dong 2(i)-ga
Gwan-dong 3(sam)-ga
Nambuk-dong
Nae-dong
Dap-dong
Deokgyo-dong
Dowon-dong
Muui-dong
Bukseong-dong 1(il)-ga
Bukseong-dong 2(i)-ga
Bukseong-dong 3(sam)-ga
Sa-dong
Seollin-dong
Kyŏng-dong
Kwan-dong 1-ga
Kwan-dong 2-ga
Kwan-dong 3-ga
Nambuk-dong
Nae-dong
Tap-dong
Tŏkkyo-dong
Towon-dong
Muŭi-dong
Puksŏng-dong 1-ga
Puksŏng-dong 2-ga
Puksŏng-dong 3-ga
Sa-dong
Sŏllin-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

선화동
송월동1가
송월동2가
송월동3가
송학동1가
송학동2가
송학동3가
신생동
신포동
신흥동1가
신흥동2가
신흥동3가
운남동
운북동
운서동
용동
유동
율목동
을왕동
인현동
전동
중산동
중앙동1가
중앙동2가
중앙동3가
중앙동4가
항동1가
항동2가
항동3가
항동4가
항동5가
항동6가
항동7가
해안동1가
해안동2가
Seonhwa-dong
Songwol-dong 1(il)-ga
Songwol-dong 2(i)-ga
Songwol-dong 3(sam)-ga
Songhak-dong 1(il)-ga
Songhak-dong 2(i)-ga
Songhak-dong 3(sam)-ga
Sinsaeng-dong
Sinpo-dong
Sinheung-dong 1(il)-ga
Sinheung-dong 2(i)-ga
Sinheung-dong 3(sam)-ga
Unnam-dong
Unbuk-dong
Unseo-dong
Yong-dong
Yu-dong
Yulmok-dong
Eurwang-dong
Inhyeon-dong
Jeon-dong
Jungsan-dong
Jungang-dong 1(il)-ga
Jungang-dong 2(i)-ga
Jungang-dong 3(sam)-ga
Jungang-dong 4(sa)-ga
Hang-dong 1(il)-ga
Hang-dong 2(i)-ga
Hang-dong 3(sam)-ga
Hang-dong 4(sa)-ga
Hang-dong 5(o)-ga
Hang-dong 6(yuk)-ga
Hang-dong 7(chil)-ga
Haean-dong 1(il)-ga
Haean-dong 2(i)-ga
Sŏnhwa-dong
Song-wol-dong 1-ga
Song-wol-dong 2-ga
Song-wol-dong 3-ga
Songhak-dong 1-ga
Songhak-dong 2-ga
Songhak-dong 3-ga
Shinsaeng-dong
Shinp’o-dong
Shinhŭng-dong 1-ga
Shinhŭng-dong 2-ga
Shinhŭng-dong 3-ga
Unnam-dong
Unbuk-dong
Unsŏ-dong
Yong-dong
Yu-dong
Yulmok-dong
Ŭrwang-dong
Inhyŏn-dong
Chŏn-dong
Chungsan-dong
Chung-ang-dong 1-ga
Chung-ang-dong 2-ga
Chung-ang-dong 3-ga
Chung-ang-dong 4-ga
Hang-dong 1-ga
Hang-dong 2-ga
Hang-dong 3-ga
Hang-dong 4-ga
Hang-dong 5-ga
Hang-dong 6-ga
Hang-dong 7-ga
Haean-dong 1-ga
Haean-dong 2-ga


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

해안동3가
해안동4가
Haean-dong 3(sam)-ga
Haean-dong 4(sa)-ga
Haean-dong 3-ga
Haean-dong 4-ga
강화군

 

 

 

 

 


강화읍
교동면
길상면
내가면
불은면
삼산면
서도면
선원면
송해면
양도면
양사면
하점면
화도면
Ganghwa-eup
Gyodong-myeon
Gilsang-myeon
Naega-myeon
Bureun-myeon
Samsan-myeon
Seodo-myeon
Seonwon-myeon
Songhae-myeon
Yangdo-myeon
Yangsa-myeon
Hajeom-myeon
Hwado-myeon
Kanghwa-ŭp
Kyodong-myŏn
Kilsang-myŏn
Naega-myŏn
Purŭn-myŏn
Samsan-myŏn
Sŏdo-myŏn
Sŏnwon-myŏn
Songhae-myŏn
Yangdo-myŏn
Yangsa-myŏn
Hajŏm-myŏn
Hwado-myŏn
옹진군

 

 


대청면
덕적면
백령면
북도면
연평면
영흥면
자월면
Daecheong-myeon
Deokjeok-myeon
Baengnyeong-myeon
Bukdo-myeon
Yeonpyeong-myeon
Yeongheung-myeon
Jawol-myeon
Taech’ŏng-myŏn
Tŏkchŏk-myŏn
Paengnyŏng-myŏn
Pukto-myŏn
Yŏnp’yŏng-myŏn
Yŏnghŭng-myŏn
Chawol-myŏn


(6) 대전광역시

시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전
대덕구

 

 

 

갈전동
대화동
덕암동
목상동
문평동
미호동
법1동
법2동
Galjeon-dong
Daehwa-dong
Deogam-dong
Moksang-dong
Munpyeong-dong
Miho-dong
Beop 1(il)-dong
Beop 2(i)-dong
Kalchŏn-dong
Taehwa-dong
Tŏgam-dong
Moksang-dong
Munp’yŏng-dong
Miho-dong
Pŏp 1-dong
Pŏp 2-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

법동
부수동
비래동
삼정동
상서동
석봉동
송촌동
신대동
신일동
신탄진동
연축동
오정동
와동
용호동
읍내동
이현동
장동
중리동
평촌동
황호동
Beop-dong
Busu-dong
Birae-dong
Samjeong-dong
Sangseo-dong
Seokbong-dong
Songchon-dong
Sindae-dong
Sinil-dong
Sintanjin-dong
Yeonchuk-dong
Ojeong-dong
Wa-dong
Yongho-dong
Eumnae-dong
Ihyeon-dong
Jang-dong
Jungni-dong
Pyeongchon-dong
Hwangho-dong
Pŏp-dong
Pusu-dong
Pirae-dong
Samjŏng-dong
Sangsŏ-dong
Sŏkpong-dong
Songch’on-dong
Shindae-dong
Shinil-dong
Shint’anjin-dong
Yŏnch’uk-dong
Ojŏng-dong
Wa-dong
Yongho-dong
Ŭmnae-dong
Ihyŏn-dong
Chang-dong
Chungni-dong
P’yŏngch’on-dong
Hwangho-dong
동구

 

 

 

 

 

 


가양1동
가양2동
가양동
가오동
구도동
낭월동
내탑동
대1동
대2동
대동
대별동
대성동
마산동
비룡동
사성동
Gayang 1(il)-dong
Gayang 2(i)-dong
Gayang-dong
Gao-dong
Gudo-dong
Nangwol-dong
Naetap-dong
Dae 1(il)-dong
Dae 2(i)-dong
Dae-dong
Daebyeol-dong
Daeseong-dong
Masan-dong
Biryong-dong
Saseong-dong
Kayang 1-dong
Kayang 2-dong
Kayang-dong
Kao-dong
Kudo-dong
Nang-wol-dong
Naet’ap-dong
Tae 1-dong
Tae 2-dong
Tae-dong
Taebyŏl-dong
Taesŏng-dong
Masan-dong
Piryong-dong
Sasŏng-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

삼괴동
삼성1동
삼성2동
삼성동
삼정동
상소동
성남1동
성남2동
성남동
세천동
소제동
소호동
신상동
신안동
신촌동
신하동
신흥동
오동
용계동
용운동
용전동
원동
이사동
인동
자양동
장척동
정동
주산동
주촌동
중동
직동
천동
추동
판암1동
판암2동
Samgoe-dong
Samseong 1(il)-dong
Samseong 2(i)-dong
Samseong-dong
Samjeong-dong
Sangso-dong
Seongnam 1(il)-dong
Seongnam 2(i)-dong
Seongnam-dong
Secheon-dong
Soje-dong
Soho-dong
Sinsang-dong
Sinan-dong
Sinchon-dong
Sinha-dong
Sinheung-dong
O-dong
Yonggye-dong
Yongun-dong
Yongjeon-dong
Won-dong
Isa-dong
In-dong
Jayang-dong
Jangcheok-dong
Jeong-dong
Jusan-dong
Juchon-dong
Jung-dong
Jik-dong
Cheon-dong
Chu-dong
Panam 1(il)-dong
Panam 2(i)-dong
Samgoe-dong
Samsŏng 1-dong
Samsŏng 2-dong
Samsŏng-dong
Samjŏng-dong
Sangso-dong
Sŏngnam 1-dong
Sŏngnam 2-dong
Sŏngnam-dong
Sech’ŏn-dong
Soje-dong
Soho-dong
Shinsang-dong
Shinan-dong
Shinch’on-dong
Shinha-dong
Shinhŭng-dong
O-dong
Yonggye-dong
Yong-un-dong
Yongjŏn-dong
Won-dong
Isa-dong
In-dong
Chayang-dong
Changch’ŏk-dong
Chŏng-dong
Chusan-dong
Chuch’on-dong
Chung-dong
Chik-dong
Ch’ŏn-dong
Ch’u-dong
P’anam 1-dong
P’anam 2-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

판암동
하소동
홍도동
효동
효평동
Panam-dong
Haso-dong
Hongdo-dong
Hyo-dong
Hyopyeong-dong
P’anam-dong
Haso-dong
Hongdo-dong
Hyo-dong
Hyop’yŏng-dong
서구

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

가수원동
가장동
갈마1동
갈마2동
갈마동
관저동
괴곡동
괴정동
내동
도마1동
도마2동
도마동
도안동
둔산1동
둔산2동
둔산동
만년동
매로동
변동
복수동
봉곡동
산직동
삼천동
오동
용문동
용촌동
우명동
원정동
월평1동
월평2동
Gasuwon-dong
Gajang-dong
Galma 1(il)-dong
Galma 2(i)-dong
Galma-dong
Gwanjeo-dong
Goegok-dong
Goejeong-dong
Nae-dong
Doma 1(il)-dong
Doma 2(i)-dong
Doma-dong
Doan-dong
Dunsan 1(il)-dong
Dunsan 2(i)-dong
Dunsan-dong
Mannyeon-dong
Maero-dong
Byeon-dong
Boksu-dong
Bonggok-dong
Sanjik-dong
Samcheon-dong
O-dong
Yongmun-dong
Yongchon-dong
Umyeong-dong
Wonjeong-dong
Wolpyeong 1(il)-dong
Wolpyeong 2(i)-dong
Kasuwon-dong
Kajang-dong
Kalma 1-dong
Kalma 2-dong
Kalma-dong
Kwanjŏ-dong
Koegok-dong
Koejŏng-dong
Nae-dong
Toma 1-dong
Toma 2-dong
Toma-dong
Toan-dong
Tunsan 1-dong
Tunsan 2-dong
Tunsan-dong
Mannyŏn-dong
Maero-dong
Pyŏn-dong
Poksu-dong
Ponggok-dong
Sanjik-dong
Samch’ŏn-dong
O-dong
Yongmun-dong
Yongch’on-dong
Umyŏng-dong
Wonjŏng-dong
Wolp’yŏng 1-dong
Wolp’yŏng 2-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

월평3동
월평동
장안동
정림동
탄방동
평촌동
흑석동
Wolpyeong 3(sam)-dong
Wolpyeong-dong
Jangan-dong
Jeongnim-dong
Tanbang-dong
Pyeongchon-dong
Heukseok-dong
Wolp’yŏng 3-dong
Wolp’yŏng-dong
Chang-an-dong
Chŏngnim-dong
T’anbang-dong
P’yŏngch’on-dong
Hŭksŏk-dong
유성구

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

가정동
갑동
계산동
관평동
교촌동
구룡동
구성동
구암동
궁동
금고동
금탄동
노은동
대동
대정동
덕명동
덕진동
도룡동
둔곡동
문지동
반석동
방동
방현동
복룡동
봉명동
봉산동
상대동
성북동
세동
Gajeong-dong
Gap-dong
Gyesan-dong
Gwanpyeong-dong
Gyochon-dong
Guryong-dong
Guseong-dong
Guam-dong
Gung-dong
Geumgo-dong
Geumtan-dong
Noeun-dong
Dae-dong
Daejeong-dong
Deongmyeong-dong
Deokjin-dong
Doryong-dong
Dungok-dong
Munji-dong
Banseok-dong
Bang-dong
Banghyeon-dong
Bongnyong-dong
Bongmyeong-dong
Bongsan-dong
Sangdae-dong
Seongbuk-dong
Se-dong
Kajŏng-dong
Kap-dong
Kyesan-dong
Kwanp’yŏng-dong
Kyoch’on-dong
Kuryong-dong
Kusŏng-dong
Kuam-dong
Kung-dong
Kŭmgo-dong
Kŭmt’an-dong
Noŭn-dong
Tae-dong
Taejŏng-dong
Tŏngmyŏng-dong
Tŏkchin-dong
Toryong-dong
Tun-gok-dong
Munji-dong
Pansŏk-dong
Pang-dong
Panghyŏn-dong
Pongnyong-dong
Pongmyŏng-dong
Pongsan-dong
Sangdae-dong
Sŏngbuk-dong
Se-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

송강동
송정동
수남동
신동
신봉동
신성동
안산동
어은동
외삼동
용계동
용산동
원내동
원신흥동
원촌동
자운동
장대동
장동
전민동
죽동
지족동
추목동
탑립동
하기동
학하동
화암동
Songgang-dong
Songjeong-dong
Sunam-dong
Sin-dong
Sinbong-dong
Sinseong-dong
Ansan-dong
Eoeun-dong
Oesam-dong
Yonggye-dong
Yongsan-dong
Wonnae-dong
Wonsinheung-dong
Wonchon-dong
Jaun-dong
Jangdae-dong
Jang-dong
Jeonmin-dong
Juk-dong
Jijok-dong
Chumok-dong
Tamnip-dong
Hagi-dong
Hakha-dong
Hwaam-dong
Songgang-dong
Songjŏng-dong
Sunam-dong
Shin-dong
Shinbong-dong
Shinsŏng-dong
Ansan-dong
Ŏŭn-dong
Oesam-dong
Yonggye-dong
Yongsan-dong
Wonnae-dong
Wonshinhŭng-dong
Wonch’on-dong
Chaun-dong
Changdae-dong
Chang-dong
Chŏnmin-dong
Chuk-dong
Chijok-dong
Ch’umok-dong
T’amnip-dong
Hagi-dong
Hak’a-dong
Hwaam-dong
중구

 

 

 

 

구완동
금동
대사동
대흥동
목동
목달동
무수동
문창동
문화1동
문화2동
Guwan-dong
Geum-dong
Daesa-dong
Daeheung-dong
Mok-dong
Mokdal-dong
Musu-dong
Munchang-dong
Munhwa 1(il)-dong
Munhwa 2(i)-dong
Kuwan-dong
Kŭm-dong
Taesa-dong
Taehŭng-dong
Mok-dong
Moktal-dong
Musu-dong
Munch’ang-dong
Munhwa 1-dong
Munhwa 2-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

문화동
부사동
사정동
산성동
석교동
선화동
안영동
어남동
오류동
옥계동
용두동
유천1동
유천2동
유천동
은행동
정생동
중촌동
침산동
태평1동
태평2동
태평동
호동
Munhwa-dong
Busa-dong
Sajeong-dong
Sanseong-dong
Seokgyo-dong
Seonhwa-dong
Anyeong-dong
Eonam-dong
Oryu-dong
Okgye-dong
Yongdu-dong
Yucheon 1(il)-dong
Yucheon 2(i)-dong
Yucheon-dong
Eunhaeng-dong
Jeongsaeng-dong
Jungchon-dong
Chimsan-dong
Taepyeong 1(il)-dong
Taepyeong 2(i)-dong
Taepyeong-dong
Ho-dong
Munhwa-dong
Pusa-dong
Sajŏng-dong
Sansŏng-dong
Sŏkkyo-dong
Sŏnhwa-dong
Anyŏng-dong
Ŏnam-dong
Oryu-dong
Okkye-dong
Yongdu-dong
Yuch’ŏn 1-dong
Yuch’ŏn 2-dong
Yuch’ŏn-dong
Ŭnhaeng-dong
Chŏngsaeng-dong
Chungch’on-dong
Ch’imsan-dong
T’aep’yŏng 1-dong
T’aep’yŏng 2-dong
T’aep’yŏng-dong
Ho-dong


(7) 울산광역시

시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전
남구

 

 

고사동
개운동
남화동
달동
두왕동
매암동
Gosa-dong
Gaeun-dong
Namhwa-dong
Dal-dong
Duwang-dong
Maeam-dong
Kosa-dong
Kaeun-dong
Namhwa-dong
Tal-dong
Tuwang-dong
Maeam-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

무거1동
무거2동
무거동
부곡동
삼산동
상개동
선암동
성암동
신정1동
신정2동
신정3동
신정4동
신정5동
신정동
야음1동
야음2동
야음3동
야음동
여천동
옥동
용연동
용잠동
장생포동
황성동
Mugeo 1(il)-dong
Mugeo 2(i)-dong
Mugeo-dong
Bugok-dong
Samsan-dong
Sanggae-dong
Seonam-dong
Seongam-dong
Sinjeong 1(il)-dong
Sinjeong 2(i)-dong
Sinjeong 3(sam)-dong
Sinjeong 4(sa)-dong
Sinjeong 5(o)-dong
Sinjeong-dong
Yaeum 1(il)-dong
Yaeum 2(i)-dong
Yaeum 3(sam)-dong
Yaeum-dong
Yeocheon-dong
Ok-dong
Yongyeon-dong
Yongjam-dong
Jangsaengpo-dong
Hwangseong-dong
Mugŏ 1-dong
Mugŏ 2-dong
Mugŏ-dong
Pugok-dong
Samsan-dong
Sanggae-dong
Sŏnam-dong
Sŏng-am-dong
Shinjŏng 1-dong
Shinjŏng 2-dong
Shinjŏng 3-dong
Shinjŏng 4-dong
Shinjŏng 5-dong
Shinjŏng-dong
Yaŭm 1-dong
Yaŭm 2-dong
Yaŭm 3-dong
Yaŭm-dong
Yŏch’ŏn-dong
Ok-dong
Yong-yŏn-dong
Yongjam-dong
Changsaengp’o-dong
Hwangsŏng-dong
동구

 

 

 


대송동
동부동
방어동
서부동
일산동
전하1동
전하2동
전하3동
전하동
Daesong-dong
Dongbu-dong
Bangeo-dong
Seobu-dong
Ilsan-dong
Jeonha 1(il)-dong
Jeonha 2(i)-dong
Jeonha 3(sam)-dong
Jeonha-dong
Taesong-dong
Tongbu-dong
Pang-ŏ-dong
Sŏbu-dong
Ilsan-dong
Chŏnha 1-dong
Chŏnha 2-dong
Chŏnha 3-dong
Chŏnha-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

주전동
화정동
Jujeon-dong
Hwajeong-dong
Chujŏn-dong
Hwajŏng-dong
북구

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


가대동
구유동
달천동
당사동
대안동
매곡동
명촌동
무룡동
산하동
상안동
송정동
시례동
신명동
신천동
신현동
양정동
어물동
연암동
염포동
정자동
중산동
진장동
창평동
천곡동
호계동
화봉동
효문동
Gadae-dong
Guyu-dong
Dalcheon-dong
Dangsa-dong
Daean-dong
Maegok-dong
Myeongchon-dong
Muryong-dong
Sanha-dong
Sangan-dong
Songjeong-dong
Sirye-dong
Sinmyeong-dong
Sincheon-dong
Sinhyeon-dong
Yangjeong-dong
Eomul-dong
Yeonam-dong
Yeompo-dong
Jeongja-dong
Jungsan-dong
Jinjang-dong
Changpyeong-dong
Cheongok-dong
Hogye-dong
Hwabong-dong
Hyomun-dong
Kadae-dong
Kuyu-dong
Talch’ŏn-dong
Tangsa-dong
Taean-dong
Maegok-dong
Myŏngch’on-dong
Muryong-dong
Sanha-dong
Sang-an-dong
Songjŏng-dong
Shirye-dong
Shinmyŏng-dong
Shinch’ŏn-dong
Shinhyŏn-dong
Yangjŏng-dong
Ŏmul-dong
Yŏnam-dong
Yŏmp’o-dong
Chŏngja-dong
Chungsan-dong
Chinjang-dong
Ch’angp’yŏng-dong
Ch’ŏn-gok-dong
Hogye-dong
Hwabong-dong
Hyomun-dong
중구

 

 

교동
남외동
다운동
동동
반구1동
반구2동
Gyo-dong
Namoe-dong
Daun-dong
Dong-dong
Bangu 1(il)-dong
Bangu 2(i)-dong
Kyo-dong
Namoe-dong
Taun-dong
Tong-dong
Pan-gu 1-dong
Pan-gu 2-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

반구동
복산1동
복산2동
복산동
북정동
서동
성남동
성안동
약사동
옥교동
우정동
유곡동
장현동
태화동
학산동
학성동
Bangu-dong
Boksan 1(il)-dong
Boksan 2(i)-dong
Boksan-dong
Bukjeong-dong
Seo-dong
Seongnam-dong
Seongan-dong
Yaksa-dong
Okgyo-dong
Ujeong-dong
Yugok-dong
Janghyeon-dong
Taehwa-dong
Haksan-dong
Hakseong-dong
Pan-gu-dong
Poksan 1-dong
Poksan 2-dong
Poksan-dong
Pukchŏng-dong
Sŏ-dong
Sŏngnam-dong
Sŏng-an-dong
Yaksa-dong
Okkyo-dong
Ujŏng-dong
Yugok-dong
Changhyŏn-dong
T’aehwa-dong
Haksan-dong
Haksŏng-dong
울주군

 

 

 

 

 

언양읍
온산읍
두동면
두서면
범서면
삼남면
삼동면
상북면
서생면
온양면
웅촌면
청량면
Eonyang-eup
Onsan-eup
Dudong-myeon
Duseo-myeon
Beomseo-myeon
Samnam-myeon
Samdong-myeon
Sangbuk-myeon
Seosaeng-myeon
Onyang-myeon
Ungchon-myeon
Cheongnyang-myeon
Ŏnyang-ŭp
Onsan-ŭp
Tudong-myŏn
Tusŏ-myŏn
Pŏmsŏ-myŏn
Samnam-myŏn
Samdong-myŏn
Sangbuk-myŏn
Sŏsaeng-myŏn
Onyang-myŏn
Ungch’on-myŏn
Ch’ŏngnyang-myŏn


(8) 경기도

시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전
고양시

덕양구
강매동
Deogyang-gu
Gangmae-dong
Tŏgyang-gu
Kangmae-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

고양동
관산동
내곡동
내유동
대자동
대장동
덕은동
도내동
동산동
벽제동
북한동
삼송동
선유동
성사1동
성사2동
성사동
신원동
신평동
오금동
용두동
원당동
원흥동
주교동
지축동
토당동
행신1동
행신2동
행신동
행주내동
행주외동
향동동
현천동
화전동
화정1동
화정2동
Goyang-dong
Gwansan-dong
Naegok-dong
Naeyu-dong
Daeja-dong
Daejang-dong
Deogeun-dong
Donae-dong
Dongsan-dong
Byeokje-dong
Bukhan-dong
Samsong-dong
Seonyu-dong
Seongsa 1(il)-dong
Seongsa 2(i)-dong
Seongsa-dong
Sinwon-dong
Sinpyeong-dong
Ogeum-dong
Yongdu-dong
Wondang-dong
Wonheung-dong
Jugyo-dong
Jichuk-dong
Todang-dong
Haengsin 1(il)-dong
Haengsin 2(i)-dong
Haengsin-dong
Haengjunae-dong
Haengjuoe-dong
Hyangdong-dong
Hyeoncheon-dong
Hwajeon-dong
Hwajeong 1(il)-dong
Hwajeong 2(i)-dong
Koyang-dong
Kwansan-dong
Naegok-dong
Naeyu-dong
Taeja-dong
Taejang-dong
Tŏgŭn-dong
Tonae-dong
Tongsan-dong
Pyŏkche-dong
Puk’an-dong
Samsong-dong
Sŏnyu-dong
Sŏngsa 1-dong
Sŏngsa 2-dong
Sŏngsa-dong
Shinwon-dong
Shinp’yŏng-dong
Ogŭm-dong
Yongdu-dong
Wondang-dong
Wonhŭng-dong
Chugyo-dong
Chich’uk-dong
T’odang-dong
Haengshin 1-dong
Haengshin 2-dong
Haengshin-dong
Haengjunae-dong
Haengjuoe-dong
Hyangdong-dong
Hyŏnch’ŏn-dong
Hwajŏn-dong
Hwajŏng 1-dong
Hwajŏng 2-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

화정동
효자동
일산구
가좌동
구산동
대화동
덕이동
마두1동
마두2동
마두동
문봉동
백석동
법곳동
사리현동
산황동
설문동
성석동
식사동
일산1동
일산2동
일산3동
일산4동
일산동
장항1동
장항2동
장항동
주엽1동
주엽2동
주엽동
지영동
탄현동
풍동
Hwajeong-dong
Hyoja-dong
Ilsan-gu
Gajwa-dong
Gusan-dong
Daehwa-dong
Deogi-dong
Madu 1(il)-dong
Madu 2(i)-dong
Madu-dong
Munbong-dong
Baekseok-dong
Beopgot-dong
Sarihyeon-dong
Sanhwang-dong
Seolmun-dong
Seongseok-dong
Siksa-dong
Ilsan 1(il)-dong
Ilsan 2(i)-dong
Ilsan 3(sam)-dong
Ilsan 4(sa)-dong
Ilsan-dong
Janghang 1(il)-dong
Janghang 2(i)-dong
Janghang-dong
Juyeop 1(il)-dong
Juyeop 2(i)-dong
Juyeop-dong
Jiyeong-dong
Tanhyeon-dong
Pung-dong
Hwajŏng-dong
Hyoja-dong
Ilsan-gu
Kajwa-dong
Kusan-dong
Taehwa-dong
Tŏgi-dong
Madu 1-dong
Madu 2-dong
Madu-dong
Munbong-dong
Paeksŏk-dong
Pŏpkot-dong
Sarihyŏn-dong
Sanhwang-dong
Sŏlmun-dong
Sŏngsŏk-dong
Shiksa-dong
Ilsan 1-dong
Ilsan 2-dong
Ilsan 3-dong
Ilsan 4-dong
Ilsan-dong
Changhang 1-dong
Changhang 2-dong
Changhang-dong
Chuyŏp 1-dong
Chuyŏp 2-dong
Chuyŏp-dong
Chiyŏng-dong
T’anhyŏn-dong
P’ung-dong
과천시


갈현동
과천동
관문동
Galhyeon-dong
Gwacheon-dong
Gwanmun-dong
Kalhyŏn-dong
Kwach’ŏn-dong
Kwanmun-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

막계동
문원동
별양동
부림동
원문동
주암동
중앙동
Makgye-dong
Munwon-dong
Byeoryang-dong
Burim-dong
Wonmun-dong
Juam-dong
Jungang-dong
Makkye-dong
Munwon-dong
Pyŏryang-dong
Purim-dong
Wonmun-dong
Chuam-dong
Chung-ang-dong
광명시

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


가학동
광명1동
광명2동
광명3동
광명4동
광명5동
광명6동
광명7동
광명동
노온사동
소하1동
소하2동
소하동
옥길동
일직동
철산1동
철산2동
철산3동
철산4동
철산동
하안1동
하안2동
하안3동
하안4동
하안동
Gahak-dong
Gwangmyeong 1(il)-dong
Gwangmyeong 2(i)-dong
Gwangmyeong 3(sam)-dong
Gwangmyeong 4(sa)-dong
Gwangmyeong 5(o)-dong
Gwangmyeong 6(yuk)-dong
Gwangmyeong 7(chil)-dong
Gwangmyeong-dong
Noonsa-dong
Soha 1(il)-dong
Soha 2(i)-dong
Soha-dong
Okgil-dong
Iljik-dong
Cheolsan 1(il)-dong
Cheolsan 2(i)-dong
Cheolsan 3(sam)-dong
Cheolsan 4(sa)-dong
Cheolsan-dong
Haan 1(il)-dong
Haan 2(i)-dong
Haan 3(sam)-dong
Haan 4(sa)-dong
Haan-dong
Kahak-dong
Kwangmyŏng 1-dong
Kwangmyŏng 2-dong
Kwangmyŏng 3-dong
Kwangmyŏng 4-dong
Kwangmyŏng 5-dong
Kwangmyŏng 6-dong
Kwangmyŏng 7-dong
Kwangmyŏng-dong
Noonsa-dong
Soha 1-dong
Soha 2-dong
Soha-dong
Okkil-dong
Ilchik-dong
Ch’ŏlsan 1-dong
Ch’ŏlsan 2-dong
Ch’ŏlsan 3-dong
Ch’ŏlsan 4-dong
Ch’ŏlsan-dong
Haan 1-dong
Haan 2-dong
Haan 3-dong
Haan 4-dong
Haan-dong
구리시


갈매동
교문1동
교문2동
Galmae-dong
Gyomun 1(il)-dong
Gyomun 2(i)-dong
Kalmae-dong
Kyomun 1-dong
Kyomun 2-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

교문동
동구동
사노동
수택1동
수택2동
수택3동
수택동
수평동
아천동
인창동
토평동
Gyomun-dong
Donggu-dong
Sano-dong
Sutaek 1(il)-dong
Sutaek 2(i)-dong
Sutaek 3(sam)-dong
Sutaek-dong
Supyeong-dong
Acheon-dong
Inchang-dong
Topyeong-dong
Kyomun-dong
Tonggu-dong
Sano-dong
Sut’aek 1-dong
Sut’aek 2-dong
Sut’aek 3-dong
Sut’aek-dong
Sup’yŏng-dong
Ach’ŏn-dong
Inch’ang-dong
T’op’yŏng-dong
군포시

 

 

 

 

 

 

 

 

광정동
군포1동
군포2동
궁내동
금정동
당동
당정동
대야미동
도마교동
둔대동
부곡동
산본1동
산본2동
산본동
속달동
수리동
오금동
재궁동
Gwangjeong-dong
Gunpo 1(il)-dong
Gunpo 2(i)-dong
Gungnae-dong
Geumjeong-dong
Dang-dong
Dangjeong-dong
Daeyami-dong
Domagyo-dong
Dundae-dong
Bugok-dong
Sanbon 1(il)-dong
Sanbon 2(i)-dong
Sanbon-dong
Sokdal-dong
Suri-dong
Ogeum-dong
Jaegung-dong
Kwangjŏng-dong
Kunp’o 1-dong
Kunp’o 2-dong
Kungnae-dong
Kŭmjŏng-dong
Tang-dong
Tangjŏng-dong
Taeyami-dong
Tomagyo-dong
Tundae-dong
Pugok-dong
Sanbon 1-dong
Sanbon 2-dong
Sanbon-dong
Soktal-dong
Suri-dong
Ogŭm-dong
Chaegung-dong
김포시

 

 

감정동
걸포동
북변동
사우동
운양동
장기동
Gamjeong-dong
Geolpo-dong
Bukbyeon-dong
Sau-dong
Unyang-dong
Janggi-dong
Kamjŏng-dong
Kŏlp’o-dong
Pukpyŏn-dong
Sau-dong
Unyang-dong
Changgi-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

풍무동
고촌면
대곶면
양촌면
월곶면
통진면
하성면
Pungmu-dong
Gochon-myeon
Daegot-myeon
Yangchon-myeon
Wolgot-myeon
Tongjin-myeon
Haseong-myeon
P’ungmu-dong
Koch’on-myŏn
Taegot-myŏn
Yangch’on-myŏn
Wolgot-myŏn
T’ongjin-myŏn
Hasŏng-myŏn
남양주시

 

 

 

 

 

 

 

 


가운동
금곡동
도농동
삼패동
수석동
이패동
일패동(양정동)
지금동
평내동
호평동
와부읍
진접읍
화도읍
별내면
수동면
오남면
조안면
진건면
퇴계원면
Gaun-dong
Geumgok-dong
Donong-dong
Sampae-dong
Suseok-dong
Ipae-dong
Ilpae-dong(Yangjeong-dong)
Jigeum-dong
Pyeongnae-dong
Hopyeong-dong
Wabu-eup
Jinjeop-eup
Hwado-eup
Byeollae-myeon
Sudong-myeon
Onam-myeon
Joan-myeon
Jingeon-myeon
Toegyewon-myeon
Kaun-dong
Kŭmgok-dong
Tonong-dong
Samp’ae-dong
Susŏk-dong
Ip’ae-dong
Ilp’ae-dong(Yangjŏng-dong)
Chigŭm-dong
P’yŏngnae-dong
Hop’yŏng-dong
Wabu-ŭp
Chinjŏp-ŭp
Hwado-ŭp
Pyŏllae-myŏn
Sudong-myŏn
Onam-myŏn
Choan-myŏn
Chin-gŏn-myŏn
T’oegyewon-myŏn
동두천시

 

 

 


걸산동
광암동
내행동
동두천동
(소요동)
보산동
불현동(지행동)
상봉암동
상패동
Geolsan-dong
Gwangam-dong
Naehaeng-dong
Dongducheon-dong
Soyo-dong
Bosan-dong
Bulhyeon-dong(Jihaeng-dong)
Sangbongam-dong
Sangpae-dong
Kŏlsan-dong
Kwang-am-dong
Naehaeng-dong
Tongduch’ŏn-dong
Soyo-dong
Posan-dong
Pulhyŏn-dong(Chihaeng-dong)
Sangbong-am-dong
Sangp’ae-dong


시․군․구

현        행
종        전

생연1동
생연2동
생연동
송내동
안흥동
중앙동
탑동
하봉암동
Saengyeon 1(il)-dong
Saengyeon 2(i)-dong
Saengyeon-dong
Songnae-dong
Anheung-dong
Jungang-dong
Tap-dong
Habongam-dong
Saeng-yŏn 1-dong
Saeng-yŏn 2-dong
Saeng-yŏn-dong
Songnae-dong
Anhŭng-dong
Chung-ang-dong
T’ap-dong
Habong-am-dong
부천시

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


소사구
계수동
괴안동
범박동
소사본1동
소사본2동
소사본3동
소사본동
송내1동
송내2동
송내동
심곡본1동
심곡본2동
역곡3동
옥길동
오정구
고강1동
고강본동
내동
대장동
삼정동
여월동
오정동
원종1동
원종2동
원종동
작동
Sosa-gu
Gyesu-dong
Goean-dong
Beombak-dong
Sosabon 1(il)-dong
Sosabon 2(i)-dong
Sosabon 3(sam)-dong
Sosabon-dong
Songnae 1(il)-dong
Songnae 2(i)-dong
Songnae-dong
Simgokbon 1(il)-dong
Simgokbon 2(i)-dong
Yeokgok 3(sam)-dong
Okgil-dong
Ojeong-gu
Gogang 1(il)-dong
Gogangbon-dong
Nae-dong
Daejang-dong
Samjeong-dong
Yeowol-dong
Ojeong-dong
Wonjong 1(il)-dong
Wonjong 2(i)-dong
Wonjong-dong
Jak-dong
Sosa-gu
Kyesu-dong
Koean-dong
Pŏmbak-dong
Sosabon 1-dong
Sosabon 2-dong
Sosabon 3-dong
Sosabon-dong
Songnae 1-dong
Songnae 2-dong
Songnae-dong
Shimgokpon 1-dong
Shimgokpon 2-dong
Yŏkkok 3-dong
Okkil-dong
Ojŏng-gu
Kogang 1-dong
Kogangbon-dong
Nae-dong
Taejang-dong
Samjŏng-dong
Yŏwol-dong
Ojŏng-dong
Wonjong 1-dong
Wonjong 2-dong
Wonjong-dong
Chak-dong

시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

원미구
도당동
상1동
상동
소사동
심곡1동
심곡2동
심곡3동
심곡동
약대동
역곡1동
역곡2동
역곡동
원미1동
원미2동
원미동
중1동
중2동
중3동
중4동
중동
춘의동
Wonmi-gu
Dodang-dong
Sang 1(il)-dong
Sang-dong
Sosa-dong
Simgok 1(il)-dong
Simgok 2(i)-dong
Simgok 3(sam)-dong
Simgok-dong
Yakdae-dong
Yeokgok 1(il)-dong
Yeokgok 2(i)-dong
Yeokgok-dong
Wonmi 1(il)-dong
Wonmi 2(i)-dong
Wonmi-dong
Jung 1(il)-dong
Jung 2(i)-dong
Jung 3(sam)-dong
Jung 4(sa)-dong
Jung-dong
Chunui-dong
Wonmi-gu
Todang-dong
Sang 1-dong
Sang-dong
Sosa-dong
Shimgok 1-dong
Shimgok 2-dong
Shimgok 3-dong
Shimgok-dong
Yaktae-dong
Yŏkkok 1-dong
Yŏkkok 2-dong
Yŏkkok-dong
Wonmi 1-dong
Wonmi 2-dong
Wonmi-dong
Chung 1-dong
Chung 2-dong
Chung 3-dong
Chung 4-dong
Chung-dong
Ch’unŭi-dong
성남시

 

 

 

 

 


분당구
구미동
궁내동
금곡동
내정동
대장동
동원동
매송동
미금동
백궁동
백현동
분당동
불정동
Bundang-gu
Gumi-dong
Gungnae-dong
Geumgok-dong
Naejeong-dong
Daejang-dong
Dongwon-dong
Maesong-dong
Migeum-dong
Baekgung-dong
Baekhyeon-dong
Bundang-dong
Buljeong-dong
Pundang-gu
Kumi-dong
Kungnae-dong
Kŭmgok-dong
Naejŏng-dong
Taejang-dong
Tong-won-dong
Maesong-dong
Migŭm-dong
Paekkung-dong
Paek’yŏn-dong
Pundang-dong
Pulchŏng-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

삼평동
상탑동
서당동
서현동
석운동
수내동
신기동
야탑동
오리동
운중동
율동
이매동
장안동
정자동
중탑동
판교동
초림동
하산운동
하탑동
수정구
고등동
금토동
단대동
둔전동
복정동
사송동
산성동
상적동
수진1동
수진2동
수진동
시흥동
신촌동
신흥1동
신흥2동
Sampyeong-dong
Sangtap-dong
Seodang-dong
Seohyeon-dong
Seogun-dong
Sunae-dong
Singi-dong
Yatap-dong
Ori-dong
Unjung-dong
Yul-dong
Imae-dong
Jangan-dong
Jeongja-dong
Jungtap-dong
Pangyo-dong
Chorim-dong
Hasanun-dong
Hatap-dong
Sujeong-gu
Godeung-dong
Geumto-dong
Dandae-dong
Dunjeon-dong
Bokjeong-dong
Sasong-dong
Sanseong-dong
Sangjeok-dong
Sujin 1(il)-dong
Sujin 2(i)-dong
Sujin-dong
Siheung-dong
Sinchon-dong
Sinheung 1(il)-dong
Sinheung 2(i)-dong
Samp’yŏng-dong
Sangt’ap-dong
Sŏdang-dong
Sŏhyŏn-dong
Sŏgun-dong
Sunae-dong
Shin-gi-dong
Yat’ap-dong
Ori-dong
Unjung-dong
Yul-dong
Imae-dong
Chang-an-dong
Chŏngja-dong
Chungt’ap-dong
P’an-gyo-dong
Ch’orim-dong
Hasanun-dong
Hat’ap-dong
Sujŏng-gu
Kodŭng-dong
Kŭmt’o-dong
Tandae-dong
Tunjŏn-dong
Pokchŏng-dong
Sasong-dong
Sansŏng-dong
Sangjŏk-dong
Sujin 1-dong
Sujin 2-dong
Sujin-dong
Shihŭng-dong
Shinch’on-dong
Shinhŭng 1-dong
Shinhŭng 2-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

신흥3동
신흥동
심곡동
양지동
오야동
창곡동
태평1동
태평2동
태평3동
태평4동
태평동
중원구
갈현동
금광1동
금광2동
금광동
도촌동
상대원1동
상대원2동
상대원3동
상대원동
성남동
여수동
은행1동
은행2동
은행동
중동
하대원동
Sinheung 3(sam)-dong
Sinheung-dong
Simgok-dong
Yangji-dong
Oya-dong
Changgok-dong
Taepyeong 1(il)-dong
Taepyeong 2(i)-dong
Taepyeong 3(sam)-dong
Taepyeong 4(sa)-dong
Taepyeong-dong
Jungwon-gu
Galhyeon-dong
Geumgwang 1(il)-dong
Geumgwang 2(i)-dong
Geumgwang-dong
Dochon-dong
Sangdaewon 1(il)-dong
Sangdaewon 2(i)-dong
Sangdaewon 3(sam)-dong
Sangdaewon-dong
Seongnam-dong
Yeosu-dong
Eunhaeng 1(il)-dong
Eunhaeng 2(i)-dong
Eunhaeng-dong
Jung-dong
Hadaewon-dong
Shinhŭng 3-dong
Shinhŭng-dong
Shimgok-dong
Yangji-dong
Oya-dong
Ch’anggok-dong
T’aep’yŏng 1-dong
T’aep’yŏng 2-dong
T’aep’yŏng 3-dong
T’aep’yŏng 4-dong
T’aep’yŏng-dong
Chung-won-gu
Kalhyŏn-dong
Kŭmgwang 1-dong
Kŭmgwang 2-dong
Kŭmgwang-dong
Toch’on-dong
Sangdaewon 1-dong
Sangdaewon 2-dong
Sangdaewon 3-dong
Sangdaewon-dong
Sŏngnam-dong
Yŏsu-dong
Ŭnhaeng 1-dong
Ŭnhaeng 2-dong
Ŭnhaeng-dong
Chung-dong
Hadaewon-dong
수원시

 

 


권선구
고등동
고색동
곡반정동
교동
구운동
권선동
Gwonseon-gu
Godeung-dong
Gosaek-dong
Gokbanjeong-dong
Gyo-dong
Guun-dong
Gwonseon-dong
Kwonsŏn-gu
Kodŭng-dong
Kosaek-dong
Kokpanjŏng-dong
Kyo-dong
Kuun-dong
Kwonsŏn-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

금곡동
당수동
대황교동
매교동
매산로1가
매산로2가
매산로3가
서둔동
세류1동
세류2동
세류3동
세류동
오목천동
입북동
장지동
탑동
평동
평리동
호매실동
장안구
북수동
상광교동
송죽동
신풍동
연무동
영화동
율전동
이목동
장안동
정자1동
정자2동
정자동
조원동
천천동
파장동
Geumgok-dong
Dangsu-dong
Daehwanggyo-dong
Maegyo-dong
Maesanno 1(il)-ga
Maesanno 2(i)-ga
Maesanno 3(sam)-ga
Seodun-dong
Seryu 1(il)-dong
Seryu 2(i)-dong
Seryu 3(sam)-dong
Seryu-dong
Omokcheon-dong
Ipbuk-dong
Jangji-dong
Tap-dong
Pyeong-dong
Pyeongni-dong
Homaesil-dong
Jangan-gu
Buksu-dong
Sanggwanggyo-dong
Songjuk-dong
Sinpung-dong
Yeonmu-dong
Yeonghwa-dong
Yuljeon-dong
Imok-dong
Jangan-dong
Jeongja 1(il)-dong
Jeongja 2(i)-dong
Jeongja-dong
Jowon-dong
Cheoncheon-dong
Pajang-dong
Kŭmgok-dong
Tangsu-dong
Taehwanggyo-dong
Maegyo-dong
Maesanno 1-ga
Maesanno 2-ga
Maesanno 3-ga
Sŏdun-dong
Seryu 1-dong
Seryu 2-dong
Seryu 3-dong
Seryu-dong
Omokch’ŏn-dong
Ippuk-dong
Changji-dong
T’ap-dong
P’yŏng-dong
P’yŏngni-dong
Homaeshil-dong
Chang-an-gu
Puksu-dong
Sanggwanggyo-dong
Songjuk-dong
Shinp’ung-dong
Yŏnmu-dong
Yŏnghwa-dong
Yulchŏn-dong
Imok-dong
Chang-an-dong
Chŏngja 1-dong
Chŏngja 2-dong
Chŏngja-dong
Chowon-dong
Ch’ŏnch’ŏn-dong
P’ajang-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

하광교동
화서1동
화서2동
화서동
팔달구
구천동
남수동
남창동
망포동
매탄1동
매탄2동
매탄3동
매탄4동
매탄동
매향동
신동
영동
영통동
우만1동
우만2동
우만동
원천동
이의동
인계동
중동
지동
팔달로1가
팔달로2가
팔달로3가
하동
Hagwanggyo-dong
Hwaseo 1(il)-dong
Hwaseo 2(i)-dong
Hwaseo-dong
Paldal-gu
Gucheon-dong
Namsu-dong
Namchang-dong
Mangpo-dong
Maetan 1(il)-dong
Maetan 2(i)-dong
Maetan 3(sam)-dong
Maetan 4(sa)-dong
Maetan-dong
Maehyang-dong
Sin-dong
Yeong-dong
Yeongtong-dong
Uman 1(il)-dong
Uman 2(i)-dong
Uman-dong
Woncheon-dong
Iui-dong
Ingye-dong
Jung-dong
Ji-dong
Paldallo 1(il)-ga
Paldallo 2(i)-ga
Paldallo 3(sam)-ga
Ha-dong
Hagwanggyo-dong
Hwasŏ 1-dong
Hwasŏ 2-dong
Hwasŏ-dong
P’altal-gu
Kuch’ŏn-dong
Namsu-dong
Namch’ang-dong
Mangp’o-dong
Maet’an 1-dong
Maet’an 2-dong
Maet’an 3-dong
Maet’an 4-dong
Maet’an-dong
Maehyang-dong
Shin-dong
Yŏng-dong
Yŏngt’ong-dong
Uman 1-dong
Uman 2-dong
Uman-dong
Wonch’ŏn-dong
Iŭi-dong
In-gye-dong
Chung-dong
Chi-dong
P’altallo 1-ga
P’altallo 2-ga
P’altallo 3-ga
Ha-dong
시흥시

 


거모동
계수동
과림동
광석동
군자동
Geomo-dong
Gyesu-dong
Gwarim-dong
Gwangseok-dong
Gunja-dong
Kŏmo-dong
Kyesu-dong
Kwarim-dong
Kwangsŏk-dong
Kunja-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

금이동
논곡동
능곡동
대야동
도창동
매화동
목감동
무지내동
물왕동
미산동
방산동
산현동
신천동
안현동
월곳동
은행동
장곡동
장현동
정왕1동
정왕2동
정왕동
조남동
죽율동
포동(신관동)
하상동
하중1동
하중2동
하중동
화정동
Geumi-dong
Nongok-dong
Neunggok-dong
Daeya-dong
Dochang-dong
Maehwa-dong
Mokgam-dong
Mujinae-dong
Murwang-dong
Misan-dong
Bangsan-dong
Sanhyeon-dong
Sincheon-dong
Anhyeon-dong
Wolgot-dong
Eunhaeng-dong
Janggok-dong
Janghyeon-dong
Jeongwang 1(il)-dong
Jeongwang 2(i)-dong
Jeongwang-dong
Jonam-dong
Jugyul-dong
Po-dong(Singwan-dong)
Hasang-dong
Hajung 1(il)-dong
Hajung 2(i)-dong
Hajung-dong
Hwajeong-dong
Kŭmi-dong
Non-gok-dong
Nŭnggok-dong
Taeya-dong
Toch’ang-dong
Maehwa-dong
Mokkam-dong
Mujinae-dong
Murwang-dong
Misan-dong
Pangsan-dong
Sanhyŏn-dong
Shinch’ŏn-dong
Anhyŏn-dong
Wolgot-dong
Ŭnhaeng-dong
Changgok-dong
Changhyŏn-dong
Chŏng-wang 1-dong
Chŏng-wang 2-dong
Chŏng-wang-dong
Chonam-dong
Chugyul-dong
P’o-dong(Shin-gwan-dong)
Hasang-dong
Hajung 1-dong
Hajung 2-dong
Hajung-dong
Hwajŏng-dong
안산시

 

 

 


건건동
고잔1동
고잔2동
고잔동
남동
동동
목내동
본오1동
본오2동
Geongeon-dong
Gojan 1(il)-dong
Gojan 2(i)-dong
Gojan-dong
Nam-dong
Dong-dong
Mongnae-dong
Bono 1(il)-dong
Bono 2(i)-dong
Kŏn-gŏn-dong
Kojan 1-dong
Kojan 2-dong
Kojan-dong
Nam-dong
Tong-dong
Mongnae-dong
Pono 1-dong
Pono 2-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

본오3동
본오동
부곡동
북동
사1동
사2동
사동
사사동
선감동
선부1동
선부2동
선부3동
선부동
성곡동
성포동
수암동
신길동
양상동
와동
원곡1동
원곡2동
원곡동
원시동
월피동
이동
일동
장상동
장하동
초지동
팔곡이동
팔곡일동
풍도동
화정동
Bono 3(sam)-dong
Bono-dong
Bugok-dong
Buk-dong
Sa 1(il)-dong
Sa 2(i)-dong
Sa-dong
Sasa-dong
Seongam-dong
Seonbu 1(il)-dong
Seonbu 2(i)-dong
Seonbu 3(sam)-dong
Seonbu-dong
Seonggok-dong
Seongpo-dong
Suam-dong
Singil-dong
Yangsang-dong
Wa-dong
Wongok 1(il)-dong
Wongok 2(i)-dong
Wongok-dong
Wonsi-dong
Wolpi-dong
I-dong
Il-dong
Jangsang-dong
Jangha-dong
Choji-dong
Palgogi-dong
Palgogil-dong
Pungdo-dong
Hwajeong-dong
Pono 3-dong
Pono-dong
Pugok-dong
Puk-dong
Sa 1-dong
Sa 2-dong
Sa-dong
Sasa-dong
Sŏn-gam-dong
Sŏnbu 1-dong
Sŏnbu 2-dong
Sŏnbu 3-dong
Sŏnbu-dong
Sŏnggok-dong
Sŏngp’o-dong
Suam-dong
Shin-gil-dong
Yangsang-dong
Wa-dong
Won-gok 1-dong
Won-gok 2-dong
Won-gok-dong
Wonshi-dong
Wolp’i-dong
I-dong
Il-dong
Changsang-dong
Changha-dong
Ch’oji-dong
P’algogi-dong
P’algogil-dong
P’ungdo-dong
Hwajŏng-dong
안성시


가사동
가현동
계동
Gasa-dong
Gahyeon-dong
Gye-dong
Kasa-dong
Kahyŏn-dong
Kye-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

구포동
금산동
금석동
낙원동
당왕동
대천동
도기동
동본동
명륜동
발화동
봉남동
봉산동
사곡동
서인동
석정동
성남동
숭인동
신건지동
신모산동
신소현동
신흥동
아양동
연지동
영동
옥산동
옥천동
인지동
중리동
창전동
현수동
고삼면
공도면
금광면
대덕면
미양면
Gupo-dong
Geumsan-dong
Geumseok-dong
Nagwon-dong
Dangwang-dong
Daecheon-dong
Dogi-dong
Dongbon-dong
Myeongnyun-dong
Balhwa-dong
Bongnam-dong
Bongsan-dong
Sagok-dong
Seoin-dong
Seokjeong-dong
Seongnam-dong
Sungin-dong
Singeonji-dong
Sinmosan-dong
Sinsohyeon-dong
Sinheung-dong
Ayang-dong
Yeonji-dong
Yeong-dong
Oksan-dong
Okcheon-dong
Inji-dong
Jungni-dong
Changjeon-dong
Hyeonsu-dong
Gosam-myeon
Gongdo-myeon
Geumgwang-myeon
Daedeok-myeon
Miyang-myeon
Kup’o-dong
Kŭmsan-dong
Kŭmsŏk-dong
Nagwon-dong
Tang-wang-dong
Taech’ŏn-dong
Togi-dong
Tongbon-dong
Myŏngnyun-dong
Palhwa-dong
Pongnam-dong
Pongsan-dong
Sagok-dong
Sŏin-dong
Sŏkchŏng-dong
Sŏngnam-dong
Sung-in-dong
Shin-gŏnji-dong
Shinmosan-dong
Shinsohyŏn-dong
Shinhŭng-dong
Ayang-dong
Yŏnji-dong
Yŏng-dong
Oksan-dong
Okch’ŏn-dong
Inji-dong
Chungni-dong
Ch’angjŏn-dong
Hyŏnsu-dong
Kosam-myŏn
Kongdo-myŏn
Kŭmgwang-myŏn
Taedŏk-myŏn
Miyang-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

보개면
삼죽면
서운면
양성면
원곡면
일죽면
죽산면
Bogae-myeon
Samjuk-myeon
Seoun-myeon
Yangseong-myeon
Wongok-myeon
Iljuk-myeon
Juksan-myeon
Pogae-myŏn
Samjuk-myŏn
Sŏun-myŏn
Yangsŏng-myŏn
Won-gok-myŏn
Ilchuk-myŏn
Chuksan-myŏn
안양시

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

동안구
갈산동
관양1동
관양2동
관양동
귀인동
달안동
범계동
부림동
부흥동
비산1동
비산2동
비산3동
비산동
신촌동
평안동
평촌동
호계1동
호계2동
호계3동
호계동
만안구
박달1동
박달2동
박달동
석수1동
석수2동
석수3동
Dongan-gu
Galsan-dong
Gwanyang 1(il)-dong
Gwanyang 2(i)-dong
Gwanyang-dong
Gwiin-dong
Daran-dong
Beomgye-dong
Burim-dong
Buheung-dong
Bisan 1(il)-dong
Bisan 2(i)-dong
Bisan 3(sam)-dong
Bisan-dong
Sinchon-dong
Pyeongan-dong
Pyeongchon-dong
Hogye 1(il)-dong
Hogye 2(i)-dong
Hogye 3(sam)-dong
Hogye-dong
Manan-gu
Bakdal 1(il)-dong
Bakdal 2(i)-dong
Bakdal-dong
Seoksu 1(il)-dong
Seoksu 2(i)-dong
Seoksu 3(sam)-dong
Tong-an-gu
Kalsan-dong
Kwanyang 1-dong
Kwanyang 2-dong
Kwanyang-dong
Kwiin-dong
Taran-dong
Pŏmgye-dong
Purim-dong
Puhŭng-dong
Pisan 1-dong
Pisan 2-dong
Pisan 3-dong
Pisan-dong
Shinch’on-dong
P’yŏng-an-dong
P’yŏngch’on-dong
Hogye 1-dong
Hogye 2-dong
Hogye 3-dong
Hogye-dong
Manan-gu
Paktal 1-dong
Paktal 2-dong
Paktal-dong
Sŏksu 1-dong
Sŏksu 2-dong
Sŏksu 3-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

석수동
안양1동
안양2동
안양3동
안양4동
안양5동
안양6동
안양7동
안양8동
안양9동
안양동
Seoksu-dong
Anyang 1(il)-dong
Anyang 2(i)-dong
Anyang 3(sam)-dong
Anyang 4(sa)-dong
Anyang 5(o)-dong
Anyang 6(yuk)-dong
Anyang 7(chil)-dong
Anyang 8(pal)-dong
Anyang 9(gu)-dong
Anyang-dong
Sŏksu-dong
Anyang 1-dong
Anyang 2-dong
Anyang 3-dong
Anyang 4-dong
Anyang 5-dong
Anyang 6-dong
Anyang 7-dong
Anyang 8-dong
Anyang 9-dong
Anyang-dong
오산시

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

가수동
가장동
갈곳동
고현동
궐동
금암동
내삼미동
누읍동
두곡동
벌음동
부산동
서동
서랑동
세교동
수청동
양산동
오산동
외삼미동
원동
은계동
지곳동
청학동
청호동
탑동
Gasu-dong
Gajang-dong
Galgot-dong
Gohyeon-dong
Gwol-dong
Geumam-dong
Naesammi-dong
Nueup-dong
Dugok-dong
Beoreum-dong
Busan-dong
Seo-dong
Seorang-dong
Segyo-dong
Sucheong-dong
Yangsan-dong
Osan-dong
Oesammi-dong
Won-dong
Eungye-dong
Jigot-dong
Cheonghak-dong
Cheongho-dong
Tap-dong
Kasu-dong
Kajang-dong
Kalgot-dong
Kohyŏn-dong
Kwol-dong
Kŭmam-dong
Naesammi-dong
Nuŭp-dong
Tugok-dong
Pŏrŭm-dong
Pusan-dong
Sŏ-dong
Sŏrang-dong
Segyo-dong
Such’ŏng-dong
Yangsan-dong
Osan-dong
Oesammi-dong
Won-dong
Ŭn-gye-dong
Chigot-dong
Ch’ŏnghak-dong
Ch’ŏngho-dong
T’ap-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전
용인시

 

 

 

 

 

 

 

 

 

고림동
김량장동
남동
마평동
삼가동
역북동
운학동
유방동
해곡동
호동
기흥읍
수지읍
구성면
남사면
모현면
백암면
양지면
원삼면
이동면
포곡면
Gorim-dong
Gimnyangjang-dong
Nam-dong
Mapyeong-dong
Samga-dong
Yeokbuk-dong
Unhak-dong
Yubang-dong
Haegok-dong
Ho-dong
Giheung-eup
Suji-eup
Guseong-myeon
Namsa-myeon
Mohyeon-myeon
Baegam-myeon
Yangji-myeon
Wonsam-myeon
Idong-myeon
Pogok-myeon
Korim-dong
Kimnyangjang-dong
Nam-dong
Map’yŏng-dong
Samga-dong
Yŏkpuk-dong
Unhak-dong
Yubang-dong
Haegok-dong
Ho-dong
Kihŭng-ŭp
Suji-ŭp
Kusŏng-myŏn
Namsa-myŏn
Mohyŏn-myŏn
Paegam-myŏn
Yangji-myŏn
Wonsam-myŏn
Idong-myŏn
P’ogok-myŏn
의왕시

 

 

 

 

 


고천동
내손1동
내손2동
내손동
삼동(부곡동)
오전동
왕곡동
월암동
이동
청계동
초평동
포일동
학의동
Gocheon-dong
Naeson 1(il)-dong
Naeson 2(i)-dong
Naeson-dong
Sam-dong(Bugok-dong)
Ojeon-dong
Wanggok-dong
Woram-dong
I-dong
Cheonggye-dong
Chopyeong-dong
Poil-dong
Hagui-dong
Koch’ŏn-dong
Naeson 1-dong
Naeson 2-dong
Naeson-dong
Sam-dong(Pugok-dong)
Ojŏn-dong
Wanggok-dong
Woram-dong
I-dong
Ch’ŏnggye-dong
Ch’op’yŏng-dong
P’oil-dong
Hagŭi-dong
의정부시
가능1동
가능2동
Ganeung 1(il)-dong
Ganeung 2(i)-dong
Kanŭng 1-dong
Kanŭng 2-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

가능3동
Ganeung 3(sam)-dong
Kanŭng 3-dong

가능동
Ganeung-dong
Kanŭng-dong

고산동
Gosan-dong
Kosan-dong

금오동
Geumo-dong
Kŭmo-dong

낙양동
Nagyang-dong
Nagyang-dong

녹양동
Nogyang-dong
Nogyang-dong

민락동
Millak-dong
Millak-dong

산곡동
Sangok-dong
San-gok-dong

신곡1동
Singok 1(il)-dong
Shin-gok 1-dong

신곡2동
Singok 2(i)-dong
Shin-gok 2-dong

신곡동
Singok-dong
Shin-gok-dong

용현동
Yonghyeon-dong
Yonghyŏn-dong

의정부1동
Uijeongbu 1(il)-dong
Ŭijŏngbu 1-dong

의정부2동
Uijeongbu 2(i)-dong
Ŭijŏngbu 2-dong

의정부3동
Uijeongbu 3(sam)-dong
Ŭijŏngbu 3-dong

의정부동
Uijeongbu-dong
Ŭijŏngbu-dong

자일동
Jail-dong
Chail-dong

장암동
Jangam-dong
Chang-am-dong

호원동
Howon-dong
Howon-dong
이천시
갈산동
Galsan-dong
Kalsan-dong

고담동
Godam-dong
Kodam-dong

관고동
Gwango-dong
Kwan-go-dong

단월동
Danwol-dong
Tanwol-dong

대포동
Daepo-dong
Taep’o-dong

사음동
Saeum-dong
Saŭm-dong

송정동
Songjeong-dong
Songjŏng-dong

안흥동
Anheung-dong
Anhŭng-dong

율현동
Yulhyeon-dong
Yulhyŏn-dong

장록동
Jangnok-dong
Changnok-dong

중리동
Jungni-dong
Chungni-dong

증일동
Jeungil-dong
Chŭng-il-dong

증포동
Jeungpo-dong
Chŭngp’o-dong

진리동
Jilli-dong
Chilli-dong

창전동
Changjeon-dong
Ch’angjŏn-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

부발읍
Bubal-eup
Pubal-ŭp

장호원읍
Janghowon-eup
Changhowon-ŭp

대월면
Daewol-myeon
Taewol-myŏn

마장면
Majang-myeon
Majang-myŏn

모가면
Moga-myeon
Moga-myŏn

백사면
Baeksa-myeon
Paeksa-myŏn

설성면
Seolseong-myeon
Sŏlsŏng-myŏn

신둔면
Sindun-myeon
Shindun-myŏn

율면
Yul-myeon
Yul-myŏn

호법면
Hobeop-myeon
Hobŏp-myŏn
파주시
검산동
Geomsan-dong
Kŏmsan-dong

금능동
Geumneung-dong
Kŭmnŭng-dong

금촌동
Geumchon-dong
Kŭmch’on-dong

맥금동
Maekgeum-dong
Maekkŭm-dong

아동동
Adong-dong
Adong-dong

야동동
Yadong-dong
Yadong-dong

문산읍
Munsan-eup
Munsan-ŭp

법원읍
Beobwon-eup
Pŏbwon-ŭp

파주읍
Paju-eup
P’aju-ŭp

광탄면
Gwangtan-myeon
Kwangt’an-myŏn

교하면
Gyoha-myeon
Kyoha-myŏn

군내면
Gunnae-myeon
Kunnae-myŏn

월롱면
Wollong-myeon
Wollong-myŏn

적성면
Jeokseong-myeon
Chŏksŏng-myŏn

조리면
Jori-myeon
Chori-myŏn

탄현면
Tanhyeon-myeon
T’anhyŏn-myŏn

파평면
Papyeong-myeon
P’ap’yŏng-myŏn
평택시
가재동
Gajae-dong
Kajae-dong

군문동
Gunmun-dong
Kunmun-dong

도일동
Doil-dong
Toil-dong

독곡동
Dokgok-dong
Tokkok-dong

동삭동
Dongsak-dong
Tongsak-dong

모곡동
Mogok-dong
Mogok-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

비전1동
Bijeon 1(il)-dong
Pijŏn 1-dong

비전2동
Bijeon 2(i)-dong
Pijŏn 2-dong

비전동
Bijeon-dong
Pijŏn-dong

서정동
Seojeong-dong
Sŏjŏng-dong

세교동
Segyo-dong
Segyo-dong

소사동
Sosa-dong
Sosa-dong

신대동
Sindae-dong
Shindae-dong

신장1동
Sinjang 1(il)-dong
Shinjang 1-dong

신장2동
Sinjang 2(i)-dong
Shinjang 2-dong

신장동
Sinjang-dong
Shinjang-dong

용이동
Yongi-dong
Yong-i-dong

월곡동
Wolgok-dong
Wolgok-dong

유천동
Yucheon-dong
Yuch’ŏn-dong

이충동
Ichung-dong
Ich’ung-dong

장당동
Jangdang-dong
Changdang-dong

장안동
Jangan-dong
Chang-an-dong

죽백동
Jukbaek-dong
Chukpaek-dong

지산동
Jisan-dong
Chisan-dong

지제동
Jije-dong
Chije-dong

청룡동
Cheongnyong-dong
Ch’ŏngnyong-dong

칠괴동
Chilgoe-dong
Ch’ilgoe-dong

칠원동
Chirwon-dong
Ch’irwon-dong

통복동
Tongbok-dong
T’ongbok-dong

평택동
Pyeongtaek-dong
P’yŏngt’aek-dong

합정동
Hapjeong-dong
Hapchŏng-dong

팽성읍
Paengseong-eup
P’aengsŏng-ŭp

고덕면
Godeok-myeon
Kodŏk-myŏn

서탄면
Seotan-myeon
Sŏt’an-myŏn

안중면
Anjung-myeon
Anjung-myŏn

오성면
Oseong-myeon
Osŏng-myŏn

진위면
Jinwi-myeon
Chinwi-myŏn

청북면
Cheongbuk-myeon
Ch’ŏngbuk-myŏn

포승면
Poseung-myeon
P’osŭng-myŏn

현덕면
Hyeondeok-myeon
Hyŏndŏk-myŏn
하남시
감북동
Gambuk-dong
Kambuk-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

감이동
Gami-dong
Kami-dong

감일동
Gamil-dong
Kamil-dong

광암동
Gwangam-dong
Kwang-am-dong

교산동
Gyosan-dong
Kyosan-dong

덕풍1동
Deokpung 1(il)-dong
Tŏkp’ung 1-dong

덕풍2동
Deokpung 2(i)-dong
Tŏkp’ung 2-dong

덕풍3동
Deokpung 3(sam)-dong
Tŏkp’ung 3-dong

덕풍동
Deokpung-dong
Tŏkp’ung-dong

망월동
Mangwol-dong
Mang-wol-dong

미사동
Misa-dong
Misa-dong

배알미동
Baealmi-dong
Paealmi-dong

상사창동
Sangsachang-dong
Sangsach’ang-dong

상산곡동
Sangsangok-dong
Sangsan-gok-dong

선동
Seon-dong
Sŏn-dong

신장1동
Sinjang 1(il)-dong
Shinjang 1-dong

신장2동
Sinjang 2(i)-dong
Shinjang 2-dong

신장동
Sinjang-dong
Shinjang-dong

창우동
Changu-dong
Ch’ang-u-dong

천현동
Cheonhyeon-dong
Ch’ŏnhyŏn-dong

초이동
Choi-dong
Ch’oi-dong

초일동
Choil-dong
Ch’oil-dong

춘궁동
Chungung-dong
Ch’un-gung-dong

풍산동
Pungsan-dong
P’ungsan-dong

하사창동
Hasachang-dong
Hasach’ang-dong

하산곡동
Hasangok-dong
Hasan-gok-dong

학암동
Hagam-dong
Hagam-dong

항동
Hang-dong
Hang-dong
가평군
가평읍
Gapyeong-eup
Kap’yŏng-ŭp

북면
Buk-myeon
Puk-myŏn

상면
Sang-myeon
Sang-myŏn

설악면
Seorak-myeon
Sŏrak-myŏn

외서면
Oeseo-myeon
Oesŏ-myŏn

하면
Ha-myeon
Ha-myŏn
광주군
광주읍
Gwangju-eup
Kwangju-ŭp

남종면
Namjong-myeon
Namjong-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

도척면
Docheok-myeon
Toch’ŏk-myŏn

실촌면
Silchon-myeon
Shilch’on-myŏn

오포면
Opo-myeon
Op’o-myŏn

중부면
Jungbu-myeon
Chungbu-myŏn

초월면
Chowol-myeon
Ch’owol-myŏn

퇴촌면
Toechon-myeon
T’oech’on-myŏn
양주군
회천읍
Hoecheon-eup
Hoech’ŏn-ŭp

광적면
Gwangjeok-myeon
Kwangjŏk-myŏn

남면
Nam-myeon
Nam-myŏn

백석면
Baekseok-myeon
Paeksŏk-myŏn

은현면
Eunhyeon-myeon
Ŭnhyŏn-myŏn

장흥면
Jangheung-myeon
Changhŭng-myŏn

주내면
Junae-myeon
Chunae-myŏn
양평군
양평읍
Yangpyeong-eup
Yangp’yŏng-ŭp

강상면
Gangsang-myeon
Kangsang-myŏn

강하면
Gangha-myeon
Kangha-myŏn

개군면
Gaegun-myeon
Kaegun-myŏn

단월면
Danwol-myeon
Tanwol-myŏn

서종면
Seojong-myeon
Sŏjong-myŏn

양동면
Yangdong-myeon
Yangdong-myŏn

양서면
Yangseo-myeon
Yangsŏ-myŏn

옥천면
Okcheon-myeon
Okch’ŏn-myŏn

용문면
Yongmun-myeon
Yongmun-myŏn

지제면
Jije-myeon
Chije-myŏn

청운면
Cheongun-myeon
Ch’ŏng-un-myŏn
여주군
여주읍
Yeoju-eup
Yŏju-ŭp

가남면
Ganam-myeon
Kanam-myŏn

강천면
Gangcheon-myeon
Kangch’ŏn-myŏn

금사면
Geumsa-myeon
Kŭmsa-myŏn

능서면
Neungseo-myeon
Nŭngsŏ-myŏn

대신면
Daesin-myeon
Taeshin-myŏn

북내면
Bungnae-myeon
Pungnae-myŏn

산북면
Sanbuk-myeon
Sanbuk-myŏn

점동면
Jeomdong-myeon
Chŏmdong-myŏn

흥천면
Heungcheon-myeon
Hŭngch’ŏn-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전
연천군
연천읍
Yeoncheon-eup
Yŏnch’ŏn-ŭp

전곡읍
Jeongok-eup
Chŏn-gok-ŭp

군남면
Gunnam-myeon
Kunnam-myŏn

미산면
Misan-myeon
Misan-myŏn

백학면
Baekhak-myeon
Paek’ak-myŏn

신서면
Sinseo-myeon
Shinsŏ-myŏn

왕징면
Wangjing-myeon
Wangjing-myŏn

장남면
Jangnam-myeon
Changnam-myŏn

중면
Jung-myeon
Chung-myŏn

청산면
Cheongsan-myeon
Ch’ŏngsan-myŏn
포천군
소홀읍
Sohol-eup
Sohol-ŭp

포천읍
Pocheon-eup
P’och’ŏn-ŭp

가산면
Gasan-myeon
Kasan-myŏn

관인면
Gwanin-myeon
Kwanin-myŏn

군내면
Gunnae-myeon
Kunnae-myŏn

내촌면
Naechon-myeon
Naech’on-myŏn

신북면
Sinbuk-myeon
Shinbuk-myŏn

영북면
Yeongbuk-myeon
Yŏngbuk-myŏn

영중면
Yeongjung-myeon
Yŏngjung-myŏn

이동면
Idong-myeon
Idong-myŏn

일동면
Ildong-myeon
Iltong-myŏn

창수면
Changsu-myeon
Ch’angsu-myŏn

화현면
Hwahyeon-myeon
Hwahyŏn-myŏn
화성군
봉담읍
Bongdam-eup
Pongdam-ŭp

태안읍
Taean-eup
T’aean-ŭp

남양면
Namyang-myeon
Namyang-myŏn

동탄면
Dongtan-myeon
Tongt’an-myŏn

마도면
Mado-myeon
Mado-myŏn

매송면
Maesong-myeon
Maesong-myŏn

비봉면
Bibong-myeon
Pibong-myŏn

서신면
Seosin-myeon
Sŏshin-myŏn

송산면
Songsan-myeon
Songsan-myŏn

양감면
Yanggam-myeon
Yanggam-myŏn

우정면
Ujeong-myeon
Ujŏng-myŏn

장안면
Jangan-myeon
Chang-an-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

정남면
Jeongnam-myeon
Chŏngnam-myŏn

팔탄면
Paltan-myeon
P’alt’an-myŏn

향남면
Hyangnam-myeon
Hyangnam-myŏn


(9) 강원도

시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전
강릉시
강문동
Gangmun-dong
Kangmun-dong

견소동
Gyeonso-dong
Kyŏnso-dong

교1동
Gyo 1(il)-dong
Kyo 1-dong

교2동
Gyo 2(i)-dong
Kyo 2-dong

교동
Gyo-dong
Kyo-dong

금학동
Geumhak-dong
Kŭmhak-dong

난곡동
Nangok-dong
Nan-gok-dong

남문동
Nammun-dong
Nammun-dong

남항진동
Namhangjin-dong
Namhangjin-dong

내곡동
Naegok-dong
Naegok-dong

노암동
Noam-dong
Noam-dong

담산동
Damsan-dong
Tamsan-dong

대전동
Daejeon-dong
Taejŏn-dong

두산동
Dusan-dong
Tusan-dong

명주동
Myeongju-dong
Myŏngju-dong

박월동
Bagwol-dong
Pagwol-dong

병산동
Byeongsan-dong
Pyŏngsan-dong

성남동
Seongnam-dong
Sŏngnam-dong

성내동
Seongnae-dong
Sŏngnae-dong

송정동
Songjeong-dong
Songjŏng-dong

신석동
Sinseok-dong
Shinsŏk-dong

안현동
Anhyeon-dong
Anhyŏn-dong

옥천동
Okcheon-dong
Okch’ŏn-dong

용강동
Yonggang-dong
Yonggang-dong

운산동
Unsan-dong
Unsan-dong

운정동
Unjeong-dong
Unjŏng-dong

월호평동
Wolhopyeong-dong
Wolhop’yŏng-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

유산동
Yusan-dong
Yusan-dong

유천동
Yucheon-dong
Yuch’ŏn-dong

임당동
Imdang-dong
Imdang-dong

입암동
Ibam-dong
Ibam-dong

장현동
Janghyeon-dong
Changhyŏn-dong

저동
Jeo-dong
Chŏ-dong

죽헌동
Jukheon-dong
Chuk’ŏn-dong

지변동
Jibyeon-dong
Chibyŏn-dong

청량동
Cheongnyang-dong
Ch’ŏngnyang-dong

초당동
Chodang-dong
Ch’odang-dong

포남1동
Ponam 1(il)-dong
P’onam 1-dong

포남2동
Ponam 2(i)-dong
P’onam 2-dong

포남동
Ponam-dong
P’onam-dong

학동
Hak-dong
Hak-dong

홍제동
Hongje-dong
Hongje-dong

회산동
Hoesan-dong
Hoesan-dong

주문진읍
Jumunjin-eup
Chumunjin-ŭp

강동면
Gangdong-myeon
Kangdong-myŏn

구정면
Gujeong-myeon
Kujŏng-myŏn

사천면
Sacheon-myeon
Sach’ŏn-myŏn

성산면
Seongsan-myeon
Sŏngsan-myŏn

연곡면
Yeongok-myeon
Yŏn-gok-myŏn

옥계면
Okgye-myeon
Okkye-myŏn

왕산면
Wangsan-myeon
Wangsan-myŏn
동해시
괴란동
Goeran-dong
Koeran-dong

구미동
Gumi-dong
Kumi-dong

구호동
Guho-dong
Kuho-dong

귀운동
Gwiun-dong
Kwiun-dong

나안동
Naan-dong
Naan-dong

내동
Nae-dong
Nae-dong

단봉동
Danbong-dong
Tanbong-dong

달방동
Dalbang-dong
Talbang-dong

대구동
Daegu-dong
Taegu-dong

대진동
Daejin-dong
Taejin-dong

동호동
Dongho-dong
Tongho-dong

동회동
Donghoe-dong
Tonghoe-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

만우동
Manu-dong
Manu-dong

망상동
Mangsang-dong
Mangsang-dong

묵호동
Mukho-dong
Muk’o-dong

발한동
Balhan-dong
Palhan-dong

부곡동
Bugok-dong
Pugok-dong

북평동
Bukpyeong-dong
Pukp’yŏng-dong

비천동
Bicheon-dong
Pich’ŏn-dong

사문동
Samun-dong
Samun-dong

삼화동
Samhwa-dong
Samhwa-dong

송정동
Songjeong-dong
Songjŏng-dong

쇄운동
Swaeun-dong
Swaeun-dong

신흥동
Sinheung-dong
Shinhŭng-dong

심곡동
Simgok-dong
Shimgok-dong

어달동
Eodal-dong
Ŏdal-dong

용정동
Yongjeong-dong
Yongjŏng-dong

이기동
Igi-dong
Igi-dong

이도동
Ido-dong
Ido-dong

이로동
Iro-dong
Iro-dong

지가동
Jiga-dong
Chiga-dong

지흥동
Jiheung-dong
Chihŭng-dong

천곡동
Cheongok-dong
Ch’ŏn-gok-dong

초구동
Chogu-dong
Ch’ogu-dong

추암동
Chuam-dong
Ch’uam-dong

평릉동
Pyeongneung-dong
P’yŏngnŭng-dong

향로동
Hyangno-dong
Hyangno-dong

호현동
Hohyeon-dong
Hohyŏn-dong

효가동
Hyoga-dong
Hyoga-dong
삼척시
갈천동
Galcheon-dong
Kalch’ŏn-dong

건지동
Geonji-dong
Kŏnji-dong

교동
Gyo-dong
Kyo-dong

근산동
Geunsan-dong
Kŭnsan-dong

남양동
Namyang-dong
Namyang-dong

당저동
Dangjeo-dong
Tangjŏ-dong

도경동
Dogyeong-dong
Togyŏng-dong

등봉동
Deungbong-dong
Tŭngbong-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

마달동
Madal-dong
Madal-dong

마평동
Mapyeong-dong
Map’yŏng-dong

사직동
Sajik-dong
Sajik-dong

성남동
Seongnam-dong
Sŏngnam-dong

성내동
Seongnae-dong
Sŏngnae-dong

성북동
Seongbuk-dong
Sŏngbuk-dong

오분동
Obun-dong
Obun-dong

오사동
Osa-dong
Osa-dong

우지동
Uji-dong
Uji-dong

원당동
Wondang-dong
Wondang-dong

읍상동
Eupsang-dong
Ŭpsang-dong

읍중동
Eupjung-dong
Ŭpchung-dong

자원동
Jawon-dong
Chawon-dong

적노동
Jeongno-dong
Chŏngno-dong

정상동
Jeongsang-dong
Chŏngsang-dong

정하동
Jeongha-dong
Chŏngha-dong

조비동
Jobi-dong
Chobi-dong

증산동
Jeungsan-dong
Chŭngsan-dong

평전동
Pyeongjeon-dong
P’yŏngjŏn-dong

도계읍
Dogye-eup
Togye-ŭp

원덕읍
Wondeok-eup
Wondŏk-ŭp

가곡면
Gagok-myeon
Kagok-myŏn

근덕면
Geundeok-myeon
Kŭndŏk-myŏn

노곡면
Nogok-myeon
Nogok-myŏn

미로면
Miro-myeon
Miro-myŏn

신기면
Singi-myeon
Shin-gi-myŏn

하장면
Hajang-myeon
Hajang-myŏn
속초시
교동
Gyo-dong
Kyo-dong

금호동
Geumho-dong
Kŭmho-dong

노학동
Nohak-dong
Nohak-dong

대포동
Daepo-dong
Taep’o-dong

도문동
Domun-dong
Tomun-dong

동명동
Dongmyeong-dong
Tongmyŏng-dong

설악동
Seorak-dong
Sŏrak-dong

영랑동
Yeongnang-dong
Yŏngnang-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

장사동
Jangsa-dong
Changsa-dong

조양동
Joyang-dong
Choyang-dong

중앙동
Jungang-dong
Chung-ang-dong

청학동
Cheonghak-dong
Ch’ŏnghak-dong

청호동
Cheongho-dong
Ch’ŏngho-dong
원주시
가현동
Gahyeon-dong
Kahyŏn-dong

개운동
Gaeun-dong
Kaeun-dong

관설동
Gwanseol-dong
Kwansŏl-dong

단계동
Dangye-dong
Tan-gye-dong

단구동
Dangu-dong
Tan-gu-dong

명륜1동
Myeongnyun 1(il)-dong
Myŏngnyun 1-dong

명륜2동
Myeongnyun 2(i)-dong
Myŏngnyun 2-dong

명륜동
Myeongnyun-dong
Myŏngnyun-dong

무실동
Musil-dong
Mushil-dong

반곡동
Bangok-dong
Pan-gok-dong

봉산동
Bongsan-dong
Pongsan-dong

우산동
Usan-dong
Usan-dong

원동
Won-dong
Won-dong

인동
In-dong
In-dong

일산동
Ilsan-dong
Ilsan-dong

중앙동
Jungang-dong
Chung-ang-dong

태장1동
Taejang 1(il)-dong
T’aejang 1-dong

태장2동
Taejang 2(i)-dong
T’aejang 2-dong

태장동
Taejang-dong
T’aejang-dong

평원동
Pyeongwon-dong
P’yŏng-won-dong

학성동
Hakseong-dong
Haksŏng-dong

행구동
Haenggu-dong
Haenggu-dong

문막읍
Munmak-eup
Munmak-ŭp

귀래면
Gwirae-myeon
Kwirae-myŏn

부론면
Buron-myeon
Puron-myŏn

소초면
Socho-myeon
Soch’o-myŏn

신림면
Sillim-myeon
Shillim-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

지정면
Jijeong-myeon
Chijŏng-myŏn

판부면
Panbu-myeon
P’anbu-myŏn

호저면
Hojeo-myeon
Hojŏ-myŏn

흥업면
Heungeop-myeon
Hŭng-ŏp-myŏn
춘천시
교동
Gyo-dong
Kyo-dong

근화동
Geunhwa-dong
Kŭnhwa-dong

낙원동
Nagwon-dong
Nagwon-dong

봉의동
Bongui-dong
Pong-ŭi-dong

사농동
Sanong-dong
Sanong-dong

삼천동
Samcheon-dong
Samch’ŏn-dong

석사동
Seoksa-dong
Sŏksa-dong

소양로1가
Soyangno 1(il)-ga
Soyangno 1-ga

소양로2가
Soyangno 2(i)-ga
Soyangno 2-ga

소양로3가
Soyangno 3(sam)-ga
Soyangno 3-ga

소양로4가
Soyangno 4(sa)-ga
Soyangno 4-ga

송암동
Songam-dong
Song-am-dong

신동
Sin-dong
Shin-dong

약사동
Yaksa-dong
Yaksa-dong

옥천동
Okcheon-dong
Okch’ŏn-dong

온의동
Onui-dong
Onŭi-dong

요선동
Yoseon-dong
Yosŏn-dong

우두동
Udu-dong
Udu-dong

운교동
Ungyo-dong
Un-gyo-dong

조양동
Joyang-dong
Choyang-dong

죽림동
Jungnim-dong
Chungnim-dong

중도동
Jungdo-dong
Chungdo-dong

중앙로1가
Jungangno 1(il)-ga
Chung-angno 1-ga

중앙로2가
Jungangno 2(i)-ga
Chung-angno 2-ga

중앙로3가
Jungangno 3(sam)-ga
Chung-angno 3-ga

칠전동
Chiljeon-dong
Ch’ilchŏn-dong

퇴계동
Toegye-dong
T’oegye-dong

효자1동
Hyoja 1(il)-dong
Hyoja 1-dong

효자2동
Hyoja 2(i)-dong
Hyoja 2-dong

효자3동
Hyoja 3(sam)-dong
Hyoja 3-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

효자동
Hyoja-dong
Hyoja-dong

후평1동
Hupyeong 1(il)-dong
Hup’yŏng 1-dong

후평2동
Hupyeong 2(i)-dong
Hup’yŏng 2-dong

후평3동
Hupyeong 3(sam)-dong
Hup’yŏng 3-dong

후평동
Hupyeong-dong
Hup’yŏng-dong

신북읍
Sinbuk-eup
Shinbuk-ŭp

남면
Nam-myeon
Nam-myŏn

남산면
Namsan-myeon
Namsan-myŏn

동내면
Dongnae-myeon
Tongnae-myŏn

동면
Dong-myeon
Tong-myŏn

동산면
Dongsan-myeon
Tongsan-myŏn

북산면
Buksan-myeon
Puksan-myŏn

사북면
Sabuk-myeon
Sabuk-myŏn

서면
Seo-myeon
Sŏ-myŏn

신동면
Sindong-myeon
Shindong-myŏn
태백시
금천동
Geumcheon-dong
Kŭmch’ŏn-dong

동점동
Dongjeom-dong
Tongjŏm-dong

문곡동
Mungok-dong
Mun-gok-dong

백산동
Baeksan-dong
Paeksan-dong

상사미동
Sangsami-dong
Sangsami-dong

상장동
Sangjang-dong
Sangjang-dong

소도동
Sodo-dong
Sodo-dong

원동
Won-dong
Won-dong

장성1동
Jangseong 1(il)-dong
Changsŏng 1-dong

장성2동
Jangseong 2(i)-dong
Changsŏng 2-dong

장성3동
Jangseong 3(sam)-dong
Changsŏng 3-dong

장성동
Jangseong-dong
Changsŏng-dong

적각동
Jeokgak-dong
Chŏkkak-dong

조탄동
Jotan-dong
Chot’an-dong

창죽동
Changjuk-dong
Ch’angjuk-dong

철암1동
Cheoram 1(il)-dong
Ch’ŏram 1-dong

철암2동
Cheoram 2(i)-dong
Ch’ŏram 2-dong

철암동
Cheoram-dong
Ch’ŏram-dong

통동
Tong-dong
T’ong-dong

하사미동
Hasami-dong
Hasami-dong

혈동
Hyeol-dong
Hyŏl-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

화전1동
Hwajeon 1(il)-dong
Hwajŏn 1-dong

화전2동
Hwajeon 2(i)-dong
Hwajŏn 2-dong

화전동
Hwajeon-dong
Hwajŏn-dong

황지1동
Hwangji 1(il)-dong
Hwangji 1-dong

황지2동
Hwangji 2(i)-dong
Hwangji 2-dong

황지3동
Hwangji 3(sam)-dong
Hwangji 3-dong

황지동
Hwangji-dong
Hwangji-dong
고성군
간성읍
Ganseong-eup
Kansŏng-ŭp

거진읍
Geojin-eup
Kŏjin-ŭp

죽왕면
Jugwang-myeon
Chugwang-myŏn

토성면
Toseong-myeon
T’osŏng-myŏn

현내면
Hyeonnae-myeon
Hyŏnnae-myŏn
양구군
양구읍
Yanggu-eup
Yanggu-ŭp

남면
Nam-myeon
Nam-myŏn

동면
Dong-myeon
Tong-myŏn

방산면
Bangsan-myeon
Pangsan-myŏn

해안면
Haean-myeon
Haean-myŏn
양양군
양양읍
Yangyang-eup
Yang-yang-ŭp

강현면
Ganghyeon-myeon
Kanghyŏn-myŏn

서면
Seo-myeon
Sŏ-myŏn

손양면
Sonyang-myeon
Sonyang-myŏn

현남면
Hyeonnam-myeon
Hyŏnnam-myŏn

현북면
Hyeonbuk-myeon
Hyŏnbuk-myŏn
영월군
상동읍
Sangdong-eup
Sangdong-ŭp

영월읍
Yeongwol-eup
Yŏng-wol-ŭp

남면
Nam-myeon
Nam-myŏn

북면
Buk-myeon
Puk-myŏn

서면
Seo-myeon
Sŏ-myŏn

수주면
Suju-myeon
Suju-myŏn

주천면
Jucheon-myeon
Chuch’ŏn-myŏn

중동면
Jungdong-myeon
Chungdong-myŏn

하동면
Hadong-myeon
Hadong-myŏn
인제군
인제읍
Inje-eup
Inje-ŭp

기린면
Girin-myeon
Kirin-myŏn

남면
Nam-myeon
Nam-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

북면
Buk-myeon
Puk-myŏn

상남면
Sangnam-myeon
Sangnam-myŏn

서화면
Seohwa-myeon
Sŏhwa-myŏn
정선군
고한읍
Gohan-eup
Kohan-ŭp

사북읍
Sabuk-eup
Sabuk-ŭp

신동읍
Sindong-eup
Shindong-ŭp

정선읍
Jeongseon-eup
Chŏngsŏn-ŭp

남면
Nam-myeon
Nam-myŏn

동면
Dong-myeon
Tong-myŏn

북면
Buk-myeon
Puk-myŏn

북평면
Bukpyeong-myeon
Pukp’yŏng-myŏn

임계면
Imgye-myeon
Imgye-myŏn
철원군
갈말읍
Galmal-eup
Kalmal-ŭp

김화읍
Gimhwa-eup
Kimhwa-ŭp

동송읍
Dongsong-eup
Tongsong-ŭp

철원읍
Cheorwon-eup
Ch’ŏrwon-ŭp

근남면
Geunnam-myeon
Kŭnnam-myŏn

서면
Seo-myeon
Sŏ-myŏn
평창군
평창읍
Pyeongchang-eup
P’yŏngch’ang-ŭp

대화면
Daehwa-myeon
Taehwa-myŏn

도암면
Doam-myeon
Toam-myŏn

미탄면
Mitan-myeon
Mit’an-myŏn

방림면
Bangnim-myeon
Pangnim-myŏn

봉평면
Bongpyeong-myeon
Pongp’yŏng-myŏn

용평면
Yongpyeong-myeon
Yongp’yŏng-myŏn

진부면
Jinbu-myeon
Chinbu-myŏn
홍천군
홍천읍
Hongcheon-eup
Hongch’ŏn-ŭp

남면
Nam-myeon
Nam-myŏn

내면
Nae-myeon
Nae-myŏn

내촌면
Naechon-myeon
Naech’on-myŏn

두촌면
Duchon-myeon
Tuch’on-myŏn

북방면
Bukbang-myeon
Pukpang-myŏn

서면
Seo-myeon
Sŏ-myŏn

서석면
Seoseok-myeon
Sŏsŏk-myŏn

홍천동면
Hongcheondong-myeon
Hongch’ŏndong-myŏn

화촌면
Hwachon-myeon
Hwach’on-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전
화천군
화천읍
Hwacheon-eup
Hwach’ŏn-ŭp

간동면
Gandong-myeon
Kandong-myŏn

사내면
Sanae-myeon
Sanae-myŏn

상서면
Sangseo-myeon
Sangsŏ-myŏn

하남면
Hanam-myeon
Hanam-myŏn
횡성군
횡성읍
Hoengseong-eup
Hoengsŏng-ŭp

갑천면
Gapcheon-myeon
Kapch’ŏn-myŏn

강림면
Gangnim-myeon
Kangnim-myŏn

공근면
Gonggeun-myeon
Konggŭn-myŏn

둔내면
Dunnae-myeon
Tunnae-myŏn

서원면
Seowon-myeon
Sŏwon-myŏn

안흥면
Anheung-myeon
Anhŭng-myŏn

우천면
Ucheon-myeon
Uch’ŏn-myŏn

청일면
Cheongil-myeon
Ch’ŏng-il-myŏn


(10) 충청북도

시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전
제천시

 

 

 

 

 

 


강제동
고명동
고암동
교동
남천동
대랑동
동현동
두학동
명동
명서동
명지동
모산동
산곡동
서부동
신동
Gangje-dong
Gomyeong-dong
Goam-dong
Gyo-dong
Namcheon-dong
Daerang-dong
Donghyeon-dong
Duhak-dong
Myeong-dong
Myeongseo-dong
Myeongji-dong
Mosan-dong
Sangok-dong
Seobu-dong
Sin-dong
Kangje-dong
Komyŏng-dong
Koam-dong
Kyo-dong
Namch’ŏn-dong
Taerang-dong
Tonghyŏn-dong
Tuhak-dong
Myŏng-dong
Myŏngsŏ-dong
Myŏngji-dong
Mosan-dong
San-gok-dong
Sŏbu-dong
Shin-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

신백동
Sinbaek-dong
Shinbaek-dong

신월동
Sinwol-dong
Shinwol-dong

영천동
Yeongcheon-dong
Yŏngch’ŏn-dong

왕암동
Wangam-dong
Wang-am-dong

용두동
Yongdu-dong
Yongdu-dong

의림동
Uirim-dong
Ŭirim-dong

자작동
Jajak-dong
Chajak-dong

중앙로1가
Jungangno 1(il)-ga
Chung-angno 1-ga

중앙로2가
Jungangno 2(i)-ga
Chung-angno 2-ga

장락동
Jangnak-dong
Changnak-dong

천남동
Cheonnam-dong
Ch’ŏnnam-dong

청전동
Cheongjeon-dong
Ch’ŏngjŏn-dong

하소동
Haso-dong
Haso-dong

화산동
Hwasan-dong
Hwasan-dong

흑석동
Heukseok-dong
Hŭksŏk-dong

봉양읍
Bongyang-eup
Pong-yang-ŭp

금성면
Geumseong-myeon
Kŭmsŏng-myŏn

덕산면
Deoksan-myeon
Tŏksan-myŏn

백운면
Baegun-myeon
Paegun-myŏn

송학면
Songhak-myeon
Songhak-myŏn

수산면
Susan-myeon
Susan-myŏn

청풍면
Cheongpung-myeon
Ch’ŏngp’ung-myŏn

한수면
Hansu-myeon
Hansu-myŏn
청주시
상당구
Sangdang-gu
Sangdang-gu

금천동
Geumcheon-dong
Kŭmch’ŏn-dong

남문로1가
Nammunno 1(il)-ga
Nammunno 1-ga

남문로2가
Nammunno 2(i)-ga
Nammunno 2-ga

남주동
Namju-dong
Namju-dong

내덕1동
Naedeok 1(il)-dong
Naedŏk 1-dong

내덕2동
Naedeok 2(i)-dong
Naedŏk 2-dong

내덕동
Naedeok-dong
Naedŏk-dong

대성동
Daeseong-dong
Taesŏng-dong

명암동
Myeongam-dong
Myŏng-am-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

문화동
Munhwa-dong
Munhwa-dong

방서동
Bangseo-dong
Pangsŏ-dong

북문로1가
Bungmunno 1(il)-ga
Pungmunno 1-ga

북문로2가
Bungmunno 2(i)-ga
Pungmunno 2-ga

북문로3가
Bungmunno 3(sam)-ga
Pungmunno 3-ga

사천동
Sacheon-dong
Sach’ŏn-dong

산성동
Sanseong-dong
Sansŏng-dong

서문동
Seomun-dong
Sŏmun-dong

서운동
Seoun-dong
Sŏun-dong

석교동
Seokgyo-dong
Sŏkkyo-dong

수동
Su-dong
Su-dong

영동
Yeong-dong
Yŏng-dong

영운동
Yeongun-dong
Yŏng-un-dong

오동동
Odong-dong
Odong-dong

용담동
Yongdam-dong
Yongdam-dong

용암동
Yongam-dong
Yong-am-dong

용정동
Yongjeong-dong
Yongjŏng-dong

우암동
Uam-dong
Uam-dong

운동동
Undong-dong
Undong-dong

외남동
Oenam-dong
Oenam-dong

외평동
Oepyeong-dong
Oep’yŏng-dong

외하동
Oeha-dong
Oeha-dong

월오동
Woro-dong
Woro-dong

율량동
Yullyang-dong
Yullyang-dong

정북동
Jeongbuk-dong
Chŏngbuk-dong

정상동
Jeongsang-dong
Chŏngsang-dong

정하동
Jeongha-dong
Chŏngha-dong

주성동
Juseong-dong
Chusŏng-dong

주중동
Jujung-dong
Chujung-dong

지북동
Jibuk-dong
Chibuk-dong

탑동
Tap-dong
T’ap-dong

평촌동
Pyeongchon-dong
P’yŏngch’on-dong

흥덕구
Heungdeok-gu
Hŭngdŏk-gu

가경동
Gagyeong-dong
Kagyŏng-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

강서1동
Gangseo 1(il)-dong
Kangsŏ 1-dong

강서2동
Gangseo 2(i)-dong
Kangsŏ 2-dong

강서동
Gangseo-dong
Kangsŏ-dong

개신동
Gaesin-dong
Kaeshin-dong

남촌동
Namchon-dong
Namch’on-dong

내곡동
Naegok-dong
Naegok-dong

동막동
Dongmak-dong
Tongmak-dong

모충동
Mochung-dong
Moch’ung-dong

문암동
Munam-dong
Munam-dong

미평동
Mipyeong-dong
Mip’yŏng-dong

복대1동
Bokdae 1(il)-dong
Poktae 1-dong

복대2동
Bokdae 2(i)-dong
Poktae 2-dong

복대동
Bokdae-dong
Poktae-dong

봉명1동
Bongmyeong 1(il)-dong
Pongmyŏng 1-dong

봉명2동
Bongmyeong 2(i)-dong
Pongmyŏng 2-dong

봉명동
Bongmyeong-dong
Pongmyŏng-dong

분평동
Bunpyeong-dong
Punp’yŏng-dong

비하동
Biha-dong
Piha-dong

사직1동
Sajik 1(il)-dong
Sajik 1-dong

사직2동
Sajik 2(i)-dong
Sajik 2-dong

사직동
Sajik-dong
Sajik-dong

사창동
Sachang-dong
Sach’ang-dong

산남동
Sannam-dong
Sannam-dong

상신동
Sangsin-dong
Sangshin-dong

서촌동
Seochon-dong
Sŏch’on-dong

석곡동
Seokgok-dong
Sŏkkok-dong

석소동
Seokso-dong
Sŏkso-dong

성화동
Seonghwa-dong
Sŏnghwa-dong

송절동
Songjeol-dong
Songjŏl-dong

송정동
Songjeong-dong
Songjŏng-dong

수곡1동
Sugok 1(il)-dong
Sugok 1-dong

수곡2동
Sugok 2(i)-dong
Sugok 2-dong

수곡동
Sugok-dong
Sugok-dong

수의동
Suui-dong
Suŭi-dong

신대동
Sindae-dong
Shindae-dong

신봉동
Sinbong-dong
Shinbong-dong

신성동
Sinseong-dong
Shinsŏng-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

신전동
Sinjeon-dong
Shinjŏn-dong

신촌동
Sinchon-dong
Shinch’on-dong

외북동
Oebuk-dong
Oebuk-dong

운천동
Uncheon-dong
Unch’ŏn-dong

원평동
Wonpyeong-dong
Wonp’yŏng-dong

장성동
Jangseong-dong
Changsŏng-dong

장암동
Jangam-dong
Chang-am-dong

정봉동
Jeongbong-dong
Chŏngbong-dong

죽림동
Jungnim-dong
Chungnim-dong

지동동
Jidong-dong
Chidong-dong

평동
Pyeong-dong
P’yŏng-dong

향정동
Hyangjeong-dong
Hyangjŏng-dong

현암동
Hyeonam-dong
Hyŏnam-dong

화계동
Hwagye-dong
Hwagye-dong

휴암동
Hyuam-dong
Hyuam-dong
충주시
가주동
Gaju-dong
Kaju-dong

교현1동
Gyohyeon 1(il)-dong
Kyohyŏn 1-dong

교현2동
Gyohyeon 2(i)-dong
Kyohyŏn 2-dong

교현동
Gyohyeon-dong
Kyohyŏn-dong

금능동
Geumneung-dong
Kŭmnŭng-dong

단월동
Danwol-dong
Tanwol-dong

달천동
Dalcheon-dong
Talch’ŏn-dong

목벌동
Mokbeol-dong
Mokpŏl-dong

목행동
Mokhaeng-dong
Mok’aeng-dong

문화동
Munhwa-dong
Munhwa-dong

봉방동
Bongbang-dong
Pongbang-dong

성남동
Seongnam-dong
Sŏngnam-dong

성내동
Seongnae-dong
Sŏngnae-dong

성서동
Seongseo-dong
Sŏngsŏ-dong

안림동
Allim-dong
Allim-dong

연수동
Yeonsu-dong
Yŏnsu-dong

용관동
Yonggwan-dong
Yonggwan-dong

용두동
Yongdu-dong
Yongdu-dong

용산동
Yongsan-dong
Yongsan-dong

용탄동
Yongtan-dong
Yongt’an-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

종민동
Jongmin-dong
Chongmin-dong

지현동
Jihyeon-dong
Chihyŏn-dong

직동
Jik-dong
Chik-dong

충의동
Chungui-dong
Ch’ung-ŭi-dong

충인동
Chungin-dong
Ch’ung-in-dong

칠금동
Chilgeum-dong
Ch’ilgŭm-dong

풍동
Pung-dong
P’ung-dong

호암동
Hoam-dong
Hoam-dong

주덕읍
Judeok-eup
Chudŏk-ŭp

가금면
Gageum-myeon
Kagŭm-myŏn

금가면
Geumga-myeon
Kŭmga-myŏn

노은면
Noeun-myeon
Noŭn-myŏn

동량면
Dongnyang-myeon
Tongnyang-myŏn

산척면
Sancheok-myeon
Sanch’ŏk-myŏn

살미면
Salmi-myeon
Salmi-myŏn

상모면
Sangmo-myeon
Sangmo-myŏn

소태면
Sotae-myeon
Sot’ae-myŏn

신니면
Sinni-myeon
Shinni-myŏn

앙성면
Angseong-myeon
Angsŏng-myŏn

엄정면
Eomjeong-myeon
Ŏmjŏng-myŏn

이류면
Iryu-myeon
Iryu-myŏn
괴산군
괴산읍
Goesan-eup
Koesan-ŭp

증평읍
Jeungpyeong-eup
Chŭngp’yŏng-ŭp

감물면
Gammul-myeon
Kammul-myŏn

도안면
Doan-myeon
Toan-myŏn

문광면
Mungwang-myeon
Mun-gwang-myŏn

불정면
Buljeong-myeon
Pulchŏng-myŏn

사리면
Sari-myeon
Sari-myŏn

소수면
Sosu-myeon
Sosu-myŏn

연풍면
Yeonpung-myeon
Yŏnp’ung-myŏn

장연면
Jangyeon-myeon
Chang-yŏn-myŏn

청안면
Cheongan-myeon
Ch’ŏng-an-myŏn

청천면
Cheongcheon-myeon
Ch’ŏngch’ŏn-myŏn

칠성면
Chilseong-myeon
Ch’ilsŏng-myŏn
단양군
단양읍
Danyang-eup
Tanyang-ŭp


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

매포읍
Maepo-eup
Maep’o-ŭp

가곡면
Gagok-myeon
Kagok-myŏn

단성면
Danseong-myeon
Tansŏng-myŏn

대강면
Daegang-myeon
Taegang-myŏn

어상천면
Eosangcheon-myeon
Ŏsangch’ŏn-myŏn

영춘면
Yeongchun-myeon
Yŏngch’un-myŏn

적성면
Jeokseong-myeon
Chŏksŏng-myŏn
보은군
보은읍
Boeun-eup
Poŭn-ŭp

내북면
Naebuk-myeon
Naebuk-myŏn

내속리면
Naesongni-myeon
Naesongni-myŏn

마로면
Maro-myeon
Maro-myŏn

산외면
Sanoe-myeon
Sanoe-myŏn

삼승면
Samseung-myeon
Samsŭng-myŏn

수한면
Suhan-myeon
Suhan-myŏn

외속리면
Oesongni-myeon
Oesongni-myŏn

탄부면
Tanbu-myeon
T’anbu-myŏn

회남면
Hoenam-myeon
Hoenam-myŏn

회북면
Hoebuk-myeon
Hoebuk-myŏn
영동군
영동읍
Yeongdong-eup
Yŏngdong-ŭp

매곡면
Maegok-myeon
Maegok-myŏn

상촌면
Sangchon-myeon
Sangch’on-myŏn

심천면
Simcheon-myeon
Shimch’ŏn-myŏn

양강면
Yanggang-myeon
Yanggang-myŏn

양산면
Yangsan-myeon
Yangsan-myŏn

용산면
Yongsan-myeon
Yongsan-myŏn

용화면
Yonghwa-myeon
Yonghwa-myŏn

추풍령면
Chupungnyeong-myeon
Ch’up’ungnyŏng-myŏn

학산면
Haksan-myeon
Haksan-myŏn

황간면
Hwanggan-myeon
Hwanggan-myŏn
옥천군
옥천읍
Okcheon-eup
Okch’ŏn-ŭp

군북면
Gunbuk-myeon
Kunbuk-myŏn

군서면
Gunseo-myeon
Kunsŏ-myŏn

동이면
Dongi-myeon
Tong-i-myŏn

안남면
Annam-myeon
Annam-myŏn

안내면
Annae-myeon
Annae-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

이원면
Iwon-myeon
Iwon-myŏn

청산면
Cheongsan-myeon
Ch’ŏngsan-myŏn

청성면
Cheongseong-myeon
Ch’ŏngsŏng-myŏn
음성군
금왕읍
Geumwang-eup
Kŭmwang-ŭp

음성읍
Eumseong-eup
Ŭmsŏng-ŭp

감곡면
Gamgok-myeon
Kamgok-myŏn

대소면
Daeso-myeon
Taeso-myŏn

맹동면
Maengdong-myeon
Maengdong-myŏn

삼성면
Samseong-myeon
Samsŏng-myŏn

생극면
Saenggeuk-myeon
Saenggŭk-myŏn

소이면
Soi-myeon
Soi-myŏn

원남면
Wonnam-myeon
Wonnam-myŏn
진천군
진천읍
Jincheon-eup
Chinch’ŏn-ŭp

광혜원면
Gwanghyewon-myeon
Kwanghyewon-myŏn

덕산면
Deoksan-myeon
Tŏksan-myŏn

문백면
Munbaek-myeon
Munbaek-myŏn

백곡면
Baekgok-myeon
Paekkok-myŏn

이월면
Iwol-myeon
Iwol-myŏn

초평면
Chopyeong-myeon
Ch’opyŏng-myŏn
청원군
내수읍
Naesu-eup
Naesu-ŭp

가덕면
Gadeok-myeon
Kadŏk-myŏn

강내면
Gangnae-myeon
Kangnae-myŏn

강외면
Gangoe-myeon
Kang-oe-myŏn

남이면
Nami-myeon
Nami-myŏn

남일면
Namil-myeon
Namil-myŏn

낭성면
Nangseong-myeon
Nangsŏng-myŏn

문의면
Munui-myeon
Munŭi-myŏn

미원면
Miwon-myeon
Miwon-myŏn

부용면
Buyong-myeon
Puyong-myŏn

북이면
Bugi-myeon
Pugi-myŏn

오창면
Ochang-myeon
Och’ang-myŏn

옥산면
Oksan-myeon
Oksan-myŏn

현도면
Hyeondo-myeon
Hyŏndo-myŏn

(11) 충청남도

시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전
공주시
검상동
Geomsang-dong
Kŏmsang-dong

교동
Gyo-dong
Kyo-dong

금성동
Geumseong-dong
Kŭmsŏng-dong

금학동
Geumhak-dong
Kŭmhak-dong

금흥동
Geumheung-dong
Kŭmhŭng-dong

무릉동
Mureung-dong
Murŭng-dong

반죽동
Banjuk-dong
Panjuk-dong

봉정동
Bongjeong-dong
Pongjŏng-dong

봉황동
Bonghwang-dong
Ponghwang-dong

산성동
Sanseong-dong
Sansŏng-dong

상왕동
Sangwang-dong
Sang-wang-dong

쌍신동
Ssangsin-dong
Ssangshin-dong

소학동
Sohak-dong
Sohak-dong

신관동
Singwan-dong
Shin-gwan-dong

신기동
Singi-dong
Shin-gi-dong

오곡동
Ogok-dong
Ogok-dong

옥룡동
Ongnyong-dong
Ongnyong-dong

웅진동
Ungjin-dong
Ungjin-dong

월미동
Wolmi-dong
Wolmi-dong

월송동
Wolsong-dong
Wolsong-dong

주미동
Jumi-dong
Chumi-dong

중동
Jung-dong
Chung-dong

중학동
Junghak-dong
Chunghak-dong

태봉동
Taebong-dong
T’aebong-dong

유구읍
Yugu-eup
Yugu-ŭp

계룡면
Gyeryong-myeon
Kyeryong-myŏn

반포면
Banpo-myeon
Panp’o-myŏn

사곡면
Sagok-myeon
Sagok-myŏn

신풍면
Sinpung-myeon
Shinp’ung-myŏn

우성면
Useong-myeon
Usŏng-myŏn

의당면
Uidang-myeon
Ŭidang-myŏn

이인면
Iin-myeon
Iin-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

장기면
Janggi-myeon
Changgi-myŏn

정안면
Jeongan-myeon
Chŏng-an-myŏn

탄천면
Tancheon-myeon
T’anch’ŏn-myŏn
논산시
강산동
Gangsan-dong
Kangsan-dong

관촉동
Gwanchok-dong
Kwanch’ok-dong

내동
Nae-dong
Nae-dong

대교동
Daegyo-dong
Taegyo-dong

덕지동
Deokji-dong
Tŏkchi-dong

등화동
Deunghwa-dong
Tŭnghwa-dong

반월동
Banwol-dong
Panwol-dong

부창동
Buchang-dong
Puch’ang-dong

지산동
Jisan-dong
Chisan-dong

취암동
Chwiam-dong
Ch’wiam-dong

화지동
Hwaji-dong
Hwaji-dong

강경읍
Ganggyeong-eup
Kanggyŏng-ŭp

연무읍
Yeonmu-eup
Yŏnmu-ŭp

가야곡면
Gayagok-myeon
Kayagok-myŏn

광석면
Gwangseok-myeon
Kwangsŏk-myŏn

노성면
Noseong-myeon
Nosŏng-myŏn

두마면
Duma-myeon
Tuma-myŏn

벌곡면
Beolgok-myeon
Pŏlgok-myŏn

부적면
Bujeok-myeon
Pujŏk-myŏn

상월면
Sangwol-myeon
Sang-wol-myŏn

성동면
Seongdong-myeon
Sŏngdong-myŏn

양촌면
Yangchon-myeon
Yangch’on-myŏn

연산면
Yeonsan-myeon
Yŏnsan-myŏn

은진면
Eunjin-myeon
Ŭnjin-myŏn

채운면
Chaeun-myeon
Ch’aeun-myŏn
보령시
궁촌동
Gungchon-dong
Kungch’on-dong

남곡동
Namgok-dong
Namgok-dong

내항동
Naehang-dong
Naehang-dong

대관동
Daegwan-dong
Taegwan-dong

대천동
Daecheon-dong
Taech’ŏn-dong

동대동
Dongdae-dong
Tongdae-dong

명천동
Myeongcheon-dong
Myŏngch’ŏn-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

목장동
Mokjang-dong
Mokchang-dong

수청동
Sucheong-dong
Such’ŏng-dong

신설동
Sinseol-dong
Shinsŏl-dong

신흑동
Sinheuk-dong
Shinhŭk-dong

요암동
Yoam-dong
Yoam-dong

죽정동
Jukjeong-dong
Chukchŏng-dong

화산동
Hwasan-dong
Hwasan-dong

웅천읍
Ungcheon-eup
Ungch’ŏn-ŭp

남포면
Nampo-myeon
Namp’o-myŏn

미산면
Misan-myeon
Misan-myŏn

성주면
Seongju-myeon
Sŏngju-myŏn

오천면
Ocheon-myeon
Och’ŏn-myŏn

주교면
Jugyo-myeon
Chugyo-myŏn

주산면
Jusan-myeon
Chusan-myŏn

주포면
Jupo-myeon
Chup’o-myŏn

천북면
Cheonbuk-myeon
Ch’ŏnbuk-myŏn

청라면
Cheongna-myeon
Ch’ŏngna-myŏn

청소면
Cheongso-myeon
Ch’ŏngso-myŏn
서산시
갈산동
Galsan-dong
Kalsan-dong

덕지천동
Deokjicheon-dong
Tŏkchich’ŏn-dong

동문동
Dongmun-dong
Tongmun-dong

석남동
Seongnam-dong
Sŏngnam-dong

석림동
Seongnim-dong
Sŏngnim-dong

수석동
Suseok-dong
Susŏk-dong

양대동
Yangdae-dong
Yangdae-dong

예천동
Yecheon-dong
Yech’ŏn-dong

오남동
Onam-dong
Onam-dong

온석동
Onseok-dong
Onsŏk-dong

읍내동
Eumnae-dong
Ŭmnae-dong

잠흥동
Jamheung-dong
Chamhŭng-dong

장동
Jang-dong
Chang-dong

죽성동
Jukseong-dong
Chuksŏng-dong

대산읍
Daesan-eup
Taesan-ŭp

고북면
Gobuk-myeon
Kobuk-myŏn

부석면
Buseok-myeon
Pusŏk-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

성연면
Seongyeon-myeon
Sŏng-yŏn-myŏn

운산면
Unsan-myeon
Unsan-myŏn

음암면
Eumam-myeon
Ŭmam-myŏn

인지면
Inji-myeon
Inji-myŏn

지곡면
Jigok-myeon
Chigok-myŏn

팔봉면
Palbong-myeon
P’albong-myŏn

해미면
Haemi-myeon
Haemi-myŏn
아산시
권곡동
Gwongok-dong
Kwon-gok-dong

기산동
Gisan-dong
Kisan-dong

남동
Nam-dong
Nam-dong

득산동
Deuksan-dong
Tŭksan-dong

모종동
Mojong-dong
Mojong-dong

방축동
Bangchuk-dong
Pangch’uk-dong

배미동
Baemi-dong
Paemi-dong

법곡동
Beopgok-dong
Pŏpkok-dong

신동
Sin-dong
Shin-dong

신인동
Sinin-dong
Shinin-dong

실옥동
Sirok-dong
Shirok-dong

온천1동
Oncheon 1(il)-dong
Onch’ŏn 1-dong

온천2동
Oncheon 2(i)-dong
Onch’ŏn 2-dong

온천동
Oncheon-dong
Onch’ŏn-dong

용화동
Yonghwa-dong
Yonghwa-dong

읍내동
Eumnae-dong
Ŭmnae-dong

장존동
Jangjon-dong
Changjon-dong

점량동
Jeomnyang-dong
Chŏmnyang-dong

좌부동
Jwabu-dong
Chwabu-dong

초사동
Chosa-dong
Ch’osa-dong

풍기동
Punggi-dong
P’unggi-dong

염치읍
Yeomchi-eup
Yŏmch’i-ŭp

도고면
Dogo-myeon
Togo-myŏn

둔포면
Dunpo-myeon
Tunp’o-myŏn

배방면
Baebang-myeon
Paebang-myŏn

선장면
Seonjang-myeon
Sŏnjang-myŏn

송악면
Songak-myeon
Song-ak-myŏn

신창면
Sinchang-myeon
Shinch’ang-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

영인면
Yeongin-myeon
Yŏng-in-myŏn

음봉면
Eumbong-myeon
Ŭmbong-myŏn

인주면
Inju-myeon
Inju-myŏn

탕정면
Tangjeong-myeon
T’angjŏng-myŏn
천안시
구룡동
Guryong-dong
Kuryong-dong

구성동
Guseong-dong
Kusŏng-dong

다가동
Daga-dong
Taga-dong

대흥동
Daeheung-dong
Taehŭng-dong

두정동
Dujeong-dong
Tujŏng-dong

문화동
Munhwa-dong
Munhwa-dong

백석동
Baekseok-dong
Paeksŏk-dong

봉명동
Bongmyeong-dong
Pongmyŏng-dong

부대동
Budae-dong
Pudae-dong

불당동
Buldang-dong
Pultang-dong

사직동
Sajik-dong
Sajik-dong

삼용동
Samyong-dong
Samyong-dong

성성동
Seongseong-dong
Sŏngsŏng-dong

성정1동
Seongjeong 1(il)-dong
Sŏngjŏng 1-dong

성정2동
Seongjeong 2(i)-dong
Sŏngjŏng 2-dong

성정동
Seongjeong-dong
Sŏngjŏng-dong

성황동
Seonghwang-dong
Sŏnghwang-dong

신당동
Sindang-dong
Shindang-dong

신방동
Sinbang-dong
Shinbang-dong

신부동
Sinbu-dong
Shinbu-dong

쌍용1동
Ssangyong 1(il)-dong
Ssang-yong 1-dong

쌍용2동
Ssangyong 2(i)-dong
Ssang-yong 2-dong

쌍용동
Ssangyong-dong
Ssang-yong-dong

안서동
Anseo-dong
Ansŏ-dong

업성동
Eopseong-dong
Ŏpsŏng-dong

영성동
Yeongseong-dong
Yŏngsŏng-dong

오룡동
Oryong-dong
Oryong-dong

와촌동
Wachon-dong
Wach’on-dong

용곡동
Yonggok-dong
Yonggok-dong

원성1동
Wonseong 1(il)-dong
Wonsŏng 1-dong

원성2동
Wonseong 2(i)-dong
Wonsŏng 2-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

원성동
Wonseong-dong
Wonsŏng-dong

유량동
Yuryang-dong
Yuryang-dong

차암동
Chaam-dong
Ch’aam-dong

청당동
Cheongdang-dong
Ch’ŏngdang-dong

청수동
Cheongsu-dong
Ch’ŏngsu-dong

성거읍
Seonggeo-eup
Sŏnggŏ-ŭp

성환읍
Seonghwan-eup
Sŏnghwan-ŭp

광덕면
Gwangdeok-myeon
Kwangdŏk-myŏn

동면
Dong-myeon
Tong-myŏn

목천면
Mokcheon-myeon
Mokch’ŏn-myŏn

병천면
Byeongcheon-myeon
Pyŏngch’ŏn-myŏn

북면
Buk-myeon
Puk-myŏn

성남면
Seongnam-myeon
Sŏngnam-myŏn

수신면
Susin-myeon
Sushin-myŏn

입장면
Ipjang-myeon
Ipchang-myŏn

직산면
Jiksan-myeon
Chiksan-myŏn

풍세면
Pungse-myeon
P’ungse-myŏn
금산군
금산읍
Geumsan-eup
Kŭmsan-ŭp

군북면
Gunbuk-myeon
Kunbuk-myŏn

금성면
Geumseong-myeon
Kŭmsŏng-myŏn

남이면
Nami-myeon
Nami-myŏn

남일면
Namil-myeon
Namil-myŏn

복수면
Boksu-myeon
Poksu-myŏn

부리면
Buri-myeon
Puri-myŏn

제원면
Jewon-myeon
Chewon-myŏn

진산면
Jinsan-myeon
Chinsan-myŏn

추부면
Chubu-myeon
Ch’ubu-myŏn
당진군
당진읍
Dangjin-eup
Tangjin-ŭp

합덕읍
Hapdeok-eup
Haptŏk-ŭp

고대면
Godae-myeon
Kodae-myŏn

대호지면
Daehoji-myeon
Taehoji-myŏn

면천면
Myeoncheon-myeon
Myŏnch’ŏn-myŏn

석문면
Seongmun-myeon
Sŏngmun-myŏn

송산면
Songsan-myeon
Songsan-myŏn

송악면
Songak-myeon
Song-ak-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

순성면
Sunseong-myeon
Sunsŏng-myŏn

신평면
Sinpyeong-myeon
Shinp’yŏng-myŏn

우강면
Ugang-myeon
Ugang-myŏn

정미면
Jeongmi-myeon
Chŏngmi-myŏn
부여군
부여읍
Buyeo-eup
Puyŏ-ŭp

구룡면
Guryong-myeon
Kuryong-myŏn

규암면
Gyuam-myeon
Kyuam-myŏn

남면
Nam-myeon
Nam-myŏn

내산면
Naesan-myeon
Naesan-myŏn

석성면
Seokseong-myeon
Sŏksŏng-myŏn

세도면
Sedo-myeon
Sedo-myŏn

양화면
Yanghwa-myeon
Yanghwa-myŏn

옥산면
Oksan-myeon
Oksan-myŏn

외산면
Oesan-myeon
Oesan-myŏn

은산면
Eunsan-myeon
Ŭnsan-myŏn

임천면
Imcheon-myeon
Imch’ŏn-myŏn

장암면
Jangam-myeon
Chang-am-myŏn

초촌면
Chochon-myeon
Ch’och’on-myŏn

충화면
Chunghwa-myeon
Ch’unghwa-myŏn

홍산면
Hongsan-myeon
Hongsan-myŏn
서천군
서천읍
Seocheon-eup
Sŏch’ŏn-ŭp

장항읍
Janghang-eup
Changhang-ŭp

기산면
Gisan-myeon
Kisan-myŏn

마산면
Masan-myeon
Masan-myŏn

마서면
Maseo-myeon
Masŏ-myŏn

문산면
Munsan-myeon
Munsan-myŏn

비인면
Biin-myeon
Piin-myŏn

서면
Seo-myeon
Sŏ-myŏn

시초면
Sicho-myeon
Shich’o-myŏn

종천면
Jongcheon-myeon
Chongch’ŏn-myŏn

판교면
Pangyo-myeon
P’an-gyo-myŏn

한산면
Hansan-myeon
Hansan-myŏn

화양면
Hwayang-myeon
Hwayang-myŏn
연기군
조치원읍
Jochiwon-eup
Choch’iwon-ŭp

금남면
Geumnam-myeon
Kŭmnam-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

남면
Nam-myeon
Nam-myŏn

동면
Dong-myeon
Tong-myŏn

서면
Seo-myeon
Sŏ-myŏn

소정면
Sojeong-myeon
Sojŏng-myŏn

전동면
Jeondong-myeon
Chŏndong-myŏn

전의면
Jeonui-myeon
Chŏnŭi-myŏn
예산군
삽교읍
Sapgyo-eup
Sapkyo-ŭp

예산읍
Yesan-eup
Yesan-ŭp

고덕면
Godeok-myeon
Kodŏk-myŏn

광시면
Gwangsi-myeon
Kwangshi-myŏn

덕산면
Deoksan-myeon
Tŏksan-myŏn

대술면
Daesul-myeon
Taesul-myŏn

대흥면
Daeheung-myeon
Taehŭng-myŏn

봉산면
Bongsan-myeon
Pongsan-myŏn

신암면
Sinam-myeon
Shinam-myŏn

신양면
Sinyang-myeon
Shinyang-myŏn

오가면
Oga-myeon
Oga-myŏn

응봉면
Eungbong-myeon
Ŭngbong-myŏn
청양군
청양읍
Cheongyang-eup
Ch’ŏng-yang-ŭp

남양면
Namyang-myeon
Namyang-myŏn

대치면
Daechi-myeon
Taech’i-myŏn

목면
Mok-myeon
Mok-myŏn

비봉면
Bibong-myeon
Pibong-myŏn

운곡면
Ungok-myeon
Un-gok-myŏn

장평면
Jangpyeong-myeon
Changp’yŏng-myŏn

정산면
Jeongsan-myeon
Chŏngsan-myŏn

청남면
Cheongnam-myeon
Ch’ŏngnam-myŏn

화성면
Hwaseong-myeon
Hwasŏng-myŏn
태안군
안면읍
Anmyeon-eup
Anmyŏn-ŭp

태안읍
Taean-eup
T’aean-ŭp

고남면
Gonam-myeon
Konam-myŏn

근흥면
Geunheung-myeon
Kŭnhŭng-myŏn

남면
Nam-myeon
Nam-myŏn

소원면
Sowon-myeon
Sowon-myŏn

원북면
Wonbuk-myeon
Wonbuk-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

이원면
Iwon-myeon
Iwon-myŏn
홍성군

 

 

 

 


광천읍
홍성읍
갈산면
결성면
구항면
금마면
서부면
은하면
장곡면
홍동면
홍북면
Gwangcheon-eup
Hongseong-eup
Galsan-myeon
Gyeolseong-myeon
Guhang-myeon
Geumma-myeon
Seobu-myeon
Eunha-myeon
Janggok-myeon
Hongdong-myeon
Hongbuk-myeon
Kwangch’ŏn-ŭp
Hongsŏng-ŭp
Kalsan-myŏn
Kyŏlsŏng-myŏn
Kuhang-myŏn
Kŭmma-myŏn
Sŏbu-myŏn
Ŭnha-myŏn
Changgok-myŏn
Hongdong-myŏn
Hongbuk-myŏn


(12) 전라북도


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전
군산시

 

 

 

 

 

 

 

 


개복동
개사동
개정동
경암동
경장동
구암동
금광동
금동
금암동
나운1동
나운2동
나운동
내초도동
내흥동
대명동
동흥남동
둔율동
명산동
문화동
Gaebok-dong
Gaesa-dong
Gaejeong-dong
Gyeongam-dong
Gyeongjang-dong
Guam-dong
Geumgwang-dong
Geum-dong
Geumam-dong
Naun 1(il)-dong
Naun 2(i)-dong
Naun-dong
Naechodo-dong
Naeheung-dong
Daemyeong-dong
Dongheungnam-dong
Dunyul-dong
Myeongsan-dong
Munhwa-dong
Kaebok-dong
Kaesa-dong
Kaejŏng-dong
Kyŏng-am-dong
Kyŏngjang-dong
Kuam-dong
Kŭmgwang-dong
Kŭm-dong
Kŭmam-dong
Naun 1-dong
Naun 2-dong
Naun-dong
Naech’odo-dong
Naehŭng-dong
Taemyŏng-dong
Tonghŭngnam-dong
Tunyul-dong
Myŏngsan-dong
Munhwa-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

미룡동
Miryong-dong
Miryong-dong

미원동
Miwon-dong
Miwon-dong

미장동
Mijang-dong
Mijang-dong

비응도동
Bieungdo-dong
Piŭngdo-dong

사정동
Sajeong-dong
Sajŏng-dong

산북동
Sanbuk-dong
Sanbuk-dong

삼학동
Samhak-dong
Samhak-dong

서흥남동
Seoheungnam-dong
Sŏhŭngnam-dong

선양동
Seonyang-dong
Sŏnyang-dong

소룡동
Soryong-dong
Soryong-dong

송창동
Songchang-dong
Songch’ang-dong

송풍동
Songpung-dong
Songp’ung-dong

수송동
Susong-dong
Susong-dong

신관동
Singwan-dong
Shin-gwan-dong

신영동
Sinyeong-dong
Shinyŏng-dong

신창동
Sinchang-dong
Shinch’ang-dong

신풍동
Sinpung-dong
Shinp’ung-dong

신흥동
Sinheung-dong
Shinhŭng-dong

영동
Yeong-dong
Yŏng-dong

영화동
Yeonghwa-dong
Yŏnghwa-dong

오룡동
Oryong-dong
Oryong-dong

오식도동
Osikdo-dong
Oshikto-dong

월명동
Wolmyeong-dong
Wolmyŏng-dong

장미동
Jangmi-dong
Changmi-dong

장재동
Jangjae-dong
Changjae-dong

조촌동
Jochon-dong
Choch’on-dong

죽성동
Jukseong-dong
Chuksŏng-dong

중동
Jung-dong
Chung-dong

중앙로1가동
Jungangno 1(il)-ga-dong
Chung-angno 1-ga-dong

중앙로2가동
Jungangno 2(i)-ga-dong
Chung-angno 2-ga-dong

중앙로3가동
Jungangno 3(sam)-ga-dong
Chung-angno 3-ga-dong

지곡동
Jigok-dong
Chigok-dong

창성동
Changseong-dong
Ch’angsŏng-dong

평화동
Pyeonghwa-dong
P’yŏnghwa-dong

해망동
Haemang-dong
Haemang-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

옥구읍
Okgu-eup
Okku-ŭp

개정면
Gaejeong-myeon
Kaejŏng-myŏn

나포면
Napo-myeon
Nap’o-myŏn

대야면
Daeya-myeon
Taeya-myŏn

서수면
Seosu-myeon
Sŏsu-myŏn

성산면
Seongsan-myeon
Sŏngsan-myŏn

옥도면
Okdo-myeon
Okto-myŏn

옥산면
Oksan-myeon
Oksan-myŏn

옥서면
Okseo-myeon
Oksŏ-myŏn

임피면
Impi-myeon
Imp’i-myŏn

회현면
Hoehyeon-myeon
Hoehyŏn-myŏn
김제시
갈공동
Galgong-dong
Kalgong-dong

검산동
Geomsan-dong
Kŏmsan-dong

교동
Gyo-dong
Kyo-dong

난봉동
Nanbong-dong
Nanbong-dong

도장동
Dojang-dong
Tojang-dong

명덕동
Myeongdeok-dong
Myŏngdŏk-dong

백학동
Baekhak-dong
Paek’ak-dong

복죽동
Bokjuk-dong
Pokchuk-dong

상동
Sang-dong
Sang-dong

서암동
Seoam-dong
Sŏam-dong

서정동
Seojeong-dong
Sŏjŏng-dong

순동
Sun-dong
Sun-dong

신곡동
Singok-dong
Shin-gok-dong

신덕동
Sindeok-dong
Shindŏk-dong

신월동
Sinwol-dong
Shinwol-dong

신풍동
Sinpung-dong
Shinp’ung-dong

양전동
Yangjeon-dong
Yangjŏn-dong

연정동
Yeonjeong-dong
Yŏnjŏng-dong

오정동
Ojeong-dong
Ojŏng-dong

옥산동
Oksan-dong
Oksan-dong

요촌동
Yochon-dong
Yoch’on-dong

용동
Yong-dong
Yong-dong

월봉동
Wolbong-dong
Wolbong-dong

월성동
Wolseong-dong
Wolsŏng-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

입석동
장화동
제월동
하동
황산동
흥사동
만경읍
공덕면
광활면
금구면
금산면
백구면
백산면
봉남면
부량면
성덕면
용지면
죽산면
진봉면
청하면
황산면
Ipseok-dong
Janghwa-dong
Jewol-dong
Ha-dong
Hwangsan-dong
Heungsa-dong
Mangyeong-eup
Gongdeok-myeon
Gwanghwal-myeon
Geumgu-myeon
Geumsan-myeon
Baekgu-myeon
Baeksan-myeon
Bongnam-myeon
Buryang-myeon
Seongdeok-myeon
Yongji-myeon
Juksan-myeon
Jinbong-myeon
Cheongha-myeon
Hwangsan-myeon
Ipsŏk-dong
Changhwa-dong
Chewol-dong
Ha-dong
Hwangsan-dong
Hŭngsa-dong
Man-gyŏng-ŭp
Kongdŏk-myŏn
Kwanghwal-myŏn
Kŭmgu-myŏn
Kŭmsan-myŏn
Paekku-myŏn
Paeksan-myŏn
Pongnam-myŏn
Puryang-myŏn
Sŏngdŏk-myŏn
Yongji-myŏn
Chuksan-myŏn
Chinbong-myŏn
Ch’ŏngha-myŏn
Hwangsan-myŏn
남원시

 

 

 

 

 

 

갈치동
고죽동
광치동
금동
내척동
노암동
도통동
동충동
산곡동
식정동
신정동
신촌동
쌍교동
어현동
Galchi-dong
Gojuk-dong
Gwangchi-dong
Geum-dong
Naecheok-dong
Noam-dong
Dotong-dong
Dongchung-dong
Sangok-dong
Sikjeong-dong
Sinjeong-dong
Sinchon-dong
Ssanggyo-dong
Eohyeon-dong
Kalch’i-dong
Kojuk-dong
Kwangch’i-dong
Kŭm-dong
Naech’ŏk-dong
Noam-dong
Tot’ong-dong
Tongch’ung-dong
San-gok-dong
Shikchŏng-dong
Shinjŏng-dong
Shinch’on-dong
Ssanggyo-dong
Ŏhyŏn-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

왕정동
Wangjeong-dong
Wangjŏng-dong

용정동
Yongjeong-dong
Yongjŏng-dong

월락동
Wollak-dong
Wollak-dong

조산동
Josan-dong
Chosan-dong

죽항동
Jukhang-dong
Chuk’ang-dong

천거동
Cheongeo-dong
Ch’ŏn-gŏ-dong

하정동
Hajeong-dong
Hajŏng-dong

향교동
Hyanggyo-dong
Hyanggyo-dong

화정동
Hwajeong-dong
Hwajŏng-dong

운봉읍
Unbong-eup
Unbong-ŭp

금지면
Geumji-myeon
Kŭmji-myŏn

대강면
Daegang-myeon
Taegang-myŏn

대산면
Daesan-myeon
Taesan-myŏn

덕과면
Deokgwa-myeon
Tŏkkwa-myŏn

보절면
Bojeol-myeon
Pojŏl-myŏn

사매면
Samae-myeon
Samae-myŏn

산내면
Sannae-myeon
Sannae-myŏn

산동면
Sandong-myeon
Sandong-myŏn

송동면
Songdong-myeon
Songdong-myŏn

수지면
Suji-myeon
Suji-myŏn

아영면
Ayeong-myeon
Ayŏng-myŏn

이백면
Ibaek-myeon
Ibaek-myŏn

인월면
Inwol-myeon
Inwol-myŏn

주생면
Jusaeng-myeon
Chusaeng-myŏn

주천면
Jucheon-myeon
Chuch’ŏn-myŏn
익산시
갈산동
Galsan-dong
Kalsan-dong

금강동
Geumgang-dong
Kŭmgang-dong

남중동
Namjung-dong
Namjung-dong

덕기동
Deokgi-dong
Tŏkki-dong

동산동
Dongsan-dong
Tongsan-dong

마동
Ma-dong
Ma-dong

만석동
Manseok-dong
Mansŏk-dong

모현1가동
Mohyeon 1(il)-ga-dong
Mohyŏn 1-ga-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

모현2가동
Mohyeon 2(i)-ga-dong
Mohyŏn 2-ga-dong

모현동
Mohyeon-dong
Mohyŏn-dong

목천동
Mokcheon-dong
Mokch’ŏn-dong

부송동
Busong-dong
Pusong-dong

석암동
Seogam-dong
Sŏgam-dong

석왕동
Seogwang-dong
Sŏgwang-dong

석탄동
Seoktan-dong
Sŏkt’an-dong

송학동
Songhak-dong
Songhak-dong

신동
Sin-dong
Shin-dong

신용동
Sinyong-dong
Shinyong-dong

신흥동
Sinheung-dong
Shinhŭng-dong

어양동
Eoyang-dong
Ŏyang-dong

영등동
Yeongdeung-dong
Yŏngdŭng-dong

용제동
Yongje-dong
Yongje-dong

월성동
Wolseong-dong
Wolsŏng-dong

은기동
Eungi-dong
Ŭn-gi-dong

인화1가동
Inhwa 1(il)-ga-dong
Inhwa 1-ga-dong

인화2가동
Inhwa 2(i)-ga-dong
Inhwa 2-ga-dong

인화동
Inhwa-dong
Inhwa-dong

임상동
Imsang-dong
Imsang-dong

정족동
Jeongjok-dong
Chŏngjok-dong

주현동
Juhyeon-dong
Chuhyŏn-dong

중앙1가동
Jungang 1(il)-ga-dong
Chung-ang 1-ga-dong

중앙2가동
Jungang 2(i)-ga-dong
Chung-ang 2-ga-dong

중앙3가동
Jungang 3(sam)-ga-dong
Chung-ang 3-ga-dong

중앙동
Jungang-dong
Chung-ang-dong

창인1가동
Changin 1(il)-ga-dong
Ch’ang-in 1-ga-dong

창인2가동
Changin 2(i)-ga-dong
Ch’ang-in 2-ga-dong

창인동
Changin-dong
Ch’ang-in-dong

팔봉동
Palbong-dong
P’albong-dong

평화동
Pyeonghwa-dong
P’yŏnghwa-dong

현영동
Hyeonyeong-dong
Hyŏnyŏng-dong

함열읍
Hamyeol-eup
Hamyŏl-ŭp

금마면
Geumma-myeon
Kŭmma-myŏn

낭산면
Nangsan-myeon
Nangsan-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

망성면
Mangseong-myeon
Mangsŏng-myŏn

삼기면
Samgi-myeon
Samgi-myŏn

성당면
Seongdang-myeon
Sŏngdang-myŏn

여산면
Yeosan-myeon
Yŏsan-myŏn

오산면
Osan-myeon
Osan-myŏn

왕궁면
Wanggung-myeon
Wanggung-myŏn

용동면
Yongdong-myeon
Yongdong-myŏn

용안면
Yongan-myeon
Yong-an-myŏn

웅포면
Ungpo-myeon
Ungp’o-myŏn

춘포면
Chunpo-myeon
Ch’unp’o-myŏn

함라면
Hamna-myeon
Hamna-myŏn

황등면
Hwangdeung-myeon
Hwangdŭng-myŏn
전주시
덕진구
Deokjin-gu
Tŏkchin-gu

강흥동
Gangheung-dong
Kanghŭng-dong

고랑동
Gorang-dong
Korang-dong

금상동
Geumsang-dong
Kŭmsang-dong

금암1동
Geumam 1(il)-dong
Kŭmam 1-dong

금암2동
Geumam 2(i)-dong
Kŭmam 2-dong

금암동
Geumam-dong
Kŭmam-dong

남정동
Namjeong-dong
Namjŏng-dong

덕진동
Deokjin-dong
Tŏkchin-dong

도덕동
Dodeok-dong
Todŏk-dong

도도동
Dodo-dong
Todo-dong

동산동
Dongsan-dong
Tongsan-dong

만성동
Manseong-dong
Mansŏng-dong

반월동
Banwol-dong
Panwol-dong

산정동
Sanjeong-dong
Sanjŏng-dong

서노송동
Seonosong-dong
Sŏnosong-dong

성덕동
Seongdeok-dong
Sŏngdŏk-dong

송천1동
Songcheon 1(il)-dong
Songch’ŏn 1-dong

송천2동
Songcheon 2(i)-dong
Songch’ŏn 2-dong

송천동
Songcheon-dong
Songch’ŏn-dong

여의동
Yeoui-dong
Yŏŭi-dong

용정동
Yongjeong-dong
Yongjŏng-dong

우아1동
Ua 1(il)-dong
Ua 1-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

우아2동
Ua 2(i)-dong
Ua 2-dong

우아동
Ua-dong
Ua-dong

원동
Won-dong
Won-dong

인후1동
Inhu 1(il)-dong
Inhu 1-dong

인후2동
Inhu 2(i)-dong
Inhu 2-dong

인후3동
Inhu 3(sam)-dong
Inhu 3-dong

인후동
Inhu-dong
Inhu-dong

장동
Jang-dong
Chang-dong

전미동
Jeonmi-dong
Chŏnmi-dong

진북1동
Jinbuk 1(il)-dong
Chinbuk 1-dong

진북2동
Jinbuk 2(i)-dong
Chinbuk 2-dong

진북동
Jinbuk-dong
Chinbuk-dong

팔복동
Palbok-dong
P’albok-dong

호성동
Hoseong-dong
Hosŏng-dong

화전동
Hwajeon-dong
Hwajŏn-dong

완산구
Wansan-gu
Wansan-gu

경원동
Gyeongwon-dong
Kyŏng-won-dong

고사동
Gosa-dong
Kosa-dong

교동
Gyo-dong
Kyo-dong

남노송동
Namnosong-dong
Namnosong-dong

다가동
Daga-dong
Taga-dong

대성동
Daeseong-dong
Taesŏng-dong

동서학동
Dongseohak-dong
Tongsŏhak-dong

동완산동
Dongwansan-dong
Tong-wansan-dong

삼천1동
Samcheon 1(il)-dong
Samch’ŏn 1-dong

삼천2동
Samcheon 2(i)-dong
Samch’ŏn 2-dong

삼천3동
Samcheon 3(sam)-dong
Samch’ŏn 3-dong

삼천동
Samcheon-dong
Samch’ŏn-dong

상림동
Sangnim-dong
Sangnim-dong

색장동
Saekjang-dong
Saekchang-dong

서서학동
Seoseohak-dong
Sŏsŏhak-dong

서신동
Seosin-dong
Sŏshin-dong

서완산동
Seowansan-dong
Sŏwansan-dong

석구동
Seokgu-dong
Sŏkku-dong

용복동
Yongbok-dong
Yongbok-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

원당동
Wondang-dong
Wondang-dong

전동
Jeon-dong
Chŏn-dong

중노송1가동
Jungnosong 1(il)-ga-dong
Chungnosong 1-ga-dong

중노송2가동
Jungnosong 2(i)-ga-dong
Chungnosong 2-ga-dong

중노송동
Jungnosong-dong
Chungnosong-dong

중동
Jung-dong
Chung-dong

중앙동
Jungang-dong
Chung-ang-dong

중인동
Jungin-dong
Chung-in-dong

중화산1동
Junghwasan 1(il)-dong
Chunghwasan 1-dong

중화산2동
Junghwasan 2(i)-dong
Chunghwasan 2-dong

중화산동
Junghwasan-dong
Chunghwasan-dong

태평동
Taepyeong-dong
T’aep’yŏng-dong

평화1동
Pyeonghwa 1(il)-dong
P’yŏnghwa 1-dong

평화2동
Pyeonghwa 2(i)-dong
P’yŏnghwa 2-dong

평화동
Pyeonghwa-dong
P’yŏnghwa-dong

풍남동
Pungnam-dong
P’ungnam-dong

효자1동
Hyoja 1(il)-dong
Hyoja 1-dong

효자2동
Hyoja 2(i)-dong
Hyoja 2-dong

효자3동
Hyoja 3(sam)-dong
Hyoja 3-dong

효자4동
Hyoja 4(sa)-dong
Hyoja 4-dong

효자동
Hyoja-dong
Hyoja-dong
정읍시
공평동
Gongpyeong-dong
Kongp’yŏng-dong

과교동
Gwagyo-dong
Kwagyo-dong

교암동
Gyoam-dong
Kyoam-dong

구룡동
Guryong-dong
Kuryong-dong

금붕동
Geumbung-dong
Kŭmbung-dong

내장동
Naejang-dong
Naejang-dong

농소동
Nongso-dong
Nongso-dong

망제동
Mangje-dong
Mangje-dong

부전동
Bujeon-dong
Pujŏn-dong

삼산동
Samsan-dong
Samsan-dong

상동
Sang-dong
Sang-dong

상평동
Sangpyeong-dong
Sangp’yŏng-dong

송산동
Songsan-dong
Songsan-dong

수성동
Suseong-dong
Susŏng-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

시기1동
Sigi 1(il)-dong
Shigi 1-dong

시기2동
Sigi 2(i)-dong
Shigi 2-dong

시기3동
Sigi 3(sam)-dong
Shigi 3-dong

시기동
Sigi-dong
Shigi-dong

신월동
Sinwol-dong
Shinwol-dong

신정동
Sinjeong-dong
Shinjŏng-dong

쌍암동
Ssangam-dong
Ssang-am-dong

연지동
Yeonji-dong
Yŏnji-dong

영파동
Yeongpa-dong
Yŏngp’a-dong

용계동
Yonggye-dong
Yonggye-dong

용산동
Yongsan-dong
Yongsan-dong

장명동
Jangmyeong-dong
Changmyŏng-dong

진산동
Jinsan-dong
Chinsan-dong

하모동
Hamo-dong
Hamo-dong

하북동
Habuk-dong
Habuk-dong

흑암동
Heugam-dong
Hŭgam-dong

신태인읍
Sintaein-eup
Shint’aein-ŭp

감곡면
Gamgok-myeon
Kamgok-myŏn

고부면
Gobu-myeon
Kobu-myŏn

덕천면
Deokcheon-myeon
Tŏkch’ŏn-myŏn

북면
Buk-myeon
Puk-myŏn

산내면
Sannae-myeon
Sannae-myŏn

산외면
Sanoe-myeon
Sanoe-myŏn

소성면
Soseong-myeon
Sosŏng-myŏn

영원면
Yeongwon-myeon
Yŏng-won-myŏn

옹동면
Ongdong-myeon
Ongdong-myŏn

이평면
Ipyeong-myeon
Ip’yŏng-myŏn

입암면
Ibam-myeon
Ibam-myŏn

정우면
Jeongu-myeon
Chŏng-u-myŏn

칠보면
Chilbo-myeon
Ch’ilbo-myŏn

태인면
Taein-myeon
T’aein-myŏn
고창군
고창읍
Gochang-eup
Koch’ang-ŭp

고수면
Gosu-myeon
Kosu-myŏn

공음면
Gongeum-myeon
Kong-ŭm-myŏn

대산면
Daesan-myeon
Taesan-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

무장면
Mujang-myeon
Mujang-myŏn

부안면
Buan-myeon
Puan-myŏn

상하면
Sangha-myeon
Sangha-myŏn

성내면
Seongnae-myeon
Sŏngnae-myŏn

성송면
Seongsong-myeon
Sŏngsong-myŏn

신림면
Sillim-myeon
Shillim-myŏn

심원면
Simwon-myeon
Shimwon-myŏn

아산면
Asan-myeon
Asan-myŏn

해리면
Haeri-myeon
Haeri-myŏn

흥덕면
Heungdeok-myeon
Hŭngdŏk-myŏn
무주군
무주읍
Muju-eup
Muju-ŭp

무풍면
Mupung-myeon
Mup’ung-myŏn

부남면
Bunam-myeon
Punam-myŏn

설천면
Seolcheon-myeon
Sŏlch’ŏn-myŏn

안성면
Anseong-myeon
Ansŏng-myŏn

적상면
Jeoksang-myeon
Chŏksang-myŏn
부안군
부안읍
Buan-eup
Puan-ŭp

계화면
Gyehwa-myeon
Kyehwa-myŏn

동진면
Dongjin-myeon
Tongjin-myŏn

백산면
Baeksan-myeon
Paeksan-myŏn

변산면
Byeonsan-myeon
Pyŏnsan-myŏn

보안면
Boan-myeon
Poan-myŏn

상서면
Sangseo-myeon
Sangsŏ-myŏn

위도면
Wido-myeon
Wido-myŏn

주산면
Jusan-myeon
Chusan-myŏn

줄포면
Julpo-myeon
Chulp’o-myŏn

진서면
Jinseo-myeon
Chinsŏ-myŏn

하서면
Haseo-myeon
Hasŏ-myŏn

행안면
Haengan-myeon
Haeng-an-myŏn
순창군
순창읍
Sunchang-eup
Sunch’ang-ŭp

구림면
Gurim-myeon
Kurim-myŏn

금과면
Geumgwa-myeon
Kŭmgwa-myŏn

동계면
Donggye-myeon
Tonggye-myŏn

복흥면
Bokheung-myeon
Pok’ŭng-myŏn

쌍치면
Ssangchi-myeon
Ssangch’i-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

유등면
Yudeung-myeon
Yudŭng-myŏn

인계면
Ingye-myeon
In-gye-myŏn

적성면
Jeokseong-myeon
Chŏksŏng-myŏn

팔덕면
Paldeok-myeon
P’altŏk-myŏn

풍산면
Pungsan-myeon
P’ungsan-myŏn
완주군
봉동읍
Bongdong-eup
Pongdong-ŭp

삼례읍
Samnye-eup
Samnye-ŭp

경천면
Gyeongcheon-myeon
Kyŏngch’ŏn-myŏn

고산면
Gosan-myeon
Kosan-myŏn

구이면
Gui-myeon
Kui-myŏn

동상면
Dongsang-myeon
Tongsang-myŏn

비봉면
Bibong-myeon
Pibong-myŏn

상관면
Sanggwan-myeon
Sanggwan-myŏn

소양면
Soyang-myeon
Soyang-myŏn

용진면
Yongjin-myeon
Yongjin-myŏn

운주면
Unju-myeon
Unju-myŏn

이서면
Iseo-myeon
Isŏ-myŏn

화산면
Hwasan-myeon
Hwasan-myŏn
임실군
임실읍
Imsil-eup
Imshil-ŭp

강진면
Gangjin-myeon
Kangjin-myŏn

관촌면
Gwanchon-myeon
Kwanch’on-myŏn

덕치면
Deokchi-myeon
Tŏkch’i-myŏn

삼계면
Samgye-myeon
Samgye-myŏn

성수면
Seongsu-myeon
Sŏngsu-myŏn

신덕면
Sindeok-myeon
Shindŏk-myŏn

신평면
Sinpyeong-myeon
Shinp’yŏng-myŏn

오수면
Osu-myeon
Osu-myŏn

운암면
Unam-myeon
Unam-myŏn

지사면
Jisa-myeon
Chisa-myŏn

청웅면
Cheongung-myeon
Ch’ŏng-ung-myŏn
장수군
장수읍
Jangsu-eup
Changsu-ŭp

계남면
Gyenam-myeon
Kyenam-myŏn

계북면
Gyebuk-myeon
Kyebuk-myŏn

번암면
Beonam-myeon
Pŏnam-myŏn

산서면
Sanseo-myeon
Sansŏ-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

장계면
Janggye-myeon
Changgye-myŏn

천천면
Cheoncheon-myeon
Ch’ŏnch’ŏn-myŏn
진안군
진안읍
Jinan-eup
Chinan-ŭp

동향면
Donghyang-myeon
Tonghyang-myŏn

마령면
Maryeong-myeon
Maryŏng-myŏn

백운면
Baegun-myeon
Paegun-myŏn

부귀면
Bugwi-myeon
Pugwi-myŏn

상전면
Sangjeon-myeon
Sangjŏn-myŏn

성수면
Seongsu-myeon
Sŏngsu-myŏn

안천면
Ancheon-myeon
Anchŏn-myŏn

용담면
Yongdam-myeon
Yongdam-myŏn

정천면
Jeongcheon-myeon
Chŏngch’ŏn-myŏn

주천면
Jucheon-myeon
Chuch’ŏn-myŏn


(13) 전라남도

시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전
광양시
광영동
Gwangyeong-dong
Kwang-yŏng-dong

금호동
Geumho-dong
Kŭmho-dong

도이동
Doi-dong
Toi-dong

마동
Ma-dong
Ma-dong

성황동
Seonghwang-dong
Sŏnghwang-dong

중군동
Junggun-dong
Chunggun-dong

중동
Jung-dong
Chung-dong

태인동
Taein-dong
T’aein-dong

황금동
Hwanggeum-dong
Hwanggŭm-dong

황길동
Hwanggil-dong
Hwanggil-dong

광양읍
Gwangyang-eup
Kwang-yang-ŭp

다압면
Daap-myeon
Taap-myŏn

봉강면
Bonggang-myeon
Ponggang-myŏn

옥곡면
Okgok-myeon
Okkok-myŏn

옥룡면
Ongnyong-myeon
Ongnyong-myŏn

진상면
Jinsang-myeon
Chinsang-myŏn

진월면
Jinwol-myeon
Chinwol-myŏn
나주시
경현동
Gyeonghyeon-dong
Kyŏnghyŏn-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

과원동
Gwawon-dong
Kwawon-dong

관정동
Gwanjeong-dong
Kwanjŏng-dong

교동
Gyo-dong
Kyo-dong

금계동
Geumgye-dong
Kŭmgye-dong

금성동
Geumseong-dong
Kŭmsŏng-dong

남내동
Namnae-dong
Namnae-dong

남외동
Namoe-dong
Namoe-dong

대기동
Daegi-dong
Taegi-dong

대호동
Daeho-dong
Taeho-dong

동수동
Dongsu-dong
Tongsu-dong

보산동
Bosan-dong
Posan-dong

부덕동
Budeok-dong
Pudŏk-dong

산정동
Sanjeong-dong
Sanjŏng-dong

삼도동
Samdo-dong
Samdo-dong

삼영동
Samyeong-dong
Samyŏng-dong

서내동
Seonae-dong
Sŏnae-dong

석현동
Seokhyeon-dong
Sŏk’yŏn-dong

성북동
Seongbuk-dong
Sŏngbuk-dong

송월동
Songwol-dong
Song-wol-dong

송촌동
Songchon-dong
Songch’on-dong

안창동
Anchang-dong
Anch’ang-dong

영산동
Yeongsan-dong
Yŏngsan-dong

오량동
Oryang-dong
Oryang-dong

용산동
Yongsan-dong
Yongsan-dong

운곡동
Ungok-dong
Un-gok-dong

이창동
Ichang-dong
Ich’ang-dong

죽림동
Jungnim-dong
Chungnim-dong

중앙동
Jungang-dong
Chung-ang-dong

진포동
Jinpo-dong
Chinp’o-dong

청동
Cheong-dong
Ch’ŏng-dong

토계동
Togye-dong
T’ogye-dong

평산동
Pyeongsan-dong
P’yŏngsan-dong

남평읍
Nampyeong-eup
Namp’yŏng-ŭp

공산면
Gongsan-myeon
Kongsan-myŏn

금천면
Geumcheon-myeon
Kŭmch’ŏn-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

노안면
Noan-myeon
Noan-myŏn

다도면
Dado-myeon
Tado-myŏn

다시면
Dasi-myeon
Tashi-myŏn

동강면
Donggang-myeon
Tonggang-myŏn

문평면
Munpyeong-myeon
Munp’yŏng-myŏn

반남면
Bannam-myeon
Pannam-myŏn

봉황면
Bonghwang-myeon
Ponghwang-myŏn

산포면
Sanpo-myeon
Sanp’o-myŏn

세지면
Seji-myeon
Seji-myŏn

왕곡면
Wanggok-myeon
Wanggok-myŏn
목포시
경동
Gyeong-dong
Kyŏng-dong

고하동
Goha-dong
Koha-dong

광동
Gwang-dong
Kwang-dong

금동
Geum-dong
Kŭm-dong

금화동
Geumhwa-dong
Kŭmhwa-dong

남교동
Namgyo-dong
Namgyo-dong

눌도동
Nuldo-dong
Nulto-dong

달동
Dal-dong
Tal-dong

대성동
Daeseong-dong
Taesŏng-dong

대안동
Daean-dong
Taean-dong

대양동
Daeyang-dong
Taeyang-dong

대의동
Daeui-dong
Taeŭi-dong

동명동
Dongmyeong-dong
Tongmyŏng-dong

만호동
Manho-dong
Manho-dong

명륜동
Myeongnyun-dong
Myŏngnyun-dong

무안동
Muan-dong
Muan-dong

보광동
Bogwang-dong
Pogwang-dong

복만동
Bongman-dong
Pongman-dong

부흥동
Buheung-dong
Puhŭng-dong

북교동
Bukgyo-dong
Pukkyo-dong

북항동
Bukhang-dong
Pukang-dong

산정1동
Sanjeong 1(il)-dong
Sanjŏng 1-dong

산정2동
Sanjeong 2(i)-dong
Sanjŏng 2-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

산정3동
산정동
삼학동
상동
상락동
서산동
석현동
수강동
신흥동
양동
연산동
영해동
옥암동
온금동
용당1동
용당2동
용당동
용해동
원산동
유달동
유동
죽교동
죽동
중동
중앙동
창평동
축복동
측후동
하당동
항동
해안동
행복동
호남동
Sanjeong 3(sam)-dong
Sanjeong-dong
Samhak-dong
Sang-dong
Sangnak-dong
Seosan-dong
Seokhyeon-dong
Sugang-dong
Sinheung-dong
Yang-dong
Yeonsan-dong
Yeonghae-dong
Ogam-dong
Ongeum-dong
Yongdang 1(il)-dong
Yongdang 2(i)-dong
Yongdang-dong
Yonghae-dong
Wonsan-dong
Yudal-dong
Yu-dong
Jukgyo-dong
Juk-dong
Jung-dong
Jungang-dong
Changpyeong-dong
Chukbok-dong
Cheukhu-dong
Hadang-dong
Hang-dong
Haean-dong
Haengbok-dong
Honam-dong
Sanjŏng 3-dong
Sanjŏng-dong
Samhak-dong
Sang-dong
Sangnak-dong
Sŏsan-dong
Sŏk’yŏn-dong
Sugang-dong
Shinhŭng-dong
Yang-dong
Yŏnsan-dong
Yŏnghae-dong
Ogam-dong
On-gŭm-dong
Yongdang 1-dong
Yongdang 2-dong
Yongdang-dong
Yonghae-dong
Wonsan-dong
Yudal-dong
Yu-dong
Chukkyo-dong
Chuk-dong
Chung-dong
Chung-ang-dong
Ch’angp’yŏng-dong
Ch’ukpok-dong
Ch’ŭk’u-dong
Hadang-dong
Hang-dong
Haean-dong
Haengbok-dong
Honam-dong
순천시
가곡동
교량동
금곡동
Gagok-dong
Gyoryang-dong
Geumgok-dong
Kagok-dong
Kyoryang-dong
Kŭmgok-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

남내동
Namnae-dong
Namnae-dong

남정동
Namjeong-dong
Namjŏng-dong

대대동
Daedae-dong
Taedae-dong

대룡동
Daeryong-dong
Taeryong-dong

덕암동
Deogam-dong
Tŏgam-dong

덕월동
Deogwol-dong
Tŏgwol-dong

동외동
Dongoe-dong
Tong-oe-dong

매곡동
Maegok-dong
Maegok-dong

삼거동
Samgeo-dong
Samgŏ-dong

생목동
Saengmok-dong
Saengmok-dong

석현동
Seokhyeon-dong
Sŏk’yŏn-dong

안풍동
Anpung-dong
Anp’ung-dong

야흥동
Yaheung-dong
Yahŭng-dong

연향동
Yeonhyang-dong
Yŏnhyang-dong

영동
Yeong-dong
Yŏng-dong

오천동
Ocheon-dong
Och’ŏn-dong

옥천동
Okcheon-dong
Okch’ŏn-dong

와룡동
Waryong-dong
Waryong-dong

왕지동
Wangji-dong
Wangji-dong

용당동
Yongdang-dong
Yongdang-dong

인제동
Inje-dong
Inje-dong

인월동
Inwol-dong
Inwol-dong

장천동
Jangcheon-dong
Changch’ŏn-dong

저전동
Jeojeon-dong
Chŏjŏn-dong

조곡동
Jogok-dong
Chogok-dong

조례동
Jorye-dong
Chorye-dong

중앙동
Jungang-dong
Chung-ang-dong

풍덕동
Pungdeok-dong
P’ungdŏk-dong

행동
Haeng-dong
Haeng-dong

홍내동
Hongnae-dong
Hongnae-dong

승주읍
Seungju-eup
Sŭngju-ŭp

낙안면
Nagan-myeon
Nagan-myŏn

별량면
Byeollyang-myeon
Pyŏllyang-myŏn

상사면
Sangsa-myeon
Sangsa-myŏn

서면
Seo-myeon
Sŏ-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

송광면
Songgwang-myeon
Songgwang-myŏn

외서면
Oeseo-myeon
Oesŏ-myŏn

월등면
Woldeung-myeon
Woltŭng-myŏn

주암면
Juam-myeon
Chuam-myŏn

해룡면
Haeryong-myeon
Haeryong-myŏn

황전면
Hwangjeon-myeon
Hwangjŏn-myŏn
여수시
경호동
Gyeongho-dong
Kyŏngho-dong

고소동
Goso-dong
Koso-dong

공화동
Gonghwa-dong
Konghwa-dong

관문동
Gwanmun-dong
Kwanmun-dong

광무동
Gwangmu-dong
Kwangmu-dong

교동
Gyo-dong
Kyo-dong

국동
Guk-dong
Kuk-dong

군자동
Gunja-dong
Kunja-dong

낙포동
Nakpo-dong
Nakp’o-dong

남산동
Namsan-dong
Namsan-dong

덕충동
Deokchung-dong
Tŏkch’ung-dong

동산동
Dongsan-dong
Tongsan-dong

둔덕동
Dundeok-dong
Tundŏk-dong

만흥동
Manheung-dong
Manhŭng-dong

묘도동
Myodo-dong
Myodo-dong

문수동
Munsu-dong
Munsu-dong

미평동
Mipyeong-dong
Mip’yŏng-dong

봉강동
Bonggang-dong
Ponggang-dong

봉계동
Bonggye-dong
Ponggye-dong

봉산동
Bongsan-dong
Pongsan-dong

상암동
Sangam-dong
Sang-am-dong

서교동
Seogyo-dong
Sŏgyo-dong

선원동
Seonwon-dong
Sŏnwon-dong

소호동
Soho-dong
Soho-dong

수정동
Sujeong-dong
Sujŏng-dong

시전동
Sijeon-dong
Shijŏn-dong

신기동
Singi-dong
Shin-gi-dong

신덕동
Sindeok-dong
Shindŏk-dong

신월동
Sinwol-dong
Shinwol-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

안산동
Ansan-dong
Ansan-dong

여서동
Yeoseo-dong
Yŏsŏ-dong

여천동
Yeocheon-dong
Yŏch’ŏn-dong

연등동
Yeondeung-dong
Yŏndŭng-dong

오림동
Orim-dong
Orim-dong

오천동
Ocheon-dong
Och’ŏn-dong

웅천동
Ungcheon-dong
Ungch’ŏn-dong

월내동
Wollae-dong
Wollae-dong

월하동
Wolha-dong
Wolha-dong

적량동
Jeongnyang-dong
Chŏngnyang-dong

종화동
Jonghwa-dong
Chonghwa-dong

주삼동
Jusam-dong
Chusam-dong

중앙동
Jungang-dong
Chung-ang-dong

중흥동
Jungheung-dong
Chunghŭng-dong

충무동
Chungmu-dong
Ch’ungmu-dong

평려동
Pyeongnyeo-dong
P’yŏngnyŏ-dong

학동
Hak-dong
Hak-dong

학룡동
Hangnyong-dong
Hangnyong-dong

해산동
Haesan-dong
Haesan-dong

호명동
Homyeong-dong
Homyŏng-dong

화장동
Hwajang-dong
Hwajang-dong

화치동
Hwachi-dong
Hwach’i-dong

돌산읍
Dolsan-eup
Tolsan-ŭp

남면
Nam-myeon
Nam-myŏn

삼산면
Samsan-myeon
Samsan-myŏn

소라면
Sora-myeon
Sora-myŏn

율촌면
Yulchon-myeon
Yulch’on-myŏn

화양면
Hwayang-myeon
Hwayang-myŏn

화정면
Hwajeong-myeon
Hwajŏng-myŏn
강진군
강진읍
Gangjin-eup
Kangjin-ŭp

군동면
Gundong-myeon
Kundong-myŏn

대구면
Daegu-myeon
Taegu-myŏn

도암면
Doam-myeon
Toam-myŏn

마량면
Maryang-myeon
Maryang-myŏn

병영면
Byeongyeong-myeon
Pyŏng-yŏng-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

성전면
Seongjeon-myeon
Sŏngjŏn-myŏn

신전면
Sinjeon-myeon
Shinjŏn-myŏn

옴천면
Omcheon-myeon
Omch’ŏn-myŏn

작천면
Jakcheon-myeon
Chakch’ŏn-myŏn

칠량면
Chillyang-myeon
Ch’illyang-myŏn
고흥군
고흥읍
Goheung-eup
Kohŭng-ŭp

도양읍
Doyang-eup
Toyang-ŭp

과역면
Gwayeok-myeon
Kwayŏk-myŏn

금산면
Geumsan-eup
Kŭmsan-ŭp

남양면
Namyang-myeon
Namyang-myŏn

대서면
Daeseo-myeon
Taesŏ-myŏn

도덕면
Dodeok-myeon
Todŏk-myŏn

도화면
Dohwa-myeon
Tohwa-myŏn

동강면
Donggang-myeon
Tonggang-myŏn

동일면
Dongil-myeon
Tong-il-myŏn

두원면
Duwon-myeon
Tuwon-myŏn

봉래면
Bongnae-myeon
Pongnae-myŏn

영남면
Yeongnam-myeon
Yŏngnam-myŏn

점암면
Jeomam-myeon
Chŏmam-myŏn

포두면
Podu-myeon
P’odu-myŏn

풍양면
Pungyang-myeon
P’ung-yang-myŏn
곡성군
곡성읍
Gokseong-eup
Koksŏng-ŭp

겸면
Gyeom-myeon
Kyŏm-myŏn

고달면
Godal-myeon
Kodal-myŏn

목사동면
Moksadong-myeon
Moksadong-myŏn

삼기면
Samgi-myeon
Samgi-myŏn

석곡면
Seokgok-myeon
Sŏkkok-myŏn

오곡면
Ogok-myeon
Ogok-myŏn

오산면
Osan-myeon
Osan-myŏn

옥과면
Okgwa-myeon
Okkwa-myŏn

입면
Ip-myeon
Ip-myŏn

죽곡면
Jukgok-myeon
Chukkok-myŏn
구례군
구례읍
Gurye-eup
Kurye-ŭp

간전면
Ganjeon-myeon
Kanjŏn-myŏn

광의면
Gwangui-myeon
Kwang-ŭi-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

마산면
Masan-myeon
Masan-myŏn

문척면
Muncheok-myeon
Munch’ŏk-myŏn

산동면
Sandong-myeon
Sandong-myŏn

용방면
Yongbang-myeon
Yongbang-myŏn

토지면
Toji-myeon
T’oji-myŏn
담양군
담양읍
Damyang-eup
Tamyang-ŭp

고서면
Goseo-myeon
Kosŏ-myŏn

금성면
Geumseong-myeon
Kŭmsŏng-myŏn

남면
Nam-myeon
Nam-myŏn

대덕면
Daedeok-myeon
Taedŏk-myŏn

대전면
Daejeon-myeon
Taejŏn-myŏn

무정면
Mujeong-myeon
Mujŏng-myŏn

봉산면
Bongsan-myeon
Pongsan-myŏn

수북면
Subuk-myeon
Subuk-myŏn

용면
Yong-myeon
Yong-myŏn

월산면
Wolsan-myeon
Wolsan-myŏn

창평면
Changpyeong-myeon
Ch’angp’yŏng-myŏn
무안군
무안읍
Muan-eup
Muan-ŭp

일로읍
Illo-eup
Illo-ŭp

망운면
Mangun-myeon
Mang-un-myŏn

몽탄면
Mongtan-myeon
Mongt’an-myŏn

삼향면
Samhyang-myeon
Samhyang-myŏn

운남면
Unnam-myeon
Unnam-myŏn

청계면
Cheonggye-myeon
Ch’ŏnggye-myŏn

해제면
Haeje-myeon
Haeje-myŏn

현경면
Hyeongyeong-myeon
Hyŏn-gyŏng-myŏn
보성군
벌교읍
Beolgyo-eup
Pŏlgyo-ŭp

보성읍
Boseong-eup
Posŏng-ŭp

겸백면
Gyeombaek-myeon
Kyŏmbaek-myŏn

노동면
Nodong-myeon
Nodong-myŏn

득량면
Deungnyang-myeon
Tŭngnyang-myŏn

문덕면
Mundeok-myeon
Mundŏk-myŏn

미력면
Miryeok-myeon
Miryŏk-myŏn

복내면
Bongnae-myeon
Pongnae-myŏn

웅치면
Ungchi-myeon
Ungch’i-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

율어면
Yureo-myeon
Yurŏ-myŏn

조성면
Joseong-myeon
Chosŏng-myŏn

회천면
Hoecheon-myeon
Hoech’ŏn-myŏn
신안군
지도읍
Jido-eup
Chido-ŭp

도초면
Docho-myeon
Toch’o-myŏn

비금면
Bigeum-myeon
Pigŭm-myŏn

신의면
Sinui-myeon
Shinŭi-myŏn

안좌면
Anjwa-myeon
Anjwa-myŏn

암태면
Amtae-myeon
Amt’ae-myŏn

압해면
Aphae-myeon
Ap’ae-myŏn

임자면
Imja-myeon
Imja-myŏn

자은면
Jaeun-myeon
Chaŭn-myŏn

장산면
Jangsan-myeon
Changsan-myŏn

증도면
Jeungdo-myeon
Chŭngdo-myŏn

팔금면
Palgeum-myeon
P’algŭm-myŏn

하의면
Haui-myeon
Haŭi-myŏn

흑산면
Heuksan-myeon
Hŭksan-myŏn
영광군
백수읍
Baeksu-eup
Paeksu-ŭp

영광읍
Yeonggwang-eup
Yŏnggwang-ŭp

홍농읍
Hongnong-eup
Hongnong-ŭp

군남면
Gunnam-myeon
Kunnam-myŏn

군서면
Gunseo-myeon
Kunsŏ-myŏn

낙월면
Nagwol-myeon
Nagwol-myŏn

대마면
Daema-myeon
Taema-myŏn

묘량면
Myoryang-myeon
Myoryang-myŏn

법성면
Beopseong-myeon
Pŏpsŏng-myŏn

불갑면
Bulgap-myeon
Pulgap-myŏn

염산면
Yeomsan-myeon
Yŏmsan-myŏn
영암군
영암읍
Yeongam-eup
Yŏng-am-ŭp

군서면
Gunseo-myeon
Kunsŏ-myŏn

금정면
Geumjeong-myeon
Kŭmjŏng-myŏn

덕진면
Deokjin-myeon
Tŏkchin-myŏn

도포면
Dopo-myeon
Top’o-myŏn

미암면
Miam-myeon
Miam-myŏn

삼호면
Samho-myeon
Samho-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

서호면
Seoho-myeon
Sŏho-myŏn

시종면
Sijong-myeon
Shijong-myŏn

신북면
Sinbuk-myeon
Shinbuk-myŏn

학산면
Haksan-myeon
Haksan-myŏn
완도군
금일읍
Geumil-eup
Kŭmil-ŭp

노화읍
Nohwa-eup
Nohwa-ŭp

완도읍
Wando-eup
Wando-ŭp

고금면
Gogeum-myeon
Kogŭm-myŏn

군외면
Gunoe-myeon
Kunoe-myŏn

금당면
Geumdang-myeon
Kŭmdang-myŏn

보길면
Bogil-myeon
Pogil-myŏn

생일면
Saengil-myeon
Saeng-il-myŏn

소안면
Soan-myeon
Soan-myŏn

신지면
Sinji-myeon
Shinji-myŏn

약산면
Yaksan-myeon
Yaksan-myŏn

청산면
Cheongsan-myeon
Ch’ŏngsan-myŏn
장성군
장성읍
Jangseong-eup
Changsŏng-ŭp

동화면
Donghwa-myeon
Tonghwa-myŏn

북이면
Bugi-myeon
Pugi-myŏn

북일면
Bugil-myeon
Pugil-myŏn

북하면
Bukha-myeon
Puk’a-myŏn

삼계면
Samgye-myeon
Samgye-myŏn

삼서면
Samseo-myeon
Samsŏ-myŏn

서삼면
Seosam-myeon
Sŏsam-myŏn

장성남면
Jangseongnam-myeon
Changsŏngnam-myŏn

진원면
Jinwon-myeon
Chinwon-myŏn

황룡면
Hwangnyong-myeon
Hwangnyong-myŏn
장흥군
관산읍
Gwansan-eup
Kwansan-ŭp

대덕읍
Daedeok-eup
Taedŏk-ŭp

장흥읍
Jangheung-eup
Changhŭng-ŭp

부산면
Busan-myeon
Pusan-myŏn

안량면
Allyang-myeon
Allyang-myŏn

용산면
Yongsan-myeon
Yongsan-myŏn

유치면
Yuchi-myeon
Yuch’i-myŏn

장동면
Jangdong-myeon
Changdong-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

장평면
Jangpyeong-myeon
Changp’yŏng-myŏn

회진면
Hoejin-myeon
Hoejin-myŏn
진도군
진도읍
Jindo-eup
Chindo-ŭp

고군면
Gogun-myeon
Kogun-myŏn

군내면
Gunnae-myeon
Kunnae-myŏn

의신면
Uisin-myeon
Ŭishin-myŏn

임회면
Imhoe-myeon
Imhoe-myŏn

조도면
Jodo-myeon
Chodo-myŏn

지산면
Jisan-myeon
Chisan-myŏn
함평군
함평읍
Hampyeong-eup
Hamp’yŏng-ŭp

나산면
Nasan-myeon
Nasan-myŏn

대동면
Daedong-myeon
Taedong-myŏn

손불면
Sonbul-myeon
Sonbul-myŏn

신광면
Singwang-myeon
Shin-gwang-myŏn

엄다면
Eomda-myeon
Ŏmda-myŏn

월야면
Worya-myeon
Worya-myŏn

학교면
Hakgyo-myeon
Hakkyo-myŏn

해보면
Haebo-myeon
Haebo-myŏn
해남군
해남읍
Haenam-eup
Haenam-ŭp

계곡면
Gyegok-myeon
Kyegok-myŏn

마산면
Masan-myeon
Masan-myŏn

문내면
Munnae-myeon
Munnae-myŏn

북일면
Bugil-myeon
Pugil-myŏn

북평면
Bukpyeong-myeon
Pukp’yŏng-myŏn

산이면
Sani-myeon
Sani-myŏn

삼산면
Samsan-myeon
Samsan-myŏn

송지면
Songji-myeon
Songji-myŏn

옥천면
Okcheon-myeon
Okch’ŏn-myŏn

현산면
Hyeonsan-myeon
Hyŏnsan-myŏn

화산면
Hwasan-myeon
Hwasan-myŏn

화원면
Hwawon-myeon
Hwawon-myŏn

황산면
Hwangsan-myeon
Hwangsan-myŏn
화순군
화순읍
Hwasun-eup
Hwasun-ŭp

남면
Nam-myeon
Nam-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

능주면
Neungju-myeon
Nŭngju-myŏn

도곡면
Dogok-myeon
Togok-myŏn

도암면
Doam-myeon
Toam-myŏn

동면
Dong-myeon
Tong-myŏn

동복면
Dongbok-myeon
Tongbok-myŏn

북면
Buk-myeon
Puk-myŏn

이서면
Iseo-myeon
Isŏ-myŏn

이양면
Iyang-myeon
Iyang-myŏn

청풍면
Cheongpung-myeon
Ch’ŏngp’ung-myŏn

춘양면
Chunyang-myeon
Ch’unyang-myŏn

한천면
Hancheon-myeon
Hanch’ŏn-myŏn


(14) 경상북도

시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전
경산시
갑제동
Gapje-dong
Kapche-dong

계양동
Gyeyang-dong
Kyeyang-dong

남방동
Nambang-dong
Nambang-dong

내동
Nae-dong
Nae-dong

대동
Dae-dong
Tae-dong

대정동
Daejeong-dong
Taejŏng-dong

대평동
Daepyeong-dong
Taep’yŏng-dong

백천동
Baekcheon-dong
Paekch’ŏn-dong

사동
Sa-dong
Sa-dong

사정동
Sajeong-dong
Sajŏng-dong

삼남동
Samnam-dong
Samnam-dong

삼북동
Sambuk-dong
Sambuk-dong

삼풍동
Sampung-dong
Samp’ung-dong

상방동
Sangbang-dong
Sangbang-dong

서상동
Seosang-dong
Sŏsang-dong

신교동
Singyo-dong
Shin-gyo-dong

신천동
Sincheon-dong
Shinch’ŏn-dong

여천동
Yeocheon-dong
Yŏch’ŏn-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

옥곡동
Okgok-dong
Okkok-dong

옥산동
Oksan-dong
Oksan-dong

유곡동
Yugok-dong
Yugok-dong

임당동
Imdang-dong
Imdang-dong

점촌동
Jeomchon-dong
Chŏmch’on-dong

정평동
Jeongpyeong-dong
Chŏngpy’ŏng-dong

조영동
Joyeong-dong
Choyŏng-dong

중방동
Jungbang-dong
Chungbang-dong

중산동
Jungsan-dong
Chungsan-dong

평산동
Pyeongsan-dong
P’yŏngsan-dong

진량읍
Jillyang-eup
Chillyang-ŭp

하양읍
Hayang-eup
Hayang-ŭp

남산면
Namsan-myeon
Namsan-myŏn

남천면
Namcheon-myeon
Namch’ŏn-myŏn

압량면
Amnyang-myeon
Amnyang-myŏn

와촌면
Wachon-myeon
Wach’on-myŏn

용성면
Yongseong-myeon
Yongsŏng-myŏn

자인면
Jain-myeon
Chain-myŏn
경주시
광명동
Gwangmyeong-dong
Kwangmyŏng-dong

교동
Gyo-dong
Kyo-dong

구정동
Gujeong-dong
Kujŏng-dong

구황동
Guhwang-dong
Kuhwang-dong

남산동
Namsan-dong
Namsan-dong

노동동
Nodong-dong
Nodong-dong

노서동
Noseo-dong
Nosŏ-dong

덕동
Deok-dong
Tŏk-dong

도지동
Doji-dong
Toji-dong

동방동
Dongbang-dong
Tongbang-dong

동부동
Dongbu-dong
Tongbu-dong

동천동
Dongcheon-dong
Tongch’ŏn-dong

마동
Ma-dong
Ma-dong

배동
Bae-dong
Pae-dong

배반동
Baeban-dong
Paeban-dong

보문동
Bomun-dong
Pomun-dong

북군동
Bukgun-dong
Pukkun-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

북부동
Bukbu-dong
Pukpu-dong

사정동
Sajeong-dong
Sajŏng-dong

서부동
Seobu-dong
Sŏbu-dong

서악동
Seoak-dong
Sŏak-dong

석장동
Seokjang-dong
Sŏkchang-dong

성건동
Seonggeon-dong
Sŏnggŏn-dong

성동동
Seongdong-dong
Sŏngdong-dong

손곡동
Songok-dong
Son-gok-dong

시동
Si-dong
Shi-dong

시래동
Sirae-dong
Shirae-dong

신평동
Sinpyeong-dong
Shinp’yŏng-dong

암곡동
Amgok-dong
Amgok-dong

용강동
Yonggang-dong
Yonggang-dong

율동
Yul-dong
Yul-dong

인왕동
Inwang-dong
Inwang-dong

조양동
Joyang-dong
Choyang-dong

진현동
Jinhyeon-dong
Chinhyŏn-dong

천군동
Cheongun-dong
Ch’ŏn-gun-dong

충효동
Chunghyo-dong
Ch’unghyo-dong

탑동
Tap-dong
T’ap-dong

평동
Pyeong-dong
P’yŏng-dong

하동
Ha-dong
Ha-dong

황남동
Hwangnam-dong
Hwangnam-dong

황성동
Hwangseong-dong
Hwangsŏng-dong

황오동
Hwango-dong
Hwang-o-dong

황용동
Hwangyong-dong
Hwang-yong-dong

효현동
Hyohyeon-dong
Hyohyŏn-dong

감포읍
Gampo-eup
Kamp’o-ŭp

건천읍
Geoncheon-eup
Kŏnch’ŏn-ŭp

안강읍
Angang-eup
An-gang-ŭp

외동읍
Oedong-eup
Oedong-ŭp

강동면
Gangdong-myeon
Kangdong-myŏn

내남면
Naenam-myeon
Naenam-myŏn

산내면
Sannae-myeon
Sannae-myŏn

서면
Seo-myeon
Sŏ-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

양남면
Yangnam-myeon
Yangnam-myŏn

양북면
Yangbuk-myeon
Yangbuk-myŏn

천북면
Cheonbuk-myeon
Ch’ŏnbuk-myŏn

현곡면
Hyeongok-myeon
Hyŏn-gok-myŏn
구미시
거의동
Geoui-dong
Kŏŭi-dong

공단1동
Gongdan 1(il)-dong
Kongdan 1-dong

공단2동
Gongdan 2(i)-dong
Kongdan 2-dong

공단동
Gongdan-dong
Kongdan-dong

광평동
Gwangpyeong-dong
Kwangp’yŏng-dong

구평동
Gupyeong-dong
Kup’yŏng-dong

구포동
Gupo-dong
Kup’o-dong

금전동
Geumjeon-dong
Kŭmjŏn-dong

남통동
Namtong-dong
Namt’ong-dong

도량1동
Doryang 1(il)-dong
Toryang 1-dong

도량2동
Doryang 2(i)-dong
Toryang 2-dong

도량동
Doryang-dong
Toryang-dong

봉곡동
Bonggok-dong
Ponggok-dong

부곡동
Bugok-dong
Pugok-dong

비산동
Bisan-dong
Pisan-dong

사곡동
Sagok-dong
Sagok-dong

상모동
Sangmo-dong
Sangmo-dong

선기동
Seongi-dong
Sŏn-gi-dong

송정동
Songjeong-dong
Songjŏng-dong

수점동
Sujeom-dong
Sujŏm-dong

시미동
Simi-dong
Shimi-dong

신동
Sin-dong
Shin-dong

신평1동
Sinpyeong 1(il)-dong
Shinp’yŏng 1-dong

신평2동
Sinpyeong 2(i)-dong
Shinp’yŏng 2-dong

신평동
Sinpyeong-dong
Shinp’yŏng-dong

양호동
Yangho-dong
Yangho-dong

오태동
Otae-dong
Ot’ae-dong

옥계동
Okgye-dong
Okkye-dong

원남동
Wonnam-dong
Wonnam-dong

원평1동
Wonpyeong 1(il)-dong
Wonp’yŏng 1-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

원평2동
Wonpyeong 2(i)-dong
Wonp’yŏng 2-dong

원평동
Wonpyeong-dong
Wonp’yŏng-dong

인의동
Inui-dong
Inŭi-dong

임수동
Imsu-dong
Imsu-dong

임은동
Imeun-dong
Imŭn-dong

지산동
Jisan-dong
Chisan-dong

진평동
Jinpyeong-dong
Chinp’yŏng-dong

형곡1동
Hyeonggok 1(il)-dong
Hyŏnggok 1-dong

형곡2동
Hyeonggok 2(i)-dong
Hyŏnggok 2-dong

형곡동
Hyeonggok-dong
Hyŏnggok-dong

황상동
Hwangsang-dong
Hwangsang-dong

고아읍
Goa-eup
Koa-ŭp

선산읍
Seonsan-eup
Sŏnsan-ŭp

도개면
Dogae-myeon
Togae-myŏn

무을면
Mueul-myeon
Muŭl-myŏn

산동면
Sandong-myeon
Sandong-myŏn

옥성면
Okseong-myeon
Oksŏng-myŏn

장천면
Jangcheon-myeon
Changch’ŏn-myŏn

해평면
Haepyeong-myeon
Haep’yŏng-myŏn
김천시
감호동
Gamho-dong
Kamho-dong

교동
Gyo-dong
Kyo-dong

금산동
Geumsan-dong
Kŭmsan-dong

남산동
Namsan-dong
Namsan-dong

다수동
Dasu-dong
Tasu-dong

대광동
Daegwang-dong
Taegwang-dong

덕곡동
Deokgok-dong
Tŏkkok-dong

모암동
Moam-dong
Moam-dong

문당동
Mundang-dong
Mundang-dong

백옥동
Baegok-dong
Paegok-dong

부곡동
Bugok-dong
Pugok-dong

삼락동
Samnak-dong
Samnak-dong

성내동
Seongnae-dong
Sŏngnae-dong

신음동
Sineum-dong
Shinŭm-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

양천동
Yangcheon-dong
Yangch’ŏn-dong

용두동
Yongdu-dong
Yongdu-dong

용호동
Yongho-dong
Yongho-dong

응명동
Eungmyeong-dong
Ŭngmyŏng-dong

지좌동
Jijwa-dong
Chijwa-dong

평화동
Pyeonghwa-dong
P’yŏnghwa-dong

황금동
Hwanggeum-dong
Hwanggŭm-dong

아포읍
Apo-eup
Ap’o-ŭp

감문면
Gammun-myeon
Kammun-myŏn

감천면
Gamcheon-myeon
Kamch’ŏn-myŏn

개령면
Gaeryeong-myeon
Kaeryŏng-myŏn

구성면
Guseong-myeon
Kusŏng-myŏn

남면
Nam-myeon
Nam-myŏn

농소면
Nongso-myeon
Nongso-myŏn

대덕면
Daedeok-myeon
Taedŏk-myŏn

대항면
Daehang-myeon
Taehang-myŏn

봉산면
Bongsan-myeon
Pongsan-myŏn

부항면
Buhang-myeon
Puhang-myŏn

어모면
Eomo-myeon
Ŏmo-myŏn

조마면
Joma-myeon
Choma-myŏn

증산면
Jeungsan-myeon
Chŭngsan-myŏn

지례면
Jirye-myeon
Chirye-myŏn
문경시
공평동
Gongpyeong-dong
Kongp’yŏng-dong

모전동
Mojeon-dong
Mojŏn-dong

불정동
Buljeong-dong
Pulchŏng-dong

신기동
Singi-dong
Shin-gi-dong

신평동
Sinpyeong-dong
Shinp’yŏng-dong

신흥동
Sinheung-dong
Shinhŭng-dong

영신동
Yeongsin-dong
Yŏngshin-dong

우지동
Uji-dong
Uji-dong

유곡동
Yugok-dong
Yugok-dong

윤직동
Yunjik-dong
Yunjik-dong

점촌동
Jeomchon-dong
Chŏmch’on-dong

중앙동
Jungang-dong
Chung-ang-dong

창동
Chang-dong
Ch’ang-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

흥덕동
Heungdeok-dong
Hŭngdŏk-dong

가은읍
Gaeun-eup
Kaŭn-ŭp

문경읍
Mungyeong-eup
Mungyŏng-ŭp

농암면
Nongam-myeon
Nong-am-myŏn

동로면
Dongno-myeon
Tongno-myŏn

마성면
Maseong-myeon
Masŏng-myŏn

산북면
Sanbuk-myeon
Sanbuk-myŏn

산양면
Sanyang-myeon
Sanyang-myŏn

영순면
Yeongsun-myeon
Yŏngsun-myŏn

호계면
Hogye-myeon
Hogye-myŏn
상주시
가장동
Gajang-dong
Kajang-dong

개운동
Gaeun-dong
Kaeun-dong

거동동
Geodong-dong
Kŏdong-dong

계산동
Gyesan-dong
Kyesan-dong

낙산동
Naksan-dong
Naksan-dong

낙양동
Nagyang-dong
Nagyang-dong

남성동
Namseong-dong
Namsŏng-dong

남장동
Namjang-dong
Namjang-dong

남적동
Namjeok-dong
Namjŏk-dong

냉림동
Naengnim-dong
Naengnim-dong

도남동
Donam-dong
Tonam-dong

만산동
Mansan-dong
Mansan-dong

무양동
Muyang-dong
Muyang-dong

병성동
Byeongseong-dong
Pyŏngsŏng-dong

부원동
Buwon-dong
Puwon-dong

복룡동
Bongnyong-dong
Pongnyong-dong

서곡동
Seogok-dong
Sŏgok-dong

서문동
Seomun-dong
Sŏmun-dong

서성동
Seoseong-dong
Sŏsŏng-dong

성동동
Seongdong-dong
Sŏngdong-dong

성하동
Seongha-dong
Sŏngha-dong

신봉동
Sinbong-dong
Shinbong-dong

양촌동
Yangchon-dong
Yangch’on-dong

연원동
Yeonwon-dong
Yŏnwon-dong

오대동
Odae-dong
Odae-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

외답동
Oedap-dong
Oedap-dong

인봉동
Inbong-dong
Inbong-dong

인평동
Inpyeong-dong
Inp’yŏng-dong

죽전동
Jukjeon-dong
Chukchŏn-dong

중덕동
Jungdeok-dong
Chungdŏk-dong

지천동
Jicheon-dong
Chich’ŏn-dong

초산동
Chosan-dong
Ch’osan-dong

화개동
Hwagae-dong
Hwagae-dong

화산동
Hwasan-dong
Hwasan-dong

헌신동
Heonsin-dong
Hŏnshin-dong

흥각동
Heunggak-dong
Hŭnggak-dong

함창읍
Hamchang-eup
Hamch’ang-ŭp

공검면
Gonggeom-myeon
Konggŏm-myŏn

공성면
Gongseong-myeon
Kongsŏng-myŏn

낙동면
Nakdong-myeon
Naktong-myŏn

내서면
Naeseo-myeon
Naesŏ-myŏn

모동면
Modong-myeon
Modong-myŏn

모서면
Moseo-myeon
Mosŏ-myŏn

사벌면
Sabeol-myeon
Sabŏl-myŏn

외남면
Oenam-myeon
Oenam-myŏn

외서면
Oeseo-myeon
Oesŏ-myŏn

은척면
Euncheok-myeon
Ŭnch’ŏk-myŏn

이안면
Ian-myeon
Ian-myŏn

중동면
Jungdong-myeon
Chungdong-myŏn

청리면
Cheongni-myeon
Ch’ŏngni-myŏn

화남면
Hwanam-myeon
Hwanam-myŏn

화동면
Hwadong-myeon
Hwadong-myŏn

화북면
Hwabuk-myeon
Hwabuk-myŏn

화서면
Hwaseo-myeon
Hwasŏ-myŏn
안동시
광석동
Gwangseok-dong
Kwangsŏk-dong

금곡동
Geumgok-dong
Kŭmgok-dong

남문동
Nammun-dong
Nammun-dong

남부동
Nambu-dong
Nambu-dong

노하동
Noha-dong
Noha-dong

당북동
Dangbuk-dong
Tangbuk-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

대석동
Daeseok-dong
Taesŏk-dong

동문동
Dongmun-dong
Tongmun-dong

동부동
Dongbu-dong
Tongbu-dong

명륜동
Myeongnyun-dong
Myŏngnyun-dong

목성동
Mokseong-dong
Moksŏng-dong

법상동
Beopsang-dong
Pŏpsang-dong

법흥동
Beopheung-dong
Pŏp’ŭng-dong

북문동
Bungmun-dong
Pungmun-dong

삼산동
Samsan-dong
Samsan-dong

상아동
Sanga-dong
Sang-a-dong

서부동
Seobu-dong
Sŏbu-dong

석동
Seok-dong
Sŏk-dong

성곡동
Seonggok-dong
Sŏnggok-dong

송천동
Songcheon-dong
Songch’ŏn-dong

송현동
Songhyeon-dong
Songhyŏn-dong

수상동
Susang-dong
Susang-dong

수하동
Suha-dong
Suha-dong

신세동
Sinse-dong
Shinse-dong

신안동
Sinan-dong
Shinan-dong

안기동
Angi-dong
An-gi-dong

안막동
Anmak-dong
Anmak-dong

안흥동
Anheung-dong
Anhŭng-dong

옥동
Ok-dong
Ok-dong

옥야동
Ogya-dong
Ogya-dong

옥정동
Okjeong-dong
Okchŏng-dong

용상동
Yongsang-dong
Yongsang-dong

운안동
Unan-dong
Unan-dong

운흥동
Unheung-dong
Unhŭng-dong

율세동
Yulse-dong
Yulse-dong

이천동
Icheon-dong
Ich’ŏn-dong

정상동
Jeongsang-dong
Chŏngsang-dong

정하동
Jeongha-dong
Chŏngha-dong

천리동
Cheolli-dong
Ch’ŏlli-dong

태화동
Taehwa-dong
T’aehwa-dong

평화동
Pyeonghwa-dong
P’yŏnghwa-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

화성동
Hwaseong-dong
Hwasŏng-dong

풍산읍
Pungsan-eup
P’ungsan-ŭp

길안면
Giran-myeon
Kiran-myŏn

남선면
Namseon-myeon
Namsŏn-myŏn

남후면
Namhu-myeon
Namhu-myŏn

녹전면
Nokjeon-myeon
Nokchŏn-myŏn

도산면
Dosan-myeon
Tosan-myŏn

북후면
Bukhu-myeon
Puk’u-myŏn

서후면
Seohu-myeon
Sŏhu-myŏn

예안면
Yean-myeon
Yean-myŏn

와룡면
Waryong-myeon
Waryong-myŏn

일직면
Iljik-myeon
Ilchik-myŏn

임동면
Imdong-myeon
Imdong-myŏn

임하면
Imha-myeon
Imha-myŏn

풍천면
Pungcheon-myeon
P’ungch’ŏn-myŏn
영주시
가흥1동
Gaheung 1(il)-dong
Kahŭng 1-dong

가흥2동
Gaheung 2(i)-dong
Kahŭng 2-dong

가흥동
Gaheung-dong
Kahŭng-dong

고현동
Gohyeon-dong
Kohyŏn-dong

문정동
Munjeong-dong
Munjŏng-dong

상망동
Sangmang-dong
Sangmang-dong

상줄동
Sangjul-dong
Sangjul-dong

아지동
Aji-dong
Aji-dong

영주1동
Yeongju 1(il)-dong
Yŏngju 1-dong

영주2동
Yeongju 2(i)-dong
Yŏngju 2-dong

영주동
Yeongju-dong
Yŏngju-dong

적서동
Jeokseo-dong
Chŏksŏ-dong

조암동
Joam-dong
Choam-dong

조와동
Jowa-dong
Chowa-dong

창진동
Changjin-dong
Ch’angjin-dong

하망동
Hamang-dong
Hamang-dong

휴천1동
Hyucheon 1(il)-dong
Hyuch’ŏn 1-dong

휴천2동
Hyucheon 2(i)-dong
Hyuch’ŏn 2-dong

휴천3동
Hyucheon 3(sam)-dong
Hyuch’ŏn 3-dong

휴천동
Hyucheon-dong
Hyuch’ŏn-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

풍기읍
Punggi-eup
P’unggi-ŭp

단산면
Dansan-myeon
Tansan-myŏn

문수면
Munsu-myeon
Munsu-myŏn

봉현면
Bonghyeon-myeon
Ponghyŏn-myŏn

부석면
Buseok-myeon
Pusŏk-myŏn

순흥면
Sunheung-myeon
Sunhŭng-myŏn

안정면
Anjeong-myeon
Anjŏng-myŏn

이산면
Isan-myeon
Isan-myŏn

장수면
Jangsu-myeon
Changsu-myŏn

평은면
Pyeongeun-myeon
P’yŏng-ŭn-myŏn
영천시
과전동
Gwajeon-dong
Kwajŏn-dong

괴연동
Goeyeon-dong
Koeyŏn-dong

교촌동
Gyochon-dong
Kyoch’on-dong

금로동
Geumno-dong
Kŭmno-dong

녹전동
Nokjeon-dong
Nokchŏn-dong

대전동
Daejeon-dong
Taejŏn-dong

도남동
Donam-dong
Tonam-dong

도동
Do-dong
To-dong

도림동
Dorim-dong
Torim-dong

망정동
Mangjeong-dong
Mangjŏng-dong

매산동
Maesan-dong
Maesan-dong

문내동
Munnae-dong
Munnae-dong

문외동
Munoe-dong
Munoe-dong

범어동
Beomeo-dong
Pŏmŏ-dong

본촌동
Bonchon-dong
Ponch’on-dong

봉동
Bong-dong
Pong-dong

서산동
Seosan-dong
Sŏsan-dong

성내동
Seongnae-dong
Sŏngnae-dong

신기동
Singi-dong
Shin-gi-dong

쌍계동
Ssanggye-dong
Ssanggye-dong

야사동
Yasa-dong
Yasa-dong

언하동
Eonha-dong
Ŏnha-dong

오미동
Omi-dong
Omi-dong

오수동
Osu-dong
Osu-dong

완산동
Wansan-dong
Wansan-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

작산동
Jaksan-dong
Chaksan-dong

조교동
Jogyo-dong
Chogyo-dong

창구동
Changgu-dong
Ch’anggu-dong

채신동
Chaesin-dong
Ch’aeshin-dong

화룡동
Hwaryong-dong
Hwaryong-dong

금호읍
Geumho-eup
Kŭmho-ŭp

고경면
Gogyeong-myeon
Kogyŏng-myŏn

대창면
Daechang-myeon
Taech’ang-myŏn

북안면
Bugan-myeon
Pugan-myŏn

신녕면
Sinnyeong-myeon
Shinnyŏng-myŏn

임고면
Imgo-myeon
Imgo-myŏn

자양면
Jayang-myeon
Chayang-myŏn

청통면
Cheongtong-myeon
Ch’ŏngt’ong-myŏn

화남면
Hwanam-myeon
Hwanam-myŏn

화북면
Hwabuk-myeon
Hwabuk-myŏn

화산면
Hwasan-myeon
Hwasan-myŏn
포항시
남구
Nam-gu
Nam-gu

괴동
Goe-dong
Koe-dong

대도동
Daedo-dong
Taedo-dong

대잠동
Daejam-dong
Taejam-dong

동촌동
Dongchon-dong
Tongch’on-dong

상도동
Sangdo-dong
Sangdo-dong

송내동
Songnae-dong
Songnae-dong

송도동
Songdo-dong
Songdo-dong

송정동
Songjeong-dong
Songjŏng-dong

이동
I-dong
I-dong

인덕동
Indeok-dong
Indŏk-dong

일월동
Irwol-dong
Irwol-dong

장흥동
Jangheung-dong
Changhŭng-dong

지곡동
Jigok-dong
Chigok-dong

청림동
Cheongnim-dong
Ch’ŏngnim-dong

해도1동
Haedo 1(il)-dong
Haedo 1-dong

해도2동
Haedo 2(i)-dong
Haedo 2-dong

해도동
Haedo-dong
Haedo-dong

호동
Ho-dong
Ho-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

효자동
구룡포읍
연일읍
오천읍
대보면
대송면
동해면
장기면
북구
남빈동
대신동
대흥동
덕산동
덕수동
동빈동1가
동빈동2가
동빈동
두호동
득량동
상원동
신흥동
양덕동
여남동
여천동
용흥1동
용흥2동
용흥동
우현동
장성동
죽도1동
죽도2동
죽도동
중앙동
창포동
학산동
학잠동
항구동
Hyoja-dong
Guryongpo-eup
Yeonil-eup
Ocheon-eup
Daebo-myeon
Daesong-myeon
Donghae-myeon
Janggi-myeon
Buk-gu
Nambin-dong
Daesin-dong
Daeheung-dong
Deoksan-dong
Deoksu-dong
Dongbin-dong 1(il)-ga
Dongbin-dong 2(i)-ga
Dongbin-dong
Duho-dong
Deungnyang-dong
Sangwon-dong
Sinheung-dong
Yangdeok-dong
Yeonam-dong
Yeocheon-dong
Yongheung 1(il)-dong
Yongheung 2(i)-dong
Yongheung-dong
Uhyeon-dong
Jangseong-dong
Jukdo 1(il)-dong
Jukdo 2(i)-dong
Jukdo-dong
Jungang-dong
Changpo-dong
Haksan-dong
Hakjam-dong
Hanggu-dong
Hyoja-dong
Kuryongp’o-ŭp
Yŏnil-ŭp
Och’ŏn-ŭp
Taebo-myŏn
Taesong-myŏn
Tonghae-myŏn
Changgi-myŏn
Puk-gu
Nambin-dong
Taeshin-dong
Taehŭng-dong
Tŏksan-dong
Tŏksu-dong
Tongbin-dong 1-ga
Tongbin-dong 2-ga
Tongbin-dong
Tuho-dong
Tŭngnyang-dong
Sang-won-dong
Shinhŭng-dong
Yangdŏk-dong
Yŏnam-dong
Yŏch’ŏn-dong
Yonghŭng 1-dong
Yonghŭng 2-dong
Yonghŭng-dong
Uhyŏn-dong
Changsŏng-dong
Chukto 1-dong
Chukto 2-dong
Chukto-dong
Chung-ang-dong
Ch’angp’o-dong
Haksan-dong
Hakcham-dong
Hanggu-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

환호동
Hwanho-dong
Hwanho-dong

흥해읍
Heunghae-eup
Hŭnghae-ŭp

기계면
Gigye-myeon
Kigye-myŏn

기북면
Gibuk-myeon
Kibuk-myŏn

송라면
Songna-myeon
Songna-myŏn

신광면
Singwang-myeon
Shin-gwang-myŏn

죽장면
Jukjang-myeon
Chukchang-myŏn

청하면
Cheongha-myeon
Ch’ŏngha-myŏn
고령군
고령읍
Goryeong-eup
Koryŏng-ŭp

개진면
Gaejin-myeon
Kaejin-myŏn

다산면
Dasan-myeon
Tasan-myŏn

덕곡면
Deokgok-myeon
Tŏkkok-myŏn

쌍림면
Ssangnim-myeon
Ssangnim-myŏn

성산면
Seongsan-myeon
Sŏngsan-myŏn

우곡면
Ugok-myeon
Ugok-myŏn

운수면
Unsu-myeon
Unsu-myŏn
군위군
군위읍
Gunwi-eup
Kunwi-ŭp

고로면
Goro-myeon
Koro-myŏn

부계면
Bugye-myeon
Pugye-myŏn

산성면
Sanseong-myeon
Sansŏng-myŏn

소보면
Sobo-myeon
Sobo-myŏn

우보면
Ubo-myeon
Ubo-myŏn

의흥면
Uiheung-myeon
Ŭihŭng-myŏn

효령면
Hyoryeong-myeon
Hyoryŏng-myŏn
봉화군
봉화읍
Bonghwa-eup
Ponghwa-ŭp

명호면
Myeongho-myeon
Myŏngho-myŏn

법전면
Beopjeon-myeon
Pŏpchŏn-myŏn

봉성면
Bongseong-myeon
Pongsŏng-myŏn

물야면
Murya-myeon
Murya-myŏn

상운면
Sangun-myeon
Sang-un-myŏn

석포면
Seokpo-myeon
Sŏkp’o-myŏn

소천면
Socheon-myeon
Soch’ŏn-myŏn

재산면
Jaesan-myeon
Chaesan-myŏn

춘양면
Chunyang-myeon
Ch’unyang-myŏn
성주군
성주읍
Seongju-eup
Sŏngju-ŭp


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

가천면
Gacheon-myeon
Kach’ŏn-myŏn

금수면
Geumsu-myeon
Kŭmsu-myŏn

대가면
Daega-myeon
Taega-myŏn

벽진면
Byeokjin-myeon
Pyŏkchin-myŏn

선남면
Seonnam-myeon
Sŏnnam-myŏn

수륜면
Suryun-myeon
Suryun-myŏn

용암면
Yongam-myeon
Yong-am-myŏn

월항면
Wolhang-myeon
Wolhang-myŏn

초전면
Chojeon-myeon
Ch’ojŏn-myŏn
영덕군
영덕읍
Yeongdeok-eup
Yŏngdŏk-ŭp

강구면
Ganggu-myeon
Kanggu-myŏn

남정면
Namjeong-myeon
Namjŏng-myŏn

달산면
Dalsan-myeon
Talsan-myŏn

병곡면
Byeonggok-myeon
Pyŏnggok-myŏn

영해면
Yeonghae-myeo
Yŏnghae-myŏn

지품면
Jipum-myeon
Chip’um-myŏn

창수면
Changsu-myeon
Ch’angsu-myŏn

축산면
Chuksan-myeon
Ch’uksan-myŏn
영양군
영양읍
Yeongyang-eup
Yŏng-yang-ŭp

석보면
Seokbo-myeon
Sŏkpo-myŏn

수비면
Subi-myeon
Subi-myŏn

일월면
Irwol-myeon
Irwol-myŏn

입암면
Ibam-myeon
Ibam-myŏn

청기면
Cheonggi-myeon
Ch’ŏnggi-myŏn
예천군
예천읍
Yecheon-eup
Yech’ŏn-ŭp

감천면
Gamcheon-myeon
Kamch’ŏn-myŏn

개포면
Gaepo-myeon
Kaep’o-myŏn

보문면
Bomun-myeon
Pomun-myŏn

상리면
Sangni-myeon
Sangni-myŏn

용궁면
Yonggung-myeon
Yonggung-myŏn

용문면
Yongmun-myeon
Yongmun-myŏn

유천면
Yucheon-myeon
Yuch’ŏn-myŏn

지보면
Jibo-myeon
Chibo-myŏn

풍양면
Pungyang-myeon
P’ung-yang-myŏn

하리면
Hari-myeon
Hari-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

호명면
Homyeong-myeon
Homyŏng-myŏn
울릉군
울릉읍
Ulleung-eup
Ullŭng-ŭp

북면
Buk-myeon
Puk-myŏn

서면
Seo-myeon
Sŏ-myŏn
울진군
울진읍
Uljin-eup
Ulchin-ŭp

평해읍
Pyeonghae-eup
P’yŏnghae-ŭp

근남면
Geunnam-myeon
Kŭnnam-myŏn

기성면
Giseong-myeon
Kisŏng-myŏn

북면
Buk-myeon
Puk-myŏn

서면
Seo-myeon
Sŏ-myŏn

온정면
Onjeong-myeon
Onjŏng-myŏn

원남면
Wonnam-myeon
Wonnam-myŏn

죽변면
Jukbyeon-myeon
Chukpyŏn-myŏn

후포면
Hupo-myeon
Hup’o-myŏn
의성군
의성읍
Uiseong-eup
Ŭisŏng-ŭp

가음면
Gaeum-myeon
Kaŭm-myŏn

구천면
Gucheon-myeon
Kuch’ŏn-myŏn

금성면
Geumseong-myeon
Kŭmsŏng-myŏn

다인면
Dain-myeon
Tain-myŏn

단밀면
Danmil-myeon
Tanmil-myŏn

단북면
Danbuk-myeon
Tanbuk-myŏn

단촌면
Danchon-myeon
Tanch’on-myŏn

봉양면
Bongyang-myeon
Pong-yang-myŏn

비안면
Bian-myeon
Pian-myŏn

사곡면
Sagok-myeon
Sagok-myŏn

신평면
Sinpyeong-myeon
Shinp’yŏng-myŏn

안계면
Angye-myeon
An-gye-myŏn

안사면
Ansa-myeon
Ansa-myŏn

안평면
Anpyeong-myeon
Anp’yŏng-myŏn

옥산면
Oksan-myeon
Oksan-myŏn

점곡면
Jeomgok-myeon
Chŏmgok-myŏn

춘산면
Chunsan-myeon
Ch’unsan-myŏn
청도군
청도읍
Cheongdo-eup
Ch’ŏngdo-ŭp

화양읍
Hwayang-eup
Hwayang-ŭp

각남면
Gangnam-myeon
Kangnam-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

각북면
Gakbuk-myeon
Kakpuk-myŏn

금천면
Geumcheon-myeon
Kŭmch’ŏn-myŏn

매전면
Maejeon-myeon
Maejŏn-myŏn

운문면
Unmun-myeon
Unmun-myŏn

이서면
Iseo-myeon
Isŏ-myŏn

풍각면
Punggak-myeon
P’unggak-myŏn
청송군
청송읍
Cheongsong-eup
Ch’ŏngsong-ŭp

부남면
Bunam-myeon
Punam-myŏn

부동면
Budong-myeon
Pudong-myŏn

안덕면
Andeok-myeon
Andŏk-myŏn

진보면
Jinbo-myeon
Chinbo-myŏn

파천면
Pacheon-myeon
P’ach’ŏn-myŏn

현동면
Hyeondong-myeon
Hyŏndong-myŏn

현서면
Hyeonseo-myeon
Hyŏnsŏ-myŏn
칠곡군
왜관읍
Waegwan-eup
Waegwan-ŭp

가산면
Gasan-myeon
Kasan-myŏn

기산면
Gisan-myeon
Kisan-myŏn

동명면
Dongmyeong-myeon
Tongmyŏng-myŏn

북삼면
Buksam-myeon
Puksam-myŏn

석적면
Seokjeok-myeon
Sŏkchŏk-myŏn

약목면
Yangmok-myeon
Yangmok-myŏn

지천면
Jicheon-myeon
Chich’ŏn-myŏn


(15)  경상남도

시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전
거제시
능포동
Neungpo-dong
Nŭngp’o-dong

두모동
Dumo-dong
Tumo-dong

마전동
Majeon-dong
Majŏn-dong

아양동
Ayang-dong
Ayang-dong

아주동
Aju-dong
Aju-dong

옥포1동
Okpo 1(il)-dong
Okp’o 1-dong

옥포2동
Okpo 2(i)-dong
Okp’o 2-dong

옥포동
Okpo-dong
Okp’o-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

장승포동
Jangseungpo-dong
Changsŭngp’o-dong

신현읍
Sinhyeon-eup
Shinhyŏn-ŭp

거제면
Geoje-myeon
Kŏje-myŏn

남부면
Nambu-myeon
Nambu-myŏn

동부면
Dongbu-myeon
Tongbu-myŏn

둔덕면
Dundeok-myeon
Tundŏk-myŏn

사등면
Sadeung-myeon
Sadŭng-myŏn

연초면
Yeoncho-myeon
Yŏnch’o-myŏn

일운면
Irun-myeon
Irun-myŏn

장목면
Jangmok-myeon
Changmok-myŏn

하청면
Hacheong-myeon
Hach’ŏng-myŏn
김해시
강동
Gang-dong
Kang-dong

구산동
Gusan-dong
Kusan-dong

내동
Nae-dong
Nae-dong

대성동
Daeseong-dong
Taesŏng-dong

동상동
Dongsang-dong
Tongsang-dong

명법동
Myeongbeop-dong
Myŏngbŏp-dong

봉황동
Bonghwang-dong
Ponghwang-dong

부원동
Buwon-dong
Puwon-dong

불암동
Buram-dong
Puram-dong

삼계동
Samgye-dong
Samgye-dong

삼방동
Sambang-dong
Sambang-dong

삼정동
Samjeong-dong
Samjŏng-dong

서상동
Seosang-dong
Sŏsang-dong

안동
An-dong
An-dong

어방동
Eobang-dong
Ŏbang-dong

이동
I-dong
I-dong

외동
Oe-dong
Oe-dong

전하동
Jeonha-dong
Chŏnha-dong

지내동
Jinae-dong
Chinae-dong

풍류동
Pungnyu-dong
P’ungnyu-dong

화목동
Hwamok-dong
Hwamok-dong

흥동
Heung-dong
Hŭng-dong

진영읍
Jinyeong-eup
Chinyŏng-ŭp

대동면
Daedong-myeon
Taedong-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

상동면
Sangdong-myeon
Sangdong-myŏn

생림면
Saengnim-myeon
Saengnim-myŏn

장유면
Jangyu-myeon
Chang-yu-myŏn

주촌면
Juchon-myeon
Chuch’on-myŏn

진례면
Jillye-myeon
Chillye-myŏn

한림면
Hallim-myeon
Hallim-myŏn
마산시
합포구
Happo-gu
Happ’o-gu

가포동
Gapo-dong
Kap’o-dong

교방동
Gyobang-dong
Kyobang-dong

교원동
Gyowon-dong
Kyowon-dong

남성동
Namseong-dong
Namsŏng-dong

대내동
Daenae-dong
Taenae-dong

대성동1가
Daeseong-dong 1(il)-ga
Taesŏng-dong 1-ga

대성동2가
Daeseong-dong 2(i)-ga
Taesŏng-dong 2-ga

대성동
Daeseong-dong
Taesŏng-dong

대외동
Daeoe-dong
Taeoe-dong

대창동
Daechang-dong
Taech’ang-dong

덕동
Deok-dong
Tŏk-dong

동성동
Dongseong-dong
Tongsŏng-dong

두월동1가
Duwol-dong 1(il)-ga
Tuwol-dong 1-ga

두월동2가
Duwol-dong 2(i)-ga
Tuwol-dong 2-ga

두월동3가
Duwol-dong 3(sam)-ga
Tuwol-dong 3-ga

두월동
Duwol-dong
Tuwol-dong

문화동
Munhwa-dong
Munhwa-dong

반월동
Banwol-dong
Panwol-dong

부림동
Burim-dong
Purim-dong

산호1동
Sanho 1(il)-dong
Sanho 1-dong

산호2동
Sanho 2(i)-dong
Sanho 2-dong

산호동
Sanho-dong
Sanho-dong

상남1동
Sangnam 1(il)-dong
Sangnam 1-dong

상남2동
Sangnam 2(i)-dong
Sangnam 2-dong

상남동
Sangnam-dong
Sangnam-dong

서성동
Seoseong-dong
Sŏsŏng-dong

성호동
Seongho-dong
Sŏngho-dong

수성동
Suseong-dong
Susŏng-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

신월동
Sinwol-dong
Shinwol-dong

신창동
Sinchang-dong
Shinch’ang-dong

신포동1가
Sinpo-dong 1(il)-ga
Shinp’o-dong 1-ga

신포동2가
Sinpo-dong 2(i)-ga
Shinp’o-dong 2-ga

신포동
Sinpo-dong
Shinp’o-dong

신흥동
Sinheung-dong
Shinhŭng-dong

예곡동
Yegok-dong
Yegok-dong

오동동
Odong-dong
Odong-dong

완월동
Wanwol-dong
Wanwol-dong

우산동
Usan-dong
Usan-dong

유록동
Yurok-dong
Yurok-dong

월남동1가
Wollam-dong 1(il)-ga
Wollam-dong 1-ga

월남동2가
Wollam-dong 2(i)-ga
Wollam-dong 2-ga

월남동3가
Wollam-dong 3(sam)-ga
Wollam-dong 3-ga

월남동4가
Wollam-dong 4(sa)-ga
Wollam-dong 4-ga

월남동5가
Wollam-dong 5(o)-ga
Wollam-dong 5-ga

월남동
Wollam-dong
Wollam-dong

월영1동
Woryeong 1(il)-dong
Woryŏng 1-dong

월영2동
Woryeong 2(i)-dong
Woryŏng 2-dong

월영동
Woryeong-dong
Woryŏng-dong

월포동
Wolpo-dong
Wolp’o-dong

자산동
Jasan-dong
Chasan-dong

장군동1가
Janggun-dong 1(il)-ga
Changgun-dong 1-ga

장군동2가
Janggun-dong 2(i)-ga
Changgun-dong 2-ga

장군동3가
Janggun-dong 3(sam)-ga
Changgun-dong 3-ga

장군동4가
Janggun-dong 4(sa)-ga
Changgun-dong 4-ga

장군동5가
Janggun-dong 5(o)-ga
Changgun-dong 5-ga

장군동
Janggun-dong
Changgun-dong

중성동
Jungseong-dong
Chungsŏng-dong

중앙동1가
Jungang-dong 1(il)-ga
Chung-ang-dong 1-ga

중앙동2가
Jungang-dong 2(i)-ga
Chung-ang-dong 2-ga

중앙동3가
Jungang-dong 3(sam)-ga
Chung-ang-dong 3-ga

중앙동
Jungang-dong
Chung-ang-dong

창동
Chang-dong
Ch’ang-dong

창포동1가
Changpo-dong 1(il)-ga
Ch’angp’o-dong 1-ga


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

창포동2가
창포동3가
창포동
청계동
추산동
평화동
해운동
현동
홍문동
화영동
구산면
진동면
진북면
진전면
회원구
구암1동
구암2동
구암동
두척동
봉암동
석전1동
석전2동
석전동
양덕1동
양덕2동
양덕동
합성1동
합성2동
합성동
회성동
회원1동
회원2동
회원동
내서읍
Changpo-dong 2(i)-ga
Changpo-dong 3(sam)-ga
Changpo-dong
Cheonggye-dong
Chusan-dong
Pyeonghwa-dong
Haeun-dong
Hyeon-dong
Hongmun-dong
Hwayeong-dong
Gusan-myeon
Jindong-myeon
Jinbuk-myeon
Jinjeon-myeon
Hoewon-gu
Guam 1(il)-dong
Guam 2(i)-dong
Guam-dong
Ducheok-dong
Bongam-dong
Seokjeon 1(il)-dong
Seokjeon 2(i)-dong
Seokjeon-dong
Yangdeok 1(il)-dong
Yangdeok 2(i)-dong
Yangdeok-dong
Hapseong 1(il)-dong
Hapseong 2(i)-dong
Hapseong-dong
Hoeseong-dong
Hoewon 1(il)-dong
Hoewon 2(i)-dong
Hoewon-dong
Naeseo-eup
Ch’angp’o-dong 2-ga
Ch’angp’o-dong 3-ga
Ch’angp’o-dong
Ch’ŏnggye-dong
Ch’usan-dong
P’yŏnghwa-dong
Hae-un-dong
Hyŏn-dong
Hongmun-dong
Hwayŏng-dong
Kusan-myŏn
Chindong-myŏn
Chinbuk-myŏn
Chinjŏn-myŏn
Hoewon-gu
Kuam 1-dong
Kuam 2-dong
Kuam-dong
Tuch’ŏk-dong
Pong-am-dong
Sŏkchŏn 1-dong
Sŏkchŏn 2-dong
Sŏkchŏn-dong
Yangdŏk 1-dong
Yangdŏk 2-dong
Yangdŏk-dong
Hapsŏng 1-dong
Hapsŏng 2-dong
Hapsŏng-dong
Hoesŏng-dong
Hoewon 1-dong
Hoewon 2-dong
Hoewon-dong
Naesŏ-ŭp
밀양시
가곡동
Gagok-dong
Kagok-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

교동
남포동
내이동
내일동
삼문동
용평동
활성동
삼랑진읍
하남읍
단장면
무안면
부북면
산내면
산외면
상남면
상동면
청도면
초동면
Gyo-dong
Nampo-dong
Naei-dong
Naeil-dong
Sammun-dong
Yongpyeong-dong
Hwalseong-dong
Samnangjin-eup
Hanam-eup
Danjang-myeon
Muan-myeon
Bubuk-myeon
Sannae-myeon
Sanoe-myeon
Sangnam-myeon
Sangdong-myeon
Cheongdo-myeon
Chodong-myeon
Kyo-dong
Namp’o-dong
Naei-dong
Naeil-dong
Sammun-dong
Yongp’yŏng-dong
Hwalsŏng-dong
Samnangjin-ŭp
Hanam-ŭp
Tanjang-myŏn
Muan-myŏn
Pubuk-myŏn
Sannae-myŏn
Sanoe-myŏn
Sangnam-myŏn
Sangdong-myŏn
Ch’ŏngdo-myŏn
Ch’odong-myŏn
사천시

 

 

 

 

 

 

 


궁지동
노룡동
늑도동
대방동
대포동
동금동
동동
동림동
마도동
백천동
벌리동
봉남동
사등동
서금동
서동
선구동
송포동
Gungji-dong
Noryong-dong
Neukdo-dong
Daebang-dong
Daepo-dong
Donggeum-dong
Dong-dong
Dongnim-dong
Mado-dong
Baekcheon-dong
Beolli-dong
Bongnam-dong
Sadeung-dong
Seogeum-dong
Seo-dong
Seongu-dong
Songpo-dong
Kungji-dong
Noryong-dong
Nŭkto-dong
Taebang-dong
Taep’o-dong
Tonggŭm-dong
Tong-dong
Tongnim-dong
Mado-dong
Paekch’ŏn-dong
Pŏlli-dong
Pongnam-dong
Sadŭng-dong
Sŏgŭm-dong
Sŏ-dong
Sŏn-gu-dong
Songp’o-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

신벽동
Sinbyeok-dong
Shinbyŏk-dong

신수동
Sinsu-dong
Shinsu-dong

실안동
Siran-dong
Shiran-dong

와룡동
Waryong-dong
Waryong-dong

용강동
Yonggang-dong
Yonggang-dong

이금동
Igeum-dong
Igŭm-dong

이홀동
Ihol-dong
Ihol-dong

좌룡동
Jwaryong-dong
Chwaryong-dong

죽림동
Jungnim-dong
Chungnim-dong

향촌동
Hyangchon-dong
Hyangch’on-dong

사천읍
Sacheon-eup
Sach’ŏn-ŭp

곤명면
Gonmyeong-myeon
Konmyŏng-myŏn

곤양면
Gonyang-myeon
Konyang-myŏn

사남면
Sanam-myeon
Sanam-myŏn

서포면
Seopo-myeon
Sŏp’o-myŏn

용현면
Yonghyeon-myeon
Yonghyŏn-myŏn

정동면
Jeongdong-myeon
Chŏngdong-myŏn

축동면
Chukdong-myeon
Ch’uktong-myŏn
양산시
교동
Gyo-dong
Kyo-dong

남부동
Nambu-dong
Nambu-dong

다방동
Dabang-dong
Tabang-dong

명곡동
Myeonggok-dong
Myŏnggok-dong

북부동
Bukbu-dong
Pukpu-dong

북정동
Bukjeong-dong
Pukchŏng-dong

산막동
Sanmak-dong
Sanmak-dong

신기동
Singi-dong
Shin-gi-dong

어곡동
Eogok-dong
Ŏgok-dong

유산동
Yusan-dong
Yusan-dong

중부동
Jungbu-dong
Chungbu-dong

호계동
Hogye-dong
Hogye-dong

물금읍
Mulgeum-eup
Mulgŭm-ŭp

웅상읍
Ungsang-eup
Ungsang-ŭp

동면
Dong-myeon
Tong-myŏn

상북면
Sangbuk-myeon
Sangbuk-myŏn

원동면
Wondong-myeon
Wondong-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

하북면
Habuk-myeon
Habuk-myŏn
진주시
가좌동
Gajwa-dong
Kajwa-dong

강남동
Gangnam-dong
Kangnam-dong

계동
Gye-dong
Kye-dong

귀곡동
Gwigok-dong
Kwigok-dong

남성동
Namseong-dong
Namsŏng-dong

대안동
Daean-dong
Taean-dong

동성동
Dongseong-dong
Tongsŏng-dong

망경남동
Manggyeongnam-dong
Manggyŏngnam-dong

망경북동
Manggyeongbuk-dong
Manggyŏngbuk-dong

망경동
Manggyeong-dong
Manggyŏng-dong

본성동
Bonseong-dong
Ponsŏng-dong

봉곡동
Bonggok-dong
Ponggok-dong

봉래동
Bongnae-dong
Pongnae-dong

상대1동
Sangdae 1(il)-dong
Sangdae 1-dong

상대2동
Sangdae 2(i)-dong
Sangdae 2-dong

상대동
Sangdae-dong
Sangdae-dong

상봉동동
Sangbongdong-dong
Sangbongdong-dong

상봉서동
Sangbongseo-dong
Sangbongsŏ-dong

상봉동
Sangbong-dong
Sangbong-dong

상평동
Sangpyeong-dong
Sangp’yŏng-dong

수정동
Sujeong-dong
Sujŏng-dong

신안동
Sinan-dong
Shinan-dong

옥봉남동
Okbongnam-dong
Okpongnam-dong

옥봉북동
Okbongbuk-dong
Okpongbuk-dong

옥봉동
Okbong-dong
Okpong-dong

유곡동
Yugok-dong
Yugok-dong

이현동
Ihyeon-dong
Ihyŏn-dong

인사동
Insa-dong
Insa-dong

장대동
Jangdae-dong
Changdae-dong

장재동
Jangjae-dong
Changjae-dong

주약동
Juyak-dong
Chuyak-dong

중안동
Jungan-dong
Chung-an-dong

초전동
Chojeon-dong
Ch’ojŏn-dong

칠암동
Chiram-dong
Ch’iram-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

판문동
Panmun-dong
P’anmun-dong

평거동
Pyeonggeo-dong
P’yŏnggŏ-dong

평안동
Pyeongan-dong
P’yŏng-an-dong

하대1동
Hadae 1(il)-dong
Hadae 1-dong

하대2동
Hadae 2(i)-dong
Hadae 2-dong

하대동
Hadae-dong
Hadae-dong

하촌동
Hachon-dong
Hach’on-dong

호탄동
Hotan-dong
Hot’an-dong

문산읍
Munsan-eup
Munsan-ŭp

금곡면
Geumgok-myeon
Kŭmgok-myŏn

금산면
Geumsan-myeon
Kŭmsan-myŏn

나동면
Nadong-myeon
Nadong-myŏn

대곡면
Daegok-myeon
Taegok-myŏn

대평면
Daepyeong-myeon
Taep’yŏng-myŏn

명석면
Myeongseok-myeon
Myŏngsŏk-myŏn

미천면
Micheon-myeon
Mich’ŏn-myŏn

사봉면
Sabong-myeon
Sabong-myŏn

수곡면
Sugok-myeon
Sugok-myŏn

이반성면
Ibanseong-myeon
Ibansŏng-myŏn

일반성면
Ilbanseong-myeon
Ilbansŏng-myŏn

정촌면
Jeongchon-myeon
Chŏngch’on-myŏn

지수면
Jisu-myeon
Chisu-myŏn

진성면
Jinseong-myeon
Chinsŏng-myŏn

집현면
Jiphyeon-myeon
Chip’yŏn-myŏn
진해시
가주동
Gaju-dong
Kaju-dong

경화동
Gyeonghwa-dong
Kyŏnghwa-dong

광화동
Gwanghwa-dong
Kwanghwa-dong

근화동
Geunhwa-dong
Kŭnhwa-dong

남문동
Nammun-dong
Nammun-dong

남빈동
Nambin-dong
Nambin-dong

남양동
Namyang-dong
Namyang-dong

대영동
Daeyeong-dong
Taeyŏng-dong

대장동
Daejang-dong
Taejang-dong

대죽동
Daejuk-dong
Taejuk-dong

대천동
Daecheon-dong
Taech’ŏn-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

대흥동
Daeheung-dong
Taehŭng-dong

덕산동
Deoksan-dong
Tŏksan-dong

도만동
Doman-dong
Toman-dong

도천동
Docheon-dong
Toch’ŏn-dong

동상동
Dongsang-dong
Tongsang-dong

두동
Du-dong
Tu-dong

마천동
Macheon-dong
Mach’ŏn-dong

명동
Myeong-dong
Myŏng-dong

무송동
Musong-dong
Musong-dong

부흥동
Buheung-dong
Puhŭng-dong

북부동
Bukbu-dong
Pukpu-dong

비봉동
Bibong-dong
Pibong-dong

서중동
Seojung-dong
Sŏjung-dong

석동
Seok-dong
Sŏk-dong

성내동
Seongnae-dong
Sŏngnae-dong

소사동
Sosa-dong
Sosa-dong

속천동
Sokcheon-dong
Sokch’ŏn-dong

송죽동
Songjuk-dong
Songjuk-dong

송학동
Songhak-dong
Songhak-dong

수도동
Sudo-dong
Sudo-dong

수송동
Susong-dong
Susong-dong

숭인동
Sungin-dong
Sung-in-dong

신흥동
Sinheung-dong
Shinhŭng-dong

안곡동
Angok-dong
An-gok-dong

안골동
Angol-dong
An-gol-dong

앵곡동
Aenggok-dong
Aenggok-dong

여좌동
Yeojwa-dong
Yŏjwa-dong

연도동
Yeondo-dong
Yŏndo-dong

용원동
Yongwon-dong
Yong-won-dong

원포동
Wonpo-dong
Wonp’o-dong

이동
I-dong
I-dong

익선동
Ikseon-dong
Iksŏn-dong

인사동
Insa-dong
Insa-dong

인의동
Inui-dong
Inŭi-dong

자은동
Jaeun-dong
Chaŭn-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

장천동
Jangcheon-dong
Changch’ŏn-dong

제덕동
Jedeok-dong
Chedŏk-dong

제황산동
Jehwangsan-dong
Chehwangsan-dong

죽곡동
Jukgok-dong
Chukkok-dong

중앙동
Jungang-dong
Chung-ang-dong

중평동
Jungpyeong-dong
Chungp’yŏng-dong

창선동
Changseon-dong
Ch’angsŏn-dong

청안동
Cheongan-dong
Ch’ŏng-an-dong

충무동
Chungmu-dong
Ch’ungmu-dong

충의동
Chungui-dong
Ch’ung-ŭi-dong

태백동
Taebaek-dong
T’aebaek-dong

태평동
Taepyeong-dong
T’aep’yŏng-dong

통신동
Tongsin-dong
T’ongshin-dong

평안동
Pyeongan-dong
P’yŏng-an-dong

풍호동
Pungho-dong
P’ungho-dong

행암동
Haengam-dong
Haeng-am-dong

현동
Hyeon-dong
Hyŏn-dong

화천동
Hwacheon-dong
Hwach’ŏn-dong

회현동
Hoehyeon-dong
Hoehyŏn-dong
창원시
가음동
Gaeum-dong
Kaŭm-dong

가음정동
Gaeumjeong-dong
Kaŭmjŏng-dong

귀곡동
Gwigok-dong
Kwigok-dong

귀산동
Gwisan-dong
Kwisan-dong

귀현동
Gwihyeon-dong
Kwihyŏn-dong

남산동
Namsan-dong
Namsan-dong

남양동
Namyang-dong
Namyang-dong

남지동
Namji-dong
Namji-dong

내동
Nae-dong
Nae-dong

내리동
Naeri-dong
Naeri-dong

대방동
Daebang-dong
Taebang-dong

대원동
Daewon-dong
Taewon-dong

덕정동
Deokjeong-dong
Tŏkchŏng-dong

도계동
Dogye-dong
Togye-dong

동정동
Dongjeong-dong
Tongjŏng-dong

두대동
Dudae-dong
Tudae-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

명곡동
Myeonggok-dong
Myŏnggok-dong

명서동
Myeongseo-dong
Myŏngsŏ-dong

반계동
Bangye-dong
Pangye-dong

반림동
Ballim-dong
Pallim-dong

반송동
Bansong-dong
Pansong-dong

반지동
Banji-dong
Panji-dong

봉곡동
Bonggok-dong
Ponggok-dong

봉림동
Bongnim-dong
Pongnim-dong

북동
Buk-dong
Puk-dong

불모산동
Bulmosan-dong
Pulmosan-dong

사림동
Sarim-dong
Sarim-dong

사파동
Sapa-dong
Sap’a-dong

사파정동
Sapajeong-dong
Sap’ajŏng-dong

사화동
Sahwa-dong
Sahwa-dong

삼동동
Samdong-dong
Samdong-dong

삼정자동
Samjeongja-dong
Samjŏngja-dong

상남동
Sangnam-dong
Sangnam-dong

상복동
Sangbok-dong
Sangbok-dong

서곡동
Seogok-dong
Sŏgok-dong

서상동
Seosang-dong
Sŏsang-dong

성산동
Seongsan-dong
Sŏngsan-dong

성주동
Seongju-dong
Sŏngju-dong

소계동
Sogye-dong
Sogye-dong

소답동
Sodap-dong
Sodap-dong

신월동
Sinwol-dong
Shinwol-dong

신촌동
Sinchon-dong
Shinch’on-dong

안민동
Anmin-dong
Anmin-dong

양곡동
Yanggok-dong
Yanggok-dong

연덕동
Yeondeok-dong
Yŏndŏk-dong

완암동
Wanam-dong
Wanam-dong

외동
Oe-dong
Oe-dong

용동
Yong-dong
Yong-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

용지동
Yongji-dong
Yongji-dong

용호동
Yongho-dong
Yongho-dong

웅남동
Ungnam-dong
Ungnam-dong

월림동
Wollim-dong
Wollim-dong

적현동
Jeokhyeon-dong
Chŏk’yŏn-dong

중동
Jung-dong
Chung-dong

중앙동
Jungang-dong
Chung-ang-dong

지귀동
Jigwi-dong
Chigwi-dong

차룡동
Charyong-dong
Ch’aryong-dong

창곡동
Changgok-dong
Ch’anggok-dong

천선동
Cheonseon-dong
Ch’ŏnsŏn-dong

토월동
Towol-dong
T’owol-dong

퇴촌동
Toechon-dong
T’oech’on-dong

팔용동
Paryong-dong
P’aryong-dong

동읍
Dong-eup
Tong-ŭp

대산면
Daesan-myeon
Taesan-myŏn

북면
Buk-myeon
Puk-myŏn
통영시
당동
Dang-dong
Tang-dong

도남1동
Donam 1(il)-dong
Tonam 1-dong

도남2동
Donam 2(i)-dong
Tonam 2-dong

도남동
Donam-dong
Tonam-dong

도천동
Docheon-dong
Toch’ŏn-dong

동호동
Dongho-dong
Tongho-dong

명정동
Myeongjeong-dong
Myŏngjŏng-dong

무전동
Mujeon-dong
Mujŏn-dong

문화동
Munhwa-dong
Munhwa-dong

미수1동
Misu 1(il)-dong
Misu 1-dong

미수2동
Misu 2(i)-dong
Misu 2-dong

미수동
Misu-dong
Misu-dong

봉평동
Bongpyeong-dong
Pongp’yŏng-dong

북신동
Buksin-dong
Pukshin-dong

서호동
Seoho-dong
Sŏho-dong

인평동
Inpyeong-dong
Inp’yŏng-dong

정량동
Jeongnyang-dong
Chŏngnyang-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

중앙동
Jungang-dong
Chung-ang-dong

태평동
Taepyeong-dong
T’aep’yŏng-dong

평림1동
Pyeongnim 1(il)-dong
P’yŏngnim 1-dong

평림2동
Pyeongnim 2(i)-dong
P’yŏngnim 2-dong

평림동
Pyeongnim-dong
P’yŏngnim-dong

항남동
Hangnam-dong
Hangnam-dong

산양읍
Sanyang-eup
Sanyang-ŭp

광도면
Gwangdo-myeon
Kwangdo-myŏn

도산면
Dosan-myeon
Tosan-myŏn

사량면
Saryang-myeon
Saryang-myŏn

욕지면
Yokji-myeon
Yokchi-myŏn

용남면
Yongnam-myeon
Yongnam-myŏn

한산면
Hansan-myeon
Hansan-myŏn
거창군
거창읍
Geochang-eup
Kŏch’ang-ŭp

가북면
Gabuk-myeon
Kabuk-myŏn

가조면
Gajo-myeon
Kajo-myŏn

고제면
Goje-myeon
Koje-myŏn

남상면
Namsang-myeon
Namsang-myŏn

남하면
Namha-myeon
Namha-myŏn

마리면
Mari-myeon
Mari-myŏn

북상면
Buksang-myeon
Puksang-myŏn

신원면
Sinwon-myeon
Shinwon-myŏn

웅양면
Ungyang-myeon
Ung-yang-myŏn

위천면
Wicheon-myeon
Wich’ŏn-myŏn

주상면
Jusang-myeon
Chusang-myŏn
고성군
고성읍
Goseong-eup
Kosŏng-ŭp

개천면
Gaecheon-myeon
Kaech’ŏn-myŏn

거류면
Georyu-myeon
Kŏryu-myŏn

구만면
Guman-myeon
Kuman-myŏn

대가면
Daega-myeon
Taega-myŏn

동해면
Donghae-myeon
Tonghae-myŏn

마암면
Maam-myeon
Maam-myŏn

삼산면
Samsan-myeon
Samsan-myŏn

상리면
Sangni-myeon
Sangni-myŏn

영오면
Yeongo-myeon
Yŏng-o-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

영현면
Yeonghyeon-myeon
Yŏnghyŏn-myŏn

하이면
Hai-myeon
Hai-myŏn

하일면
Hail-myeon
Hail-myŏn

회화면
Hoehwa-myeon
Hoehwa-myŏn
남해군
남해읍
Namhae-eup
Namhae-ŭp

고현면
Gohyeon-myeon
Kohyŏn-myŏn

남면
Nam-myeon
Nam-myŏn

미조면
Mijo-myeon
Mijo-myŏn

삼동면
Samdong-myeon
Samdong-myŏn

상주면
Sangju-myeon
Sangju-myŏn

서면
Seo-myeon
Sŏ-myŏn

설천면
Seolcheon-myeon
Sŏlch’ŏn-myŏn

이동면
Idong-myeon
Idong-myŏn

창선면
Changseon-myeon
Ch’angsŏn-myŏn
산청군
산청읍
Sancheong-eup
Sanch’ŏng-ŭp

금서면
Geumseo-myeon
Kŭmsŏ-myŏn

단성면
Danseong-myeon
Tansŏng-myŏn

삼장면
Samjang-myeon
Samjang-myŏn

생비량면
Saengbiryang-myeon
Saengbiryang-myŏn

생초면
Saengcho-myeon
Saengch’o-myŏn

시천면
Sicheon-myeon
Shich’ŏn-myŏn

신등면
Sindeung-myeon
Shindŭng-myŏn

신안면
Sinan-myeon
Shinan-myŏn

오부면
Obu-myeon
Obu-myŏn

차황면
Chahwang-myeon
Ch’ahwang-myŏn
의령군
의령읍
Uiryeong-eup
Ŭiryŏng-ŭp

가례면
Garye-myeon
Karye-myŏn

궁류면
Gungnyu-myeon
Kungnyu-myŏn

낙서면
Nakseo-myeon
Naksŏ-myŏn

대의면
Daeui-myeon
Taeŭi-myŏn

봉수면
Bongsu-myeon
Pongsu-myŏn

부림면
Burim-myeon
Purim-myŏn

용덕면
Yongdeok-myeon
Yongdŏk-myŏn

유곡면
Yugok-myeon
Yugok-myŏn

정곡면
Jeonggok-myeon
Chŏnggok-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

지정면
Jijeong-myeon
Chijŏng-myŏn

칠곡면
Chilgok-myeon
Ch’ilgok-myŏn

화정면
Hwajeong-myeon
Hwajŏng-myŏn
창녕군
남지읍
Namji-eup
Namji-ŭp

창녕읍
Changnyeong-eup
Ch’angnyŏng-ŭp

계성면
Gyeseong-myeon
Kyesŏng-myŏn

고암면
Goam-myeon
Koam-myŏn

길곡면
Gilgok-myeon
Kilgok-myŏn

대지면
Daeji-myeon
Taeji-myŏn

대합면
Daehap-myeon
Taehap-myŏn

도천면
Docheon-myeon
Toch’ŏn-myŏn

부곡면
Bugok-myeon
Pugok-myŏn

성산면
Seongsan-myeon
Sŏngsan-myŏn

영산면
Yeongsan-myeon
Yŏngsan-myŏn

유어면
Yueo-myeon
Yuŏ-myŏn

이방면
Ibang-myeon
Ibang-myŏn

장마면
Jangma-myeon
Changma-myŏn
하동군
하동읍
Hadong-eup
Hadong-ŭp

고전면
Gojeon-myeon
Kojŏn-myŏn

금남면
Geumnam-myeon
Kŭmnam-myŏn

금성면
Geumseong-myeon
Kŭmsŏng-myŏn

북천면
Bukcheon-myeon
Pukch’ŏn-myŏn

악양면
Agyang-myeon
Agyang-myŏn

양보면
Yangbo-myeon
Yangbo-myŏn

옥종면
Okjong-myeon
Okchong-myŏn

적량면
Jeongnyang-myeon
Chŏngnyang-myŏn

진교면
Jingyo-myeon
Chin-gyo-myŏn

청암면
Cheongam-myeon
Ch’ŏng-am-myŏn

화개면
Hwagae-myeon
Hwagae-myŏn

횡천면
Hoengcheon-myeon
Hoengch’ŏn-myŏn
함안군
가야읍
Gaya-eup
Kaya-ŭp

군북면
Gunbuk-myeon
Kunbuk-myŏn

대산면
Daesan-myeon
Taesan-myŏn

법수면
Beopsu-myeon
Pŏpsu-myŏn

산인면
Sanin-myeon
Sanin-myŏn


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

여항면
Yeohang-myeon
Yŏhang-myŏn

칠북면
Chilbuk-myeon
Ch’ilbuk-myŏn

칠서면
Chilseo-myeon
Ch’ilsŏ-myŏn

칠원면
Chirwon-myeon
Ch’irwon-myŏn

함안면
Haman-myeon
Haman-myŏn
함양군
함양읍
Hamyang-eup
Hamyang-ŭp

마천면
Macheon-myeon
Mach’ŏn-myŏn

백전면
Baekjeon-myeon
Paekchŏn-myŏn

병곡면
Byeonggok-myeon
Pyŏnggok-myŏn

서상면
Seosang-myeon
Sŏsang-myŏn

서하면
Seoha-myeon
Sŏha-myŏn

수동면
Sudong-myeon
Sudong-myŏn

안의면
Anui-myeon
Anŭi-myŏn

유림면
Yurim-myeon
Yurim-myŏn

지곡면
Jigok-myeon
Chigok-myŏn

휴천면
Hyucheon-myeon
Hyuch’ŏn-myŏn
합천군
합천읍
Hapcheon-eup
Hapch’ŏn-ŭp

가야면
Gaya-myeon
Kaya-myŏn

가회면
Gahoe-myeon
Kahoe-myŏn

대병면
Daebyeong-myeon
Taebyŏng-myŏn

대양면
Daeyang-myeon
Taeyang-myŏn

덕곡면
Deokgok-myeon
Tŏkkok-myŏn

묘산면
Myosan-myeon
Myosan-myŏn

봉산면
Bongsan-myeon
Pongsan-myŏn

삼가면
Samga-myeon
Samga-myŏn

쌍백면
Ssangbaek-myeon
Ssangbaek-myŏn

쌍책면
Ssangchaek-myeon
Ssangch’aek-myŏn

야로면
Yaro-myeon
Yaro-myŏn

용주면
Yongju-myeon
Yongju-myŏn

율곡면
Yulgok-myeon
Yulgok-myŏn

적중면
Jeokjung-myeon
Chŏkchung-myŏn

청덕면
Cheongdeok-myeon
Ch’ŏngdŏk-myŏn

초계면
Chogye-myeon
Ch’ogye-myŏn

 

 

 

 

(16) 제주도

시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전
서귀포시
강정동
Gangjeong-dong
Kangjŏng-dong

대포동
Daepo-dong
Taep’o-dong

도순동
Dosun-dong
Tosun-dong

동홍동
Donghong-dong
Tonghong-dong

법환동
Beophwan-dong
Pŏp’wan-dong

보목동
Bomok-dong
Pomok-dong

상예동
Sangye-dong
Sang-ye-dong

상효동
Sanghyo-dong
Sanghyo-dong

색달동
Saekdal-dong
Saektal-dong

서귀동
Seogwi-dong
Sŏgwi-dong

서호동
Seoho-dong
Sŏho-dong

서홍동
Seohong-dong
Sŏhong-dong

송산동
Songsan-dong
Songsan-dong

신효동
Sinhyo-dong
Shinhyo-dong

영남동
Yeongnam-dong
Yŏngnam-dong

용흥동
Yongheung-dong
Yonghŭng-dong

월평동
Wolpyeong-dong
Wolp’yŏng-dong

정방동
Jeongbang-dong
Chŏngbang-dong

중문동
Jungmun-dong
Chungmun-dong

중앙동
Jungang-dong
Chung-ang-dong

천지동
Cheonji-dong
Ch’ŏnji-dong

토평동
Topyeong-dong
T’op’yŏng-dong

하예동
Haye-dong
Haye-dong

하원동
Hawon-dong
Hawon-dong

하효동
Hahyo-dong
Hahyo-dong

호근동
Hogeun-dong
Hogŭn-dong

회수동
Hoesu-dong
Hoesu-dong
제주시
건입동
Geonip-dong
Kŏnip-dong

내도동
Naedo-dong
Naedo-dong

노형동
Nohyeong-dong
Nohyŏng-dong

도남동
Donam-dong
Tonam-dong

도두1동
Dodu 1(il)-dong
Todu 1-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

도두2동
Dodu 2(i)-dong
Todu 2-dong

도두동
Dodu-dong
Todu-dong

도련1동
Doryeon 1(il)-dong
Toryŏn 1-dong

도련2동
Doryeon 2(i)-dong
Toryŏn 2-dong

도련동
Doryeon-dong
Toryŏn-dong

도평동
Dopyeong-dong
Top’yŏng-dong

봉개동
Bonggae-dong
Ponggae-dong

삼도1동
Samdo 1(il)-dong
Samdo 1-dong

삼도2동
Samdo 2(i)-dong
Samdo 2-dong

삼도동
Samdo-dong
Samdo-dong

삼양1동
Samyang 1(il)-dong
Samyang 1-dong

삼양2동
Samyang 2(i)-dong
Samyang 2-dong

삼양3동
Samyang 3(sam)-dong
Samyang 3-dong

삼양동
Samyang-dong
Samyang-dong

아라1동
Ara 1(il)-dong
Ara 1-dong

아라2동
Ara 2(i)-dong
Ara 2-dong

아라동
Ara-dong
Ara-dong

연동
Yeon-dong
Yŏn-dong

영평동
Yeongpyeong-dong
Yŏngp’yŏng-dong

오등동
Odeung-dong
Odŭng-dong

오라1동
Ora 1(il)-dong
Ora 1-dong

오라2동
Ora 2(i)-dong
Ora 2-dong

오라3동
Ora 3(sam)-dong
Ora 3-dong

오라동
Ora-dong
Ora-dong

외도1동
Oedo 1(il)-dong
Oedo 1-dong

외도2동
Oedo 2(i)-dong
Oedo 2-dong

외도동
Oedo-dong
Oedo-dong

용강동
Yonggang-dong
Yonggang-dong

용담1동
Yongdam 1(il)-dong
Yongdam 1-dong

용담2동
Yongdam 2(i)-dong
Yongdam 2-dong

용담3동
Yongdam 3(sam)-dong
Yongdam 3-dong

용담동
Yongdam-dong
Yongdam-dong

월평동
Wolpyeong-dong
Wolp’yŏng-dong

이도1동
Ido 1(il)-dong
Ido 1-dong

이도2동
Ido 2(i)-dong
Ido 2-dong


시․군․구
읍․면․동
현        행
종        전

이도동
Ido-dong
Ido-dong

이호1동
Iho 1(il)-dong
Iho 1-dong

이호2동
Iho 2(i)-dong
Iho 2-dong

이호동
Iho-dong
Iho-dong

일도1동
Ildo 1(il)-dong
Ilto 1-dong

일도2동
Ildo 2(i)-dong
Ilto 2-dong

일도동
Ildo-dong
Ilto-dong

해안동
Haean-dong
Haean-dong

화북1동
Hwabuk 1(il)-dong
Hwabuk 1-dong

화북2동
Hwabuk 2(i)-dong
Hwabuk 2-dong

화북동
Hwabuk-dong
Hwabuk-dong

회천동
Hoecheon-dong
Hoech’ŏn-dong
남제주군
남원읍
Namwon-eup
Namwon-ŭp

대정읍
Daejeong-eup
Taejŏng-ŭp

성산읍
Seongsan-eup
Sŏngsan-ŭp

안덕면
Andeok-myeon
Andŏk-myŏn

표선면
Pyoseon-myeon
P’yosŏn-myŏn
북제주군
구좌읍
Gujwa-eup
Kujwa-ŭp

애월읍
Aewol-eup
Aewol-ŭp

조천읍
Jocheon-eup
Choch’ŏn-ŭp

한림읍
Hallim-eup
Hallim-ŭp

우도면
Udo-myeon
Udo-myŏn

추자면
Chuja-myeon
Ch’uja-myŏn

한경면
Hangyeong-myeon
Han-gyŏng-myŏn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 자연 지명

가. 산


시․도
산 이름
현        행
종        전
서울


남산
북한산
인왕산
Namsan
Bukhansan
Inwangsan
Namsan
Puk’ansan
Inwangsan
서울/경기

관악산
도봉산
Gwanaksan
Dobongsan
Kwanaksan
Tobongsan
부산
금정산
Geumjeongsan
Kŭmjŏngsan
대구
팔공산
Palgongsan
P’algongsan
인천
마니산
Manisan
Manisan
경기
가리산
Garisan
Karisan

감악산
Gamaksan
Kamaksan

검단산
Geomdansan
Kŏmdansan

광교산
Gwanggyosan
Kwanggyosan

남한산
Namhansan
Namhansan

명성산
Myeongseongsan
Myŏngsŏngsan

명지산
Myeongjisan
Myŏngjisan

백운산
Baegunsan
Paegunsan

불갑산
Bulgapsan
Pulgapsan

불암산
Buramsan
Puramsan

삼성산
Samseongsan
Samsŏngsan

소요산
Soyosan
Soyosan

수락산
Suraksan
Suraksan

수리산
Surisan
Surisan

용문산
Yongmunsan
Yongmunsan

운길산
Ungilsan
Un-gilsan

운악산
Unaksan
Unaksan

유명산
Yumyeongsan
Yumyŏngsan

중미산
Jungmisan
Chungmisan

천마산
Cheonmasan
Ch’ŏnmasan

청계산
Cheonggyesan
Ch’ŏnggyesan

 

 

 

 

 

 

 

시․도
산 이름
현        행
종        전

축령산
Chungnyeongsan
Ch’ungnyŏngsan
강원
가리왕산
Gariwangsan
Kariwangsan

계방산
Gyebangsan
Kyebangsan

금강산
Geumgangsan
Kŭmgangsan

노추산
Nochusan
Noch’usan

대청봉
Daecheongbong
Taech’ŏngbong

두타산
Dutasan
Tut’asan

매화산
Maehwasan
Maehwasan

삼악산
Samaksan
Samaksan

설악산
Seoraksan
Sŏraksan

오대산
Odaesan
Odaesan

오봉산
Obongsan
Obongsan

점봉산
Jeombongsan
Chŏmbongsan

청옥산
Cheongoksan
Ch’ŏng-oksan

청태산
Cheongtaesan
Ch’ŏngt’aesan

치악산
Chiaksan
Ch’iaksan

태기산
Taegisan
T’aegisan

태백산
Taebaeksan
T’aebaeksan

팔봉산
Palbongsan
P’albongsan
충북
계명산
Gyemyeongsan
Kyemyŏngsan

문장대
Munjangdae
Munjangdae

문수봉
Munsubong
Munsubong

민주지산
Minjujisan
Minjujisan

속리산
Songnisan
Songnisan

월악산
Woraksan
Woraksan

천등산
Cheondeungsan
Ch’ŏndŭngsan
충남
계룡산
Gyeryongsan
Kyeryongsan

광덕산
Gwangdeoksan
Kwangdŏksan

칠갑산
Chilgapsan
Ch’ilgapsan

대둔산
Daedunsan
Taedunsan
전북
내장산
Naejangsan
Naejangsan

덕두산
Deokdusan
Tŏktusan

마이산
Maisan
Maisan

모악산
Moaksan
Moaksan

선운산
Seonunsan
Sŏnunsan


시․도
산 이름
현        행
종        전

성수산
장안산
적상산
덕유산
Seongsusan
Jangansan
Jeoksangsan
Deogyusan
Sŏngsusan
Chang-ansan
Chŏksangsan
Tŏgyusan
전남

 

 

 

 

 


두륜산
모후산
백아산
월출산
유달산
제암산
조계산
지리산
천관산
천왕봉
추월산
팔영산
무등산
Duryunsan
Mohusan
Baegasan
Wolchulsan
Yudalsan
Jeamsan
Jogyesan
Jirisan
Cheongwansan
Cheonwangbong
Chuwolsan
Paryeongsan
Mudeungsan
Turyunsan
Mohusan
Paegasan
Wolch’ulsan
Yudalsan
Cheamsan
Chogyesan
Chirisan
Ch’ŏn-gwansan
Ch’ŏnwangbong
Ch’uwolsan
P’aryŏngsan
Mudŭngsan
경북

 

 

 

 

 


금오산
백암산
보현산
비슬산
성인봉
소백산
수도산
장군봉
주왕산
주흘산
청량산
토함산
통고산
Geumosan
Baegamsan
Bohyeonsan
Biseulsan
Seonginbong
Sobaeksan
Sudosan
Janggunbong
Juwangsan
Juheulsan
Cheongnyangsan
Tohamsan
Tonggosan
Kŭmosan
Paegamsan
Pohyŏnsan
Pisŭlsan
Sŏng-inbong
Sobaeksan
Sudosan
Changgunbong
Chuwangsan
Chuhŭlsan
Ch’ŏngnyangsan
T’ohamsan
T’onggosan
경남

 

 

가야산
가지산
금산
내연산
무척산
연화산
Gayasan
Gajisan
Geumsan
Naeyeonsan
Mucheoksan
Yeonhwasan
Kayasan
Kajisan
Kŭmsan
Naeyŏnsan
Much’ŏksan
Yŏnhwasan


시․도
산 이름
현        행
종        전

영취산
Yeongchwisan
Yŏngch’wisan

천성산
Cheonseongsan
Ch’ŏnsŏngsan

천황산
Cheonhwangsan
Ch’ŏnhwangsan

화왕산
Hwawangsan
Hwawangsan
제주
성산 일출봉
Seongsan Ilchulbong
Sŏngsan Ilch’ulbong

한라산
Hallasan
Hallasan
평북
묘향산
Myohyangsan
Myohyangsan

학성산
Hakseongsan
Haksŏngsan
평남
모란봉
Moranbong
Moranbong

향로봉
Hyangnobong
Hyangnobong
함북
관모봉
Gwanmobong
Kwanmobong

덕만산
Deongmansan
Tŏngmansan

백두산
Baekdusan
Paektusan
함남
개화산
Gaehwasan
Kaehwasan

동백산
Dongbaeksan
Tongbaeksan

두류산
Duryusan
Turyusan

백마산
Baengmasan
Paengmasan

칠보산
Chilbosan
Ch’ilbosan
황해
구월산
Guwolsan
Kuwolsan

멸악산
Myeoraksan
Myŏraksan

송악산
Songaksan
Song-aksan

정방산
Jeongbangsan
Chŏngbangsan


나. 강


시․도
강 이름
현        행
종        전
울산
태화강
Taehwagang
T’aehwagang
경기
남한강
Namhangang
Namhan-gang

북한강
Bukhangang
Puk’an-gang

임진강
Imjingang
Imjin-gang

한강
Hangang
Han-gang

한탄강
Hantangang
Hant’an-gang
강원
남대천
Namdaecheon
Namdaech’ŏn

내린천
Naerincheon
Naerinch’ŏn


시․도
강 이름
현        행
종        전

동강
섬강
소양강
오대천
오십천
Donggang
Seomgang
Soyanggang
Odaecheon
Osipcheon
Tonggang
Sŏmgang
Soyanggang
Odaech’ŏn
Oshipch’ŏn
충남


금강
백마강
삽교천
Geumgang
Baengmagang
Sapgyocheon
Kŭmgang
Paengmagang
Sapkyoch’ŏn
전북

동진강
만경강
Dongjingang
Mangyeonggang
Tongjin-gang
Man-gyŏnggang
전남


보성강
섬진강
영산강
Boseonggang
Seomjingang
Yeongsangang
Posŏnggang
Sŏmjin-gang
Yŏngsan-gang
경북

금호강
형산강
Geumhogang
Hyeongsangang
Kŭmhogang
Hyŏngsan-gang
경북/경남
낙동강
Nakdonggang
Naktonggang
경남

남강
밀양강
Namgang
Miryanggang
Namgang
Miryanggang
평북

구룡강
청천강
Guryonggang
Cheongcheongang
Kuryonggang
Ch’ŏngch’ŏn-gang
평남


대동강
보통강
비류강
Daedonggang
Botonggang
Biryugang
Taedonggang
Pot’onggang
Piryugang
함북


두만강
압록강
어랑천
Dumangang
Amnokgang
Eorangcheon
Tuman-gang
Amnokkang
Ŏrangch’ŏn
함남


금진강
부전강
허천강
Geumjingang
Bujeongang
Heocheongang
Kŭmjin-gang
Pujŏn-gang
Hŏch’ŏn-gang
황해


예성강
재령강

Yeseonggang
Jaeryeonggang

Yesŏnggang
Chaeryŏnggang


다. 섬


바다

현        행
종        전
동해
독도
Dokdo
Tokto

울릉도
Ulleungdo
Ullŭngdo
서해
강화도
Ganghwado
Kanghwado

고금도
Gogeumdo
Kogŭmdo

곶리도
Gonnido
Konnido

관매도
Gwanmaedo
Kwanmaedo

굴업도
Gureopdo
Kurŏpto

대청도
Daecheongdo
Taech’ŏngdo

덕적도
Deokjeokdo
Tŏkchŏkto

백도
Baekdo
Paekto

백령도
Baengnyeongdo
Paengnyŏngdo

비금도
Bigeumdo
Pigŭmdo

선유도
Seonyudo
Sŏnyudo

신시도
Sinsido
Shinshido

안면도
Anmyeondo
Anmyŏndo

암태도
Amtaedo
Amt’aedo

야미도
Yamido
Yamido

연평도
Yeonpyeongdo
Yŏnp’yŏngdo

영종도
Yeongjongdo
Yŏngjongdo

영흥도
Yeongheungdo
Yŏnghŭngdo

용유도
Yongyudo
Yong-yudo

위도
Wido
Wido

임자도
Imjado
Imjado

자월도
Jawoldo
Chawolto

장자도
Jangjado
Changjado

제부도
Jebudo
Chebudo

홍도
Hongdo
Hongdo

흑산도
Heuksando
Hŭksando
남해
거문도
Geomundo
Kŏmundo

거제도
Geojedo
Kŏjedo

곤리도
Gollido
Kollido

마라도
Marado
Marado


바다

현        행
종        전
남해
매물도
Maemuldo
Maemulto

보길도
Bogildo
Pogilto

비진도
Bijindo
Pijindo

소록도
Sorokdo
Sorokto

완도
Wando
Wando

욕지도
Yokjido
Yokchido

우도
Udo
Udo

죽도
Jukdo
Chukto

진도
Jindo
Chindo

한산도
Hansando
Hansando


라. 산  맥


산   맥
현        행
종        전
강남산맥
광주산맥
광교산맥
낭림산맥
노령산맥
두운봉산맥
마식령산맥
마천령산맥
멸악산맥
묘향산맥
백두화산맥
부전령산맥
북대봉산맥
소백산맥
수양산맥
언진산맥
연화산맥
적유산맥
차령산맥
태백산맥
Gangnamsanmaek
Gwangjusanmaek
Gwanggyosanmaek
Nangnimsanmaek
Noryeongsanmaek
Duunbongsanmaek
Masingnyeongsanmaek
Macheollyeongsanmaek
Myeoraksanmaek
Myohyangsanmaek
Baekduhwasanmaek
Bujeollyeongsanmaek
Bukdaebongsanmaek
Sobaeksanmaek
Suyangsanmaek
Eonjinsanmaek
Yeonhwasanmaek
Jeogyusanmaek
Charyeongsanmaek
Taebaeksanmaek
Kangnamsanmaek
Kwangjusanmaek
Kwanggyosanmaek
Nangnimsanmaek
Noryŏngsanmaek
Tuunbongsanmaek
Mashingnyŏngsanmaek
Mach’ŏllyŏngsanmaek
Myŏraksanmaek
Myohyangsanmaek
Paektuhwasanmaek
Pujŏllyŏngsanmaek
Puktaebongsanmaek
Sobaeksanmaek
Suyangsanmaek
Ŏnjinsanmaek
Yŏnhwasanmaek
Chŏgyusanmaek
Ch’aryŏngsanmaek
T’aebaeksanmaek


산   맥
현        행
종        전
팔공산맥
함경산맥
Palgongsanmaek
Hamgyeongsanmaek
P’algongsanmaek
Hamgyŏngsanmaek


마. 고  개


시․도
고개
현        행
종        전
경기
죽미령
Jungmiryeong
Chungmiryŏng
강원
대관령
Daegwallyeong
Taegwallyŏng

미시령
Misiryeong
Mishiryŏng

진부령
Jinburyeong
Chinburyŏng

철령
Cheollyeong
Ch’ŏllyŏng

한계령
Hangyeryeong
Han-gyeryŏng
충북
박달재
Bakdaljae
Paktaljae

봉화치
Bonghwachi
Ponghwach’i

추풍령
Chupungnyeong
Ch’up’ungnyŏng
충북/경북
새재(조령)
Saejae(Joryeong)
Saejae(Choryŏng)

이화령
Ihwaryeong
Ihwaryŏng
충남
어령치
Eoryeongchi
Ŏryŏngch’i

차령
Charyeong
Ch’aryŏng
전북/전남
노령
Noryeong
Noryŏng
전북/경남
육십령
Yuksimnyeong
Yukshimnyŏng

팔량치
Pallyangchi
P’allyangch’i
전남
수리치
Surichi
Surich’i
경북
죽령
Jungnyeong
Chungnyŏng
평남
매자령
Maejaryeong
Maejaryŏng
함북
구절령
Gujeollyeong
Kujŏllyŏng
함북/함남
마천령
Macheollyeong
Mach’ŏllyŏng
함남
마식령
Masingnyeong
Mashingnyŏng

부전령
Bujeollyeong
Pujŏllyŏng

황초령
Hwangchoryeong
Hwangch’oryŏng

바. 계  곡


시․도
계곡
현        행
종        전
경기

수동 계곡
용추 계곡
Sudong valley
Yongchu valley
Sudong valley
Yongch’u valley
강원

 

무릉 계곡
어라연 계곡
정선 소금강
천불동 계곡
Mureung valley
Eorayeon valley
Jeongseon Sogeumgang
Cheonbuldong valley
Murŭng valley
Ŏrayŏn valley
Chŏngsŏn Sogŭmgang
Ch’ŏnbultong valley
충북


물한 계곡
송계 계곡
용하 구곡
Mulhan valley
Songgye valley
Yongha valley
Mulhan valley
Songgye valley
Yongha valley
충남
화장골 계곡
Hwajanggol valley
Hwajangkol valley
전북
뱀사골
Baemsagol
Paemsagol
전남

남창 계곡
피아골
Namchang valley
Piagol
Namch’ang valley
P’iagol
경북

 


반야 계곡
백천 계곡
불영 계곡
빙계 계곡
수도 계곡
Banya valley
Baekcheon valley
Buryeong valley
Binggye valley
Sudo valley
Panya valley
Paekch’ŏn valley
Puryŏng valley
Pinggye valley
Sudo valley
경남
배내골
Baenaegol
Paenaegol


사. 호수, 저수지


시․도
호수, 저수지
현        행
종        전
경기

 

백운 호수
산정 호수
서호
왕송 저수지
Baegun lake
Sanjeong lake
Seoho
Wangsong reservoir
Paegun lake
Sanjŏng lake
Sŏho
Wangsong reservoir
강원


강동호
경포호
구룡연
Gangdongho
Gyeongpoho
Guryongyeon
Kangdongho
Kyŏngp’oho
Kuryong-yŏn


시․도
호수, 저수지
현        행
종        전

삼일포
Samilpo
Samilp’o

소양호
Soyangho
Soyangho

송지호
Songjiho
Songjiho

영랑호
Yeongnangho
Yŏngnangho

청초호
Cheongchoho
Ch’ŏngch’oho

춘천호
Chuncheonho
Ch’unch’ŏnho

파로호
Paroho
P’aroho
충북
백곡지
Baekgokji
Paekkokchi

의림지
Uirimji
Ŭirimji

충주호
Chungjuho
Ch’ungjuho
충남
대청호
Daecheongho
Taech’ŏngho

삽교호
Sapgyoho
Sapkyoho

예당 저수지
Yedang reservoir
Yedang reservoir

탑정 저수지
Tapjeong reservoir
T’apchŏng reservoir
전북
덕진호
Deokjinho
Tŏkchinho

벽골제
Byeokgolje
Pyŏkkolje
전남
나주호
Najuho
Najuho

담양호
Damyangho
Tamyangho

영산호
Yeongsanho
Yŏngsanho

장성호
Jangseongho
Changsŏngho

주암호
Juamho
Chuamho
경북
안동호
Andongho
Andongho
경남
우포
Upo
Up’o

주남 저수지
Junam reservoir
Chunam reservoir
제주
백록담
Baengnokdam
Paengnoktam
평북
수풍호
Supungho
Sup’ungho
함북
삼지연
Samjiyeon
Samjiyŏn

장연호
Jangyeonho
Chang-yŏnho

천지
Cheonji
Ch’ŏnji
함남
범포호
Beompoho
Pŏmp’oho

부전호
Bujeonho
Pujŏnho

장진호
Jangjinho
Changjinho
황해
서흥호
Seoheungho
Sŏhŭngho

 

 

 

 

아. 폭  포


시․도
폭포
현        행
종        전
경기
불일 폭포
Buril falls
Puril falls
강원

 

 

 


구곡 폭포
구룡 폭포
구문소
대승 폭포
등선 폭포
비룡 폭포
삼부연 폭포
옥계 폭포
토왕성 폭포
Gugok falls
Guryong falls
Gumunso
Daeseung falls
Deungseon falls
Biryong falls
Sambuyeon falls
Okgye falls
Towangseong falls
Kugok falls
Kuryong falls
Kumunso
Taesŭng falls
Tŭngsŏn falls
Piryong falls
Sambuyŏn falls
Okkye falls
T’owangsŏng falls
경북

희룡포
희방 폭포
Huiryongpo
Huibang falls
Hiryongp’o
Hibang falls
경남
재인 폭포
Jaein falls
Chaein falls
제주


정방 폭포
천제연 폭포
천지연 폭포
Jeongbang falls
Cheonjeyeon falls
Cheonjiyeon falls
Chŏngbang falls
Ch’ŏnjeyŏn falls
Ch’ŏnjiyŏn falls


자. 동  굴


시․도
동   굴
현        행
종        전
강원
고씨 동굴
Gossi cave
Kossi cave

관음굴
Gwaneumgul
Kwanŭmgul

여량 산호 동굴
Yeoryang sanho cave
Yŏryang sanho cave

용연 동굴
Yongyeon cave
Yong-yŏn cave

천곡 천연 동굴
Cheongok cave
Ch’ŏn-gok cave

화암 동굴
Hwaam cave
Hwaam cave
충북
강절굴
Gangjeolgul
Kangjŏlgul

고수 동굴
Gosu cave
Kosu cave

노동 동굴
Nodong cave
Nodong cave

두루봉 동굴
Durubong cave
Turubong cave

천동 동굴
Cheondong cave
Ch’ŏndong cave


시․도
동   굴
현        행
종        전
경북
성류굴
Seongnyugul
Sŏngnyugul
제주
구린굴
Guringul
Kurin-gul

금녕사굴
Geumnyeongsagul
Kŭmnyŏngsagul

만장굴
Manjanggul
Manjanggul

빌레못 동굴
Billemot cave
Pillemot cave
평북
동룡굴
Dongnyonggul
Tongnyonggul

3. 교통 관련 지명
가. 철도
(1) 경부선

노    선

현        행
종        전
경부본선

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


서울
남영
용산
노량진
대방
신길
영등포
신도림
구로
가리봉
독산
시흥
석수
관악
안양
명학
금정
군포
부곡
성균관대
화서
수원
세류
병점
오산
송탄
서정리
평택
성환
Seoul
Namyeong
Yongsan
Noryangjin
Daebang
Singil
Yeongdeungpo
Sindorim
Guro
Garibong
Doksan
Siheung
Seoksu
Gwanak
Anyang
Myeonghak
Geumjeong
Gunpo
Bugok
SungKyunKwan Univ.
Hwaseo
Suwon
Seryu
Byeongjeom
Osan
Songtan
Seojeong-ri
Pyeongtaek
Seonghwan
Seoul
Namyŏng
Yongsan
Noryangjin
Taebang
Shin-gil
Yŏngdŭngp’o
Shindorim
Kuro
Karibong
Toksan
Shihŭng
Sŏksu
Kwanak
Anyang
Myŏnghak
Kŭmjŏng
Kunp’o
Pugok
SungKyunKwan Univ.
Hwasŏ
Suwon
Seryu
Pyŏngjŏm
Osan
Songt’an
Sŏjŏng-ri
P’yŏngt’aek
Sŏnghwan

 

  

 

 

 

 

노    선

현        행
종        전

직산
두정
천안
소정리
전의
전동
서창
조치원
내판
부강
매포
신탄진
회덕
대전 조차장
대전
세천
옥천
이원
지탄
심천
각계
영동
황간
추풍령
신암
직지사
김천
대신
아포
구미
사곡
약목
왜관
연화
신동
Jiksan
Dujeong
Cheonan
Sojeong-ri
Jeonui
Jeondong
Seochang
Jochiwon
Naepan
Bugang
Maepo
Sintanjin
Hoedeok
Daejeon jochajang
Daejeon
Secheon
Okcheon
Iwon
Jitan
Simcheon
Gakgye
Yeongdong
Hwanggan
Chupungnyeong
Sinam
Jikjisa
Gimcheon
Daesin
Apo
Gumi
Sagok
Yangmok
Waegwan
Yeonhwa
Sindong
Chiksan
Tujŏng
Ch’ŏnan
Sojŏng-ri
Chŏnŭi
Chŏndong
Sŏch’ang
Choch’iwon
Naep’an
Pugang
Maep’o
Shint’anjin
Hoedŏk
Taejŏn choch’ajang
Taejŏn
Sech’ŏn
Okch’ŏn
Iwon
Chit’an
Shimch’ŏn
Kakkye
Yŏngdong
Hwanggan
Ch’up’ungnyŏng
Shinam
Chikchisa
Kimch’ŏn
Taeshin
Ap’o
Kumi
Sagok
Yangmok
Waegwan
Yŏnhwa
Shindong


노    선

현        행
종        전

 

 

 

 

 

 

 

 

 

지천
대구
동대구
고모
경산
삼성
남성현
청도
신거
상동
밀양
미전
삼랑진
원동
물금
화명
구포
사상
부산진
부산
Jicheon
Daegu
Dongdaegu
Gomo
Gyeongsan
Samseong
Namseonghyeon
Cheongdo
Singeo
Sangdong
Miryang
Mijeon
Samnangjin
Wondong
Mulgeum
Hwamyeong
Gupo
Sasang
Busanjin
Busan
Chich’ŏn
Taegu
Tongdaegu
Komo
Kyŏngsan
Samsŏng
Namsŏnghyŏn
Ch’ŏngdo
Shin-gŏ
Sangdong
Miryang
Mijŏn
Samnangjin
Wondong
Mulgŭm
Hwamyŏng
Kup’o
Sasang
Pusanjin
Pusan
경인선

 

 

 

 

 

 

 

구로
구일
개봉
오류동
온수
역곡
소사
부천
중동
송내
부개
부평
백운
동암
간석
주안
Guro
Guil
Gaebong
Oryu-dong
Onsu
Yeokgok
Sosa
Bucheon
Jung-dong
Songnae
Bugae
Bupyeong
Baegun
Dongam
Ganseok
Juan
Kuro
Kuil
Kaebong
Oryu-dong
Onsu
Yŏkkok
Sosa
Puch’ŏn
Chung-dong
Songnae
Pugae
Pup’yŏng
Paegun
Tong-am
Kansŏk
Chuan


노    선

현        행
종        전

 


제물포
도원
동인천
인천
Jemulpo
Dowon
Dongincheon
Incheon
Chemulp’o
Towon
Tong-inch’ŏn
Inch’ŏn
안산선

 

 

 

 

 

금정
산본
대야미
반월
상록수
한대앞
중앙
고잔
공단
안산
신길온천
정왕
오이도
Geumjeong
Sanbon
Daeyami
Banwol
Sangnoksu
Handaeap
Jungang
Gojan
Gongdan
Ansan
Singil oncheon
Jeongwang
Oido
Kŭmjŏng
Sanbon
Taeyami
Panwol
Sangnoksu
Handae-ap
Chung-ang
Kojan
Kongdan
Ansan
Shin-gil onch’ŏn
Chŏngwang
Oido
과천선

 

 

 

 

금정
범계
평촌
인덕원
정부과천청사

과천대공원
경마공원
선바위
남태령
Geumjeong
Beomgye
Pyeongchon
Indeogwon
Government Complex
 Gwacheon
Seoul Grand park
Seoul Racecourse park
Seonbawi
Namtaeryeong
Kŭmjŏng
Pŏmgye
P’yŏngch’on
Indŏgwon
Government Complex
 Kwach’ŏn 
Seoul Grand park
Seoul Racecourse park
Sŏnbawi
Namt’aeryŏng
남부화물선

부곡
의왕
Bugok
Uiwang
Pugok
Ŭiwang
수인선

 

 


수원
어천
야목
사리
한대앞
중앙
고잔
Suwon
Eocheon
Yamok
Sa-ri
Handaeap
Jungang
Gojan
Suwon
Ŏch’ŏn
Yamok
Sa-ri
Handae-ap
Chung-ang
Kojan


노    선

현        행
종        전

 

 


안산
군자
달월
소래
남동
송도
Ansan
Gunja
Darwol
Sorae
Namdong
Songdo
Ansan
Kunja
Tarwol
Sorae
Namdong
Songdo
장항선

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


천안
모산
온양온천
신창
학성
(선장)
도고온천
신례원
예산
오가
삽교
화양
홍성
신성
광천
원죽
청소
주포
주교
대천
남포
웅천
간치
주산
판교
기동
서천
삼산
장항
Cheonan
Mosan
Onyang oncheon
Sinchang
Hakseong
(Seonjang)
Dogo oncheon
Sillyewon
Yesan
Oga
Sapgyo
Hwayang
Hongseong
Sinseong
Gwangcheon
Wonjuk
Cheongso
Jupo
Jugyo
Daecheon
Nampo
Ungcheon
Ganchi
Jusan
Pangyo
Gidong
Seocheon
Samsan
Janghang
Ch’ŏnan
Mosan
Onyang onch’ŏn
Shinch’ang
Haksŏng
(Sŏnjang)
Togo onch’ŏn
Shillyewon
Yesan
Oga
Sapkyo
Hwayang
Hongsŏng
Shinsŏng
Kwangch’ŏn
Wonjuk
Ch’ŏngso
Chup’o
Chugyo
Taech’ŏn
Namp’o
Ungch’ŏn
Kanch’i
Chusan
P’an-gyo
Kidong
Sŏch’ŏn
Samsan
Changhang


노    선

현        행
종        전
남포선

남포
옥마
Nampo
Ongma
Namp’o
Ongma
오송선

서창
오송
Seochang
Osong
Sŏch’ang
Osong
충북선

 

 

 

 

 

 

 

 

조치원
오송
청주
오근장
내수
증평
도안
보천
음성
소이
주덕
달천
충주
목행
동량
삼탄
공전
봉양
Jochiwon
Osong
Cheongju
Ogeunjang
Naesu
Jeungpyeong
Doan
Bocheon
Eumseong
Soi
Judeok
Dalcheon
Chungju
Mokhaeng
Dongnyang
Samtan
Gongjeon
Bongyang
Choch’iwon
Osong
Ch’ŏngju
Ogŭnjang
Naesu
Chŭngpyŏng
Toan
Poch’ŏn
Ŭmsŏng
Soi
Chudŏk
Talch’ŏn
Ch’ungju
Mok’aeng
Tongnyang
Samt’an
Kongjŏn
Pong-yang
대전선

대전조차장
서대전
Daejeon jochajang
Seodaejeon
Taejŏn choch’ajang
Sŏdaejŏn
경북선

 

 

 

 


김천
아천
두원
옥산
청리
상주
백원
양정
함창
점촌
산양
Gimcheon
Acheon
Duwon
Oksan
Cheongni
Sangju
Baegwon
Yangjeong
Hamchang
Jeomchon
Sanyang
Kimch’ŏn
Ach’ŏn
Tuwon
Oksan
Ch’ŏngni
Sangju
Paegwon
Yangjŏng
Hamch’ang
Chŏmch’on
Sanyang


노    선

현        행
종        전

 

 

 

 

 


용궁
개포
율현
가동
예천
고평
미산
보문
어등
미룡
반구
영주
Yonggung
Gaepo
Yulhyeon
Gadong
Yecheon
Gopyeong
Misan
Bomun
Eodeung
Miryong
Bangu
Yeongju
Yonggung
Kaep’o
Yulhyŏn
Kadong
Yech’ŏn
Kop’yŏng
Misan
Pomun
Ŏdŭng
Miryong
Pan-gu
Yŏngju
문경선

 

 


점촌
주평
불정
진남
신현
마성
문경
Jeomchon
Jupyeong
Buljeong
Jinnam
Sinhyeon
Maseong
Mungyeong
Chŏmch’on
Chup’yŏng
Pulchŏng
Chinnam
Shinhyŏn
Masŏng
Mun-gyŏng
가은선

 


주평
불정
진남
구랑리
가은
Jupyeong
Buljeong
Jinnam
Gurang-ri
Gaeun
Chup’yŏng
Pulchŏng
Chinnam
Kurang-ri
Kaŭn
대구선

 

 

 


동대구
동촌
반야월
청천
하양
금호
봉정
북영천
영천
Dongdaegu
Dongchon
Banyawol
Cheongcheon
Hayang
Geumho
Bongjeong
Bugyeongcheon
Yeongcheon
Tongdaegu
Tongch’on
Panyawol
Ch’ŏngch’ŏn
Hayang
Kŭmho
Pongjŏng
Pugyŏngch’ŏn
Yŏngch’ŏn
미전선

미전
낙동강
Mijeon
Nakdonggang
Mijŏn
Naktonggang


노    선

현        행
종        전
가야선


사상
가야
범일
Sasang
Gaya
Beomil
Sasang
Kaya
Pŏmil

(2) 경의선

노    선

현        행
종        전
경의본선

 

 

 

 

 

 

 


서울
신촌
가좌
수색
화전
강매
행신
능곡
대곡
곡산
백마
일산
탄현
운정
금촌
월롱
파주
문산
Seoul
Sinchon
Gajwa
Susaek
Hwajeon
Gangmae
Haengsin
Neunggok
Daegok
Goksan
Baengma
Ilsan
Tanhyeon
Unjeong
Geumchon
Wollong
Paju
Munsan
Seoul
Shinch’on
Kajwa
Susaek
Hwajŏn
Kangmae
Haengshin
Nŭnggok
Taegok
Koksan
Paengma
Ilsan
T’anhyŏn
Unjŏng
Kŭmch’on
Wollong
P’aju
Munsan
용산선

 


용산
효창
서강
가좌
수색
Yongsan
Hyochang
Seogang
Gajwa
Susaek
Yongsan
Hyoch’ang
Sŏgang
Kajwa
Susaek
교외선

 

 

능곡
대정
원릉
삼릉
벽제
일영
Neunggok
Daejeong
Wolleung
Samneung
Byeokje
Iryeong
Nŭnggok
Taejŏng
Wollŭng
Samnŭng
Pyŏkche
Iryŏng


노    선

현        행
종        전

 

장흥
온릉
송추
의정부
Jangheung
Olleung
Songchu
Uijeongbu
Changhŭng
Ollŭng
Songch’u
Ŭijŏngbu
일산선

 

 

 

 

지축
삼송
원당
화정
대곡
백석
마두
정발산
주엽
대화
Jichuk
Samsong
Wondang
Hwajeong
Daegok
Baekseok
Madu
Jeongbalsan
Juyeop
Daehwa
Chich’uk
Samsong
Wondang
Hwajŏng
Taegok
Paeksŏk
Madu
Chŏngbalsan
Chuyŏp
Taehwa

(3) 경원선

노    선

현        행
종        전
경원본선

 

 

 

 

 

 

 

 


용산
이촌
서빙고
한남
옥수
응봉
왕십리
청량리
회기
외대앞

신이문
석계
성북
월계
녹천
창동
방학
도봉
Yongsan
Ichon
Seobinggo
Hannam
Oksu
Eungbong
Wangsimni
Cheongnyangni
Hoegi
Hankuk Univ. of Foreign
Studies
Sinimun
Seokgye
Seongbuk
Wolgye
Nokcheon
Chang-dong
Banghak
Dobong
Yongsan
Ich’on
Sŏbinggo
Hannam
Oksu
Ŭngbong
Wangshimni
Ch’ŏngnyangni
Hoegi
Hankuk Univ. of Foreign
Studies
Shinimun
Sŏkkye
Sŏngbuk
Wolgye
Nokch’ŏn
Ch’ang-dong
Panghak
Tobong


노    선

현        행
종        전

 

 

 

 

 

 

 


도봉산
망월사
회룡
의정부
주내
덕정
동두천
동안
소요산
초성리
한탄강
전곡
연천
신망리
대광리
신탄리
Dobongsan
Mangwolsa
Hoeryong
Uijeongbu
Junae
Deokjeong
Dongducheon
Dongan
Soyosan
Choseong-ri
Hantangang
Jeongok
Yeoncheon
Sinmang-ri
Daegwang-ri
Sintan-ri
Tobongsan
Mang-wolsa
Hoeryong
Ŭijŏngbu
Chunae
Tŏkchŏng
Tongduch’ŏn
Tong-an
Soyosan
Ch’osŏng-ri
Hant’an-gang
Chŏn-gok
Yŏnch’ŏn
Shinmang-ri
Taegwang-ri
Shint’an-ri
분당선

 

 

 

 


수서
복정
경원대
태평
모란
야탑
서현
초림
백궁
미금
오리
Suseo
Bokjeong
Kyungwon Univ.
Taepyeong
Moran
Yatap
Seohyeon
Chorim
Baekgung
Migeum
Ori
Susŏ
Pokchŏng
Kyungwon Univ.
T’aep’yŏng
Moran
Yat’ap
Sŏhyŏn
Ch’orim
Paekkung
Migŭm
Ori
경춘선

 

 

 

성북
신공덕
화랑대
퇴계원
사릉
금곡
평내
마석
Seongbuk
Singongdeok
Hwarangdae
Toegyewon
Sareung
Geumgok
Pyeongnae
Maseok
Sŏngbuk
Shin-gongdŏk
Hwarangdae
T’oegyewon
Sarŭng
Kŭmgok
P’yŏngnae
Masŏk


노    선

현        행
종        전

대성리
청평
상천
가평
경강
백양리
강촌
신남
남춘천
춘천
Daeseong-ri
Cheongpyeong
Sangcheon
Gapyeong
Gyeonggang
Baegyang-ri
Gangchon
Sinnam
Namchuncheon
Chuncheon
Taesŏng-ri
Ch’ŏngp’yŏng
Sangch’ŏn
Kap’yŏng
Kyŏnggang
Paegyang-ri
Kangch’on
Shinnam
Namch’unch’ŏn
Ch’unch’ŏn


(4) 호남선

노    선

현        행
종        전
호남선

 

 

 

 

 

 

 

 

 


대전
서대전
가수원
흑석리
원정
두계
신도
개태사
연산
부황
논산
채운
강경
용동
함열
다산
황등
익산
부용
와룡
김제
Daejeon
Seodaejeon
Gasuwon
Heukseok-ri
Wonjeong
Dugye
Sindo
Gaetaesa
Yeonsan
Buhwang
Nonsan
Chaeun
Ganggyeong
Yongdong
Hamyeol
Dasan
Hwangdeung
Iksan
Buyong
Waryong
Gimje
Taejŏn
Sŏdaejŏn
Kasuwon
Hŭksŏk-ri
Wonjŏng
Tugye
Shindo
Kaet’aesa
Yŏnsan
Puhwang
Nonsan
Ch’aeun
Kanggyŏng
Yongdong
Hamyŏl
Tasan
Hwangdŭng
Iksan
Puyong
Waryong
Kimje


노    선

현        행
종        전

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


감곡
신태인
초강
정읍
천원
노령
백양사
신흥리
안평
장성
옥정
임곡
하남
북송정
송정리
노안
나주
영산포
다시
고막원
학교
무안
몽탄
명산
일로
임성리
동목포
목포
Gamgok
Sintaein
Chogang
Jeongeup
Cheonwon
Noryeong
Baegyangsa
Sinheung-ri
Anpyeong
Jangseong
Okjeong
Imgok
Hanam
Buksongjeong
Songjeong-ri
Noan
Naju
Yeongsanpo
Dasi
Gomagwon
Hakgyo
Muan
Mongtan
Myeongsan
Illo
Imseong-ri
Dongmokpo
Mokpo
Kamgok
Shint’aein
Ch’ogang
Chŏng-ŭp
Ch’ŏnwon
Noryŏng
Paegyangsa
Shinhŭng-ri
Anp’yŏng
Changsŏng
Okchŏng
Imgok
Hanam
Puksongjŏng
Songjŏng-ri
Noan
Naju
Yŏngsanp’o
Tashi
Komagwon
Hakkyo
Muan
Mongt’an
Myŏngsan
Illo
Imsŏng-ri
Tongmokp’o
Mokp’o
강경선


강경
채운
연무대
Ganggyeong
Chaeun
Yeonmudae
Kanggyŏng
Ch’aeun
Yŏnmudae
군산선

 

익산
오산리
임피
대야
Iksan
Osan-ri
Impi
Daeya
Iksan
Osan-ri
Imp’i
Taeya


노    선

현        행
종        전


개정
군산
Gaejeong
Gunsan
Kaejŏng
Kunsan
옥구선

군산
옥구
Gunsan
Okgu
Kunsan
Okku
송정선
북송정
동송정
Buksongjeong
Dongsongjeong
Puksongjŏng
Tongsongjŏng


(5) 전라선

노    선

현        행
종        전
전라선

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


익산
동익산
춘포
삼례
동산
송천
전주
아중
신리
죽림온천
관촌
임실
오류
봉천
오수
서도
산성
남원
주생
옹정
금지
곡성
압록
구례구
봉덕
Iksan
Dongiksan
Chunpo
Samnye
Dongsan
Songcheon
Jeonju
Ajung
Sin-ri
Jungnim oncheon
Gwanchon
Imsil
Oryu
Bongcheon
Osu
Seodo
Sanseong
Namwon
Jusaeng
Ongjeong
Geumji
Gokseong
Amnok
Guryegu
Bongdeok
Iksan
Tong-iksan
Ch’unp’o
Samnye
Tongsan
Songch’ŏn
Chŏnju
Ajung
Shin-ri
Chungnim onch’ŏn
Kwanch’on
Imshil
Oryu
Pongch’ŏn
Osu
Sŏdo
Sansŏng
Namwon
Chusaeng
Ongjŏng
Kŭmji
Koksŏng
Amnok
Kuryegu
Pongdŏk


노    선

현        행
종        전

 

 

 

 

 

 

괴목
개운
동운
동순천
순천
성산
율촌
신풍
덕양
여천
미평
(만성)
여수
Goemok
Gaeun
Dongun
Dongsuncheon
Suncheon
Seongsan
Yulchon
Sinpung
Deogyang
Yeocheon
Mipyeong
(Manseong)
Yeosu
Koemok
Kaeun
Tong-un
Tongsunch’ŏn
Sunch’ŏn
Sŏngsan
Yulch’on
Shinp’ung
Tŏgyang
Yŏch’ŏn
Mip’yŏng
(Mansŏng)
Yŏsu
북전주선

동산
북전주
Dongsan
Bukjeonju
Tongsan
Pukchŏnju
여천선


덕양
흥국사
적량
Deogyang
Heungguksa
Jeongnyang
Tŏgyang
Hŭngguksa
Chŏngnyang


(6) 경전선

노    선

현        행
종        전
경전본선

 

 

 

 

 


삼랑진
낙동강
한림정
진영
덕산
창원
마산
중리
산인
함안
군북
원북
평촌
Samnangjin
Nakdonggang
Hallimjeong
Jinyeong
Deoksan
Changwon
Masan
Jung-ri
Sanin
Haman
Gunbuk
Wonbuk
Pyeongchon
Samnangjin
Naktonggang
Hallimjŏng
Chinyŏng
Tŏksan
Ch’ang-won
Masan
Chung-ri
Sanin
Haman
Kunbuk
Wonbuk
P’yŏngch’on


노    선

현        행
종        전

반성
진성
갈촌
남문산
개양
진주
유수
완사
다솔사
북천
양보
횡천
하동
진상
옥곡
골약
광양
평화
순천
원창
구룡
벌교
조성
예당
득량
보성
광곡
명봉
도림
이양
입교
석정리
능주
만수
화순
Banseong
Jinseong
Galchon
Nammunsan
Gaeyang
Jinju
Yusu
Wansa
Dasolsa
Bukcheon
Yangbo
Hoengcheon
Hadong
Jinsang
Okgok
Goryak
Gwangyang
Pyeonghwa
Suncheon
Wonchang
Guryong
Beolgyo
Joseong
Yedang
Deungnyang
Boseong
Gwanggok
Myeongbong
Dorim
Iyang
Ipgyo
Seokjeong-ri
Neungju
Mansu
Hwasun
Pansŏng
Chinsŏng
Kalch’on
Nammunsan
Kaeyang
Chinju
Yusu
Wansa
Tasolsa
Pukch’ŏn
Yangbo
Hoengch’ŏn
Hadong
Chinsang
Okkok
Koryak
Kwang-yang
P’yŏnghwa
Sunch’ŏn
Wonch’ang
Kuryong
Pŏlgyo
Chosŏng
Yedang
Tŭngnyang
Posŏng
Kwanggok
Myŏngbong
Torim
Iyang
Ipkyo
Sŏkchŏng-ri
Nŭngju
Mansu
Hwasun


노    선

현        행
종        전

 

 

 


앵남
남평
효천
서광주
광주
극락강
북송정
동송정
송정리
Aengnam
Nampyeong
Hyocheon
Seogwangju
Gwangju
Geungnakgang
Buksongjeong
Dongsongjeong
Songjeong-ri
Aengnam
Namp’yŏng
Hyoch’ŏn
Sŏgwangju
Kwangju
Kŭngnakkang
Puksongjŏng
Tongsongjŏng
Songjŏng-ri
진해선

 

 


창원
신창원
남창원
성주사
경화
진해
통해
Changwon
Sinchangwon
Namchangwon
Seongjusa
Gyeonghwa
Jinhae
Tonghae
Ch’ang-won
Shinch’ang-won
Namch’ang-won
Sŏngjusa
Kyŏnghwa
Chinhae
T’onghae
광양제철선

 

광양
초남
황길
태금
Gwangyang
Chonam
Hwanggil
Taegeum
Kwang-yang
Ch’onam
Hwanggil
T’aegŭm


(7) 중앙선

노    선

현        행
종        전
중앙본선

 

 

 

 


청량리
망우
동교
도농
덕소
팔당
능내
양수
신원
국수
아신
Cheongnyangni
Mangu
Donggyo
Donong
Deokso
Paldang
Neungnae
Yangsu
Sinwon
Guksu
Asin
Ch’ŏngnyangni
Mang-u
Tonggyo
Tonong
Tŏkso
P’altang
Nŭngnae
Yangsu
Shinwon
Kuksu
Ashin


노    선

현        행
종        전

 

양평
원덕
용문
지평
석불
구둔
매곡
양동
판대
간현
동화
만종
원주
유교
반곡
금교
치악
창교
신림
연교
구학
봉양
제천 조차장
제천
고명
삼곡
도담
단양
단성
죽령
희방사
풍기
안정
북영주
영주
Yangpyeong
Wondeok
Yongmun
Jipyeong
Seokbul
Gudun
Maegok
Yangdong
Pandae
Ganhyeon
Donghwa
Manjong
Wonju
Yugyo
Bangok
Geumgyo
Chiak
Changgyo
Sillim
Yeongyo
Guhak
Bongyang
Jecheon jochajang
Jecheon
Gomyeong
Samgok
Dodam
Danyang
Danseong
Jungnyeong
Huibangsa
Punggi
Anjeong
Bugyeongju
Yeongju
Yangp’yŏng
Wondŏk
Yongmun
Chip’yŏng
Sŏkpul
Kudun
Maegok
Yangdong
P’andae
Kanhyŏn
Tonghwa
Manjong
Wonju
Yugyo
Pan-gok
Kŭmgyo
Ch’iak
Ch’anggyo
Shillim
Yŏn-gyo
Kuhak
Pong-yang
Chech’ŏn choch’ajang
Chech’ŏn
Komyŏng
Samgok
Todam
Tanyang
Tansŏng
Chungnyŏng
Hibangsa
P’unggi
Anjŏng
Pugyŏngju
Yŏngju


노    선

현        행
종        전

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

문수
(승문)
평은
옹천
마사
이하
서지
안동
무릉
운산
단촌
업동
의성
비봉
탑리
우보
화본
봉림
갑현
신녕
화산
북영천
영천
송포
임포
아화
건천
모량
율동
금장
경주
Munsu
(Seungmun)
Pyeongeun
Ongcheon
Masa
Iha
Seoji
Andong
Mureung
Unsan
Danchon
Eop-dong
Uiseong
Bibong
Tamni
Ubo
Hwabon
Bongnim
Gaphyeon
Sinnyeong
Hwasan
Bugyeongcheon
Yeongcheon
Songpo
Impo
Ahwa
Geoncheon
Moryang
Yuldong
Geumjang
Gyeongju
Munsu
(Sŭngmun)
P’yŏng-ŭn
Ongch’ŏn
Masa
Iha
Sŏji
Andong
Murŭng
Unsan
Tanch’on
Ŏp-dong
Ŭisŏng
Pibong
T’amni
Ubo
Hwabon
Pongnim
Kap’yŏn
Shinnyŏng
Hwasan
Pugyŏngch’ŏn
Yŏngch’ŏn
Songp’o
Imp’o
Ahwa
Kŏnch’ŏn
Moryang
Yultong
Kŭmjang
Kyŏngju
망우선


망우
이문
성북
Mangu
Imun
Seongbuk
Mang-u
Imun
Sŏngbuk


노    선

현        행
종        전
금장삼각선

금장
나원
Geumjang
Nawon
Kŭmjang
Nawon


(8) 동해선

노    선

현        행
종        전
동해남부선

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

부산진
범일
부전
거제
동래
수영
해운대
송정
기장
일광
좌천
월내
서생
남창
덕하
선암
울산
효문
호계
모화
입실
죽동
불국사
동방
경주
나원
청령
사방
Busanjin
Beomil
Bujeon
Geoje
Dongnae
Suyeong
Haeundae
Songjeong
Gijang
Ilgwang
Jwacheon
Wollae
Seosaeng
Namchang
Deokha
Seonam
Ulsan
Hyomun
Hogye
Mohwa
Ipsil
Jukdong
Bulguksa
Dongbang
Gyeongju
Nawon
Cheongnyeong
Sabang
Pusanjin
Pŏmil
Pujŏn
Kŏje
Tongnae
Suyŏng
Haeundae
Songjŏng
Kijang
Ilgwang
Chwachŏn
Wollae
Sŏsaeng
Namch’ang
Tŏk’a
Sŏnam
Ulsan
Hyomun
Hogye
Mohwa
Ipshil
Chuktong
Pulguksa
Tongbang
Kyŏngju
Nawon
Ch’ŏngnyŏng
Sabang


노    선

현        행
종        전

 

 

안강
양자동
부조
효자
포항
Angang
Yangjadong
Bujo
Hyoja
Pohang
An-gang
Yangjadong
Pujo
Hyoja
P’ohang
괴동선

효자
괴동
Hyoja
Goedong
Hyoja
Koedong
장생포선

울산
장생포
Ulsan
Jangsaengpo
Ulsan
Changsaengp’o
울산항선

야음
울산항
Yaeum
Ulsanhang
Yaŭm
Ulsanhang
온산선

남창
온산
Namchang
Onsan
Namch’ang
Onsan
부전선

가야
부전
Gaya
Bujeon
Kaya
Pujŏn
우암선

부산진
우암
신선대
Busanjin
Uam
Sinseondae
Pusanjin
Uam
Shinsŏndae


(9) 태백선

노    선

현        행
종        전
태백본선

 

 

 

 

 


제천
장락
송학
입석리
쌍룡
연당
청령포
영월
탄부
연하
석항
예미
조동
Jecheon
Jangnak
Songhak
Ipseok-ri
Ssangnyong
Yeondang
Cheongnyeongpo
Yeongwol
Tanbu
Yeonha
Seokhang
Yemi
Jodong
Chech’ŏn
Changnak
Songhak
Ipsŏk-ri
Ssangnyong
Yŏndang
Ch’ŏngnyŏngp’o
Yŏng-wol
T’anbu
Yŏnha
Sŏk’ang
Yemi
Chodong


노    선

현        행
종        전

자미원
증산
사북
고한
추전
태백
문곡
동백산
백산
Jamiwon
Jeungsan
Sabuk
Gohan
Chujeon
Taebaek
Mungok
Dongbaeksan
Baeksan
Chamiwon
Chŭngsan
Sabuk
Kohan
Ch’ujŏn
T’aebaek
Mun-gok
Tongbaeksan
Paeksan
정선선

 

 


증산
별어곡
선평
정선
나전
아우라지
구절리
함백
Jeungsan
Byeoreogok
Seonpyeong
Jeongseon
Najeon
Auraji
Gujeol-ri
Hambaek
Chŭngsan
Pyŏrŏgok
Sŏnp’yŏng
Chŏngsŏn
Najŏn
Auraji
Kujŏl-ri
Hambaek
태백삼각선
동백산
Dongbaeksan
Tongbaeksan


(10) 영동선

노    선

현        행
종        전
영동본선

 

 

 

 

 


영주
북영주
문단
봉화
거촌
봉성
법전
춘양
녹동
임기
현동
분천
승부
Yeongju
Bugyeongju
Mundan
Bonghwa
Geochon
Bongseong
Beopjeon
Chunyang
Nokdong
Imgi
Hyeondong
Buncheon
Seungbu
Yŏngju
Pugyŏngju
Mundan
Ponghwa
Kŏch’on
Pongsŏng
Pŏpchŏn
Ch’unyang
Noktong
Imgi
Hyŏndong
Punch’ŏn
Sŭngbu


노    선

현        행
종        전

석포
동점
철암
백산
동백산
통리
심포리
흥전
나한정
도계
고사리
하고사리
마차리
신기
상정
미로
도경리
동해
묵호
망상
망상해수욕장
옥계
정동진
안인
강릉
Seokpo
Dongjeom
Cheoram
Baeksan
Dongbaeksan
Tongni
Simpo-ri
Heungjeon
Nahanjeong
Dogye
Gosa-ri
Hagosa-ri
Macha-ri
Singi
Sangjeong
Miro
Dogyeong-ri
Donghae
Mukho
Mangsang
Mangsang beach
Okgye
Jeongdongjin
Anin
Gangneung
Sŏkp’o
Tongjŏm
Ch’ŏram
Paeksan
Tongbaeksan
T’ongni
Shimp’o-ri
Hŭngjŏn
Nahanjŏng
Togye
Kosa-ri
Hagosa-ri
Mach’a-ri
Shin-gi
Sangjŏng
Miro
Togyŏng-ri
Tonghae
Muk’o
Mangsang
Mangsang beach
Okkye
Chŏngdongjin
Anin
Kangnŭng
묵호항선


동해
묵호항
묵호
Donghae
Mukhohang
Mukho
Tonghae
Muk’ohang
Muk’o
삼척선


동해
추암
삼척
Donghae
Chuam
Samcheok
Tonghae
Ch’uam
Samch’ŏk
북평선

동해
삼화
Donghae
Samhwa
Tonghae
Samhwa

나. 지하철


노    선

현        행
종        전
서울1호선

 

 

 


청량리
제기동
신설동
동대문
종로5가
종로3가
종각
시청
서울역
Cheongnyangni
Jegi-dong
Sinseol-dong
Dongdaemun
Jongno 5(o)-ga
Jongno 3(sam)-ga
Jonggak
City Hall
Seoul Station
Ch’ŏngnyangni
Chegi-dong
Shinsŏl-dong
Tongdaemun
Chongno 5-ga
Chongno 3-ga
Chonggak
City Hall
Seoul Station
국철(경원선)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이촌
서빙고
한남
(단국대앞)
옥수
응봉
왕십리
청량리
회기
(경희대앞)
외대앞

신이문
석계
성북
(광운대앞)
월계
녹천
창동
방학
도봉
도봉산
망월사
(신흥대학)
Ichon
Seobinggo
Hannam
(Dankook Univ.)
Oksu
Eungbong
Wangsimni
Cheongnyangni
Hoegi
(KyungHee Univ.)
Hankuk Univ. of Foreign Studies
Sinimun
Seokgye
Seongbuk
(Kwangwoon Univ.)
Wolgye
Nokcheon
Chang-dong
Banghak
Dobong
Dobongsan
Mangwolsa
(Shin Heung Coll.)
Ich’on
Sŏbinggo
Hannam
(Dankook Univ.)
Oksu
Ŭngbong
Wangshimni
Ch’ŏngnyangni
Hoegi
(KyungHee Univ.)
Hankuk Univ. of Foreign Studies
Shinimun
Sŏkkye
Sŏngbuk
(Kwangwoon Univ.)
Wolgye
Nokch’ŏn
Ch’ang-dong
Panghak
Tobong
Tobongsan
Mang-wolsa
(Shin Heung Coll.)


노    선

현        행
종        전

 

회룡
의정부
의정부 북부
Hoeryong
Uijeongbu
Uijeongbu bukbu
Hoeryong
Ŭijŏngbu
Ŭijŏngbu pukpu
국철(수원선)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

서울
남영
용산
노량진
대방
신길
영등포
신도림
구로
가리봉
독산
(하안동입구)
시흥
석수
관악
안양
명학
(성결대앞)
금정
군포
(한세대앞)
부곡
(철도대학)
성균관대
화서
수원
Seoul
Namyeong
Yongsan
Noryangjin
Daebang
Singil
Yeongdeungpo
Sindorim
Guro
Garibong
Doksan
(Haan-dong)
Siheung
Seoksu
Gwanak
Anyang
Myeonghak(Sungkyul
 Christian Univ.)
Geumjeong
Gunpo
(Hansei Univ.)
Bugok(Korea
  Railroad College)
SungKyunKwan Univ.
Hwaseo
Suwon
Seoul
Namyŏng
Yongsan
Noryangjin
Taebang
Shin-gil
Yŏngdŭngp’o
Shindorim
Kuro
Karibong
Toksan
(Haan-dong)
Shihŭng
Sŏksu
Kwanak
Anyang
Myŏnghak(Sungkyul
 Christian Univ.)
Kŭmjŏng
Kunp’o
(Hansei Univ.)
Pugok (Korea
  Railroad College)
SungKyunKwan Univ.
Hwasŏ
Suwon
국철(경인선)

 

 

구로
구일
(동양공전앞)
개봉
오류동
온수
Guro
Guil(Dongyang
  Tech. Coll.)
Gaebong
Oryu-dong
Onsu
Kuro
Kuil(Dongyang
Tech. Coll.)
Kaebong
Oryu-dong
Onsu


노    선

현        행
종        전

(성공회대입구)
역곡
(가톨릭대앞)
소사
(서울신대)
부천
(부천대입구)
중동
송내
부개
부평
백운
동암
간석
주안
(인하대학교)
쑥골
제물포
(인천대앞)
도원
동인천
인천
(Sungkonghoe Univ.)
Yeokgok(Catholic
  Univ. of Korea)
Sosa(Seoul
  Theological Univ.) 
Bucheon
(Bucheon Coll.)
Jung-dong
Songnae
Bugae
Bupyeong
Baegun
Dongam
Ganseok
Juan
(Inha Univ.)
Ssukgol
Jemulpo
(Univ. of Incheon)
Dowon
Dongincheon
Incheon
(Sungkonghoe Univ.)
Yŏkkok(Catholic
 Univ. of Korea)
Sosa(Seoul
Theological Univ.)
Puch’ŏn
(Bucheon Coll.)
Chung-dong
Songnae
Pugae
Pup’yŏng
Paegun
Tong-am
Kansŏk
Chuan
(Inha Univ.)
Ssukkol
Chemulp’o
(Univ. of Inchon)
Towon
Tong-inch’ŏn
Inch’ŏn
서울2호선

 

 

 

 

 


시청
충정로
(경기대입구)
아현
이대
신촌
홍대입구
합정
당산
영등포구청
문래
신도림
대림
City Hall
Chungjeongno
(Kyonggi Univ.)
Ahyeon
Ewha Womans Univ.
Sinchon
Hongik Univ.
Hapjeong
Dangsan
Yeongdeungpo-gu Office
Mullae
Sindorim
Daerim
City Hall
Ch’ungjŏngno
(Kyonggi Univ.)
Ahyŏn
Ewha Womans Univ.
Shinch’on
Hongik Univ.
Hapchŏng
Tangsan
Yŏngdŭngp’o-gu Office
Mullae
Shindorim
Taerim


노    선

현        행
종        전

(구로구청)
구로공단
신대방
신림
봉천
서울대입구
(관악구청)
낙성대
사당
방배
서초
교대

강남
역삼
선릉
삼성
종합운동장
신천
잠실
(송파구청)
성내
강변
(동서울터미널)
구의
(광진구청)
건대입구
성수
뚝섬
한양대
왕십리
상왕십리
신당
동대문운동장
을지로4가
(Guro-gu Office)
Gurogongdan
Sindaebang
Sillim
Bongcheon
Seoul Nat’l Univ.
(Gwanak-gu Office)
Nakseongdae
Sadang
Bangbae
Seocho
Seoul Nat’l Univ.
 of Education
Gangnam
Yeoksam
Seolleung
Samseong
Sports Complex
Sincheon
Jamsil
(Songpa-gu Office)
Seongnae
Gangbyeon (East
 Seoul Bus Terminal)
Guui
(Gwangjin-gu Office)
Konkuk Univ.
Seongsu
Ttukseom
Hanyang Univ.
Wangsimni
Sangwangsimni
Sindang
Dongdaemun Stadium
Euljiro 4(sa)-ga
(Kuro-gu Office)
Kuro-gongdan
Shindaebang
Shillim
Pongch’ŏn
Seoul Nat’l Univ.
(Kwanak-gu Office)
Naksŏngdae
Sadang
Pangbae
Sŏch’o
Seoul Nat’l Univ.
of Education
Kangnam
Yŏksam
Sŏllŭng
Samsŏng
Sports Complex
Shinch’ŏn
Chamshil
(Songp’a-gu Office)
Sŏngnae
Kangbyŏn (East
Seoul Bus Terminal)
Kuŭi
(Kwangjin-gu Office)
Konkuk Univ.
Sŏngsu
Ttuksŏm
Hanyang Univ.
Wangshimni
Sang-wangshimni
Shindang
Tongdaemun Stadium
Ŭlchiro 4-ga


노    선

현        행
종        전

을지로3가
을지로입구
답십리
용답
신답
신설동
도림천
양천구청
신정네거리
Euljiro 3(sam)-ga
Euljiro 1(il)-ga
Dapsimni
Yongdap
Sindap
Sinseol-dong
Dorimcheon
Yangcheon-gu Office
Sinjeongnegeori
Ŭlchiro 3-ga
Ŭlchiro 1-ga
Tapshimni
Yongdap
Shindap
Shinsŏl-dong
Torimch’ŏn
Yangch’ŏn-gu Office
Shinjŏngnegŏri
서울3호선

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

지축
구파발
연신내
불광
녹번
홍제
무악재
독립문
경복궁
(정부중앙청사)
안국
종로3가
을지로3가
충무로
동대입구
약수
금호
옥수
압구정
신사
잠원
고속터미널
교대

남부터미널
양재
Jichuk
Gupabal
Yeonsinnae
Bulgwang
Nokbeon
Hongje
Muakjae
Dongnimmun
Gyeongbokgung(Central
 Government Complex)
Anguk
Jongno 3(sam)-ga
Euljiro 3(sam)-ga
Chungmuro
Dongguk Univ.
Yaksu
Geumho
Oksu
Apgujeong
Sinsa
Jamwon
Express Bus Terminal
Seoul Nat’l Univ.
  of Education
Nambu Bus Terminal
Yangjae
Chich’uk
Kup’abal
Yŏnshinnae
Pulgwang
Nokpŏn
Hongje
Muakchae
Tongnimmun
Kyŏngbokkung(Central
Government Complex)
An-guk
Chongno 3-ga
Ŭlchiro 3-ga
Ch’ungmuro
Dongguk Univ.
Yaksu
Kŭmho
Oksu
Apkujŏng
Shinsa
Chamwon
Express Bus Terminal
Seoul Nat’l Univ.
  of Education
Nambu Bus Terminal
Yangjae


노    선

현        행
종        전

(서초구청)
매봉
도곡
대치
학여울
대청
일원
수서
(Seocho-gu Office)
Maebong
Dogok
Daechi
Hangnyeoul
Daecheong
Irwon
Suseo
(Sŏch’o-gu Office)
Maebong
Togok
Taech’i
Hangnyŏul
Taech’ŏng
Irwon
Susŏ
국철(일산선)

 

 

 

 


지축
삼송
(농협대입구)
원당
화정
대곡
백석
마두
정발산
주엽
대화
Jichuk
Samsong
(Agri. Coop. College)
Wondang
Hwajeong
Daegok
Baekseok
Madu
Jeongbalsan
Juyeop
Daehwa
Chich’uk
Samsong
(Agri. Coop. College)
Wondang
Hwajŏng
Taegok
Paeksŏk
Madu
Chŏngbalsan
Chuyŏp
Taehwa
국철(분당선)

 

 

 

 

 

수서
복정
경원대
태평
모란
야탑
이매
서현
초림
백궁
미금
오리
Suseo
Bokjeong
Kyungwon Univ.
Taepyeong
Moran
Yatap
Imae
Seohyeon
Chorim
Baekgung
Migeum
Ori
Susŏ
Pokchŏng
Kyungwon Univ.
T’aep’yŏng
Moran
Yat’ap
Imae
Sŏhyŏn
Ch’orim
Paekkung
Migŭm
Ori
서울4호선

 

당고개
상계
노원
창동
Danggogae
Sanggye
Nowon
Chang-dong
Tanggogae
Sanggye
Nowon
Ch’ang-dong


노    선

현        행
종        전

쌍문
수유
미아
미아삼거리
길음
성신여대입구
한성대입구
혜화
동대문
동대문운동장
충무로
명동
회현
서울역
숙대입구

삼각지
신용산
이촌
동작
이수
(총신대입구)
사당
Ssangmun
Suyu
Mia
Miasamgeori
Gireum
Sungshin Women’s Univ.
Hansung Univ.
Hyehwa
Dongdaemun
Dongdaemun Stadium
Chungmuro
Myeong-dong
Hoehyeon
Seoul Station
Sookmyung
Women’s Univ.
Samgakji
Sinyongsan
Ichon
Dongjak
Isu
(Chongshin Univ.)
Sadang
Ssangmun
Suyu
Mia
Miasamgŏri
Kirŭm
Sungshin Women’s Univ.
Hansung Univ.
Hyehwa
Tongdaemun
Tongdaemun Stadium
Ch’ungmuro
Myŏng-dong
Hoehyŏn
Seoul Station
Sookmyung
Women’s Univ.
Samgakchi
Shinyongsan
Ich’on
Tongjak
Isu
(Chongshin Univ.)
Sadang
국철(과천선)

 

 

 

 

 

금정
범계
평촌
인덕원
정부과천청사

과천
대공원
(서울랜드)
경마공원
선바위
남태령
Geumjeong
Beomgye
Pyeongchon
Indeogwon
Government Complex
 Gwacheon
Gwacheon
Seoul Grand park
(Seoul land)
Seoul Racecourse park
Seonbawi
Namtaeryeong
Kŭmjŏng
Pŏmgye
Pyŏngch’on
Indŏgwon
Government Complex
 Kwach’ŏn 
Kwach’ŏn
Seoul Grand park
(Seoul land)
Seoul Racecourse park
Sŏnbawi
Namt’aeryŏng


노    선

현        행
종        전
국철(안산선)

 

 

 

 

 

 

 


안양
명학
금정
산본
도장
대야미
반월
상록수
한대앞
중앙
고잔
공단
안산
신길온천
정왕
(한국산업기술대)
오이도
Anyang
Myeonghak
Geumjeong
Sanbon
Dojang
Daeyami
Banwol
Sangnoksu
Handaeap
Jungang
Gojan
Gongdan
Ansan
Singil oncheon
Jeongwang(Korea
 Polytechnic Univ.)
Oido
Anyang
Myŏnghak
Kŭmjŏng
Sanbon
Tojang
Taeyami
Panwol
Sangnoksu
Handae-ap
Chung-ang
Kojan
Kongdan
Ansan
Shin-gil onch’ŏn
Chŏng-wang(Korea
 Polytechnic Univ.)
Oido
서울5호선

 

 

 

 

 

 

 

 

상일동
고덕
명일
굽은다리
(강동구민회관)
길동
강동
마천
거여
개롱
오금
방이
올림픽공원
둔촌동
천호
(풍납토성)
광나루
(장신대)
Sangil-dong
Godeok
Myeongil
Gubeundari(Gangdong
 Community Center)
Gil-dong
Gangdong
Macheon
Geoyeo
Gaerong
Ogeum
Bangi
Olympic park
Dunchon-dong
Cheonho
(Pungnaptoseong)
Gwangnaru
(Presby. College & Sem.)
Sang-il-dong
Kodŏk
Myŏng-il
Kubŭndari(Kangdong
Community Center)
Kil-dong
Kangdong
Mach’ŏn
Kŏyŏ
Kaerong
Ogŭm
Pang-i
Olympic park
Tunch’on-dong
Ch’ŏnho
(P’ungnapt’osŏng)
Kwangnaru
(Presby. College & Sem.)


노    선

현        행
종        전

아차산
군자
(능동)
장한평
답십리
마장
왕십리
행당
신금호
청구
동대문운동장
을지로4가
종로3가
(탑골공원)
광화문
(세종문화회관)
서대문
충정로
(경기대입구)
애오개
공덕
마포
여의나루
여의도
신길
영등포시장
영등포구청
양평
오목교
(목동운동장앞)
목동
신정
(은행정)
까치산
화곡
Achasan
Gunja
(Neung-dong)
Janghanpyeong
Dapsimni
Majang
Wangsimni
Haengdang
Singeumho
Cheonggu
Dongdaemun Stadium
Euljiro 4(sa)-ga
Jongno 3(sam)-ga
(Tapgol park)
Gwanghwamun
(Sejong Center)
Seodaemun
Chungjeongno
(Kyonggi Univ.)
Aeogae
Gongdeok
Mapo
Yeouinaru
Yeouido
Singil
Yeongdeungpo market
Yeongdeungpo-gu Office
Yangpyeong
Omokgyo
(Mok-dong Stadium)
Mok-dong
Sinjeong
(Eunhaengjeong)
Kkachisan
Hwagok
Ach’asan
Kunja
(Nŭng-dong)
Changhanp’yŏng
Tapshimni
Majang
Wangshimni
Haengdang
Shin-gŭmho
Ch’ŏnggu
Tongdaemun Stadium
Ŭlchiro 4-ga
Chongno 3-ga
(T’apkol park)
Kwanghwamun
(Sejong Center)
Sŏdaemun
Ch’ungjŏngno
(Kyonggi Univ.)
Aeogae
Kongdŏk
Map’o
Yŏŭinaru
Yŏŭido
Shin-gil
Yŏngdŭngp’o market
Yŏngdŭngp’o-gu Office
Yangp’yŏng
Omokkyo
(Mok-dong Stadium)
Mok-dong
Shinjŏng
(Ŭnhaengjŏng)
Kkach’isan
Hwagok


노    선

현        행
종        전

 

 

 

우장산
발산
마곡
송정
김포공항
개화산
방화
Ujangsan
Balsan
Magok
Songjeong
Gimpo Int’l Airport
Gaehwasan
Banghwa
Ujangsan
Palsan
Magok
Songjŏng
Kimp’o Int’l Airport
Kaehwasan
Panghwa
서울6호선

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

봉화산
화랑대
(서울여대입구)
태릉입구
석계
돌곶이
상월곡
(한국과학기술원)
월곡
(동덕여대)
고려대
(종암)
안암
(고대병원앞)
보문
창신
동묘앞
신당
청구
약수
버티고개
한강진
이태원
녹사평
삼각지
효창공원앞
(용산구청)
공덕
Bonghwasan
Hwarangdae(Seoul
  Women’s Univ.) 
Taereung
Seokgye
Dolgoji
Sangwolgok
(KIST)
Wolgok (Dongduk
  Women’s Univ.)
Korea Univ.
(Jongam)
Anam (Korea
  Univ. Hospital) 
Bomun
Changsin
Dongmyo
Sindang
Cheonggu
Yaksu
Beotigogae
Hangangjin
Itaewon
Noksapyeong
Samgakji
Hyochang park
(Yongsan-gu Office)
Gongdeok
Ponghwasan
Hwarangdae(Seoul
 Women’s Univ.)
T’aerŭng
Sŏkkye
Tolgoji
Sang-wolgok
(KIST)
Wolgok (Dongduk
 Women’s Univ.)
Korea Univ.
(Chong-am)
Anam (Korea
Univ. Hospital)
Pomun
Ch’angshin
Tongmyo
Shindang
Ch’ŏnggu
Yaksu
Pŏt’igogae
Han-gangjin
It’aewon
Noksap’yŏng
Samgakchi
Hyoch’ang park
(Yongsan-gu Office)
Kongdŏk


노    선

현        행
종        전

 

 

 

 

 

 

 

 

 

합정
상수
광흥창
대흥
(서강대앞)
망원
마포구청
성산
(월드컵경기장)
수색
증산
(명지대앞)
새절
응암
구산
연신내
독바위
불광
역촌
Hapjeong
Sangsu
Gwangheungchang
Daeheung
(Sogang Univ.)
Mangwon
Mapo-gu Office
Seongsan
(Worldcup Stadium)
Susaek
Jeungsan
(Myongji Univ.)
Saejeol
Eungam
Gusan
Yeonsinnae
Dokbawi
Bulgwang
Yeokchon
Hapchŏng
Sangsu
Kwanghŭngch’ang
Taehŭng
(Sogang Univ.)
Mang-won
Map’o-gu Office
Sŏngsan
(Worldcup Stadium)
Susaek
Chŭngsan
(Myongji Univ.)
Saejŏl
Ŭng-am
Kusan
Yŏnshinnae
Tokpawi
Pulgwang
Yŏkch’on
서울7호선

 

 

 

 

 

 

 

장암
도봉산
수락산
마들
노원
중계
하계
공릉
(서울산업대입구)
태릉입구
먹골
중화
상봉
(시외버스터미널)
면목
사가정
Jangam
Dobongsan
Suraksan
Madeul
Nowon
Junggye
Hagye
Gongneung (Seoul National
 Univ. of Technology)
Taereung
Meokgol
Junghwa
Sangbong (Intercity
 Bus Terminal)
Myeonmok
Sagajeong
Chang-am
Tobongsan
Suraksan
Madŭl
Nowon
Chunggye
Hagye
Kongnŭng (Seoul National
  Univ. of Technology)
T’aerŭng
Mŏkkol
Chunghwa
Sangbong (Intercity
  Bus Terminal)
Myŏnmok
Sagajŏng


노    선

현        행
종        전

용마산
중곡
군자
(능동)
어린이대공원
(세종대)
건대입구
뚝섬유원지
청담
강남구청
학동
논현
반포
고속터미널
내방
이수
남성
(총신대입구)
숭실대입구
(살피재)
상도
(중앙대)
장승백이
신대방삼거리
보라매
신풍
대림
(구로구청)
남구로
가리봉
철산
광명
천왕
온수
(성공회대입구)
Yongmasan
Junggok
Gunja
(Neung-dong)
Children’s Grand park
(Sejong Univ.)
Konkuk Univ.
Ttukseom Resort
Cheongdam
Gangnam-gu Office
Hak-dong
Nonhyeon
Banpo
Express Bus Terminal
Naebang
Isu
Namseong
(Chongshin Univ.)
Soongsil Univ.
(Salpijae)
Sangdo
(Chungang Univ.)
Jangseungbaegi
Sindaebangsamgeori
Boramae
Sinpung
Daerim
(Guro-gu Office)
Namguro
Garibong
Cheolsan
Gwangmyeong
Cheonwang
Onsu
(Sungkonghoe Univ.)
Yongmasan
Chunggok
Kunja
(Nŭng-dong)
Children’s Grand park
(Sejong Univ.)
Konkuk Univ.
Ttuksŏm Resort
Ch’ŏngdam
Kangnam-gu Office
Hak-dong
Nonhyŏn
Panp’o
Express Bus Terminal
Naebang
Isu
Namsŏng
(Chongshin Univ.)
Soongsil Univ.
(Salp’ijae)
Sangdo
(Chungang Univ.)
Changsŭngbaegi
Shindaebangsamgŏri
Poramae
Shinp’ung
Taerim
(Kuro-gu Office)
Namguro
Karibong
Ch’ŏlsan
Kwangmyŏng
Ch’ŏnwang
Onsu
(Sungkonghoe Univ.)


노    선

현        행
종        전
서울8호선

 

 

 

 

 

 

 

 

 

암사
(풍납토성)
천호
강동구청
몽촌토성
(평화의 문)
잠실
(송파구청)
석촌
송파
가락시장
문정
장지
복정
산성
남한산성
단대오거리
신흥
수진
모란
Amsa
(Pungnaptoseong)
Cheonho
Gangdong-gu Office
Mongchontoseong
(World Peace Gate)
Jamsil
(Songpa-gu Office)
Seokchon
Songpa
Garak market
Munjeong
Jangji
Bokjeong
Sanseong
Namhansanseong
Dandaeogeori
Sinheung
Sujin
Moran
Amsa
(P’ungnapt’osŏng)
Ch’ŏnho
Kangdong-gu Office
Mongch’ont’osŏng
(World Peace Gate)
Chamshil
(Songp’a-gu Office)
Sŏkch’on
Songp’a
Karak market
Munjŏng
Changji
Pokchŏng
Sansŏng
Namhansansŏng
Tandaeogŏri
Shinhŭng
Sujin
Moran
부산1호선

 

 

 

 

 

 


신평
하단
당리
사하
괴정
대티
서대신
동대신
토성동
자갈치
남포동
중앙동
부산역
초량
부산진
Sinpyeong
Hadan
Dangni
Saha
Goejeong
Daeti
Seodaesin
Dongdaesin
Toseong-dong
Jagalchi
Nampo-dong
Jungang-dong
Busan Station
Choryang
Busanjin
Shinp’yŏng
Hadan
Tangni
Saha
Koejŏng
Taet’i
Sŏdaeshin
Tongdaeshin
T’osŏng-dong
Chagalch’i
Namp’o-dong
Chung-ang-dong
Pusan Station
Ch’oryang
Pusanjin


노    선

현        행
종        전

좌천동
범일동
범내골
서면
부전동
양정
연제
연산동
교대앞

동래
명륜동
온천장
부산대앞
장전동
구서동
두실
남산동
범어사
노포동
Jwacheon-dong
Beomil-dong
Beomnaegol
Seomyeon
Bujeon-dong
Yangjeong
Yeonje
Yeonsan-dong
Busan Nat’l Univ.
of Education
Dongnae
Myeongnyun-dong
Oncheonjang
Busan Nat’l Univ.
Jangjeon-dong
Guseo-dong
Dusil
Namsan-dong
Beomeosa
Nopo-dong
Chwach’ŏn-dong
Pŏmil-dong
Pŏmnaegol
Sŏmyŏn
Pujŏn-dong
Yangjŏng
Yŏnje
Yŏnsan-dong
Pusan Nat’l Univ.
of Education
Tongnae
Myŏngnyun-dong
Onch’ŏnjang
Pusan Nat’l Univ.
Changjŏn-dong
Kusŏ-dong
Tushil
Namsan-dong
Pŏmŏsa
Nop’o-dong
부산2호선

 

 

 

 

 

 


장산
중동
해운대
동백
올림픽동산
민락
좌수영
광안
황령산
남천
용연
대연
못골
지게골
문현
Jangsan
Jung-dong
Haeundae
Dongbaek
Olympic dongsan
Millak
Jwasuyeong
Gwangan
Hwangnyeongsan
Namcheon
Yongyeon
Daeyeon
Motgol
Jigegol
Munhyeon
Changsan
Chung-dong
Haeundae
Tongbaek
Olympic tongsan
Millak
Chwasuyŏng
Kwang-an
Hwangnyŏngsan
Namch’ŏn
Yong-yŏn
Taeyŏn
Motkol
Chigegol
Munhyŏn


노    선

현        행
종        전

문전
전포
서면
부암
가야
동의대앞
개금
냉정
주례
감전
사상
강선대
덕포
모라
구남
구포
덕천
수정
화명
율리
금곡
호포
Munjeon
Jeonpo
Seomyeon
Buam
Gaya
Dongeui Univ.
Gaegeum
Naengjeong
Jurye
Gamjeon
Sasang
Gangseondae
Deokpo
Mora
Gunam
Gupo
Deokcheon
Sujeong
Hwamyeong
Yulli
Geumgok
Hopo
Munjŏn
Chŏnp’o
Sŏmyŏn
Puam
Kaya
Dongeui Univ.
Kaegŭm
Naengjŏng
Churye
Kamjŏn
Sasang
Kangsŏndae
Tŏkp’o
Mora
Kunam
Kup’o
Tŏkch’ŏn
Sujŏng
Hwamyŏng
Yulli
Kŭmgok
Hop’o
대구1호선

 

 

 

 

 

 


진천
월배
상인
월촌
송현
성당못
대명
안지랑
현충로
영대병원
교대
명덕
반월당
중앙로
대구역
Jincheon
Wolbae
Sangin
Wolchon
Songhyeon
Seongdangmot
Daemyeong
Anjirang
Hyeonchungno
Yeungnam Univ. Hospital
National Univ. of Education
Myeongdeok
Banwoldang
Jungangno
Daegu Station
Chinch’ŏn
Wolbae
Sang-in
Wolch’on
Songhyŏn
Sŏngdangmot
Taemyŏng
Anjirang
Hyŏnch’ungno
Yeungnam Univ. Hospital
National Univ. of Education
Myŏngdŏk
Panwoltang
Chung-angno
Taegu Station


노    선

현        행
종        전

칠성
신천
동대구역
큰고개
아양교
동촌
해안
방촌
용계
율하
신기
반야월
각산
안심
Chilseong
Sincheon
Dongdaegu Station
Keungogae
Ayanggyo
Dongchon
Haean
Bangchon
Yonggye
Yulha
Singi
Banyawol
Gaksan
Ansim
Ch’ilsŏng
Shinch’ŏn
Tongdaegu Station
K’ŭn-gogae
Ayanggyo
Tongch’on
Haean
Pangch’on
Yonggye
Yulha
Shin-gi
Panyawol
Kaksan
Anshim
인천1호선

 

 

 

 

 

 

 

 

 


계양
귤현
박촌
임학
계산
인천교대

작전
갈산
부평구청
부평시장
부평
동수
부평삼거리
간석오거리
인천시청
예술회관
인천터미널
문학경기장
선학
신연수
Gyeyang
Gyulhyeon
Bakchon
Imhak
Gyesan
Incheon Nat’l Univ.
of Education
Jakjeon
Galsan
Bupyeong-gu Office
Bupyeong market
Bupyeong
Dongsu
Bupyeongsamgeori
Ganseogogeori
Incheon City Hall
Arts Center
Incheon Bus Terminal
Munhak Stadium
Seonhak
Sinyeonsu
Kyeyang
Kyulhyŏn
Pakch’on
Imhak
Kyesan
Inchon Nat’l Univ.
of Education
Chakchŏn
Kalsan
Pup’yŏng-gu Office
Pup’yŏng market
Pup’yŏng
Tongsu
Pup’yŏngsamgŏri
Kansŏgogŏri
Inch’ŏn City Hall
Arts Center
Inch’ŏn Bus Terminal
Munhak Stadium
Sŏnhak
Shinyŏnsu


노    선

현        행
종        전

원인재
동춘
동막
Woninjae
Dongchun
Dongmak
Woninjae
Tongch’un
Tongmak


다. 공항


시․도
공    항
현        행
종        전
서울
김포 국제공항
Gimpo Int’l Airport
Kimp’o Int’l Airport
대구
대구 국제공항
Daegu Int’l Airport
Taegu Int’l Airport
광주
광주 국제공항
Gwangju Int’l Airport
Kwangju Int’l Airport
울산
울산 공항
Ulsan Airport
Ulsan Airport
강원


강릉 공항
속초 공항
원주 공항
Gangneung Airport
Sokcho Airport
Wonju Airport
Kangnŭng Airport
Sokch’o Airport
Wonju Airport
충북
청주 국제공항
Cheongju Int’l Airport
Ch’ŏngju Int’l Airport
전북
군산 공항
Gunsan Airport
Kunsan Airport
전남
목포 공항
여수 공항
Mokpo Airport
Yeosu Airport
Mokp’o Airport
Yŏsu Airport
경북

예천 공항
포항 공항
Yecheon Airport
Pohang Airport
Yech’ŏn Airport
P’ohang Airport
경남


김해 국제공항
사천 공항
통영 공항
Gimhae Int’l Airport
Sacheon Airport
Tongyeong Airport
Kimhae Int’l Airport
Sach’ŏn Airport
T’ong-yŏng Airport
제주
제주 국제공항
Jeju Int’l Airport
Cheju Int’l Airport


라. 고속도로 휴게소


고속도로
휴게소
현        행
종        전
88구마

 


거창
남원
논공
영산
죽산
Geochang
Namwon
Nongong
Yeongsan
Juksan
Kŏch’ang 
Namwon 
Non-gong
Yŏngsan 
Chuksan 


고속도로
휴게소
현        행
종        전

 

지리산
칠서
현풍
Jirisan
Chilseo
Hyeonpung
Chirisan
Ch’ilsŏ
Hyŏnp’ung
경부

 

 

 

 

 

 

 

 


건천
경산
금강
기흥
(만남의 광장)
망향
안성
양산
언양
옥산
옥천
입장
죽암
죽전
천안
추풍령
칠곡
평사
황간
Geoncheon
Gyeongsan
Geumgang
Giheung

Manghyang
Anseong
Yangsan
Eonyang
Oksan
Okcheon
Ipjang
Jugam
Jukjeon
Cheonan
Chupungnyeong
Chilgok
Pyeongsa
Hwanggan
Kŏnch’ŏn
Kyŏngsan
Kŭmgang
Kihŭng

Manghyang
Ansŏng
Yangsan
Ŏnyang
Oksan
Okch’ŏn
Ipchang
Chugam
Chukchŏn
Ch’ŏnan
Ch’up’ungnyŏng
Ch’ilgok
P’yŏngsa
Hwanggan
대전통영
산청
Sancheong
Sanch’ŏng
서해안
화성
Hwaseong
Hwasŏng
영동동해

 

 

 

구산
대관령
동해
문막
소사
여주
용인
평창
Gusan
Daegwallyeong
Donghae
Munmak
Sosa
Yeoju
Yongin
Pyeongchang
Kusan
Taegwallyŏng
Tonghae
Munmak
Sosa
Yŏju
Yong-in
P’yŏngch’ang
중부


오창
음성
이천
Ochang
Eumseong
Icheon
Och’ang
Ŭmsŏng
Ich’ŏn


고속도로
휴게소
현        행
종        전
중앙

 

군위
낙동
치악
홍천강
Gunwi
Nakdong
Chiak
Hongcheongang
Kunwi
Naktong
Ch’iak
Hongch’ŏn-gang
호남남해

 

 

 

 

 

 


계룡
곡성
남강
문산
백양사
벌곡
사천
섬진강
순천
양촌
여산
장유
정읍
주암
진영
Gyeryong
Gokseong
Namgang
Munsan
Baegyangsa
Beolgok
Sacheon
Seomjingang
Suncheon
Yangchon
Yeosan
Jangyu
Jeongeup
Juam
Jinyeong
Kyeryong
Koksŏng
Namgang
Munsan
Paegyangsa
Pŏlgok
Sach’ŏn
Sŏmjin-gang
Sunch’ŏn
Yangch’on
Yŏsan
Chang-yu
Chŏng-ŭp
Chuam
Chinyŏng


마. 다리


시․도
다    리
현        행
종        전
서울

 

 

 

 


광진교
동작 대교
동호 대교
마포 대교
반포 대교
서강 대교
성산 대교
성수 대교
신행주 대교
양화 대교
영동교
Gwangjingyo
Dongjak bridge
Dongho bridge
Mapo bridge
Banpo bridge
Seogang bridge
Seongsan bridge
Seongsu bridge
Sinhaengju bridge
Yanghwa bridge
Yeongdonggyo
Kwangjin-gyo
Tongjak bridge
Tongho bridge
Map’o bridge
Panp’o bridge
Sŏgang bridge
Sŏngsan bridge
Sŏngsu bridge
Shinhaengju bridge
Yanghwa bridge
Yŏngdonggyo


노    선

현        행
종        전

영동 대교
원효 대교
잠수교
잠실 대교
잠실 철교
천호 대교
한강 대교
한강 철교
한남 대교
행주 대교
Yeongdong bridge
Wonhyo bridge
Jamsugyo
Jamsil bridge
Jamsil railway bridge
Cheonho bridge
Hangang bridge
Hangang railway bridge
Hannam bridge
Haengju bridge
Yŏngdong bridge
Wonhyo bridge
Chamsugyo
Chamshil bridge
Chamshil railway bridge
Ch’ŏnho bridge
Han-gang bridge
Han-gang railway bridge
Hannam bridge
Haengju bridge
부산


구포교
낙동강 대교
부산 영도교
Gupogyo
Nakdonggang bridge
Busan Yeongdogyo
Kup’ogyo
Naktonggang bridge
Pusan Yŏngdogyo
경기

김포 대교
팔당 대교
Gimpo bridge
Paldang bridge
Kimp’o bridge
P’altang bridge
강원
양구교
Yanggugyo
Yanggugyo
전남
진도 대교
Jindo bridge
Chindo bridge
경남

거제교
남지교
Geojegyo
Namjigyo
Kŏjegyo
Namjigyo
평북
압록강교
Amnokganggyo
Amnokkanggyo
함북
삼봉교
Sambonggyo
Sambonggyo

 

 

4. 명  소

가. 절(사찰)


시․도
사    찰
현        행
종        전
서울

 

 


경국사
도선사
승가사
원각사
조계사
진관사
화계사
Gyeongguksa
Doseonsa
Seunggasa
Wongaksa
Jogyesa
Jingwansa
Hwagyesa
Kyŏngguksa
Tosŏnsa
Sŭnggasa
Won-gaksa
Chogyesa
Chin-gwansa
Hwagyesa
부산
범어사
Beomeosa
Pŏmŏsa
대구


동화사
보현사
파계사
Donghwasa
Bohyeonsa
Pagyesa
Tonghwasa
Pohyŏnsa
P’agyesa
인천

보문사
전등사
Bomunsa
Jeondeungsa
Pomunsa
Chŏndŭngsa
경기

 

 

 

 

 

망월사
보광사
봉녕사
봉선사
신륵사
연주암
용문사
용주사
자재암
청계사
칠장사
흥국사
Mangwolsa
Bogwangsa
Bongnyeongsa
Bongseonsa
Silleuksa
Yeonjuam
Yongmunsa
Yongjusa
Jajaeam
Cheonggyesa
Chiljangsa
Heungguksa
Mang-wolsa
Pogwangsa
Pongnyŏngsa
Pongsŏnsa
Shillŭksa
Yŏnjuam
Yongmunsa
Yongjusa
Chajaeam
Ch’ŏnggyesa
Ch’ilchangsa
Hŭngguksa
강원

 


건봉사
구룡사
낙산사
백담사
삼화사
Geonbongsa
Guryongsa
Naksansa
Baekdamsa
Samhwasa
Kŏnbongsa
Kuryongsa
Naksansa
Paektamsa
Samhwasa

 

 

 


 

 

 

 

 

시․도
사    찰
현        행
종        전

 

 


상원사
신흥사
오세암
월정사
적멸보궁
청평사
Sangwonsa
Sinheungsa
Oseam
Woljeongsa
Jeongmyeolbogung
Cheongpyeongsa
Sang-wonsa
Shinhŭngsa
Oseam
Wolchŏngsa
Chŏngmyŏlbogung
Ch’ŏngp’yŏngsa
충북


구인사
백련사
법주사
Guinsa
Baengnyeonsa
Beopjusa
Kuinsa
Paengnyŏnsa
Pŏpchusa
충남

 

 

 

 


개심사
고란사
관촉사
광덕사
동학사
마곡사
무량사
성불사
수덕사
장곡사
정혜사
Gaesimsa
Goransa
Gwanchoksa
Gwangdeoksa
Donghaksa
Magoksa
Muryangsa
Seongbulsa
Sudeoksa
Janggoksa
Jeonghyesa
Kaeshimsa
Koransa
Kwanch’oksa
Kwangdŏksa
Tonghaksa
Magoksa
Muryangsa
Sŏngbulsa
Sudŏksa
Changgoksa
Chŏnghyesa
전북

 

 

금산사
내소사
백양사
선운사
실상사
안국사
Geumsansa
Naesosa
Baegyangsa
Seonunsa
Silsangsa
Anguksa
Kŭmsansa
Naesosa
Paegyangsa
Sŏnunsa
Shilsangsa
An-guksa
전남

 

 

 

대둔사
도갑사
미황사
송광사
연곡사
천은사
향일암
화엄사
Daedunsa
Dogapsa
Mihwangsa
Songgwangsa
Yeongoksa
Cheoneunsa
Hyangiram
Hwaeomsa
Taedunsa
Togapsa
Mihwangsa
Songgwangsa
Yŏn-goksa
Ch’ŏnŭnsa
Hyang-iram
Hwaŏmsa
경북
고운사
Gounsa
Kounsa


시․도
사    찰
현        행
종        전

 

 

 

 

 

 

 

보경사
봉은사
봉정사
봉정암
부석사
부인사
분황사
불국사
석굴암
선본사
운문사
은해사
직지사
청량사
희방사
Bogyeongsa
Bongeunsa
Bongjeongsa
Bongjeongam
Buseoksa
Buinsa
Bunhwangsa
Bulguksa
Seokguram
Seonbonsa
Unmunsa
Eunhaesa
Jikjisa
Cheongnyangsa
Huibangsa
Pogyŏngsa
Pong-ŭnsa
Pongjŏngsa
Pongjŏng-am
Pusŏksa
Puinsa
Punhwangsa
Pulguksa
Sŏkkuram
Sŏnbonsa
Unmunsa
Ŭnhaesa
Chikchisa
Ch’ŏngnyangsa
Hibangsa
경남

 

 

 

내원사
대원사
보리암
석남사
쌍계사
통도사
표충사
해인사
Naewonsa
Daewonsa
Boriam
Seongnamsa
Ssanggyesa
Tongdosa
Pyochungsa
Haeinsa
Naewonsa
Taewonsa
Poriam
Sŏngnamsa
Ssanggyesa
T’ongdosa
P’yoch’ungsa
Haeinsa


나. 고궁


시․도
고    궁
현        행
종        전
서울

 

 


경복궁
경희궁
덕수궁
비원
운현궁
창경궁
창덕궁
Gyeongbokgung
Gyeonghuigung
Deoksugung
Biwon
Unhyeongung
Changgyeonggung
Changdeokgung
Kyŏngbokkung
Kyŏnghigung
Tŏksugung
Piwon
Unhyŏn-gung
Ch’anggyŏnggung
Ch’angdŏkkung

다. 해수욕장


시․도
해수욕장
현        행
종        전
부산

 

광안리 해수욕장
다대포 해수욕장
송정 해수욕장
해운대 해수욕장
Gwangalli beach
Dadaepo beach
Songjeong beach
Haeundae beach
Kwang-alli beach
Tadaep’o beach
Songjŏng beach
Haeundae beach
인천
을왕리 해수욕장
Eurwangni beach
Ŭrwangni beach
강원

 

 

 

 

 

 

 

경포 해수욕장
낙산 해수욕장
남애 해수욕장
노봉 해수욕장
등명 해수욕장
망상 해수욕장
삼척 해수욕장
삼포 해수욕장
설악 해수욕장
속초 해수욕장
송지호 해수욕장
연곡 해수욕장
주문진 해수욕장
추암 해수욕장
하조대 해수욕장
화진포 해수욕장
Gyeongpo beach
Naksan beach
Namae beach
Nobong beach
Deungmyeong beach
Mangsang beach
Samcheok beach
Sampo beach
Seorak beach
Sokcho beach
Songjiho beach
Yeongok beach
Jumunjin beach
Chuam beach
Hajodae beach
Hwajinpo beach
Kyŏngp’o beach
Naksan beach
Namae beach
Nobong beach
Tŭngmyŏng beach
Mangsang beach
Samch’ŏk beach
Samp’o beach
Sŏrak beach
Sokch’o beach
Songjiho beach
Yŏn-gok beach
Chumunjin beach
Ch’uam beach
Hajodae beach
Hwajinp’o beach
충남

 

대천 해수욕장
무창포 해수욕장
연포 해수욕장
춘장대 해수욕장
학암포 해수욕장
Daecheon beach
Muchangpo beach
Yeonpo beach
Chunjangdae beach
Hagampo beach
Taech’ŏn beach
Much’angp’o beach
Yŏnp’o beach
Ch’unjangdae beach
Hagamp’o beach
전북


격포 해수욕장
변산 해수욕장
선유도 해수욕장
Gyeokpo beach
Byeonsan beach
Seonyudo beach
Kyŏkp’o beach
Pyŏnsan beach
Sŏnyudo beach
전남


만성리 해수욕장
명사십리 해수욕장
율포 해수욕장
Manseongni beach
Myeongsasimni beach
Yulpo beach
Mansŏngni beach
Myŏngsashimni beach
Yulp’o beach


시․도
해수욕장
현        행
종        전
경북

망양 해수욕장
송도 해수욕장
Mangyang beach
Songdo beach
Mang-yang beach
Songdo beach
경남
상주 해수욕장
Sangju beach
Sangju beach
제주
중문 해수욕장
Jungmun beach
Chungmun beach


라. 온천


시․도
온천명
현        행
종        전
서울
서울 온천
Seoul spa
Seoul spa
부산

동래 온천
해운대 온천
Dongnae spa
Haeundae spa
Tongnae spa
Haeundae spa
대전
유성 온천
Yuseong spa
Yusŏng spa
경기

이천 온천
신북 온천
Icheon spa
Sinbuk spa
Ich’ŏn spa
Shinbuk spa
강원
척산 온천
Cheoksan spa
Ch’ŏksan spa
충북
수안보 온천
Suanbo spa
Suanbo spa
충남

 

덕산 온천
도고 온천
아산 온천
온양 온천
Deoksan spa
Dogo spa
Asan spa
Onyang spa
Tŏksan spa
Togo spa
Asan spa
Onyang spa
전북


왕궁 온천
죽림 온천
화심 온천
Wanggung spa
Jungnim spa
Hwasim spa
Wanggung spa
Chungnim spa
Hwashim spa
전남
도곡 온천
Dogok spa
Togok spa
경북

 

 

덕구 온천
문경 온천
백암 온천
오전 약수탕
용암 온천
탑산 온천
Deokgu spa
Mungyeong spa
Baegam spa
Ojeon spa
Yongam spa
Tapsan spa
Tŏkku spa
Mun-gyŏng spa
Paegam spa
Ojŏn spa
Yong-am spa
T’apsan spa
경남
마금산 온천
부곡 온천
Mageumsan spa
Bugok spa
Magŭmsan spa
Pugok spa

마. 약수


시․도
약    수
현        행
종        전
강원

 


검룡소
방동 (약수)
방아다리 (약수)
삼봉 (약수)
오색 (약수)
Geomnyongso
Bangdong
Bangadari
Sambong
Osaek
Kŏmnyongso
Pangdong
Pang-adari
Sambong
Osaek
경북

충북
다덕 (약수탕)
달기 (약수탕)
부강 (약수)
Dadeok
Dalgi
Bugang
Tadŏk
Talgi
Pugang


바. 성곽


시․도
명    칭
현        행
종        전
서울


서울 성곽
아차산성
풍납토성
Seoul seonggwak
Achasanseong
Pungnaptoseong
Seoul sŏnggwak
Ach’asansŏng
P’ungnapt’osŏng
부산
금정산성
Geumjeongsanseong
Kŭmjŏngsansŏng
대구
대구달성
Daegudalseong
Taegudalsŏng
인천

강화산성
삼랑성
Ganghwasanseong
Samnangseong
Kanghwasansŏng
Samnangsŏng
대전
계족산성
Gyejoksanseong
Kyejoksansŏng
울산
언양읍성
Eonyangeupseong
Ŏnyang-ŭpsŏng
경기

 

 

남한산성
독산성 및 세마대지
문수산성
북한산성
행주산성
화성
Namhansanseong
Doksanseong Semadaeji
Munsusanseong
Bukhansanseong
Haengjusanseong
Hwaseong
Namhansansŏng
Toksansŏng Semadaeji
Munsusansŏng
Puk’ansansŏng
Haengjusansŏng
Hwasŏng
강원
노성산성
Noseongsanseong
Nosŏngsansŏng
충북

상당산성
운주산성
Sangdangsanseong
Unjusanseong
Sangdangsansŏng
Unjusansŏng
충남
공산성
Gongsanseong
Kongsansŏng


시․도
명    칭
현        행
종        전

 

 

 

대흥임존성
부소산성
부여나성
성흥산성
증산성
청산성
해미읍성
Daeheungimjonseong
Busosanseong
Buyeonaseong
Seongheungsanseong
Jeungsanseong
Cheongsanseong
Haemieupseong
Taehŭng-imjonsŏng
Pusosansŏng
Puyŏnasŏng
Sŏnghŭngsansŏng
Chŭngsansŏng
Ch’ŏngsansŏng
Haemiŭpsŏng
전북


고창읍성
익산토성
적상산성
Gochangeupseong
Iksantoseong
Jeoksangsanseong
Koch’ang-ǔpsŏng
Iksant’osŏng
Chŏksangsansŏng
경북

 


경주월성
경주읍성
남산성
문경관문
부산성
Gyeongjuwolseong
Gyeongjueupseong
Namsanseong
Mungyeonggwanmun
Busanseong
Kyŏngjuwolsŏng
Kyŏngjuŭpsŏng
Namsansŏng
Mun-gyŏnggwanmun
Pusansŏng
경남

 

 


고소성
목마산성
북부동 산성
사근산성
신기리 산성
진주성
화왕산성
Gososeong
Mongmasanseong
Bukbu-dong sanseong
Sageunsanseong
Singi-ri sanseong
Jinjuseong
Hwawangsanseong
Kososŏng
Mongmasansŏng
Pukpu-dong sansŏng
Sagŭnsansŏng
Shin-gi-ri sansŏng
Chinjusŏng
Hwawangsansŏng


사. 공원


시․도
공    원
현        행
종        전
서울

 

 

남산 공원
사직 공원
삼릉 공원
여의도 공원
탑골 공원
한강시민공원
Namsan park
Sajik park
Samneung park
Yeouido park
Tapgol park
Hangang park
Namsan park
Sajik park
Samnŭng park
Yŏŭido park
T’apkol park
Han-gang park
부산

금강 공원
용두산 공원
Geumgang park
Yongdusan park
Kŭmgang park
Yongdusan park


시․도
공    원
현        행
종        전
대구

 

달성 공원
두류 공원
수성 공원
앞산 공원
Dalseong park
Duryu park
Suseong park
Apsan park
Talsŏng park
Turyu park
Susŏng park
Apsan park
인천
자유 공원
Jayu park
Chayu park
전북
덕진 공원
Deokjin park
Tŏkchin park
전남
고인돌 공원
Goindol park
Koindol park
경북
삼사해상공원
Samsa park
Samsa park
경남
재황산 공원
Jaehwangsan park
Chaehwangsan park


아. 서원, 민속마을


시․도
서원, 민속마을
현        행
종        전
경기 파주
자운 (서원)
Jaun
Chaun
충남 아산
외암리 (민속마을)
Oeam-ri
Oeam-ri
전북 정읍
무성 (서원)
Museong
Musŏng
전남 순천
낙안 읍성 (민속마을)
Nagan eupseong
Nagan ŭpsŏng
전남 장성
필암 (서원)
Piram
P’iram
경북 경주
양동 (민속마을)
Yangdong
Yangdong
경북 경주
옥산 (서원)
Oksan
Oksan
경북 안동

 

도산 (서원)
묵계 (서원)
병산 (서원)
하회 마을
Dosan
Mukgye
Byeongsan
Hahoe maeul
Tosan
Mukkye
Pyŏngsan
Hahoe maŭl
경북 영주
소수 (서원)
Sosu
Sosu
제주 성읍
성읍 (민속마을)
Seongeup
Sŏng-ŭp


자. 유원지, 관광단지, 휴양림


시․도
명    칭
현        행
종        전
대구
인천
경기
동촌 (유원지)
송도 (유원지)
남이섬 (유원지)
Dongchon
Songdo
Namiseom
Tongch’on
Songdo
Namisŏm


시․도
명    칭
현        행
종        전

 

 


대성리 (유원지)
송추 (유원지)
안양 (유원지)
일영 (유원지)
장흥 (유원지)
평택호 (국민관광지)
Daeseong-ri
Songchu
Anyang
Iryeong
Jangheung
Pyeongtaekho
Taesŏng-ri
Songch’u
Anyang
Iryŏng
Changhŭng
P’yŏngt’aeko
강원

 

 

 

 

가리왕산 (자연휴양림)
간현 (국민관광지)
강촌 (유원지)
미천골 (자연휴양림)
삼봉 (자연휴양림)
위도 (유원지)
중도 (유원지)
청태산 (자연휴양림)
치악산 (자연휴양림)
한탄강 (유원지)
Gariwangsan
Ganhyeon
Gangchon
Micheongol
Sambong
Wido
Jungdo
Cheongtaesan
Chiaksan
Hantangang
Kariwangsan
Kanhyŏn
Kangch’on
Mich’ŏnkol
Sambong
Wido
Chungdo
Ch’ŏngt’aesan
Ch’iaksan
Hant’an-gang
충북

 

금강 (유원지)
다리안 (국민관광지)
송호 (국민관광지)
청풍 (문화재단지)
Geumgang
Darian
Songho
Cheongpung
Kŭmgang
Tarian
Songho
Ch’ŏngp’ung
충남


신정호 (유원지)
죽도 (관광지)
칠갑산 (자연휴양림)
Sinjeongho
Jukdo
Chilgapsan
Shinjŏngho
Chukto
Ch’ilgapsan
전북

 
남원 (관광단지)
은파 (유원지)
회문산 (자연휴양림)
Namwon
Eunpa
Hoemunsan
Namwon
Ŭnp’a
Hoemunsan
전남

땅끝 (주민관광단지)
압록 (유원지)
Ttangkkeut
Amnok
Ttangkkŭt
Amnok
경북
보문 (관광단지)
Bomun
Pomun
경남
돌섬 (해상 유원지)
Dolseom
Tolsŏm
제주
중문 (관광단지)
Jungmun
Chungmun


차. 골프장, 스키장

(1) 골프장

시․도
명    칭
현        행
종        전
부산

동래
부산
Dongnae
Busan
Tongnae            
Pusan               
대구

냉천
팔공
Naengcheon
Palgong
Naengch’ŏn         
P’algong            
인천

송도
인천 국제
Songdo
Incheon Gukje
Songdo              
Inch’ŏn Kukche     
대전

대덕 (연구단지)
유성
Daedeok
Yuseong
Taedŏk             
Yusŏng             
울산
울산
Ulsan
Ulsan               
경기

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

강남300
경기
곤지암
관악
광릉
금강
기흥
김포
나산
남부
남서울
대영
덕평
동서울
동진
발안
서서울
송추
수원
신라
신안
신원
Gangnam
Gyeonggi
Gonjiam
Gwanak
Gwangneung
Geumgang
Giheung
Gimpo
Nasan
Nambu
Namseoul
Daeyeong
Deokpyeong
Dongseoul
Dongjin
Baran
Seoseoul
Songchu
Suwon
Silla
Sinan
Sinwon
Kangnam           
Kyŏnggi             
Konjiam            
Kwanak            
Kwangnŭng         
Kŭmgang           
Kihŭng              
Kimp’o              
Nasan              
Nambu             
Namseoul           
Taeyŏng            
Tŏkp’yŏng          
Tongseoul           
Tongjin             
Paran               
Sŏseoul             
Songch’u            
Suwon              
Shilla               
Shinan              
Shinwon            


시․도
명    칭
현        행
종        전

 

 

 

 

 

 

 

 

 

안성
안양
양주
양지
여주
은화삼
이포
일동 (레이크)
자유
제일
중부
태광
태영
포천 (아도니스)
한성
한양
한원
한일
화산
Anseong
Anyang
Yangju
Yangji
Yeoju
Eunhwasam
Ipo
Ildong
Jayu
Jeil
Jungbu
Taegwang
Taeyeong
Pocheon
Hanseong
Hanyang
Hanwon
Hanil
Hwasan
Ansŏng
Anyang
Yangju
Yangji
Yŏju
Ŭnhwasam
Ip’o
Iltong
Chayu
Cheil
Chungbu
T’aegwang
T’aeyŏng
P’och’ŏn
Hansŏng
Hanyang
Hanwon
Hanil
Hwasan
강원

 

 

강촌
대명 설악
대명 홍천
설악 (프라자)
춘천
화승
Gangchon
Daemyeong Seorak
Daemyeong Hongcheon
Seorak
Chuncheon
Hwaseung
Kangch’on
Taemyŏng Sŏrak
Taemyŏng Hongch’ŏn
Sŏrak
Ch’unch’ŏn
Hwasŭng
충북

 


남강
중앙
천룡
청주
충주
Namgang
Jungang
Cheollyong
Cheongju
Chungju
Namgang
Chung-ang
Ch’ŏllyong
Ch’ŏngju
Ch’ungju
충남

 

거평
도고
우정 (힐스)
천안 상록
Geopyeong
Dogo
Ujeong
Cheonan Sangnok
Kŏp’yŏng
Togo
Ujŏng
Ch’ŏnan Sangnok
전북
이리
Iri
Iri


시․도
명    칭
현        행
종        전

태안
Taean
T’aean
전남

 

광주
남광주
무안
승주
Gwangju
Namgwangju
Muan
Seungju
Kwangju
Namgwangju
Muan
Sŭngju
경북

 

 

경북
경주
경주 조선
대구
보문
선산
Gyeongbuk
Gyeongju
Gyeongju Joseon
Daegu
Bomun
Seonsan
Kyŏngbuk
Kyŏngju
Kyŏngju Chosŏn
Taegu
Pomun
Sŏnsan
경남

 

 


가야
동부산
부곡
용원
진주
창원
통도
Gaya
Dongbusan
Bugok
Yongwon
Jinju
Changwon
Tongdo
Kaya
Tongbusan
Pugok
Yong-won
Chinju
Ch’ang-won
T’ongdo
제주


신성
오라
중문
Sinseong
Ora
Jungmun
Shinsŏng
Ora
Chungmun


(2) 스키장

시․도
명    칭
현        행
종        전
경기

 

서울
양지
지산
천마산
Seoul
Yangji
Jisan
Cheonmasan
Seoul
Yangji
Chisan
Ch’ŏnmasan
강원


대명
성우
용평
Daemyeong
Seongu
Yongpyeong
Taemyŏng
Sŏng-u
Yongp’yŏng
충북
사조마을
Sajomaeul
Sajomaŭl
전북
무주
Muju
Muju

카. 기타 명소

시․도
명    칭
현        행
종        전
서울

 

 

 

광화문
광희문
낙성대
남산골 (한옥마을)
성균관
원구단
인사동
태강릉
Gwanghwamun
Gwanghuimun
Nakseongdae
Namsangol
Seonggyungwan
Wongudan
Insa-dong
Taegangneung
Kwanghwamun
Kwanghimun
Naksŏngdae
Namsankol
Sŏnggyun-gwan
Won-gudan
Insa-dong
T’aegangnŭng
부산

 

동백섬
오륙도
자갈치 시장
태종대
Dongbaekseom
Oryukdo
Jagalchi market
Taejongdae
Tongbaeksŏm
Oryukto
Chagalch’i market
T’aejongdae
광주
충장사
Chungjangsa
Ch’ungjangsa
인천


고려궁지
월미도
참성단
Goryeogungji
Wolmido
Chamseongdan
Koryŏgungji
Wolmido
Ch’amsŏngdan
경기

 


미리내 (성지)
애기봉
임진각
천진암 (성지)
판문점
화석정
Mirinae
Aegibong
Imjingak
Cheonjinam
Panmunjeom
Hwaseokjeong
Mirinae
Aegibong
Imjin-gak
Ch’ŏnjinam
P’anmunjŏm
Hwasŏkchŏng
강원

 

 

 

 


경포대
고석정
권금성
금강굴
백마고지
비선대
선교장
선림원지
소금강
오죽헌
용평 (리조트)
Gyeongpodae
Goseokjeong
Gwongeumseong
Geumganggul
Baengmagoji
Biseondae
Seongyojang
Seollimwonji
Sogeumgang
Ojukheon
Yongpyeong
Kyŏngp’odae
Kosŏkchŏng
Kwon-gŭmsŏng
Kŭmganggul
Paengmagoji
Pisŏndae
Sŏn-gyojang
Sŏllimwonji
Sogŭmgang
Ojuk’ŏn
Yongp’yŏng


시․도
명    칭
현        행
종        전

 

 

울산바위
장수대
정동진
청간정
청령포
Ulsanbawi
Jangsudae
Jeongdongjin
Cheongganjeong
Cheongnyeongpo
Ulsanbawi
Changsudae
Chŏngdongjin
Ch’ŏngganjŏng
Ch’ŏngnyŏngp’o
충북

 

 

 

 

단양팔경
도담삼봉
배론 (성지)
사인암
상선암
정이품송
중선암
탁사정
탄금대
하선암
Danyangpalgyeong
Dodamsambong
Baeron
Sainam
Sangseonam
Jeongipumsong
Jungseonam
Taksajeong
Tangeumdae
Haseonam
Tanyangp’algyŏng
Todamsambong
Paeron
Sainam
Sangsŏnam
Chŏng-ip’umsong
Chungsŏnam
T’aksajŏng
T’an-gŭmdae
Hasŏnam
충남

 

 

 

낙화암
성주사지
안면도
정림사지
추사고택
충의사
칠백의총
현충사
Nakhwaam
Seongjusaji
Anmyeondo
Jeongnimsaji
Chusagotaek
Chunguisa
Chilbaeguichong
Hyeonchungsa
Nak’waam
Sŏngjusaji
Anmyŏndo
Chŏngnimsaji
Ch’usagot’aek
Ch’ung-ŭisa
Ch’ilbaegŭich’ong
Hyŏnch’ungsa
전북

 

 

광한루
만인의총
무주구천동
무주(리조트)
미륵사지
채석강
Gwanghallu
Maninuichong
Mujugucheondong
Muju
Mireuksaji
Chaeseokgang
Kwanghallu
Maninŭich’ong
Mujuguch’ŏndong
Muju
Mirŭksaji
Ch’aesŏkkang
전남

오동도
진남관
Odongdo
Jinnamgwan
Odongdo
Chinnamgwan
경북

 

갓바위
계림
대릉원
대왕암
Gatbawi
Gyerim
Daereungwon
Daewangam
Katpawi
Kyerim
Taerŭng-won
Taewang-am


시․도
사    찰
현        행
종        전

 

 

 

 

문경관문
석굴암
석빙고
안압지
천마총
첨성대
통일전
포석정
황룡사지
Mungyeonggwanmun
Seokguram
Seokbinggo
Anapji
Cheonmachong
Cheomseongdae
Tongiljeon
Poseokjeong
Hwangnyongsaji
Mun-gyŏnggwanmun
Sŏkkuram
Sŏkpinggo
Anapchi
Ch’ŏnmach’ong
Ch’ŏmsŏngdae
T’ong-iljŏn
P’osŏkchŏng
Hwangnyongsaji
경남

 

 

 

 

 

거제 해금강
고소성
남해 대교
빈지소
얼음골
제승당
청학동
촉석루
한려수도
한산도
해금강
화개장터
Geoje Haegeumgang
Gososeong
Namhae bridge
Binjiso
Eoreumgol
Jeseungdang
Cheonghak-dong
Chokseongnu
Hallyeosudo
Hansando
Haegeumgang
Hwagaejangteo
Kŏje Haegŭmgang
Kososŏng
Namhae bridge
Pinjiso
Ŏrŭmkol
Chesŭngdang
Ch’ŏnghak-dong
Ch’oksŏngnu
Hallyŏsudo
Hansando
Haegŭmgang
Hwagaejangt’ŏ
제주

 

 


관덕정
산방굴사
삼성혈
여미지 식물원

외돌괴
용두암
Gwandeokjeong
Sanbanggulsa
Samseonghyeol
Yeomiji botanical
  gardens
Oedolgoe
Yongduam
Kwandŏkchŏng
Sanbanggulsa
Samsŏnghyŏl
Yŏmiji botanical
 gardens
Oedolgoe
Yongduam

 

 

5. 문화재

 

 

 


 

 

 


가. 금속 및 공예


명    칭
현        행
종        전
강화 동종
금관총 금관
금령총 금관
금제천
낙산사 동종
다뉴세문경
동제 은입사 향완
병산탈
봉선사 대종
상원사 동종
서울 보신각종
성덕 대왕 신종
용주사 범종
전등사 범종
탑산사 동종
태환이식
통도사 은입사 동제 향로
하회탈
Ganghwa dongjong
Geumgwanchong geumgwan
Geumnyeongchong geumgwan
Geumjecheon
Naksansa dongjong
Danyusemungyeong
Dongje eunipsa hyangwan
Byeongsantal
Bongseonsa daejong
Sangwonsa dongjong
Seoul Bosingakjong
Seongdeok daewang sinjong
Yongjusa beomjong
Jeondeungsa beomjong
Tapsansa dongjong
Taehwanisik
Tongdosa eunipsa dongje hyangno
Hahoetal
Kanghwa tongjong
Kŭmgwanch’ong kŭmgwan
Kŭmnyŏngch’ong kŭmgwan
Kŭmjech’ŏn
Naksansa tongjong
Tanyusemun-gyŏng 
Tongje ŭnipsa hyang-wan
Pyŏngsant’al
Pongsŏnsa taejong
Sang-wonsa tongjong
Seoul Poshin-gakchong
Sŏngdŏk taewang shinjong
Yongjusa pŏmjong
Chŏndŭngsa pŏmjong
T’apsansa tongjong
T’aehwanishik
T’ongdosa ŭnipsa tongje hyangno
Hahoet’al


나. 목조 건축물


명    칭
현        행
종        전
강릉 객사문
강릉 오죽헌
개심사 대웅전
관덕정
광한루
금산사 미륵전
내소사 대웅보전
Gangneung gaeksamun
Gangneung Ojukheon
Gaesimsa daeungjeon
Gwandeokjeong
Gwanghallu
Geumsansa mireukjeon
Naesosa daeungbojeon 
Kangnŭng kaeksamun
Kangnŭng Ojuk’ŏn
Kaeshimsa taeungjŏn
Kwandŏkchŏng
Kwanghallu
Kŭmsansa mirŭkchŏn
Naesosa taeungbojŏn


명    칭
현        행
종        전
도갑사 해탈문
독락당
돈화문
무량사 극락전
밀양 영남루
범어사 대웅전
법주사 별상전
봉정사 극락전
봉정사 대웅전
봉정사 화엄강당
부석사 무량수전
부석사 조사당
삼보 죽서루
서울 남대문
서울 동대문
서울 동묘 
서울 문묘 
송광사 국사전
송광사 약사전
송광사 영산전
송광사 하사당
수덕사 대웅전
쌍계사 대웅전
용문사 대장전
전등사 대웅전
전등사 약사전
충효당
통도사 대웅전
팔달문
피향정
해인사 장경판고
홍화문
화엄사 각황전
화엄사 대웅전
흥국사 대웅전
Dogapsa haetalmun
Dongnakdang
Donhwamun
Muryangsa geungnakjeon
Miryang Yeongnamnu
Beomeosa daeungjeon
Beopjusa byeolsangjeon
Bongjeongsa geungnakjeon
Bongjeongsa daeungjeon
Bongjeongsa hwaeomgangdang
Buseoksa muryangsujeon
Buseoksa josadang
Sambo Jukseoru
Seoul Namdaemun
Seoul Dongdaemun
Seoul Dongmyo
Seoul Munmyo
Songgwangsa guksajeon
Songgwangsa yaksajeon
Songgwangsa yeongsanjeon
Songgwangsa hasadang
Sudeoksa daeungjeon
Ssanggyesa daeungjeon
Yongmunsa daejangjeon
Jeondeungsa daeungjeon
Jeondeungsa yaksajeon
Chunghyodang
Tongdosa daeungjeon
Paldalmun
Pihyangjeong
Haeinsa janggyeongpango
Honghwamun
Hwaeomsa gakhwangjeon
Hwaeomsa daeungjeon
Heungguksa daeungjeon
Togapsa haet’almun
Tongnaktang
Tonhwamun
Muryangsa kŭngnakchŏn
Miryang Yŏngnamnu
Pŏmŏsa taeungjŏn
Pŏpchusa pyŏlsangjŏn
Pongjŏngsa kŭngnakchŏn
Pongjŏngsa taeungjŏn
Pongjŏngsa hwaŏmgangdang
Pusŏksa muryangsujŏn
Pusŏksa chosadang 
Sambo Chuksŏru
Seoul Namdaemun
Seoul Tongdaemun 
Seoul Tongmyo
Seoul Munmyo
Songgwangsa kuksajŏn
Songgwangsa yaksajŏn
Songgwangsa yŏngsanjŏn
Songgwangsa hasadang
Sudŏksa taeungjŏn 
Ssanggyesa taeungjŏn
Yongmunsa taejangjŏn
Chŏndŭngsa taeungjŏn
Chŏndŭngsa yaksajŏn
Ch’unghyodang
T’ongdosa taeungjŏn
P’altalmun
P’ihyangjŏng
Haeinsa changgyŏngp’an-go
Honghwamun
Hwaŏmsa kak’wangjŏn
Hwaŏmsa taeungjŏn
Hŭngguksa taeungjŏn

다. 석  탑


명    칭
현        행
종        전
갈항사 삼층 석탑
감은사지 삼층 석탑
갑사 부도 
개심사지 오층 석탑
경주 구황리 삼층 석탑

경천사 십층 석탑
고선사지 삼층 석탑
고달사지 부도
낙산사 칠층 석탑
무량사 오층 석탑
미륵사지 석탑
범어사 삼층 석탑
법천사 지광 국사
  현묘탑
부석사 삼층 석탑
부여 정림사지 오층 석탑
분황사 석탑
불국사 다보탑
불국사 사리탑
불국사 삼층 석탑
실상사 부도
실상사 삼층 석탑
연곡사 삼층 석탑
원각사지 십층 석탑
월광사지 삼층 석탑
월성 나원리 오층 석탑
월정사 팔각 구층 석탑
의성 탑리 오층 석탑
익산 왕궁리 오층 석탑
정혜사지 십삼층 석탑
화엄사 사자 삼층 석탑
Galhangsa samcheung seoktap
Gameunsaji samcheung seoktap
Gapsa budo
Gaesimsaji ocheung seoktap
Gyeongju Guhwang-ri
  samcheung seoktap
Gyeongcheonsa sipcheung seoktap
Goseonsaji samcheung seoktap
Godalsaji budo
Naksansa chilcheung seoktap
Muryangsa ocheung seoktap
Mireuksaji seoktap
Beomeosa samcheung seoktap
Beopcheonsa Jigwang guksa
  hyeonmyotap
Buseoksa samcheung seoktap
Buyeo Jeongnimsaji ocheung seoktap
Bunhwangsa seoktap
Bulguksa Dabotap
Bulguksa saritap
Bulguksa samcheung seoktap
Silsangsa budo
Silsangsa samcheung seoktap
Yeongoksa samcheung seoktap
Wongaksaji sipcheung seoktap
Wolgwangsaji samcheung seoktap
Wolseong Nawon-ri ocheung seoktap
Woljeongsa palgak gucheung seoktap
Uiseong Tap-ri ocheung seoktap
Iksan Wanggung-ri ocheung seoktap
Jeonghyesaji sipsamcheung seoktap
Hwaeomsa saja samcheung seoktap
Kalhangsa samch’ŭng sŏkt’ap
Kamŭnsaji samch’ŭng sŏkt’ap
Kapsa pudo
Kaeshimsaji och’ŭng sŏkt’ap
Kyŏngju Kuhwang-ri
  samch’ŭng sŏkt’ap
Kyŏngch’ŏnsa Shipch’ŭng sŏkt’ap
Kosŏnsaji samch’ŭng sŏkt’ap
Kodalsaji pudo
Naksansa ch’ilch’ŭng sŏkt’ap
Muryangsa och’ŭng sŏkt’ap
Mirŭksaji sŏkt’ap
Pŏmŏsa samch’ŭng sŏkt’ap
Pŏpch’ŏnsa Chigwang kuksa
  hyŏnmyot’ap
Pusŏksa samch’ŭng sŏkt’ap
Puyŏ Chŏngnimsaji och’ŭng sŏkt’ap
Punhwangsa sŏkt’ap
Pulguksa Tabot’ap
Pulguksa sarit’ap
Pulguksa samch’ŭng sŏkt’ap
Shilsangsa pudo
Shilsangsa samch’ŭng sŏkt’ap
Yŏn-goksa samch’ŭng sŏkt’ap
Won-gaksaji shipch’ŭng sŏkt’ap
Wolgwangsaji samch’ŭng sŏkt’ap
Wolsŏng Nawon-ri och’ŭng sŏkt’ap
Wolchŏngsa p’algak kuch’ŭng sŏkt’ap
Ŭisŏng T’ap-ri och’ŭng sŏkt’ap
Iksan Wanggung-ri och’ŭng sŏkt’ap
Chŏnghyesaji shipsamch’ŭng sŏkt’ap
Hwaŏmsa saja samch’ŭng sŏkt’ap

라. 불  상


명    칭
현        행
종        전
개태사지 석불 입상
관촉사 석조 미륵보살 입상
군위 삼존 석굴
금동 관세음보살 입상
금동 관음보살 입상
금동 미륵 반가상
금동 보살 입상
금동 여래 입상
덕주사 마애불
방어산 마애불
부석사 소조 여래 좌상
불국사 금동 비로자나불 좌상
불국사 금동 아미타여래 좌상
서산 마애 삼존 불상
석굴암 석굴
선운사 금동 보살 좌상
선운사 지장보살 좌상
월정사 석조 보살 좌상
월출산 마애여래 좌상
해인사 석조 여래 입상
Gaetaesaji seokbul ipsang        
Gwanchoksa seokjo mireukbosal ipsang
Gunwi samjon seokgul
Geumdong gwanseeumbosal ipsang
Geumdong gwaneumbosal ipsang
Geumdong mireuk bangasang
Geumdong bosal ipsang
Geumdong yeorae ipsang
Deokjusa maaebul
Bangeosan maaebul
Buseoksa sojo yeorae jwasang
Bulguksa geumdong birojanabul jwasang
Bulguksa geumdong amitayeorae jwasang
Seosan maae samjon bulsang
Seokguram seokgul
Seonunsa geumdong bosal jwasang
Seonunsa jijangbosal jwasang
Woljeongsa seokjo bosal jwasang
Wolchulsan maaeyeorae jwasang
Haeinsa seokjo yeorae ipsang
Kaet’aesaji sŏkpul ipsang
Kwanch’oksa sŏkcho  mirŭkposal ipsang
Kunwi samjon sŏkkul
Kŭmdong kwanseŭmbosal ipsang
Kŭmdong kwanŭmbosal ipsang
Kŭmdong mirŭk pan-gasang 
Kŭmdong posal ipsang
Kŭmdong yŏrae ipsang
Tŏkchusa maaebul
Pang-ŏsan maaebul
Pusŏksa sojo yŏrae chwasang
Pulguksa kŭmdong pirojanabul chwasang
Pulguksa kŭmdong amit’ayŏrae chwasang
Sŏsan maae samjon pulsang 
Sŏkkuram sŏkkul
Sŏnunsa kŭmdong posal chwasang
Sŏnunsa chijangbosal chwasang
Wolchŏngsa sŏkcho posal chwasang
Wolch’ulsan maaeyŏrae chwasang
Haeinsa sŏkcho yŏrae ipsang 


마. 석조물


명    칭
현        행
종        전
경주 석빙고
경주 첨성대
고달사지 쌍사자 석등
명량대첩비
무량사 석등
벌교 홍교 
Gyeongju seokbinggo         
Gyeongju Cheomseongdae
Godalsaji ssangsaja seokdeung
Myeongnyangdaecheopbi
Muryangsa seokdeung
Beolgyo Honggyo
Kyŏngju sŏkpinggo
Kyŏngju Ch’ŏmsŏngdae
Kodalsaji ssangsaja sŏktŭng
Myŏngnyangdaech’ŏppi
Muryangsa sŏktŭng 
Pŏlgyo Honggyo


명    칭
현        행
종        전
법주사 사천왕 석등
법주사 쌍사등
법천사 지광 국사 현묘탑비
북한산 신라 진흥왕 순수비
불국사 연화교 칠보교
불국사 청운교 백운교
선암사 승선교
신라 태종 무열왕릉비
실상사 석등
안동 석빙고
연곡사 현각 선사 탑비
옥천교
원각사비
정토사 법경 대사
  자등 탑비
정토사 홍법 국사
  실상사 탑비
창녕 신라 진흥왕
  척경비        
회암사지 쌍사자 석등
Beopjusa sacheonwang seokdeung 
Beopjusa ssangsadeung
Beopcheonsa Jigwang guksa  hyeonmyotapbi
Bukhansan Silla Jinheungwang sunsubi
Bulguksa Yeonhwagyo Chilbogyo
Bulguksa Cheongungyo Baegungyo
Seonamsa Seungseongyo
Silla Taejong Muyeorwangneungbi
Silsangsa seokdeung
Andong seokbinggo
Yeongoksa Hyeongak seonsa tapbi
Okcheongyo
Wongaksabi
Jeongtosa Beopgyeong daesa
  jadeung tapbi
Jeongtosa Hongbeop guksa 
  Silsangsa tapbi
Changnyeong SillaJinheungwang
  cheokgyeongbi
Hoeamsaji ssangsaja seokdeung
Pŏpchusa sach’ŏnwang sŏktŭng
Pŏpchusa ssangsadŭng
Pŏpch’ŏnsa Chigwang kuksa hyŏnmyot’appi
Puk’ansan Shilla Chinhŭng-wang sunsubi
Pulguksa Yŏnhwagyo Ch’ilbogyo
Pulguksa Ch’ŏng-un-gyo Paegun-gyo
Sŏnamsa Sŭngsŏn-gyo
Shilla T’aejong Muyŏrwangnŭngbi
Shilsangsa sŏktŭng
Andong sŏkpinggo
Yŏn-goksa Hyŏn-gak sŏnsa t’appi
Okch’ŏn-gyo
Won-gaksabi
Chŏngt’osa Pŏpkyŏng taesa
  chadŭng t’appi
Chŏngt’osa Hongbŏp kuksa
  Shilsangsa t’appi
Ch’angnyŏng Shilla Chinhŭng-wang
  ch’ŏkkyŏngbi
Hoeamsaji ssangsaja sŏktŭng


바. 도자기


명    칭
현        행
종        전
도제 기마 인물상
백자 상감 모란문 매병
백자 상감 연당초문 대접

백자 철화 포도문 호
상감 초화문 병
이조 백자 철사 포도문 호
청동 은입사
  포류 수금문 전병
Doje gima inmulsang               
Baekja sanggam moranmun maebyeong
Baekja sanggam
  yeondangchomun daejeop
Baekja cheolhwa podomun ho
Sanggam chohwamun byeong
Ijo baekja cheolsa podomun ho
Cheongdong eunipsa
  poryu sugeummun jeonbyeong
Toje kima inmulsang
Paekcha sanggam moranmun maebyŏng
Paekcha sanggam
  yŏndangch’omun taejŏp
Paekcha ch’ŏlhwa p’odomun ho
Sanggam ch’ohwamun pyŏng 
Ijo paekcha ch’ŏlsa p’odomun ho
Ch’ŏngdong ŭnipsa
p’oryu sugŭmmun chŏnbyŏng


명    칭
현        행
종        전
청자 상감 모란문 
  표형 병
청자 상감 운학문 매병

청자 상감 진사
  모란문 매병
청자 음각 연화
  당초문 매병
Cheongja sanggam moranmun
  pyohyeong byeong
Cheongja sanggam unhangmun
  maebyeong
Cheongja sanggam jinsa moranmun
  maebyeong
Cheongja eumgak yeonhwa
  dangchomun maebyeong
Ch’ŏngja sanggam moranmun
  p’yohyŏng pyŏng       
Ch’ŏngja sanggam unhangmun
  maebyŏng
Ch’ŏngja sanggam chinsa moranmun
  maebyŏng
Ch’ŏngja ŭmgak yŏnhwa
  tangch’omun maebyŏng


사. 전적, 회화


명    칭
현        행
종        전
난중일기
단원풍속도첩(이십오폭)
도산서원도
동국정운
삼국사기(권십오)
삼국유사
석보상절
시용향악보
월인천강지곡
일성록
자치통감강목
제왕운기
조선왕조실록
해동명적
해인사 대장경판
홍무정운역훈
훈민정음 
Nanjungilgi
Danwonpungsokdocheop
Dosanseowondo
Donggukjeongun
Samguksagi
Samgungnyusa
Seokbosangjeol
Siyonghyangakbo
Worincheongangjigok
Ilseongnok
Jachitonggamgangmok
Jewangungi
Joseonwangjosillok
Haedongmyeongjeok
Haeinsa daejanggyeongpan
Hongmujeongunnyeokhun
Hunminjeongeum
Nanjung-ilgi
Tanwon-p’ungsoktoch’ŏp
Tosan-sŏwondo
Tonggukchŏng-un
Samguksagi
Samgungnyusa
Sŏkposangjŏl
Shiyonghyang-akpo
Worinch’ŏn-gangjigok
Ilsŏngnok
Chach’it’onggamgangmok
Chewang-un-gi
Chosŏnwangjo-shillok
Haedongmyŏngjŏk
Haeinsa taejanggyŏngp’an
Hongmujŏng-unnyŏk’un
Hunminjŏng-ŭm

아. 무형문화재


시․도
명    칭
현        행
종        전
음악

 

 

 

 

 

가야금 산조
거문고 산조
경기 민요
남도 들노래
대금 산조
대금 정악
대취타
범패
서도 소리
시나위
종묘 제례악
판소리
Gayageum sanjo
Geomungo sanjo
Gyeonggi minyo
Namdo deullorae
Daegeum sanjo
Daegeum jeongak
Daechwita
Beompae 
Seodo sori
Sinawi
Jongmyo jeryeak
Pansori
Kayagŭm sanjo
Kŏmun-go sanjo
Kyŏnggi minyo
Namdo tŭllorae
Taegŭm sanjo
Taegŭm chŏng-ak
Taech’wit’a
Pŏmp’ae
Sŏdo sori
Shinawi
Chongmyo cheryeak 
P’ansori
무용

 


승무
승전무
진주 검무
처용무
학춤
Seungmu
Seungjeonmu
Jinju geommu
Cheoyongmu
Hakchum 
Sŭngmu
Sŭngjŏnmu
Chinju kŏmmu
Ch’ŏyongmu
Hakch’um 
연극

 

 

 


강령 탈춤
고성 오광대
꼭두각시놀음
봉산 탈춤
북청 사자놀음
송파 산대놀이
양주 별산대놀이
은율 탈춤
통영 오광대
Gangnyeong talchum
Goseong ogwangdae
Kkokdugaksinoreum
Bongsan talchum
Bukcheong sajanoreum
Songpa sandaenori
Yangju byeolsandaenori
Eunyul talchum
Tongyeong ogwangdae
Kangnyŏng t’alch’um
Kosŏng ogwangdae
Kkoktugakshinorŭm
Pongsan t’alch’um
Pukch’ŏng sajanorŭm
Songp’a sandaenori
Yangju pyŏlsandaenori
Ŭnyul t’alch’um
T’ong-yŏng ogwangdae
놀이

강강수월래
고싸움 놀이
밀양 백중놀이
안동 차전놀이
영산 쇠머리대기
Ganggangsuwollae 
Gossaum nori
Miryang baekjungnori
Andong chajeonnori
Yeongsan soemeoridaegi
Kanggangsuwollae
Kossaum nori
Miryang paekchungnori
Andong ch’ajŏnnori
Yŏngsan soemŏridaegi


시․도
명    칭
현        행
종        전

영산 줄다리기
Yeongsan juldarigi
Yŏngsan chuldarigi 
의식 

 


강릉 단오제
양주 소놀이굿
은산 별신제
제주 칠머리당굿
진도 씻김굿
Gangneung danoje
Yangju sonorigut
Eunsan byeolsinje 
Jeju chilmeoridanggut
Jindo ssitgimgut 
Kangnŭng tanoje
Yangju sonorigut
Ŭnsan pyŏlshinje
Cheju ch’ilmŏridanggut
Chindo ssitkimgut


자. 선사 유적


시․도
명    칭
현        행
종        전
부산
동래 (패총)
Dongnae
Tongnae
인천
강화 (지석묘)
Ganghwa
Kanghwa
경기
덕은리 (주거지)
Deogeun-ri
Tŏgŭn-ri
전북
구암리 (지석묘군)
Guam-ri
Kuam-ri
경남

마산 외동 성산 (패총)
회현리 (패총)
Masan Oe-dong Seongsan
Hoehyeon-ri
Masan Oe-dong Sŏngsan
Hoehyŏn-ri


차. 고분


시․도
시․군․구
명  칭
현        행
종        전
충남

공주
부여
송산리 (고분군)능산리 (고분군)
Songsan-ri
Neungsan-ri
Songsan-ri
Nŭngsan-ri
전남
나주
덕산리 (고분군)
Deoksan-ri
Tŏksan-ri
경북

 

경주
고령
경주
경주
인왕리 (고분군)
지산동 (고분군)
황남리 (고분군)
황오리 (고분군)
Inwang-ri
Jisan-dong
Hwangnam-ri
Hwango-ri
Inwang-ri 
Chisan-dong
Hwangnam-ri
Hwang-o-ri
경남

 

고령
거창
함안
진주
고아동 (벽화 고분)
둔마리 (벽화 고분)
말산리 (고분군)
평거동 (고려 고분군)
Goa-dong
Dunma-ri
Malsan-ri
Pyeonggeo-dong
Koa-dong 
Tunma-ri 
Malsan-ri 
P’yŏnggŏ-dong

카. 왕  릉


시․도
명    칭
현        행
종        전
서울

 

선릉․정릉
정릉
태릉․강릉
헌릉․인릉
Seolleung․Jeongneung 
Jeongneung
Taereung․Gangneung
Heolleung․Illeung
Sŏllŭng․Chŏngnŭng
Chŏngnŭng
T’aerŭng․Kangnŭng
Hŏllŭng․Illŭng
경기

 

 

 

 


고려 공양왕릉
공릉․순릉․영릉
광릉
동구릉
사릉
서오릉
서삼릉
온릉
융릉․건릉
장릉
홍릉․유릉
Goryeo Gongyangwangneung
Gongneung․Sulleung․Yeongneung
Gwangneung
Donggureung
Sareung
Seooreung
Seosamneung
Olleung
Yungneung․Geolleung
Jangneung
Hongneung․Yureung
Koryŏ Kong-yang-wangnŭng
Kongnŭng․Sullŭng․Yŏngnŭng
Kwangnŭng
Tonggurŭng
Sarŭng
Sŏorŭng
Sŏsamnŭng
Ollŭng
Yungnŭng․Kŏllŭng 
Changnŭng
Hongnŭng․Yurŭng 
경북

 

 

 

 

 

문무대왕릉
배리삼릉 
신라 내물왕릉
신라 무열왕릉
신라 미추왕릉
신라 법흥왕릉
신라 선덕여왕릉
신라 신문왕릉
신라 오릉
신라 진덕여왕릉
신라 진흥왕릉
신라 탈해왕릉
Munmudaewangneung
Baerisamneung
Silla Naemurwangneung
Silla Muyeorwangneung
Silla Michuwangneung
Silla Beopheungwangneung
Silla Seondeogyeowangneung
Silla Sinmunwangneung
Silla Oreung
Silla Jindeogyeowangneung
Silla Jinheungwangneung
Silla Talhaewangneung
Munmudaewangnŭng
Paerisamnŭng
Shilla Naemurwangnŭng
Shilla Muyŏrwangnŭng
Shilla Mich’uwangnŭng
Shilla Pŏp’ŭng-wangnŭng
Shilla Sŏndŏgyŏwangnŭng
Shilla Shinmunwangnŭn
Shilla Orŭng
Shilla Chindŏgyŏwangnŭng
Shilla Chinhŭng-wangnŭng
Shilla T’alhaewangnŭng
경남

수로왕릉 
수로왕비릉
Surowangneung
Surowangbireung
Surowangnŭng
Surowangbirŭng

타. 궁  지


시․도
시․군․구
명  칭
현        행
종        전
서울

 


종로

종로
종로
종로
경복궁
덕수궁
육상궁
창경궁
창덕궁
Gyeongbokgung     
Deoksugung
Yuksanggung
Changgyeonggung 
Changdeokgung
Kyŏngbokkung
Tŏksugung
Yuksanggung
Ch’anggyŏnggung
Ch’angdŏkkung
인천
강화
고려궁지
Goryeogungji
Koryŏgungji
경기
수원
화령전
Hwaryeongjeon
Hwaryŏngjŏn
경북

경주
경주
성동리 전랑지
임해전지
Seongdong-ri Jeollangji
Imhaejeonji
Sŏngdong-ri Chŏllangji
Imhaejŏnji


파. 기타 유적지


시․도
시․군․구

현        행
종        전
서울


서대문
종로
종로
독립문
사직단
우정총국 
Dongnimmun
Sajikdan 
Ujeongchongguk
Tongnimmun
Sajiktan
Ujŏngch’ongguk
인천
강화
참성단
Chamseongdan
Ch’amsŏngdan
경기
고양
벽제관지
Byeokjegwanji
Pyŏkchegwanji
충남
금산
칠백의총 
Chilbaeguichong 
Ch’ilbaegŭich’ong
경북

 

 

 

경주
경주
경주
경주
경산
경주
경주
경주
계림
나정
낭산
서출지
압량 (유적)
이견대
재매정
포석정지 
Gyerim
Najeong
Nangsan
Seochulji
Amnyang
Igyeondae
Jaemaejeong
Poseokjeongji
Kyerim
Najŏng
Nangsan
Sŏch’ulchi
Amnyang
Igyŏndae 
Chaemaejŏng
P’osŏkchŏngji
경남
창녕
영산 석빙고
Yeongsan seokbinggo
Yŏngsan sŏkpinggo 
제주
제주
삼성혈
Samseonghyeol
Samsŏnghyŏl

6. 일반 용어

 

 

 

 

 

 


가. 식생활 용어


명    칭
현        행
종        전
갈비
김치
된장

떡국
막걸리
소주
볶음밥
불고기
비빔밥
삼계탕
설렁탕
송편
식혜
약식
한식
galbi
gimchi
doenjang
tteok
tteokguk
makgeolli
soju
bokkeumbap
bulgogi
bibimbap
samgyetang
seolleongtang
songpyeon
sikhye
yaksik
hansik
kalbi
kimch’i
toenjang
ttŏk
ttŏkkuk
makkŏlli
soju
pokkŭmbap
pulgogi
pibimpap
samgyet’ang
sŏllŏngt’ang
songp’yŏn
shik’ye
yakshik
hanshik


나. 의생활 용어


명    칭
현        행
종        전

댕기
두루마기
마고자
버선
비녀
상투
저고리
한복
gat
daenggi
durumagi
magoja
beoseon
binyeo
sangtu
jeogori
hanbok
kat
taenggi
turumagi
magoja
pŏsŏn
pinyŏ
sangt’u
chŏgori
hanbok

다. 주생활 용어


명    칭
현        행
종        전
기와집
병풍
안방
안채
온돌
장독대
장지문
정자
초가
한옥
giwajip
byeongpung
anbang
anchae
ondol
jangdokdae
jangjimun
jeongja
choga
hanok
kiwajip
pyŏngp’ung
anpang
anch’ae
ondol
changtoktae
changjimun
chŏngja
ch’oga
hanok


라. 명절과 풍습


명    칭
현        행
종        전
김장
단오
대보름

무당
백일
사주
삼신각
설날
솟대
장승
제사
족보
차례
추석
한가위
gimjang
dano
daeboreum
dol
mudang
baegil
saju
samsingak
seollal
sotdae
jangseung
jesa
jokbo
charye
chuseok
hangawi
kimjang
tano
taeborŭm
tol
mudang
paegil
saju
samshin-gak
sŏllal
sottae
changsŭng
chesa
chokpo
ch’arye
ch’usŏk
han-gawi

마. 놀이, 무예


명    칭
현        행
종        전
바둑
샅바
씨름

장기
줄다리기
차전놀이
태권도
화투
baduk
satba
ssireum
yut
janggi
juldarigi
chajeonnori
taegwondo
hwatu
paduk
satpa
ssirŭm
yut
changgi
chuldarigi
ch’ajŏnnori
t’aekwondo
hwat’u


바. 문화 유산 및 국가 상징


명    칭
현        행
종        전
가야금
거문고
거북선
고려대장경
국새
꽹과리
단소
단청
대금
대한민국
무궁화
백자

비파
사군자
심청전
십장생
아리랑
gayageum
geomungo
geobukseon
Goryeodaejanggyeong
guksae
kkwaenggwari
danso
dancheong
daegeum
Daehanminguk
mugunghwa
baekja
buk
bipa
sagunja
Simcheongjeon
sipjangsaeng
arirang
kayagŭm
kŏmun-go
kŏbuksŏn
Koryŏdaejanggyŏng
kuksae
kkwaenggwari
tanso
tanch’ŏng
taegŭm
Taehanmin-guk
mugunghwa
paekcha
puk
pip’a
sagunja
Shimch’ŏngjŏn
shipchangsaeng
arirang


명    칭
현        행
종        전
아악
아쟁
애국가
양반
인삼
자개
장구
제금
제례악
집현전

춘향전
태극
태극기
판소리
편경
편종
피리
한글
화랑
화랑도
화문석
훈민정음
흥부전
aak
ajaeng
Aegukga
yangban
insam
jagae
janggu
jegeum
jeryeak
Jiphyeonjeon
jing
Chunhyangjeon
taegeuk
Taegeukgi
pansori
pyeongyeong
pyeonjong
piri
Hangeul
hwarang
hwarangdo
hwamunseok
Hunminjeongeum
Heungbujeon
aak
ajaeng
Aegukka
yangban
insam
chagae
changgu
chegŭm
cheryeak
Chip’yŏnjŏn
ching
Ch’unhyangjŏn
t’aegŭk
T’aegukki
p’ansori
p’yŏn-gyŏng
p’yŏnjong
p’iri
Han-gŭl
hwarang
hwarangdo
hawamunsŏk
Hunminjŏng-ŭm
Hŭngbujŏn


7. 역사 지명


국    가
현        행
종        전
기    간
고구려
백제
신라
발해
고려
조선
대한민국
Goguryeo
Baekje
Silla
Balhae
Goryeo
Joseon
Daehanminguk
Koguryŏ
Paekche
Shilla
Palhae
Koryŏ
Chosŏn
Taehanmin-guk
B.C. 37~668
B.C. 18~660
B.C. 57~935
698 ~ 926
918 ~ 1392
1392 ~ 1910
1948 ~

<부록 1>
애국가 (Aegukga) 가사

 

 

 

 

 

 

 

 


1. 동해 물과 백두산이 마르고 닳도록
Donghae mulgwa Baekdusani mareugo daltorok
하느님이 보우하사 우리나라 만세
haneunimi bouhasa urinara manse

2. 남산 위에 저 소나무 철갑을 두른 듯
Namsan wie jeo sonamu cheolgabeul dureundeut
바람 서리 불변함은 우리 기상일세
baram seori bulbyeonhameun uri gisangilse

3. 가을 하늘 공활한데 높고 구름 없이
gaeul haneul gonghwalhande nopgo gureum eopsi
밝은 달은 우리 가슴 일편단심일세
balgeun dareun uri gaseum ilpyeondansimilse

4. 이 기상과 이 맘으로 충성을 다하여
i gisanggwa i mameuro chungseongeul dahayeo
괴로우나 즐거우나 나라 사랑하세
goerouna jeulgeouna nara saranghase         
 
<후렴>
무궁화 삼천리 화려강산
mugunghwa samcheolli hwaryeogangsan
대한 사람 대한으로 길이 보전하세
Daehan saram Daehaneuro giri bojeonhase
<부록 2>

문화관광부고시 제2000-8호(2000. 7. 7.)

국어의 로마자 표기법

제1장 표기의 기본 원칙
제1항 국어의 로마자 표기는 국어의 표준 발음법에 따라 적는 것을 원칙으로 한다.
제2항 로마자 이외의 부호는 되도록 사용하지 않는다.

제2장 표기 일람
제1항 모음은 다음 각호와 같이 적는다.
1. 단모음a
eo
o
u
eu
i
ae
e
oe
wi


2. 이중 모음
ya
yeo
yo
yu
yae
ye
wa
wae
wo
we
ui

〔붙임 1〕‘ㅢ’는 ‘ㅣ’로 소리 나더라도 ui로 적는다.

     (보기)
 광희문  Gwanghuimun

〔붙임 2〕장모음의 표기는 따로 하지 않는다.

제2항 자음은 다음 각호와 같이 적는다.
1. 파열음


g, k
kk
k
d, t
tt
t
b, p
pp
p

2. 파찰음
j
jj
ch


3. 마찰음
s
ss
h


4. 비  음
n
m
ng

   
5. 유  음


r, l
 

〔붙임 1〕‘ㄱ, ㄷ, ㅂ’은 모음 앞에서는 ‘g, d, b’로, 자음 앞이나 어말에서는 ‘k, t, p’로 적는다.([ ] 안의 발음에 따라 표기함.)
     (보기)
 구미 Gumi 영동 Yeongdong 백암 Baegam
 옥천 Okcheon 합덕 Hapdeok 호법 Hobeop
 월곶[월곧] Wolgot   벚꽃[벋꼳] beotkkot
 한밭[한받] Hanbat   

〔붙임 2〕‘ㄹ’은 모음 앞에서는 ‘r’로, 자음 앞이나 어말에서는 ‘l’로 적는다. 단, ‘ㄹㄹ’은 ‘ll’로 적는다.
     (보기)
 구리 Guri 설악 Seorak 칠곡 Chilgok
 임실 Imsil 울릉 Ulleung
 대관령[대괄령]  Daegwallyeong 

제3장 표기상의 유의점
제1항 음운 변화가 일어날 때에는 변화의 결과에 따라 다음 각호와 같이 적는다.
1. 자음 사이에서 동화 작용이 일어나는 경우
     (보기)
  백마[뱅마] Baengma  신문로[신문노] Sinmunno
 종로[종노] Jongno  왕십리[왕심니] Wangsimni
 별내[별래] Byeollae  신라[실라] Silla
         
2. ‘ㄴ, ㄹ’이 덧나는 경우
     (보기)
 학여울[항녀울]  Hangnyeoul  알약[알략] allyak

3. 구개음화가 되는 경우
     (보기)
 해돋이[해도지] haedoji   같이[가치] gachi
 맞히다[마치다] machida

4. ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ’이 ‘ㅎ’과 합하여 거센소리로 소리 나는 경우
     (보기)
 좋고[조코]  joko      놓다[노타]  nota  
 잡혀[자펴]  japyeo    낳지[나치]  nachi

다만, 체언에서 ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ’ 뒤에 ‘ㅎ’이 따를 때에는 ‘ㅎ’을 밝혀 적는다.
     (보기)
 묵호  Mukho       집현전 Jiphyeonjeon 
〔붙임〕된소리되기는 표기에 반영하지 않는다.
     (보기)
 압구정 Apgujeong 낙동강 Nakdonggang
 죽변 Jukbyeon 낙성대 Nakseongdae
 합정 Hapjeong 팔당 Paldang
 샛별 saetbyeol  울산 Ulsan

제2항 발음상 혼동의 우려가 있을 때에는 음절 사이에 붙임표(-)를 쓸 수 있다.
     (보기)
 중앙 Jung-ang  반구대 Ban-gudae
 세운 Se-un  해운대 Hae-undae 

제3항 고유 명사는 첫 글자를 대문자로 적는다.
    (보기)
 부산 Busan  세종 Sejong

제4항 인명은 성과 이름의 순서로 띄어 쓴다. 이름은 붙여 쓰는 것을 원칙으로 하되 음절 사이에 붙임표(-)를 쓰는 것을 허용한다.((   )안의 표기를 허용함.)

     (보기) 
 민용하 Min Yongha (Min Yong-ha)
 송나리 Song Nari (Song Na-ri)

(1) 이름에서 일어나는 음운 변화는 표기에 반영하지 않는다.

     (보기)
 한복남 Han Boknam (Han Bok-nam)
 홍빛나 Hong Bitna (Hong Bit-na)

(2) 성의 표기는 따로 정한다.

제5항 ‘도, 시, 군, 구, 읍, 면, 리, 동’의 행정 구역 단위와 ‘가’는 각각 ‘do, si, gun, gu, eup, myeon, ri, dong, ga’로 적고, 그 앞에는 붙임표(-)를 넣는다. 붙임표(-) 앞뒤에서 일어나는 음운 변화는 표기에 반영하지 않는다.
     (보기)
 충청북도 Chungcheongbuk-do 제주도 Jeju-do
 의정부시 Uijeongbu-si 양주군 Yangju-gun
 도봉구 Dobong-gu 신창읍 Sinchang-eup 
 삼죽면 Samjuk-myeon 인왕리 Inwang-ri
 당산동 Dangsan-dong 봉천 1동 Bongcheon 1(il)-dong
 종로 2가 Jongno 2(i)-ga 퇴계로 3가 Toegyero 3(sam)-ga
〔붙임〕‘시, 군, 읍’의 행정 구역 단위는 생략할 수 있다.
     (보기)
 청주시 Cheongju  함평군 Hampyeong
 순창읍 Sunchang

제6항 자연 지물명, 문화재명, 인공 축조물명은 붙임표(-) 없이 붙여 쓴다.
 (보기)
 남산 Namsan 속리산 Songnisan
 금강 Geumgang   독도 Dokdo
 경복궁 Gyeongbokgung 무량수전 Muryangsujeon
 연화교 Yeonhwagyo 극락전 Geungnakjeon
 안압지 Anapji 남한산성 Namhansanseong
 화랑대 Hwarangdae 불국사 Bulguksa
 현충사 Hyeonchungsa 독립문 Dongnimmun
 오죽헌 Ojukheon 촉석루 Chokseongnu
 종묘 Jongmyo 다보탑 Dabotap
         
제7항 인명, 회사명, 단체명 등은 그동안 써 온 표기를 쓸 수 있다.

제8항 학술 연구 논문 등 특수 분야에서 한글 복원을 전제로 표기할 경우에는 한글 표기를 대상으로 적는다. 이때 글자 대응은 제2장을 따르되 ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㄹ’은 ‘g, d, b, l’로만 적는다. 음가 없는 ‘ㅇ’은 붙임표(-)로 표기하되 어두에서는 생략하는 것을 원칙으로 한다. 기타 분절의 필요가 있을 때에도 붙임표(-)를 쓴다.
 (보기)
 집 jib 짚 jip
 밖 bakk   값  gabs
 붓꽃 buskkoch 먹는  meogneun
 독립 doglib 문리 munli
 물엿 mul-yeos 굳이  gud-i
 좋다 johda 가곡  gagog
 조랑말 jolangmal 없었습니다 eobs-eoss-seubnida

부   칙

① (시행일) 이 규정은 고시한 날부터 시행한다.
② (표지판 등에 대한 경과 조치) 이 표기법 시행 당시 종전의 표기법에 의하여 설치된 표지판(도로, 광고물, 문화재 등의 안내판)은 2005. 12. 31.까지 이 표기법을 따라야 한다.
③ (출판물 등에 대한 경과 조치) 이 표기법 시행 당시 종전의 표기법에 의하여 발간된 교과서 등 출판물은 2002. 2. 28.까지 이 표기법을 따라야 한다.
<부록 3>


표준 발음법

  국어의 로마자 표기는 한글로 적을 때와는 다른 방법으로 적는다. 우리말을 한글로 적을 때는 소리대로 적는 것을 원칙으로 하되 형태를 밝힐 필요가 있을 경우에는 형태를 밝혀 적는다. 예를 들어, ‘신라’는 발음은 [실라]이지만 ‘신(新)’과 ‘라(羅)’가 결합된 말임을 보이기 위해서 ‘신라’로 적는다. 그런데 로마자로 적을 때에는 [실라]라는 발음에 따라 Silla라고 적어야 한다. 따라서 로마자 표기법을 제대로 따르기 위해서는 우리말의 발음을 알아야 한다. 우리말의 발음은 표준 발음법(문교부 고시 제88-2호, 1988. 1. 19.)에 규정되어 있다. 로마자 표기를 하는 데 필요한 표준 발음법을 요약하여 소개하면 다음과 같다.


1. 소리의 동화

(1) ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ’이 ‘ㄴ, ㅁ’ 앞에서 ‘ㅇ, ㄴ, ㅁ’이 되는 경우
    (예) 막내[망내] 맏누님[만누님] 법내[범내]
 학문[항문] 맏며느리[만며느리] 갑문[감문]
(2) ‘ㄹ’이 ‘ㅁ, ㅇ’ 뒤에서 ‘ㄴ’이 되는 경우
   (예) 탐라[탐나]
 종로[종노]
(3) ‘ㄹ’이 ‘ㅂ, ㄱ’ 뒤에서 ‘ㄴ’이 되면서 ‘ㅂ, ㄱ’은 ‘ㅁ, ㅇ’이 되는 경우
   (예) 법륜[범뉸]
 독립[동닙]
(4) 1. ‘ㄴ’이 ‘ㄹ’ 앞에서 ‘ㄹ’이 되는 경우
   (예) 신라[실라]
   2. ‘ㄹ’이 ‘ㄴ’ 뒤에서 ‘ㄴ’이 되는 경우
   (예) 신문로[신문노]
(5) ‘ㄴ’이 ‘ㄹ’ 뒤에서 ‘ㄹ’이 되는 경우
   (예) 설날[설랄]
(6) 받침 ‘ㄷ, ㅌ’이 모음 ‘ㅣ’ 앞에서 ‘ㅈ, ㅊ’이 되는 경우
    (예) 굳이[구지] 같이[가치]
2. 소리의 첨가   

합성어에서 후행 요소가 ‘ㅣ’ 모음으로 시작될 때 ‘ㄴ’이 덧나는 경우
   (예) 학여울[항녀울]
단, 선행 요소의 받침이 ‘ㄹ’일 때는 ‘ㄹ’이 덧남
   (예) 물약[물략]

3. 거센소리되기

 ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ’이 ‘ㅎ’과 합하여 거센소리로 소리 나는 경우

   (예) 먹히다[머키다] 낳고[나코] 놓다[노타]
 좁히다[조피다] 닿지[다치] 닳지[달치] (이상 용언)
 박하[바카] 맏형[마텽] 압해도[아패도] (이상 체언)

4. 된소리되기      

(1) ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ’이 ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ’ 뒤에서 된소리가 되는 경우
   (예) 압구정[압꾸정] 박달재[박딸재] 죽변[죽뼌]
 익산[익싼] 법전[법쩐]
(2) 한자어에서 ‘ㄷ, ㅅ, ㅈ’이 ‘ㄹ’ 받침 뒤에서 된소리가 되는 경우
   (예) 팔당[팔땅] 울산[울싼] 울진[울찐]
(3) 합성어에서 뒤 단어의 첫소리가 된소리가 되는 경우
   (예) 산길[산낄] 손등[손뜽] 산불[산뿔] 안사람[안싸람] 연줄[연쭐]
 물가[물까] 발등[발뜽] 달빛[달삗] 물살[물쌀] 벌주[벌쭈]
 꿈길[꿈낄] 섬돌[섬똘] 봄비[봄삐] 꿈속[꿈쏙] 힘줄[힘쭐]
 콩국[콩꾹] 용돈[용똔] 등불[등뿔] 땅속[땅쏙]   강줄기[강쭐기]
(4) 그밖의 경우
   (예) 고가(高價)[고까] 안건(案件)[안껀] 헌법(憲法)[헌뻡]
 
※ 돋움체는 로마자 표기를 할 때에 발음을 반영하지 않는 경우임. 국어의 로마자 표기법 제3장 제1항 4. 참조

<부록 4>

이름에 자주 쓰이는
음절의 로마자 표기


가 ga
각 gak
간 gan
갈 gal
감 gam
갑 gap
갓 gat
강 gang
개 gae
객 gaek
거 geo
건 geon
걸 geol
검 geom
겁 geop
게 ge
겨 gyeo
격 gyeok
견 gyeon
결 gyeol
겸 gyeom
겹 gyeop
경 gyeong
계 gye
고 go
곡 gok
곤 gon
골 gol
곳 got
공 gong
곶 got
과 gwa
곽 gwak
관 gwan
괄 gwal
광 gwang
괘 gwae
괴 goe
굉 goeng
교 gyo
구 gu
국 guk
군 gun
굴 gul
굿 gut
궁 gung
권 gwon
궐 gwol
귀 gwi
규 gyu
균 gyun
귤 gyul
그 geu
극 geul
근 geun
글 geul
금 geum
급 geup
긍 geung
기 gi
긴 gin
길 gil
김 gim


까 kka
깨 kkae
꼬 kko
꼭 kkok
꽃 kkot
꾀 kkoe
꾸 kku
꿈 kkum
끝 kkeut
끼 kki


나 na
낙 nak
난 nan
날 nal
남 nam
납 nap
낭 nang
내 nae
냉 naeng
너 neo
널 neol
네 ne
녀 nyeo
녁 nyeok
년 nyeon
념 nyeom
녕 nyeong
노 no
녹 nok
논 non
놀 nol
농 nong
놰 nwae
뇌 noe
누 nu
눈 nun
눌 nul
느 neu
늑 neuk
늠 neum
능 neung
늬 nui
니 ni
닉 nik
닌 nin
닐 nil
님 nim


다 da
단 dan
달 dal
담 dam
답 dap
당 dang
대 dae
댁 daek
더 deo
덕 deok
도 do
독 dok
돈 don
돌 dol
동 dong
돼 dwae
되 doe
된 doen
두 du
둑 duk
둔 dun
뒤 dwi
드 deu
득 deuk
들 deul
등 deung
디 di


따 tta
땅 ttang
때 ttae
또 tto
뚜 ttu
뚝 ttuk
뜨 tteu
띠 tti


라 ra
락 rak
란 ran
람 ram
랑 rang
래 rae
랭 raeng
량 ryang
렁 reong
레 re
려 ryeo
력 ryeok
련 ryeon
렬 ryeol
렴 ryeom
렵 ryeop
령 ryeong
례 rye
로 ro
록 rok
론 ron
롱 rong
뢰 roe
료 ryo
룡 ryong
루 ru
류 ryu
륙 ryuk
륜 ryun
률 ryul
륭 ryung
르 reu
륵 reuk
른 reun
름 reum
릉 reung
리 ri
린 rin
림 rim
립 rip


마 ma
막 mak
만 man
말 mal
망 mang
매 mae
맥 maek
맨 maen
맹 maeng
머 meo
먹 meok
메 me
며 myeo
멱 myeok
면 myeon
멸 myeol
명 myeong
모 mo
목 mok
몰 mol
못 mot
몽 mong
뫼 moe
묘 myo
무 mu
묵 muk
문 mun
물 mul
므 meu
미 mi
민 min
밀 mil


바 ba
박 bak
반 ban
발 bal
밥 bap
방 bang
배 bae
백 baek
뱀 baem
버 beo
번 beon
벌 beol
범 beom
법 beop
벼 byeo
벽 byeok
변 byeon
별 byeol
병 byeong
보 bo
복 bok
본 bon
봉 bong
부 bu
북 buk
분 bun
불 bul
붕 bung
비 bi
빈 bin
빌 bil
빔 bim
빙 bing

ㅂㅂ
빠 ppa
빼 ppae
뻐 ppeo
뽀 ppo
뿌 ppu
쁘 ppeu
삐 ppi


사 sa
삭 sak
산 san
살 sal
삼 sam
삽 sap
상 sang
샅 sat
새 sae
색 saek
생 saeng
서 seo
석 seok
선 seon
설 seol
섬 seom
섭 seop
성 seong
세 se
셔 syeo
소 so
속 sok
손 son
솔 sol
솟 sot
송 song
쇄 swae
쇠 soe
수 su
숙 suk
순 sun
술 sul
숨 sum
숭 sung
쉬 swi
스 seu
슬 seul
슴 seum
습 seup
승 seung
시 si
식 sik
신 sin
실 sil
심 sim
십 sip
싱 sing


싸 ssa
쌍 ssang
쌔 ssae
쏘 sso
쑥 ssuk
씨 ssi


아 a
악 ak
안 an
알 al
암 am
압 ap
앙 ang
앞 ap
애 ae
액 aek
앵 aeng
야 ya
얀 yan
약 yak
양 yang
어 eo
억 eok
언 eon
얼 eol
엄 eom
업 eop
에 e
여 yeo
역 yeok
연 yeon
열 yeol
염 yeom
엽 yeop
영 yeong
예 ye
오 o
옥 ok
온 on
올 ol
옴 om
옹 ong
와 wa
완 wan
왈 wal
왕 wang
왜 wae
외 oe
왼 oen
요 yo
욕 yok
용 yong
우 u
욱 uk
운 un
울 ul
움 um
웅 ung
워 wo
원 won
월 wol
위 wi
유 yu
육 yuk
윤 yun
율 yul
융 yung
윷 yut
으 eu
은 eun
을 eul
음 eum
읍 eup
응 eung
의 ui
이 i
익 ik
인 in
일 il
임 im
입 ip
잉 ing


자 ja
작 jak
잔 jan
잠 jam
잡 jap
장 jang
재 jae
쟁 jaeng
저 jeo
적 jeok
전 jeon
절 jeol
점 jeom
접 jeop
정 jeong
제 je
조 jo
족 jok
존 jon
졸 jol
종 jong
좌 jwa
죄 joe
주 ju
죽 juk
준 jun
줄 jul
중 jung
쥐 jwi
즈 jeu
즉 jeuk
즐 jeul
즘 jeum
즙 jeup
증 jeung
지 ji
직 jik
진 jin
질 jil
짐 jim
집 jip
징 jing


짜 jja
째 jjae
쪼 jjo
찌 jji


차 cha
착 chak
찬 chan
찰 chal
참 cham
창 chang
채 chae
책 chaek
처 cheo
척 cheok
천 cheon
철 cheol
첨 cheom
첩 cheop
청 cheong
체 che
초 cho
촉 chok
촌 chon
총 chong
최 choe
추 chu
축 chuk
춘 chun
출 chul
춤 chum
충 chung
측 cheuk
층 cheung
치 chi
칙 chik
친 chin
칠 chil
침 chim
칩 chip
칭 ching


코 ko
쾌 kwae
크 keu
큰 keun
키 ki


타 ta
탁 tak
탄 tan
탈 tal
탐 tam
탑 tap
탕 tang
태 tae
택 taek
탱 taeng
터 teo
테 te
토 to
톤 ton
톨 tol
통 tong
퇴 toe
투 tu
퉁 tung
튀 twi
트 teu
특 teuk
틈 teum
티 ti


파 pa
판 pan
팔 pal
패 pae
팽 paeng
퍼 peo
페 pe
펴 pyeo
편 pyeon
폄 pyeom
평 pyeong
폐 pye
포 po
폭 pok
표 pyo
푸 pu
품 pum
풍 pung
프 peu
피 pi
픽 pik
필 pil
핍 pip


하 ha
학 hak
한 han
할 hal
함 ham
합 hap
항 hang
해 hae
핵 haek
행 haeng
향 hyang
허 heo
헌 heon
험 heom
헤 he
혀 hyeo
혁 hyeok
현 hyeon
혈 hyeol
혐 hyeom
협 hyeop
형 hyeong
혜 hye
호 ho
혹 hok
혼 hon
홀 hol
홉 hop
홍 hong
화 hwa
확 hwak
환 hwan
활 hwal
황 hwang
홰 hwae
횃 hwaet
회 hoe
획 hoek
횡 hoeng
효 hyo
후 hu
훈 hun
훤 hwon
훼 hwe
휘 hwi
휴 hyu
휼 hyul
흉 hyung
흐 heu
흑 heuk
흔 heun
흘 heul
흠 heum
흡 heup
흥 heung
희 hui
흰 huin
히 hi
힘 him

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


색     인


가경동 112
가곡동 141, 170
가곡면 104, 116
가금면 115
가남면 99
가능1동 94
가능2동 94
가능3동 95
가능동 95
가대동 76
가덕면 117
가동 204
가락1동 23
가락2동 23
가락동 23
가락본동 23
가락시장 232
가례면 180
가리봉 198, 221, 231
가리봉1동 14
가리봉2동 14
가리봉동 14
가리산 186
가리왕산 187
가리왕산
  (자연휴양림) 248
가북면 179
가사동 90
가산동 15
가산면 100, 166
가수동 93
가수원 208
가수원동 71
가야 205, 217, 234, 251
가야1동 38
가야2동 38
가야3동 38
가야곡면 119
가야금 267
가야금 산조 261
가야동 38
가야면 182
가야산 188
가야읍 181
가양1동 11, 69
가양2동 12, 69
가양3동 12
가양동 12, 69
가오동 69
가운동 82
가은 204
가은읍 156
가음동 176
가음면 165
가음정동 176
가장동 71, 93, 156
가재동 96
가정1동 65
가정2동 65
가정3동 65
가정동 65, 72
가조면 179
가좌 205
가좌1동 65
가좌2동 65
가좌3동 65
가좌4동 65
가좌동 65, 79, 173
가주동 114, 174
가지산 188
가창면 54
가천동 50
가천면 164
가톨릭대앞 222
가평 208
가평군 5
가평읍 98
가포동 168
가학동 80
가현동 90, 105
가회동 28
가회면 182
가흥1동 159
가흥2동 159
가흥동 159
각계 199
각남면 165
각북면 166
각산 235
각산동 47
각화동 59
간동면 110
간석 200, 222
간석1동 63
간석2동 63
간석3동 63
간석4동 63
간석동 63
간석오거리 235
간성읍 108
간전면 145
간치 202
간현 214
간현 (국민관광지) 248
갈곳동 93
갈공동 128
갈마1동 71
갈마2동 71
갈마동 71
갈말읍 109
갈매동 80
갈비 265
갈산 235
갈산1동 64
갈산2동 64
갈산동 46, 64, 92,
 95, 120, 130
갈산면 126
갈월동 26
갈전동 68
갈천동 103
갈촌 212
갈치동 129
갈항사 삼층 석탑 257
갈현1동 28
갈현2동 28
갈현동 28, 61, 79, 86
감곡 209
감곡면 117, 135
감만1동 36
감만2동 36
감만동 36
감문면 155
감물면 115
감북동 97
감삼동 46
감악산 186
감은사지 삼층 석탑 257
감이동 98
감일동 98
감전 234
감전1동 39
감전2동 39
감전동 39
감정동 81
감천1동 40
감천2동 40
감천동 40
감천면 155, 164
감포읍 152
감호동 154
갑동 72
갑사 부도 257
갑제동 150
갑천면 110
갑현 215
갓 265
갓바위 253
강강수월래 261
강경 208, 209
강경읍 119
강구면 164
강남 223
강남300 249
강남구 2
강남구청 231
강남동 173
강남산맥 192
강내면 117
강동 167, 227
강동구 2
강동구민회관 227
강동구청 232
강동동 34
강동면 102, 152
강동호 194
강령 탈춤 261
강릉 219
강릉 객사문 255
강릉 공항 236
강릉 단오제 262
강릉 오죽헌 255
강릉시 5
강림면 110
강매 205
강매동 77
강문동 101
강변 223
강북구 2
강산동 119
강상면 99
강서1동 113
강서2동 113
강서구  2
강서동 113
강선대 234
강외면 117
강원도 1
강절굴 196
강정동 183
강제동 110
강진군 7
강진면 137
강진읍 144
강천면 99
강촌 208, 250
강촌 (유원지) 248
강하면 99
강현면 108
강화 (지석묘) 262
강화 동종 255
강화군 3
강화도 191
강화산성 245
강화읍 68
강흥동 132
개군면 99
개금 234
개금1동 38
개금2동 38
개금3동 38
개금동 38
개령면 155
개롱 227
개복동 126
개봉 200, 221
개봉1동 14
개봉2동 14
개봉3동 14
개봉동 14
개봉본동 14
개사동 126
개성 1
개신동 113
개심사 241
개심사 대웅전 255
개심사지 오층 석탑 257
개양 212
개운 211
개운동 74, 105, 156
개정 210
개정동 126
개정면 128
개진면 163
개천면 179
개태사 208
개태사지 석불 입상 258
개포 204
개포1동 9
개포2동 9
개포3동 9
개포4동 9
개포동 9
개포면 164
개화동 12
개화산 189, 229
거동동 156
거류면 179
거모동 88
거문고 267
거문고 산조 261
거문도 191
거북선 267
거여 227
거여1동 24
거여2동 24
거여동 24
거의동 153
거제 216
거제 해금강 254
거제1동 42
거제2동 42
거제3동 42
거제4동 42
거제교 239
거제도 192
거제동 42
거제면 167
거제시 8
거진읍 108
거창 236
거창군 8
거창읍 179
거촌 218
거평 250
건건동 89
건대입구 223, 231
건봉사 240
건입동 183
건지동 103
건천 215, 237
건천읍 152
걸산동 82
걸포동 81
검단동 49
검단산 186
검룡소 245
검사동 47
검산동 96, 128
검상동 118
검암동 65
격포 해수욕장 243
견소동 101
견지동 28
결성면 126
겸면 145
겸백면 146
경강 208
경국사 240
경기 249
경기 민요 261
경기대입구 222, 228
경기도 1
경동 140
경동 66
경마공원 201, 226
경복궁 224, 242, 264
경북 251
경산 200, 237
경산시 7
경상남도 1
경상북도 1
경서동 65
경암동 126
경운동 29
경원대 207, 225
경원동 133
경장동 126
경주 215, 216, 251
경주 구황리 삼층
  석탑 257
경주 석빙고 258
경주 조선 251
경주 첨성대 258
경주시 7
경주월성 246
경주읍성 246
경천면 137
경천사 십층 석탑 257
경포 해수욕장 243
경포대 252
경포호 194
경현동 138
경호동 143
경화 213
경화동 174
경희궁 242
경희대앞 220
계곡면 149
계남면 137
계동 29, 90, 173
계룡 238
계룡면 118
계룡산 187
계림 253, 264
계림1동 57
계림2동 58
계림동 58
계명산 187
계방산 187
계북면 137
계산 235
계산1동 61
계산2동 61
계산3동 61
계산동 61, 72, 156
계산동1가 52
계산동2가 52
계성면 181
계수동 83, 88
계양 235
계양구 3
계양동 150
계족산성 245
계화면 136
고강1동 83
고강본동 83
고경면 161
고구려 268
고군면 149
고금도 191
고금면 148
고남면 125
고달면 145
고달사지 부도 257
고달사지 쌍사자
  석등 258
고담동 95
고대면 123
고대병원앞 229
고덕 227
고덕1동 10
고덕2동 10
고덕동 10
고덕면 97, 125
고등동 85, 86
고란사 241
고랑동 132
고려 268
고려 공양왕릉 263
고려궁지 252, 264
고려대 229
고려대장경 267
고령군 8
고령읍 163
고로면 163
고룡동 54
고림동 94
고막원 209
고명 214
고명동 110
고모 200
고모동 51
고부면 135
고북면 120
고사동 74, 133
고사리 219
고산동 95
고산면 137
고삼면 91
고색동 86
고서면 146
고석정 252
고선사지 삼층
  석탑 257
고성 오광대 261
고성1가 49
고성2가 49
고성3가 49
고성군 5, 8
고성읍 179
고소동 143
고소성 246, 254
고속터미널 224, 231
고수 동굴 196
고수면 135
고싸움 놀이 261
고씨 동굴 196
고아동 (벽화 고분) 262
고아읍 154
고암동 110
고암면 181
고양동 78
고양시 4
고운사 241
고인돌 공원 247
고잔  227
고잔1동 89
고잔2동 89
고잔동 63, 89
고전면 181
고제면 179
고죽동 129
고창군 6
고창읍 135
고창읍성 246
고척1동 14
고척2동 14
고척동 14
고천동 94
고촌면 82
고평 204
고하동 140
고한 218
고한읍 109
고현동 93, 159
고현면 180
고흥군 7
고흥읍 145
곡반정동 86
곡산 205
곡성 210, 238
곡성군 7
곡성읍 145
곤리도 192
곤명면 172
곤양면 172
곤지암 249
골약 212
공검면 157
공근면 110
공단 201, 227
공단1동 153
공단2동 153
공단동 153
공덕 228, 229
공덕1동 18
공덕2동 18
공덕동 18
공덕면 129
공도면 91
공릉 230
공릉1동 15
공릉2동 15
공릉3동 15
공릉․순릉․영릉 263
공릉동 15
공산면 139
공산성 245
공성면 157
공음면 135
공전 203
공주시 6
공촌동 65
공평동 29, 52, 134, 155
공항동 12
공화동 143
곶리도 191
과교동 134
과림동 88
과역면 145
과원동 139
과전동 160
과천 226
과천대공원 201
과천동 79
과천시 4
과해동 12
관고동 95
관교동 62
관덕정 254, 255
관동1가 66
관동2가 66
관동3가 66
관매도 191
관모봉 189
관문동 79, 143
관산동 78
관산읍 148
관설동 105
관수동 29
관악 198, 221, 249
관악구 2
관악구청 223
관악산 186
관양1동 92
관양2동 92
관양동 92
관음굴 196
관음동 49
관인면 100
관저동 71
관정동 139
관철동 29
관촉동 119
관촉사 241
관촉사 석조
  미륵보살 입상 258
관촌 210
관촌면 137
관평동 72
관훈동 29
광곡 212
광교산 186
광교산맥 192
광나루 227
광덕면 123
광덕사 241
광덕산 187
광도면 179
광동 140
광릉 249, 263
광명 231
광명1동 80
광명2동 80
광명3동 80
광명4동 80
광명5동 80
광명6동 80
광명7동 80
광명동 80, 151
광명시 4
광무동 143
광복동 43
광복동1가 43
광복동2가 43
광복동3가 43
광산구 3
광산동 54, 58
광석동 88, 157
광석면 119
광시면 125
광안 233
광안1동 41
광안2동 41
광안3동 41
광안4동 41
광안동 41
광안리 해수욕장 243
광암동 82, 98
광양 212, 213
광양시 7
광양읍 138
광영동 138
광운대앞 220
광의면 145
광장동 13
광적면 99
광정동 81
광주 213, 251
광주 국제공항 236
광주광역시 1
광주군 5
광주산맥 192
광주읍 98
광진교 238
광진구 2
광진구청 223
광천 202
광천동 60
광천읍 126
광치동 129
광탄면 96
광평동 153
광한루 253, 255
광혜원면 117
광화동 174
광화문 228, 252
광활면 129
광흥창 230
광희동1가 31
광희동2가 31
광희문 252
괘법동 39
괴곡동 71
괴동 161, 217
괴란동 102
괴목 211
괴산군 6
괴산읍 115
괴안동 83
괴연동 160
괴전동 47
괴정 232
괴정1동 40
괴정2동 40
괴정3동 40
괴정4동 40
괴정동 40, 71
교1동 101
교2동 101
교남동 29
교대 223, 224, 234
교대앞 233
교동   52, 76, 86, 101,          103,  104, 106, 110,       118, 128, 133, 139,       143,  151, 154, 171,       172
교동면 68
교량동 141
교문1동 80
교문2동 80
교문동 81
교방동 168
교북동 29
교산동 98
교암동 134
교원동 168
교촌동 72, 160
교하면 96
교현1동 114
교현2동 114
교현동 114
구곡 폭포 196
구기동 29
구남 234
구도동 69
구동 56
구둔 214
구랑동 34
구랑리 204
구례구 210
구례군 7
구례읍 145
구로 198, 200, 221
구로1동 14
구로2동 14
구로3동 14
구로4동 14
구로5동 14
구로6동 14
구로공단 223
구로구 2
구로구청 223, 231
구로동 14
구로본동 14
구룡 212
구룡 폭포 196
구룡강 190
구룡동 72, 122, 134
구룡면 124
구룡사 240
구룡연 194
구룡포읍 162
구리시 4
구린굴 197
구림면 136
구만면 179
구문소 196
구미 199
구미동 84, 102
구미시 7
구산 230, 237
구산동 28, 64, 79, 167
구산면 170
구서1동 35
구서2동 35
구서동 35, 233
구성동 72, 122
구성면 94, 155
구소동 56
구수동 18
구암1동 170
구암2동 170
구암동   49, 72, 126, 170
구암리 (지석묘군) 262
구완동 73
구운동 86
구월1동 63
구월2동 63
구월3동 63
구월4동 63
구월동 63
구월산 189
구유동 76
구의 223
구의1동 13
구의2동 13
구의3동 13
구의동 13
구이면 137
구인사 241
구일 200, 221
구절령 193
구절리 218
구정동 151
구정면 102
구좌읍 185
구지면 54
구천동 88
구천면 165
구파발 224
구파발동 28
구평동 40, 153
구포 200, 234
구포1동 39
구포2동 39
구포3동 39
구포교 239
구포동 39, 91, 153
구학 214
구항면 126
구호동 102
구황동 151
국동 143
국새 267
국수 213
국우동 49
군남면 100, 147
군내면 96, 100, 149
군동면 144
군문동 96
군북 211
군북면 116, 123, 181
군산 210
군산 공항 236
군산시 6
군서면 116, 147
군외면 148
군위 238
군위 삼존 석굴 258
군위군 8
군위읍 163
군자  228, 231
군자동 13, 88, 143
군포 198, 221
군포1동 81
군포2동 81
군포시 4
굴업도 191
굽은다리 227
궁내동 81, 84
궁동 14, 58, 72
궁류면 180
궁정동 29
궁지동 171
궁촌동 119
권곡동 121
권금성 252
권농동 29
권선구 4, 86
권선동 86
궐동 93
귀곡동 173, 176
귀래면 105
귀산동 176
귀운동 102
귀인동 92
귀현동 176
규암면 124
귤현 235
귤현동 61
극락강 213
근남면 109, 165
근덕면 104
근산동 103
근화동 106, 174
근흥면 125
금가면 115
금강 190, 237, 249
금강 (유원지) 248
금강 공원 246
금강굴 252
금강동 47, 130
금강산 187
금계동 139
금고동 72
금곡 234
금곡동 39, 59, 64, 65,
 82, 84, 87, 141, 157
금곡리 207
금곡면 174
금과면 136
금관총 금관 255
금광1동 86
금광2동 86
금광동 86, 126
금광면 91
금교 214
금구면 129
금남로1가 58
금남로2가 58
금남로3가 58
금남로4가 58
금남로5가 58
금남면 124, 181
금녕사굴 197
금능동 114
금능동 96
금당면 148
금동 58, 73, 126,
 129, 140
금동 관세음보살 입상 258
금동 관음보살 입상 258
금동 미륵 반가상 258
금동 보살 입상 258
금동 여래 입상 258
금령총 금관 255
금로동 160
금마면 126, 131
금붕동 134
금사동 35
금사면 99
금산 188
금산군 6
금산동 91, 154
금산면 129, 145, 174
금산사 241
금산사 미륵전 255
금산읍 123
금상동 132
금서면 180
금석동 91
금성동 35, 118, 139
금성면  111, 123, 146,165, 181
금수면 164
금암1동 132
금암2동 132
금암동 93, 126, 132
금오동 95
금오산 188
금왕읍 117
금이동 89
금일읍 148
금장 215, 216
금전동 153
금정 198, 201, 221,
 226, 227
금정구 2
금정동 81
금정면 147
금정산 186
금정산성 245
금제천 255
금지 210
금지면 130
금진강 190
금천구 2
금천동 107, 111
금천면 139, 166
금촌 205
금촌동 96
금탄동 72
금토동 85
금학동 101, 118
금호 204, 224
금호강 190
금호동 49, 60, 104, 138
금호동1가 21
금호동2가 21
금호동3가 21
금호동4가 21
금호읍 161
금화동 140
금흥동 118
기계면 163
기동 202
기린면 108
기북면 163
기산동 121
기산면 124, 166
기성면 165
기와집 266
기장 216
기장군 3
기장읍 45
기흥 237, 249
기흥읍 94
길1동 10
길2동 10
길곡면 181
길동 10, 227
길상면 68
길안면 159
길음 226
길음1동 22
길음2동 22
길음3동 22
길음동 22
김량장동 94
김장 266
김제 208
김제시 6
김천 199, 203
김천시 7
김치 265
김포 249
김포 국제공항 236
김포 대교 239
김포공항 229
김포시 4
김해 국제공항 236
김해시 8
김화읍 109
까치산 228
꼭두각시놀음 261
꽹과리 267
나동면 174
나산 249
나산면 149
나안동 102
나운1동 126
나운2동 126
나운동 126
나원 216
나전 218
나정 264
나주 209
나주시 7
나주호 195
나포면 128
나한정 219
낙동 238
낙동강 190, 204, 211
낙동강 대교 239
낙동면 157
낙민동 37
낙산 해수욕장 243
낙산동 156
낙산사 240
낙산사 동종 255
낙산사 칠층 석탑 257
낙서면 180
낙성대 223. 252
낙안 읍성
  (민속마을) 247
낙안면 142
낙양동 95, 156
낙원동 29, 91, 106
낙월면 147
낙포동 143
낙화암 253
난곡동 101
난봉동 128
난중일기 260
남가좌1동 19
남가좌2동 19
남가좌동 19
남강 190, 238, 250
남곡동 119
남광주  251
남교동 140
남구 2, 3, 4, 8, 161
남구로 231
남내동 139, 142
남노송동 133
남대문로1가 31
남대문로2가 31
남대문로3가 31
남대문로4가 31
남대문로5가 31
남대천 189
남도 들노래 261
남동 58, 89, 94, 121
남동구 3
남면 99, 107, 108,   124,     125, 144, 146, 149,      155, 180
남문동 101, 157, 174
남문로1가 111
남문로2가 111
남문산 212
남방동 150
남부 249
남부동 157, 172
남부면 167
남부민1동 40
남부민2동 40
남부민3동 40
남부민동 40
남부터미널 224
남북동 66
남빈동 162, 174
남사면 94
남산 186
남산 공원  246
남산1동 52
남산2동 52
남산3동 52
남산4동 52
남산골 (한옥마을) 252
남산동 35, 52, 54, 143,151, 154, 176, 233
남산동1가 31
남산동2가 31
남산동3가 31
남산면 107, 151
남산성 246
남상면 179
남서울 249
남선면 159
남성 231
남성동 156, 168, 173
남성로 52
남성현 200
남수동 88
남애 해수욕장 243
남양동 103, 174, 176
남양면 100, 125, 145
남양주시 4
남영 198, 221
남영동 26
남외동 76, 139
남원 210, 236
남원 (관광단지) 248
남원시 6
남원읍 185
남이면 117, 123
남이섬 (유원지) 247
남일동 52
남일면 117, 123
남장동 156
남적동 156
남정동 132, 142
남정면 164
남제주군 9
남종면 98
남주동 111
남중동 130
남지교 239
남지동 176
남지읍 181
남창 216, 217
남창 계곡 194
남창동 31, 88
남창원 213
남천 233
남천1동 41
남천2동 41
남천동 41, 110
남천면 151
남촌동 63, 113
남춘천 208
남태령 201, 226
남통동 153
남평 213
남평읍 139
남포 202, 203
남포동 43, 171, 232
남포동1가 43
남포동2가 43
남포동3가 43
남포동4가 43
남포동5가 43
남포동6가 43
남포면 120
남하면 179
남학동 31
남한강 189
남한산 186
남한산성 232, 245
남항동 42
남항동1가 42
남항동2가 42
남항동3가 42
남항진동 101
남해 대교 254
남해군 8
남해읍 180
남현동 12
남화동 74
남후면 159
낭림산맥 192
낭산 264
낭산면 131
낭성면 117
낭월동 69
내가면 68
내곡동 20, 47, 78,
 101, 113
내남동 58
내남면 152
내당1동 50
내당2동 50
내당3동 50
내당4동 50
내당동 50
내덕1동 111
내덕2동 111
내덕동 111
내도동 183
내동     47, 66, 71, 83,          102, 119, 150,         167, 176
내리동 176
내린천 189
내면 109
내발산1동 12
내발산2동 12
내발산동 12
내방 231
내방동 60
내북면 116
내산동 54
내산면 124
내삼미동 93
내서면 157
내서읍 170
내소사 241
내소사 대웅보전 255
내속리면 116
내손1동 94
내손2동 94
내손동 94
내수 203
내수동 29
내수읍 117
내연산 188
내원사 242
내유동 78
내이동 171
내일동 171
내자동 29
내장동 134
내장산 187
내정동 84
내척동 129
내초도동 126
내촌면 100, 109
내탑동 69
내판 199
내항동 119
내행동 82
내환동 51
내흥동 126
냉림동 156
냉정 234
냉천 249
냉천동 19
노고산동 18
노곡동 49
노곡면 104
노대동 56
노동 동굴 196
노동동 151
노동면 146
노량진 198, 221
노량진1동 17
노량진2동 17
노량진동 17
노령 193, 209
노령산맥 192
노룡동 171
노변동 51
노봉 해수욕장 243
노서동 151
노성면 119
노성산성 245
노안 209
노안면 140
노암동 101, 129
노오지동 61
노온사동 80
노원 225, 230
노원1가 49
노원2가 49
노원3가 49
노원구 2
노유1동 13
노유2동 13
노유동 13
노은동 72
노은면 115
노추산 187
노포동 35, 233
노하동 157
노학동 104
노형동 183
노화읍 148
녹동 218
녹번 224
녹번동 28
녹사평 229
녹산동 34
녹양동 95
녹전동 160
녹전면 159
녹천 206, 220
논곡동 89
논공 236
논공읍 53
논산 208
논산시 6
논현 231
논현1동 9
논현2동 9
논현동 9, 63
농성1동 60
농성2동 60
농성동 60
농소동 134
농소면 155
농암면 156
농협대입구 225
누문동 59
누상동 29
누읍동 93
누하동 29
눌도동 140
눌차동 34
늑도동 171
능곡 205
능곡동 89
능내 213
능동 14, 228, 231
능산리 (고분군) 262
능서면 99
능성동 47
능주 212
능주면 150
능포동 166
다가동 122, 133
다남동 61
다뉴세문경 255
다대1동 40
다대2동 40
다대동 40
다대포 해수욕장 243
다덕 (약수탕) 245
다도면 140
다동 31
다리안
  (국민관광지) 248
다방동 172
다사읍 53
다산 208
다산면 163
다솔사 212
다수동 154
다시 209
다시면 140
다압면 138
다운동 76
다인면 165
단계동 105
단구동 105
단국대앞 220
단대동 85
단대오거리 232
단밀면 165
단봉동 102
단북면 165
단산면 160
단성 214
단성면 116, 180
단소 267
단양 214
단양군 6
단양읍 115
단양팔경 253
단오 266
단원풍속도첩
  (이십오폭) 260
단월동 95, 114
단월면 99
단장면 171
단청 267
단촌 215
단촌면 165
달기 (약수탕) 245
달동 74, 140
달방동 102
달산면 164
달서구 3
달성 공원 247
달성군 3
달성동 52
달안동 92
달천 203
달천동 76, 114
담산동 101
담양군 7
담양읍 146
담양호 195
답동 66
답십리 224, 228
답십리1동 16
답십리2동 16
답십리3동 16
답십리4동 16
답십리5동 17
답십리동 17
당감1동 38
당감2동 38
당감3동 38
당감4동 38
당감동 38
당고개 225
당동 81, 178
당리 232
당리동 40
당북동 157
당사동 76
당산 222
당산동 25
당산동1가 25
당산동2가 25
당산동3가 25
당산동4가 25
당산동5가 25
당산동6가 25
당수동 87
당왕동 91
당인동 18
당저동 103
당정동 81
당주동 29
당진군 6
당진읍 123
당초문 매병 260
당하동 65
대1동 69
대2동 69
대가면 164, 179
대강면 116, 130
대곡 205, 206, 225
대곡동 46, 65
대곡면 174
대공원 226
대곶면 82
대관동 119
대관령 193, 237
대광동 154
대광리 207
대교동 42, 119
대교동1가 42
대교동2가 42
대구 200, 251
대구 국제공항 236
대구광역시 1
대구달성 245
대구동 102
대구면 144
대구역 234
대금 267
대금 산조 261
대금 정악 261
대기동 139
대내동 168
대대동 142
대덕 (연구단지) 249
대덕구 3
대덕면 91, 146, 155
대덕읍 148
대도동 161
대동 69, 72, 150
대동강 190
대동면 149, 167
대둔사 241
대둔산 187
대랑동 110
대룡동 142
대릉원 253
대림 222, 231
대림1동 25
대림2동 25
대림3동 25
대림동 25, 47
대마면 147
대명 234, 251
대명 설악 250
대명 홍천 250
대명10동 46
대명11동 46
대명1동 45
대명2동 45
대명3동 45
대명4동 45
대명5동 45
대명6동 45
대명7동 46
대명8동 46
대명9동 46
대명동 46, 126
대방 198, 221
대방동 17, 171, 176
대별동 69
대병면 182
대보름 266
대보면 162
대봉1동 52
대봉2동 52
대봉동 52
대사동 73
대산동 54
대산면 130, 135,
 178, 181
대산읍 120
대서면 145
대석동 158
대성동 69, 111, 133,
 140, 167, 168
대성동1가 168
대성동2가 168
대성리 208
대성리 (유원지) 248
대소면 117
대송동 75
대송면 162
대술면 125
대승 폭포 196
대신 199
대신1동 52
대신2동 52
대신동 19, 52, 162
대신면 99
대안동 52, 76, 140, 173
대야 209
대야동 89
대야면 128
대야미 201, 227
대야미동 81
대양동 140
대양면 182
대연 233
대연1동 36
대연2동 36
대연3동 36
대연4동 36
대연5동 36
대연6동 36
대연동 36
대영 249
대영동 174
대왕암 253
대외동 168
대원동 176
대원사 242
대월면 96
대의동 58, 140
대의면 180
대인동 58
대자동 78
대잠동 161
대장동 78, 83, 84, 174
대저1동 34
대저2동 34
대저동 34
대전 199, 208
대전 조차장 199, 203
대전광역시 1
대전동 101, 160
대전면 146
대정 205
대정동 72, 150
대정읍 185
대조동 28
대죽동 174
대지동 56
대지면 181
대진동 102
대창동 43, 168
대창동1가 43
대창동2가 43
대창면 161
대천 202
대천 해수욕장 243
대천동 46, 91, 119, 174
대청 225
대청도 191
대청동 43
대청동1가 43
대청동2가 43
대청동3가 43
대청동4가 43
대청면 68
대청봉 187
대청호 195
대촌동 59
대취타 261
대치 225
대치1동 9
대치2동 9
대치3동 9
대치4동 9
대치동 9
대치면 125
대티 232
대평동 42, 150
대평동1가 42
대평동2가 42
대평면 174
대포동 95, 104, 171, 183
대한민국 267, 268
대합면 181
대항동 34
대항면 155
대현1동 49
대현2동 49
대현동 19, 49
대호동 139
대호지면 123
대화 206, 225
대화동 68, 79
대화면 109
대황교동 87
대흥 230
대흥 임존성 246
대흥동 18, 73, 122,
 162, 175
대흥면 125
댕기 265
덕곡동 47, 154
덕곡면 163, 182
덕과면 130
덕교동 66
덕구 온천 244
덕기동 130
덕남동 56
덕동 151, 168
덕두산 187
덕림동 54
덕만산 189
덕명동 72
덕산 211
덕산 온천 244
덕산동 52, 162, 175
덕산리 (고분군) 262
덕산면 111, 117, 125
덕소 213
덕수궁 242, 264
덕수동 162
덕암동 68, 142
덕양 211
덕양구 4, 77
덕월동 142
덕유산 188
덕은동 78
덕은리 (주거지) 262
덕의동 59
덕이동 79
덕적도 191
덕적면 68
덕정 207
덕정동 176
덕주사 마애불 258
덕지동 119
덕지천동 120
덕진 공원 247
덕진구 6, 132
덕진동 72, 132
덕진면 147
덕진호 195
덕천 234
덕천1동 39
덕천2동 39
덕천3동 39
덕천동 39
덕천면 135
덕충동 143
덕치면 137
덕평 249
덕포 234
덕포1동 39
덕포2동 39
덕포동 39
덕풍1동 98
덕풍2동 98
덕풍3동 98
덕풍동 98
덕하 216
덕흥동 60
도갑사 241
도갑사 해탈문 256
도개면 154
도경동 103
도경리 219
도계 219
도계동 176
도계읍 104
도고 202, 250
도고 온천  244
도고온천 202
도고면 121
도곡 225
도곡 온천 244
도곡1동 9
도곡2동 9
도곡동 9
도곡면 150
도금동 56
도기동 91
도남1동 178
도남2동 178
도남동 49, 156, 160,
 178, 183
도내동 78
도농 213
도농동 82
도담 214
도담삼봉 253
도당동 84
도덕동 54, 132
도덕면 145
도도동 132
도동 47, 160
도두1동 183
도두2동 184
도두동 184
도량1동 153
도량2동 153
도량동 153
도련1동 184
도련2동 184
도련동 184
도렴동 29
도룡동 72
도림 212
도림1동 25
도림2동 25
도림동 25, 63, 160
도림천 224
도마1동 71
도마2동 71
도마교동 81
도마동 71
도만동 175
도문동 104
도봉 206, 220
도봉1동 16
도봉2동 16
도봉구 2
도봉동 16
도봉산 186, 207,
 220, 230
도산 (서원) 247
도산동 54
도산면 159, 179
도산서원도 260
도선동 21
도선사 240
도순동 183
도안 203
도안동 71
도안면 115
도암면 109, 144, 150
도양읍 145
도원 201, 222
도원동 27, 46, 52, 66
도이동 138
도일동 96
도장 227
도장동 128
도제 기마 인물상 259
도지동 151
도창동 89
도척면 99
도천동 54, 175, 178
도천면 181
도초면 147
도촌동 86
도통동 129
도평동 184
도포면 147
도학동 47
도호동 54
도화1동 18, 62
도화2동 18, 62
도화3동 62
도화동 18, 62
도화면 145
독곡동 96
독도 191
독락당 256
독립문 224, 264
독바위 230
독산 198, 221
독산1동 15
독산2동 15
독산3동 15
독산4동 15
독산동 15
독산본동 15
독산성 및 세마대지
 245
돈암1동 22
돈암2동 22
돈암동 22
돈의동 29
돈화문 256
돌 266
돌곶이 229
돌산읍 144
돌섬
  (해상 유원지) 248
동강 190
동강면 140, 145
동계면 136
동광동 44
동광동1가 44
동광동2가 44
동광동3가 44
동광동4가 44
동광동5가 44
동교 213
동교동 18
동구 2, 3, 4
동구동 81
동구릉 263
동국정운  260
동금동 171
동내동 47
동내면 107
동대구 200, 204
동대구역 235
동대동 119
동대문 220, 226
동대문구 2
동대문운동장 223, 226, 228
동대신 232
동대신동 40
동대신동1가 40
동대신동2가 40
동대신동3가 40
동대입구 224
동덕여대 229
동동 76, 89, 171
동두천  207
동두천동 82
동두천시 4
동래 216, 233, 249
동래 (패총) 262
동래 온천 244
동래구 2
동량 203
동량면 115
동로면 156
동룡굴 197
동림동 54, 59, 171
동막 236
동막동 113
동면 107, 108, 123,
 125, 150, 172
동명동 58, 104, 140
동명면 166
동목포 209
동묘앞 229
동문동 52, 120, 158
동방 216
동방동 151
동백 233
동백산 189, 218, 219
동백섬 252
동변동 49
동복면 150
동본동 91
동부동 75, 151, 158
동부면 167
동부산 251
동부이촌동 27
동빈동 162
동빈동1가 162
동빈동2가 162
동빙고동 27
동삭동 96
동산 210, 211
동산동 52, 54, 78,
 130, 132, 143
동산면 107
동삼1동 42
동삼2동 42
동삼3동 42
동삼동 42
동상동 167, 175
동상면 137
동서울 249
동서울터미널 223
동서학동 133
동선동 35
동선동1가 22
동선동2가 22
동선동3가 22
동선동4가 22
동선동5가 22
동성동 168, 173
동성로1가 52
동성로2가 52
동성로3가 52
동소문동1가 22
동소문동2가 22
동소문동3가 22
동소문동4가 22
동소문동5가 22
동소문동6가 22
동소문동7가 22
동송읍 109
동송정 210, 213
동수 235
동수동 139
동순천 211
동숭동 29
동안 207
동안구 4, 92
동암 200, 222
동양공전앞 221
동양동 61
동완산동 133
동외동 142
동운 211
동원동 84
동읍 178
동의대앞 234
동이면 116
동익산 210
동인동1가 52
동인동2가 52
동인동3가 52
동인동4가 52
동인천 201, 222
동일동 52
동일면 145
동자동 27
동작 226
동작 대교 238
동작구 2
동작동 18
동점 219
동점동 107
동정동 176
동제 은입사 향완 255
동진 249
동진강 190
동진면 136
동천동 49, 151
동촌 204, 235
동촌 (유원지) 247
동촌동 161
동춘 236
동춘1동 66
동춘2동 66
동춘동 66, 129
동탄면 100
동학사 241
동해 219, 237
동해면 162, 179
동해시 5
동향면 138
동현동 110
동호 대교 238
동호동 47, 49, 54,
 102, 178
동홍동 183
동화 214
동화면 148
동화사 240
동회동 102
동흥남동 126
된장 265
두계 208
두곡동 93
두구동 35
두대동 176
두동 175
두동면 77
두루마기 265
두루봉 동굴 196
두류 공원 247
두류1동 46
두류2동 46
두류3동 46
두류동 46
두류산 189
두륜산 188
두마면 119
두만강 190
두모동 166
두산동 51, 101
두서면 77
두실 233
두암1동 59
두암2동 59
두암3동 59
두암동 59
두왕동 74
두운봉산맥 192
두원 203
두원면 145
두월동 168
두월동1가 168
두월동2가 168
두월동3가 168
두정 199
두정동 54, 122
두척동 170
두촌면 109
두타산 187
두학동 110
두호동 162
둑실동 61
둔곡동 72
둔내면 110
둔대동 81
둔덕동 143
둔덕면 167
둔마리 (벽화 고분) 262
둔산1동 71
둔산2동 71
둔산동 47, 71
둔율동 126
둔전동 85
둔촌1동 10
둔촌2동 10
둔촌동 10, 227
둔포면 121
득량 212
득량동 162
득량면 146
득산동 121
등림동 54
등명 해수욕장 243
등봉동 103
등선 폭포 196
등촌1동 12
등촌2동 12
등촌3동 12
등촌동 12
등화동 119
땅끝
  (주민관광단지) 248
떡 265
떡국 265
뚝섬 223
뚝섬유원지 231
마고자 265
마곡 229
마곡동 12
마곡사 241
마금산 온천 244
마니산 186
마달동 104
마도동 171
마도면 100
마동 130, 138, 151
마두 206, 225
마두1동 79
마두2동 79
마두동 79
마들 230
마라도 192
마량면 144
마령면 138
마로면 116
마륵동 60
마리면 179
마사 215
마산 211
마산 외동 성산
  (패총) 262
마산동 69
마산면 124, 146, 149
마산시 8
마서면 124
마석 207
마성 204
마성면 156
마식령 193
마식령산맥 192
마암면 179
마이산 187
마장 228
마장동 21
마장면 96
마전동 65, 166
마차리 219
마천 227
마천1동 24
마천2동 24
마천동 24, 175
마천령 193
마천령산맥 192
마천면 182
마평동 94, 104
마포 228
마포 대교 238
마포구 2
마포구청 230
마포동 18
막걸리 265
막계동 80
만경강 190
만경읍 129
만년동 71
만덕1동 39
만덕2동 39
만덕3동 39
만덕동 39
만리동1가 31
만리동2가 31
만산동 156
만석동 64, 130
만성 211
만성동 132
만성리 해수욕장 243
만수 212
만수1동 63
만수2동 63
만수3동 63
만수4동 63
만수5동 63
만수6동 63
만수동 63
만안구 5, 92
만우동 103
만인의총 253
만장굴 197
만종 214
만촌1동 51
만촌2동 51
만촌3동 51
만촌동 51
만호동 140
만흥동 143
말산리 (고분군) 262
망경남동 173
망경동 173
망경북동 173
망미1동 41
망미2동 42
망미동 42
망상 219
망상 해수욕장  243
망상해수욕장 219
망상동 103
망성면 132
망양 해수욕장 244
망우 213, 215
망우1동 33
망우2동 33
망우3동 33
망우동 33
망운면 146
망원 230
망원1동 18
망원2동 18
망원동 19
망월동 59, 98
망월사 207, 220, 240
망정동 160
망제동 134
망포동 88
망향 237
매곡 214
매곡동 59, 76, 142
매곡면 116
매교동 87
매로동 71
매물도 192
매봉 225
매산동 160
매산로1가 87
매산로2가 87
매산로3가 87
매송동 84
매송면 100
매암동 74
매여동 47
매월동 60
매자령 193
매전면 166
매천동 49
매탄1동 88
매탄2동 88
매탄3동 88
매탄4동 88
매탄동 88
매포 199
매포읍 116
매향동 88
매호동 51
매화동 89
매화산 187
맥금동 96
맹동면 117
먹골 230
면목 230
면목1동 33
면목2동 34
면목3동 34
면목4동 34
면목5동 34
면목6동 34
면목7동 34
면목8동 34
면목동 34
면천면 123
멸악산 189
멸악산맥 192
명곡동 172, 177
명덕 234
명덕동 128
명도동 54
명동 110, 175, 226
명동1가 32
명동2가 32
명량대첩비 258
명륜1동 37, 105
명륜2동 37, 105
명륜동 37, 91, 105,
 140,158, 233
명륜동1가 29
명륜동2가 29
명륜동3가 29
명륜동4가 29
명법동 167
명봉 212
명사십리 해수욕장 243
명산 209
명산동 126
명서1동 177
명서2동 177
명서동 110, 177
명석면 174
명성산 186
명암동 111
명일 227
명일1동 10
명일2동 10
명일동 10
명장1동 37
명장2동 37
명장동 37
명정동 178
명주동 101
명지대앞 230
명지동 35, 110
명지산 186
명천동 119
명촌동 76
명학 198, 221, 227
명호면 163
명화동 54
모가면 96
모곡동 96
모동면 157
모라 234
모라1동 39
모라2동 39
모라3동 39
모라동 39
모란 207, 225, 232
모란봉 189
모량 215
모산 202
모산동 110
모서면 157
모악산 187
모암동 154
모전동 155
모종동 121
모진동 14
모충동 113
모현1가동 130
모현2가동 131
모현동 131
모현면 94
모화 216
모후산 188
목1동 24
목2동 24
목3동 25
목4동 25
목5동 25
목6동 25
목감동 89
목내동 89
목달동 73
목동 25, 73, 177, 228
목동운동장앞 228
목마산성 246
목면 125
목벌동 114
목사동면 145
목상동 61, 68
목성동 158
목장동 120
목천동 131
목천면 123
목포 209
목포 공항 236
목포시 7
목행 203
목행동 114
못골 233
몽촌토성 232
몽탄 209
몽탄면 146
묘도동 143
묘동 29
묘량면 147
묘산면 182
묘향산 189
묘향산맥 192
무거1동 75
무거2동 75
무거동 75
무교동 32
무궁화 267
무당 266
무등산 188
무량사 241
무량사 극락전 256
무량사 석등 258
무량사 오층 석탑 257
무룡동 76
무릉 215
무릉 계곡 194
무릉동  118
무성 (서원) 247
무송동 175
무수동 73
무실동 105
무악동 29
무악재 224
무안 209, 251
무안군 7
무안동 140
무안면 171
무안읍 146
무양동 156
무을면 154
무의동 66
무장면 136
무전동 178
무정면 146
무주 251
무주 (리조트) 253
무주구천동 253
무주군 7
무주읍 136
무지내동 89
무창포 해수욕장 243
무척산 188
무풍면 136
무학동 32
묵1동 34
묵2동 34
묵계 (서원0 247
묵동 34
묵정동 32
묵호 219
묵호동 103
묵호항 219
문경 204
문경 온천 244
문경관문 246, 254
문경시 7
문경읍 156
문곡 218
문곡동 107
문광면 115
문내동 160
문내면 149
문단 218
문당동 154
문덕면 146
문래 222
문래동 26
문래동1가 26
문래동2가 26
문래동3가 26
문래동4가 26
문래동5가 26
문래동6가 26
문막 237
문막읍 105
문무대왕릉 263
문배동 27
문백면 117
문봉동 79
문산 205, 238
문산면 124
문산읍 96, 174
문수 215
문수동 143
문수면 160
문수봉 187
문수산성 245
문암동 113
문외동 160
문원동 80
문의면 117
문장대 187
문전 234
문정 232
문정1동 24
문정2동 24
문정동 24, 159
문지동 72
문창동 73
문척면 146
문평동 68
문평면 140
문학경기장 235
문학동 62
문현 233
문현1동 36
문현2동 36
문현3동 36
문현4동 36
문현동 36
문화1동 73
문화2동 73
문화동  52, 74, 112,
 114, 122, 168, 178
문흥1동 59
문흥2동 59
문흥동 59
물금 200
물금읍 172
물야면 163
물왕동 89
물한 계곡 194
미곡동 47
미근동 19
미금 207, 225
미금동 84
미대동 47
미력면 146
미로 219
미로면 104
미룡 204
미룡동 127
미륵사지 253
미륵사지 석탑 257
미리내 (성지) 252
미사동 98
미산 204
미산동 89
미산면 100, 120
미수1동 178
미수2동 178
미수동 178
미시령 193
미아 226
미아1동 11
미아2동 11
미아3동 11
미아4동 11
미아5동 11
미아6동 11
미아7동 11
미아8동 11
미아9동 11
미아동 11
미아삼거리 226
미암면 147
미양면 91
미원동 127
미원면 117
미음동 35
미장동 127
미전 200, 204
미조면 180
미천골
  (자연휴양림) 248
미천면 174
미탄면 109
미평 211
미평동 113, 143
미호동 68
미황사 241
민락 233
민락동 42, 95
민주지산 187
밀양 200
밀양 백중놀이 261
밀양 영남루 256
밀양강 190
밀양시 8
바둑 267
박달1동 92
박달2동 92
박달동 92
박달재 193
박월동 101
박촌 235
박촌동 61
박호동 54
반계동 177
반곡 214
반곡동 105
반구 204
반구1동 76
반구2동 76
반구동 77
반남면 140
반림동 177
반석동 72
반성 212
반송1동 44
반송2동 45
반송3동 45
반송동 45, 177
반야 계곡 194
반야월 204, 235
반여1동 45
반여2동 45
반여3동 45
반여동 45
반월 201, 227
반월당 234
반월동 119, 132, 168
반죽동 118
반지동 177
반포 231
반포 대교 238
반포1동 20
반포2동 20
반포3동 20
반포4동 20
반포동 20
반포면 118
반포본동 20
발산 229
발안 249
발한동 103
발해 268
발화동 91
방동 72
방동 (약수) 245
방림1동 56
방림2동 56
방림동 56
방림면 109
방배 223
방배1동 20
방배2동 20
방배3동 20
방배4동 20
방배동 21
방배본동 21
방산동 32, 89
방산면 108
방서동 112
방아다리 (약수) 245
방어동 75
방어산 마애불 258
방이 227
방이1동 24
방이2동 24
방이동 24
방촌 235
방촌동 47
방축동 61, 121
방학 206, 220
방학1동 16
방학2동 16
방학3동 16
방학4동 16
방학동 16
방현동 72
방화 229
방화1동 12
방화2동 12
방화3동 12
방화동 12
배내골 194
배동 151
배론 (성지) 253
배리삼릉 263
배미동 121
배반동 151
배방면 121
배알미동 98
백곡면 117
백곡지 195
백구면 129
백궁 207, 225
백궁동 84
백담사 240
백도 191
백두산 189
백두화산맥 192
백련사 241
백령도 191
백령면 68
백록담 195
백마 205
백마강 190
백마고지 252
백마산 189
백사면 96
백산 218, 219
백산동 107
백산면 129, 136
백석 206, 225
백석동 65, 79, 122
백석면 99
백수읍 147
백아산 188
백안동 47
백암 온천 244
백암면 94
백암산 188
백양리 208
백양사 209, 238, 241
백옥동 154
백운 200, 222
백운 호수 194
백운1동 56
백운2동 57
백운동 57
백운면 111, 138
백운산 186
백원 203
백일 266
백자 267
백자 상감 모란문
  매병 259
백자 상감 연당초문
  대접 259
백자 철화 포도문
  호 259
백전면 182
백제 268
백천 계곡 194
백천동 150, 171
백학동 128
백학면 100
백현동 84
뱀사골 194
버선 265
버티고개 229
번1동 11
번2동 11
번3동 11
번동 11
번암면 137
벌곡 238
벌곡면 119
벌교 212
벌교 홍교 258
벌교읍 146
벌리동 171
벌음동 93
범계 201, 226
범계동 92
범내골 233
범물1동 51
범물2동 51
범물동 51
범박동 83
범방동 35
범서면 77
범어1동 51
범어2동 51
범어3동 51
범어4동 51
범어동 51, 160
범어사 233, 240
범어사 대웅전 256
범어사 삼층 석탑 257
범일 205, 216
범일1동 36
범일2동 36
범일3동 36
범일4동 37
범일5동 37
범일6동 37
범일동 37, 233
범전동 38
범천1동 38
범천2동 38
범천3동 38
범천4동 38
범천동 38
범패 261
범포호 195
법1동 68
법2동 68
법곡동 121
법곳동 79
법동 69
법상동 158
법성면 147
법수면 181
법원읍 96
법전 218
법전면 163
법주사 241
법주사 별상전 256
법주사 사천왕 석등
 259
법주사 쌍사등 259
법천사 지광 국사
  현묘탑 257
법천사 지광 국사
  현묘탑비 259
법환동 183
법흥동 158
벽골제 195
벽제 205
벽제관지 264
벽제동 78
벽진동 60
벽진면 164
변동 71
변산 해수욕장 243
변산면 136
별내면 82
별량면 142
별양동 80
별어곡 218
병곡면 164, 182
병방동 61
병산 (서원) 247
병산동 101
병산탈 255
병성동 156
병영면 144
병점 198
병천면 123
병풍 266
보개면 92
보경사 242
보광동 27, 140
보광사 240
보길도 192
보길면 148
보라매 231
보령시 6
보리암 242
보목동 183
보문 204, 229, 251
보문 (관광단지) 248
보문동 151
보문동1가 22
보문동2가 22
보문동3가 22
보문동4가 22
보문동5가 22
보문동6가 22
보문동7가 22
보문면 164
보문사 240
보산동 82, 139
보성 212
보성강 190
보성군 7
보성읍 146
보수동 44
보수동1가 44
보수동2가 44
보수동3가 44
보안면 136
보은군 6
보은읍 116
보절면 130
보천 203
보통강 190
보현사 240
보현산 188
복내면 146
복대1동 113
복대2동 113
복대동 113
복룡동 54, 72, 156
복만동 140
복산1동 77
복산2동 77
복산동 77
복수동 71
복수면 123
복정 207, 225, 232
복정동 85
복죽동 128
복천동 37
복현1동 49
복현2동 49
복현동 49
복흥면 136
볶음밥 265
본덕동 54
본동 18, 46
본리동 46
본성동 173
본오1동 89
본오2동 89
본오3동 90
본오동 90
본촌동 59, 160
봉강동 143
봉강면 138
봉개동 184
봉계동 143
봉곡동 71, 153, 173, 177
봉남동 91, 171
봉남면 129
봉녕사 240
봉담읍 100
봉덕 210
봉덕1동 46
봉덕2동 46
봉덕3동 46
봉덕동 46
봉동 160
봉동읍 137
봉래동 43, 173
봉래동1가 32, 42
봉래동2가 32, 42
봉래동3가 43
봉래동4가 43
봉래동5가 43
봉래면 145
봉림 215
봉림동 35, 177
봉명1동 113
봉명2동 113
봉명동 72, 113, 122
봉무동 47
봉방동 114
봉산 탈춤 261
봉산동 53, 72, 91,
 105, 143
봉산면 125, 146, 155, 182
봉선1동 57
봉선2동 57
봉선동 57
봉선사 240
봉선사 대종 255
봉성 218
봉성면 163
봉수면 180
봉암동 170
봉양 203, 214
봉양면 165
봉양읍 111
봉원동 19
봉은사 242
봉의동 106
봉익동 29
봉정 204
봉정동 118
봉정사 242
봉정사 극락전 256
봉정사 대웅전 256
봉정사 화엄강당 256
봉정암 242
봉천 210, 223
봉천10동 13
봉천11동 13
봉천1동 12
봉천2동 12
봉천3동 13
봉천4동 13
봉천5동 13
봉천6동 13
봉천7동 13
봉천8동 13
봉천9동 13
봉천동 13
봉천본동 13
봉평동 178
봉평면 109
봉현면 160
봉화 218
봉화군 8
봉화산 229
봉화읍 163
봉화치 193
봉황동 118, 167
봉황면 140
부강 199
부강 (약수) 245
부개 200, 222
부개1동 64
부개2동 64
부개3동 64
부개동 64
부계면 163
부곡 198, 201, 221, 251
부곡 온천 244
부곡1동 35
부곡2동 35
부곡3동 35
부곡4동 35
부곡동  35, 75, 81,  90,       94, 103, 153, 154
부곡면 181
부귀면 138
부남면 136, 166
부대동 122
부덕동 139
부동 47
부동면 166
부량면 129
부론면 105
부리면 123
부림동 80, 92, 168
부림면 180
부민동 41
부민동1가 40
부민동2가 41
부민동3가 41
부발읍 96
부북면 171
부사동 74
부산 200, 249
부산 영도교 239
부산광역시 1
부산대앞 233
부산동 93
부산면 148
부산성 246
부산역 232
부산진 200, 216, 217,
 232
부산진구 2
부석면 120, 160
부석사 242
부석사 무량수전 256
부석사 삼층 석탑 257
부석사 소조 여래
  좌상 258
부석사 조사당 256
부소산성 246
부송동 131
부수동 69
부안군 6
부안면 136
부안읍 136
부암 234
부암1동 38
부암2동 38
부암3동 38
부암동 29, 38
부여 나성 246
부여 정림사지 오층
  석탑 257
부여군 6
부여읍 124
부용 208
부용동 41
부용동1가 41
부용동2가 41
부용면 117
부원동 156, 167
부인사 242
부적면 119
부전 216, 217
부전1동 38
부전2동 38
부전강 190
부전동 38, 134, 233
부전령 193
부전령산맥 192
부전호 195
부조 217
부창동 119
부천 200, 222
부천대입구 222
부천시 4
부평 200, 222, 235
부평1동 64
부평2동 64
부평3동 64
부평4동 64
부평5동 64
부평6동 64
부평구 3
부평구청 235
부평동 44, 65
부평동1가 44
부평동2가 44
부평동3가 44
부평동4가 44
부평삼거리 235
부평시장 235
부항면 155
부황 208
부흥동 92, 140, 175
북 267
북가좌1동 19
북가좌2동 19
북가좌동 19
북교동 140
북구 3, 4, 8, 162
북군동 151
북내동 53
북내면 99
북대봉산맥 192
북도면 68
북동 59, 90, 177
북면 98, 108, 109, 109,
 123, 135, 150,
 165, 165, 178
북문동 158
북문로1가 112
북문로2가 112
북문로3가 112
북방면 109
북변동 81
북부동 152, 172, 175
북부동산성 246
북산동 54
북산면 107
북삼면 166
북상면 179
북성동1가 66
북성동2가 66
북성동3가 66
북성로1가 53
북성로2가 53
북송정 209, 210, 213
북수동 87
북신동 178
북아현1동 19
북아현2동 20
북아현3동 20
북아현동 20
북안면 161
북영주 214, 218
북영천 204
북이면 117, 148
북일면  148, 149
북전주 211
북정동 77, 172
북제주군 9
북창동 32
북천 212
북천면 181
북청 사자놀음 261
북평동 103
북평면 109, 149
북하면 148
북한강 189
북한동 78
북한산 186
북한산 신라
  진흥왕 순수비 259
북한산성 245
북항동 140
북후면 159
분당구 4, 84
분당동 84
분천 218
분평동 113
분황사 242
분황사 석탑 257
불갑면 147
불갑산 186
불고기 265
불광 224, 230
불광1동 28
불광2동 28
불광3동 28
불광동 28
불국사 216, 242
불국사 금동
  비로자나불 좌상 258
불국사 금동
  아미타여래 좌상 258
불국사 다보탑 257
불국사 사리탑 257
불국사 삼층 석탑 257
불국사 연화교
  칠보교 259
불국사 청운교
  백운교 259
불당동 122
불로동 48, 58, 65
불모산동 177
불암동 167
불암산 186
불영 계곡 194
불은면 68
불일 폭포 196
불정 204
불정동 84
불정동 84, 155
불정면 115
불현동 82
비금도 191
비금면 147
비녀 265
비래동 69
비룡 폭포 196
비룡동 69
비류강 190
비봉 215
비봉동 175
비봉면 100, 125, 137
비빔밥 265
비산1동 50, 92
비산2동 50, 92
비산3동 50, 92
비산4동 50
비산5동 50
비산6동 50
비산7동 50
비산동 50, 92, 153
비선대 252
비슬산 188
비아동 54
비안면 165
비원 242
비응도동 127
비인면 124
비전1동 97
비전2동 97
비전동 97
비진도 191
비천동 103
비파 267
비하동 113
빈지소 254
빌레못 동굴 197
빙계 계곡 194
사1동 90
사2동 90
사가정 230
사간동 29
사곡 199
사곡동 91, 153
사곡면 118, 165
사군자 267
사근동 21
사근산성 246
사남면 172
사내면 110
사노동 81
사농동 106
사당 223, 226
사당1동 18
사당2동 18
사당3동 18
사당4동 18
사당5동 18
사당동 18
사동 57, 66, 90, 150
사등동 171
사등면 167
사량면 179
사릉 207, 263
사리면 115
사리현동 79
사림동 177
사매면 130
사문동 103
사방 216
사벌면 157
사복동 48
사봉면 174
사북 218
사북면 107
사북읍 109
사사동 90
사상 200, 205, 234
사상구 3
사성동 69
사송동 85
사수동 49
사우동 81
사월동 51
사음동 95
사인암 253
사일동 53
사정동 74, 127, 150,
 152
사조마을 251
사주 266
사직 공원 246
사직1동 37, 113
사직2동 37, 113
사직3동 37
사직단 264
사직동 29, 37, 104,
 113, 122
사창동 113
사천 238
사천 공항 236
사천동 112
사천면 102
사천시 8
사천읍 172
사파동 177
사파정동 177
사하 232
사하구 3
사호동 54
사화동 177
산격1동 49
산격2동 49
산격3동 49
산격4동 49
산격동 49
산곡1동 65
산곡2동 65
산곡3동 65
산곡4동 65
산곡동 65, 95, 110, 129
산남동 113
산내면 130, 135, 152,
 171
산동면 130, 146, 154
산림동 32
산막동 55, 172
산방굴사 254
산본 201, 227
산본1동 81
산본2동 81
산본동 81
산북동 127
산북면 99, 156
산서면 137
산성 210, 232
산성동 74, 85, 112, 118
산성면 163
산수1동 58
산수2동 58
산수동 55, 58
산양 203
산양면 156
산양읍 179
산외면 116, 135, 171
산월동 55
산이면 149
산인 211
산인면 181
산정 호수 194
산정1동 140
산정2동 140
산정3동 141
산정동 55, 132,
 139, 141
산직동 71
산척면 115
산천동 27
산청 237
산청군 8
산청읍 180
산포면 140
산하동 76
산현동 89
산호1동 168
산호2동 168
산호동 168
산황동 79
살미면 115
살피재 231
삼가동 94
삼가면 182
삼각동 32, 59
삼각지 226, 229
삼거동 55, 142
삼계동 167
삼계면 137, 148
삼계탕 265
삼곡 214
삼괴동 70
삼국사기(권십오) 260
삼국유사 260
삼기면 132, 145
삼남동 150
삼남면 77
삼덕동 51
삼덕동1가 53
삼덕동2가 53
삼덕동3가 53
삼도1동 184
삼도2동 184
삼도동 55, 139, 184
삼동 94
삼동동 177
삼동면 77, 180
삼락동 39, 154
삼랑성 245
삼랑진 200, 211
삼랑진읍 171
삼례 210
삼례읍 137
삼릉 205
삼릉 공원 246
삼문동 171
삼방동 167
삼보 죽서루 256
삼봉 (약수) 245
삼봉 (자연휴양림) 248
삼봉교 239
삼부연 폭포 196
삼북동 150
삼사해상공원 247
삼산 202
삼산동 65, 75, 134, 158
삼산면 68, 144, 149,
 179
삼서면 148
삼선동1가 22
삼선동2가 22
삼선동3가 22
삼선동4가 23
삼선동5가 23
삼성 200, 223
삼성1동 9, 70
삼성2동 9, 70
삼성동 9, 70
삼성면 117
삼성산 186
삼성혈 254, 264
삼송 206, 225
삼송동 78
삼승면 116
삼신각 266
삼악산 187
삼양1동 184
삼양2동 184
삼양3동 184
삼양동 184
삼영동 139
삼용동 122
삼일포 195
삼장면 180
삼전동 24
삼정동 69, 70, 83, 167
삼정자동 177
삼죽면 92
삼지연 195
삼척 219
삼척 해수욕장 243
삼척시 5
삼천1동 133
삼천2동 133
삼천3동 133
삼천동 71, 106, 133
삼청동 29
삼탄 203
삼패동 82
삼평동 85
삼포 해수욕장 243
삼풍동 150
삼학동 127, 141
삼향면 146
삼호면 147
삼화 219
삼화동 103
삼화사 240
삽교 202
삽교읍 125
삽교천 190
삽교호 195
상1동 84
상감 초화문 병 259
상개동 75
상계 225
상계10동 15
상계1동 15
상계2동 15
상계3동 15
상계4동 15
상계5동 15
상계6동 15
상계7동 15
상계8동 15
상계9동 15
상계동 15
상관면 137
상광교동 87
상남1동 168
상남2동 168
상남동 168, 177
상남면 109, 171
상당구 6, 111
상당산성 245
상대1동 173
상대2동 173
상대동 72, 173
상대원1동 86
상대원2동 86
상대원3동 86
상대원동 86
상덕동 53
상도 231
상도1동 18
상도2동 18
상도3동 18
상도4동 18
상도5동 18
상도동 18, 161
상동  51, 84, 128,
  134, 141, 200
상동면 168, 171
상동읍 108
상락동 141
상록수 201, 227
상리동 50
상리면 164, 179
상림동 133
상망동 159
상매동 48
상면 98
상모동 153
상모면 115
상무1동 61
상무2동 61
상무동 61
상방동 150
상복동 177
상봉 230
상봉1동 34
상봉2동 34
상봉동 34, 173
상봉동동 173
상봉서동 173
상봉암동 82
상북면 77, 172
상사면 142
상사미동 107
상사창동 98
상산곡동 98
상서동 53, 69
상서면 110, 136
상선암 253
상소동 70
상수 230
상수동 19
상신동 113
상아동 158
상안동 76
상암동 19, 143
상야동 62
상예동 183
상왕동 118
상왕십리 223
상왕십리동 21
상운면 163
상원동 162
상원사 241
상원사 동종 255
상월곡 229
상월곡동 23
상월면 119
상인 234
상인1동 46
상인2동 46
상인3동 46
상인동 46
상일동 10, 227
상장동 107
상적동 85
상전면 138
상정 219
상주 203
상주 해수욕장 244
상주면 180
상주시 7
상줄동 159
상천 208
상촌면 116
상탑동 85
상투 265
상패동 82
상평동 134, 173
상하면 136
상효동 183
샅바 267
새재 193
새절 230
색달동 183
색장동 133
생곡동 35
생극면 117
생림면 168
생목동 142
생비량면 180
생연1동 83
생연2동 83
생연동 83
생용동 59
생일면 148
생초면 180
서1동 35, 57
서2동 35, 57
서3동 35
서4동 35
서강 205
서강 대교 238
서강대앞 230
서계동 27
서곡동 156, 177
서광주 211
서교동 19, 143
서구 3
서귀동 183
서귀포시 9
서금동 171
서내동 53, 139
서노송동 132
서당동 85
서대문 228
서대문구 2
서대신 232
서대신동 41
서대신동1가 41
서대신동2가 41
서대신동3가 41
서대전 203, 208
서도 210
서도 소리 261
서도면 68
서동 35, 57, 77, 93, 171
서둔동 87
서랑동 93
서린동 29
서면 107, 108, 109,
 124, 125, 142,
 152, 165, 180,
 233, 234
서문동 112, 156
서문로1가 53
서문로2가 53
서변동 49
서봉동 55
서부동 75, 110, 152, 158
서부면 126
서부이촌동 27
서빙고 206, 220
서빙고동 27
서산 마애 삼존 불상
 258
서산동 141, 160
서산시 6
서삼릉 263
서삼면 148
서상동 150, 167, 177
서상면 182
서생 216
서생면 77
서서울 249
서서학동 133
서석동 58
서석면 109
서성동 156, 168
서성로1가 53
서성로2가 53
서소문동 32
서수면 128
서신동 133
서신면 100
서악동 152
서암동 128
서야동 53
서오릉 263
서완산동 133
서운동 62, 112
서운면 92
서울 198, 205, 221, 251
서울 남대문 256
서울 동대문 256
서울 동묘 256
서울 문묘 256
서울 보신각종 255
서울 성곽 245
서울 온천 244
서울대입구 223
서울랜드 226
서울산업대입구 230
서울신대 222
서울여대입구 229
서울역 220, 226
서울특별시 1
서원면 110
서인동 91
서정동 97, 128
서정리 198
서종면 99
서중동 175
서지 215
서창 199, 203
서창동 61, 63
서천 202
서천군 6
서천읍 124
서초 223
서초1동 21
서초2동 21
서초3동 21
서초4동 21
서초구 2
서초구청 225
서초동 21
서촌동 113
서출지 264
서탄면 97
서포면 172
서하면 182
서현 207, 225
서현동 85
서호 194
서호동 48, 178, 183
서호면 148
서홍동 183
서화면 109
서후면 159
서흥남동 127
서흥호 195
석계 206, 220, 229
석곡동 113
석곡면 145
석관1동 23
석관2동 23
석관동 23
석교동 74, 112
석구동 133
석굴암 242, 254
석굴암 석굴 258
석남1동 65
석남2동 65
석남3동 65
석남동 66, 120
석남사 242
석대동 45
석동 158, 175
석림동 120
석문면 123
석보면 164
석보상절 260
석봉동 69
석불 214
석빙고 254
석사동 106
석성면 124
석소동 113
석수 198, 221
석수1동 92
석수2동 92
석수3동 92
석수동 93
석암동 131
석왕동 131
석운동 85
석장동 152
석적면 166
석전1동 170
석전2동 170
석전동 170
석정동 57, 91
석정리 212
석촌 232
석촌동 24
석탄동 131
석포 219
석포면 163
석항 217
석현동 139, 141, 142
선감동 90
선교동 58
선교장 252
선구동 171
선기동 153
선남면 164
선동 35, 55, 98
선릉 223
선릉․정릉 263
선린동 66
선림원지 252
선바위 201, 226
선본사 242
선부1동 90
선부2동 90
선부3동 90
선부동 90
선산 251
선산읍 154
선암 216
선암동 55, 75
선암사 승선교 259
선양동 127
선운사 241
선운사
  금동 보살 좌상 258
선운사
  지장보살 좌상 258
선운산 187
선원동 143
선원면 68
선유도 191
선유도 해수욕장 243
선유동 78
선장 202
선장면 121
선주지동 62
선평 218
선학 235
선학동 66, 67, 74
설날 266
설렁탕 265
설문동 79
설성면 96
설악 (프라자) 250
설악 해수욕장 243
설악동 104
설악면 98
설악산 187
설천면 136, 180
섬강 190
섬진강 190, 238
성거읍 123
성건동 152
성결대앞 221
성곡동 90, 158
성공회대입구 222, 231
성균관 252
성균관대 198, 221
성남1동 70
성남2동 70
성남동 70, 77, 86, 91,
 101, 104, 114
성남면 123
성남시 4
성내 223
성내1동 10
성내2동 10
성내3동 10
성내동 11, 101, 104,
 114, 154, 160, 175
성내면 136
성당1동 46
성당2동 46
성당동 46
성당면 132
성당못 234
성덕 대왕 신종 255
성덕동 132
성덕면 129
성동 51
성동구 2
성동동 152, 156
성동리 전랑지 264
성동면 119
성류굴 197
성북 206, 207, 215, 220
성북1동 23
성북2동 23
성북구 2
성북동 23, 35, 72,
 104, 139
성불사 241
성사1동 78
성사2동 78
성사동 78
성산 211, 230
성산 대교 238
성산1동 19
성산2동 19
성산동 19, 177
성산면 102, 128,
 163, 181
성산읍 185
성산일출봉 189
성서동 114
성석동 79
성성동 122
성송면 136
성수 223
성수 대교 238
성수1가1동 21
성수1가2동 21
성수1가동 21
성수2가1동 21
성수2가3동 21
성수면 137, 138
성수산 188
성신여대입구 226
성안동 77
성암동 75
성연면 121
성우 251
성읍 (민속마을) 247
성인봉 188
성전면 145
성정1동 122
성정2동 122
성정동 122
성주군 8
성주동 177
성주면 120
성주사 213
성주사지 253
성주읍 163
성포동 90
성하동 156
성호동 168
성화동 113
성환 198
성환읍 123
성황동 122, 138
성흥산성 246
세곡동 10
세교동 93, 97
세도면 124
세동 72
세류 198
세류1동 87
세류2동 87
세류3동 87
세류동 87
세종대 231
세종로 29
세종문화회관 228
세지면 140
세천 199
세천동 70
세하동 61
소격동 29
소계동 177
소공동 32
소금강 252
소답동 177
소도동 107
소라면 144
소록도 192
소룡동 127
소백산 188
소백산맥 192
소보면 163
소사 200, 222, 237
소사구 4, 83
소사동 84, 97, 175
소사본1동 83
소사본2동 83
소사본3동 83
소사본동 83
소성면 135
소수 (서원) 247
소수면 115
소안면 148
소양강 190
소양로1가 106
소양로2가 106
소양로3가 106
소양로4가 106
소양면 137
소양호 195
소용동 82
소요산 186, 207
소원면 125
소이 203
소이면 117
소정리 199
소정면 125
소제동 70
소주 265
소천면 163
소초면 105
소촌동 55
소태동 58
소태면 115
소하1동 80
소하2동 80
소하동 80
소학동 118
소호동 70, 143
소홀읍 100
속달동 81
속리산 187
속천동 175
속초 공항 236
속초 해수욕장 243
속초시 5
손곡동 152
손불면 149
손양면 108
솟대 266
송강동 73
송계 계곡 194
송광면 143
송광사 241
송광사 국사전 256
송광사 약사전 256
송광사 영산전 256
송광사 하사당 256
송내 200, 222
송내1동 83
송내2동 83
송내동 83, 161
송대동 55
송도  249
송도 (유원지) 247
송도 해수욕장 244
송도동 161
송동면 130
송라면 163
송림1동 64
송림2동 64
송림3동 64
송림4동 64
송림5동 64
송림6동 64
송림동 64
송산동 55, 134, 183
송산리 (고분군) 262
송산면 100, 123
송악면 121, 123
송악산 189
송암동 106
송월동 29, 139
송월동1가 67
송월동2가 67
송월동3가 67
송절동 113
송정 216, 229
송정 해수욕장 243
송정1동 55
송정2동 55
송정동 21, 35, 45, 48,
 55, 73, 76, 95,
 101, 103, 113,
 153, 161
송정리 209, 213
송죽동 87, 175
송지면 149
송지호 195
송지호 해수욕장 243
송창동 127
송천 210
송천1동 132
송천2동 132
송천동 132, 158
송촌동 55, 69, 139
송추 206, 249
송추 (유원지) 248
송치동 55
송탄 198
송파 232
송파 산대놀이 261
송파1동 24
송파2동 24
송파구 2
송파구청 223, 232
송파동 24
송편 265
송포 215
송포동 171
송풍동 127
송하동 57
송학 217
송학동 55, 131, 175
송학동1가 67
송학동2가 67
송학동3가 67
송학면 111
송해면 68
송현 234
송현1동 46, 64
송현2동 46, 64
송현3동 64
송현동 30, 46, 64, 158
송호 (국민관광지) 248
쇄운동 103
수강동 141
수곡1동 113
수곡2동 113
수곡동 59, 113
수곡면 174
수기동 58
수남동 73
수내동 85
수덕사 241
수덕사 대웅전 256
수도 계곡 194
수도동 175
수도산 188
수동 53, 112
수동 계곡 194
수동면 82, 182
수락산 186, 230
수로왕릉 263
수로왕비릉 263
수륜면 164
수리동 81
수리산 186
수리치 193
수북면 146
수비면 164
수산동 63
수산면 111
수상동 158
수색 205, 230
수색동 28
수서 207, 225
수서동 10
수석동 82, 120
수성 공원 247
수성1가 51
수성2가 51
수성3가 51
수성4가 51
수성구 3
수성동 135, 168
수송동 30, 127, 175
수신면 123
수안동 37
수안보 온천 244
수암동 90
수양산맥 192
수영 216
수영구 3
수영동 42
수완동 55
수원 198, 221, 249
수원시 4
수유 226
수유1동 11
수유2동 11
수유3동 11
수유4동 11
수유5동 11
수유6동 11
수유동 11
수의동 113
수점동 153
수정 234
수정1동 37
수정2동 37
수정3동 37
수정4동 37
수정5동 37
수정구 4, 85
수정동 37, 143, 173
수주면 108
수지면 130
수지읍 94
수진 232
수진1동 85
수진2동 85
수진동 85
수창동 53
수청동 93, 120
수택1동 81
수택2동 81
수택3동 81
수택동 81
수평동 81
수표동 32
수풍호 195
수하동 32, 158
수한면 116
숙대입구 226
숙천동 48
순동 128
순성면 124
순창군 6
순창읍 136
순천 211, 212, 238
순천시 7
순화동 32
순흥면 160
숭실대입구 231
숭의1동 62
숭의2동 62
숭의3동 62
숭의4동 62
숭의동 62
숭인1동 30
숭인2동 30
숭인동 30, 91, 175
승가사 240
승무 261
승문 215
승부 218
승전무 261
승주 251
승주읍 142
승촌동 57
시기1동 135
시기2동 135
시기3동 135
시기동 135
시나위 261
시동 152
시래동 152
시례동 76
시미동 153
시외버스터미널 230
시용향악보 260
시장북로 53
시전동 143
시종면 148
시지동 51
시천동 66
시천면 180
시청 220, 222
시초면 124
시흥 198, 221
시흥1동 15
시흥2동 15
시흥3동 15
시흥4동 15
시흥5동 15
시흥동 15, 85
시흥본동 15
시흥시 4
식만동 35
식사동 79
식정동 129
식혜 265
신가동 55
신거 200
신건지동 91
신계동 27
신곡1동 95
신곡2동 95
신곡동 95, 128
신공덕 207
신공덕동 19
신관동 89, 118, 127
신광면 149, 163
신교동 30, 150
신금호 228
신기 219, 235
신기동 48, 85, 118,
 143, 155,
 160, 172
신기리산성 246
신기면 104
신길 198, 221, 228
신길1동 26
신길2동 26
신길3동 26
신길4동 26
신길5동 26
신길6동 26
신길7동 26
신길동 26, 90
신길온천 201, 227
신남 208
신내1동 34
신내2동 34
신내동 34
신녕 215
신녕면 161
신니면 115
신답 224
신당 223, 229
신당1동 32
신당2동 32
신당3동 32
신당4동 32
신당5동 32
신당6동 32
신당동 32, 46, 122
신대동 69, 97, 113
신대방 223
신대방1동 18
신대방2동 18
신대방동 18
신대방삼거리 231
신덕동 128, 143
신덕면 137
신도 208
신도림 198, 221, 222
신도림동 14
신동    55, 73, 88, 106,  110, 121, 131,
 153, 199
신동면 107
신동읍 109
신둔면 96
신등면 180
신라 249, 268
신라 내물왕릉 263
신라 무열왕릉 263
신라 미추왕릉 263
신라 법흥왕릉 263
신라 선덕여왕릉 263
신라 신문왕릉 263
신라 오릉 263
신라 진덕여왕릉 263
신라 진흥왕릉 263
신라 탈해왕릉 263
신라 태종
  무열왕릉비 259
신례원 202
신룡동 48
신룡동 55
신륵사 240
신리 210
신림 214, 223
신림10동 13
신림11동 13
신림12동 13
신림13동 13
신림1동 13
신림2동 13
신림3동 13
신림4동 13
신림5동 13
신림6동 13
신림7동 13
신림8동 13
신림9동 13
신림동 13
신림면 105, 136
신림본동 13
신망리 207
신매동 51
신명동 76
신모산동 91
신무동 48
신문로1가 30
신문로2가 30
신방동 122
신백동 111
신벽동 172
신봉동 73, 113, 156
신부동 122
신북 온천 244
신북면 100, 148
신북읍 107
신사 224
신사1동 28
신사2동 28
신사동 10, 28
신상동 70
신생동 67
신서동 48
신서면 100
신석동 101
신선대 217
신선동 43
신선동1가 43
신선동2가 43
신선동3가 43
신설동 17, 120,
 220, 224
신성 202, 251
신성동 73, 113
신세동 158
신소현동 91
신수동 19, 172
신시도 191
신안 249
신안군 7
신안동 59, 70, 158, 173
신안면 180
신암 199
신암1동 48
신암2동 48
신암3동 48
신암4동 48
신암5동 48
신암동 48
신암면 125
신양면 125
신연수 235
신영동 30, 127
신용동 59, 131
신용산 226
신원 213, 249
신원동 21, 78
신원면 179
신월1동 25
신월2동 25
신월3동 25
신월4동 25
신월5동 25
신월6동 25
신월7동 25
신월동 25, 111, 128,
 135, 143, 169, 177
신음동 154
신의면 147
신이문 206, 220
신인동 121
신일동 69
신장1동 97, 98
신장2동 97, 98
신장동 57, 97, 98
신전동 114
신전면 145
신정 228
신정1동 25, 75
신정2동 25, 75
신정3동 25, 75
신정4동 25, 75
신정5동 25, 75
신정6동 25
신정7동 25
신정네거리 224
신정동 19, 25, 75,
 129, 135
신정호 (유원지) 248
신지면 148
신창 202
신창동 27, 44, 55,
 127, 169
신창동1가 44
신창동2가 44
신창동3가 44
신창동4가 44
신창면 121
신창원 213
신천 223, 235
신천1동 48
신천2동 48
신천3동 48
신천4동 48
신천동 24, 48, 76,
 89, 150
신촌 205, 222
신촌동 20, 55, 70, 85,
 92, 114, 129, 177
신탄리 207
신탄진 199
신탄진동 69
신태인 209
신태인읍 135
신평 232
신평1동 40, 153
신평2동 40, 153
신평동  40, 48, 78,
 152, 153, 155
신평면 124, 137, 165
신포동 67, 169
신포동1가 169
신포동2가 169
신풍 211, 231
신풍동 87, 127, 128
신풍면 118
신하동 70
신행주 대교 238
신현 204
신현동 66, 76
신현읍 167
신호동 35
신효동 183
신흑동 120
신흥 232
신흥1동 85
신흥2동 85
신흥3동 86
신흥대학 220
신흥동 70, 86, 91,
 103, 127, 131, 141,
 155, 162, 169, 175
신흥동1가 67
신흥동2가 67
신흥동3가 67
신흥리 209
신흥사 241
실상사 241
실상사 부도 257
실상사 삼층 석탑 257
실상사 석등 259
실안동 172
실옥동 121
실촌면 99
심곡1동 84
심곡2동 84
심곡3동 84
심곡동 66, 84, 86, 103
심곡본1동 83
심곡본동 83
심원면 136
심천 199
심천면 116
심청전 267
심포리 219
십장생 267
십정1동 65
십정2동 65
십정동 65
쌍계동 160
쌍계사 242
쌍계사 대웅전 256
쌍교동 129
쌍룡 217
쌍림동 32
쌍림면 163
쌍문 226
쌍문1동 16
쌍문2동 16
쌍문3동 16
쌍문4동 16
쌍문동 16
쌍백면 182
쌍신동 118
쌍암동 55, 135
쌍용1동 122
쌍용2동 122
쌍용동 122
쌍책면 182
쌍촌동 61
쌍치면 136
쑥골 222
씨름 267
아동동 96
아라1동 184
아라2동 184
아라동 184
아리랑 267
아미동 41
아미동1가 41
아미동2가 41
아산 온천 244
아산면 136
아산시 6
아신 213
아악 268
아양교 235
아양동 91, 166
아영면 130
아우라지 218
아쟁 268
아주동 166
아중 210
아지동 159
아차산 228
아차산성 245
아천 203
아천동 81
아포 199
아포읍 155
아현 222
아현1동 19
아현2동 19
아현3동 19
아현동 19
아화 215
악양면 181
안강 217
안강읍 152
안계면 165
안곡동 175
안골동 175
안국 224
안국동 30
안국사 241
안기동 158
안남면 116
안내면 116
안덕면 166, 185
안동 167, 215
안동 석빙고 259
안동 차전놀이 261
안동시 8
안동호 195
안락1동 38
안락2동 38
안락동 38
안량면 148
안림동 114
안막동 158
안면도 191, 253
안면읍 125
안민동 177
안방 266
안사면 165
안산 201, 227
안산동 73, 144
안산시 4
안서동 122
안성 237, 250
안성면 136
안성시 4
안심 235
안암 229
안암동1가 23
안암동2가 23
안암동3가 23
안암동4가 23
안암동5가 23
안압지 254
안양 198, 221, 227, 250안양 (유원지) 248
안양1동 93
안양2동 93
안양3동 93
안양4동 93
안양5동 93
안양6동 93
안양7동 93
안양8동 93
안양9동 93
안양동 93
안양시 4
안영동 74
안의면 182
안인 219
안정 214
안정면 160
안좌면 147
안중면 97
안지랑 234
안창동 139
안채 266
안천면 138
안청동 55
안평 209
안평면 165
안풍동 142
안현동 89, 101
안흥동 83, 95, 158
안흥면 110
암곡동 152
암남동 41
암사 232
암사1동 11
암사2동 11
암사3동 11
암사4동 11
암사동 11
암태도 191
암태면 147
압구정 224
압구정1동 10
압구정2동 10
압구정동 10
압량 유적 264
압량면 151
압록 210
압록 (유원지) 248
압록강 190
압록강교 239
압촌동 57
압해면 147
앙성면 115
앞산 공원 247
애국가 268
애기봉 252
애오개 228
애월읍 185
앵곡동 175
앵남 213
야동동 96
야로면 182
야미도 191
야사동 160
야음 217
야음1동 75
야음2동 75
야음3동 75
야음동 75
야탑 207, 225
야탑동 85
야흥동 142
약대동 84
약목 199
약목면 166
약사동 77, 106
약산면 148
약수 224, 229
약식 265
양1동 61
양2동 61
양3동 61
양감면 100
양강도 1
양강면 116
양곡동 177
양과동 57
양구교 239
양구군 5
양구읍 108
양남면 153
양대동 120
양덕1동 170
양덕2동 170
양덕동 162, 170
양도면 68
양동 55, 61, 141, 214
양동 (민속마을) 247
양동면 99
양림동 57
양반 268
양보 212
양보면 181
양북면 153
양사면 68
양산 237
양산동 55, 59, 93
양산면 116
양산시 8
양상동 90
양서면 99
양성면 92
양수 213
양양군 5
양양읍 108
양자동 217
양재 224
양재1동 21
양재2동 21
양재동 21
양전동 128
양정 203, 233
양정1동 38
양정2동 38
양정동 39, 76
양주 250
양주 별산대놀이 261
양주 소놀이굿 262
양주군 5
양지 250, 251
양지동 86
양지면 94
양천구 2
양천구청 224
양천동 155
양촌 238
양촌동 57, 156
양촌면 82, 119
양평 214, 228
양평군 5
양평동 26
양평동1가 26
양평동2가 26
양평동3가 26
양평동4가 26
양평동5가 26
양평동6가 26
양평읍 99
양호동 153
양화 대교 238
양화동 26
양화면 124
어곡동 172
어남동 74
어달동 103
어등 204
어라연 계곡 194
어랑천 190
어령치 193
어룡동 55
어린이대공원 231
어모면 155
어물동 76
어방동 167
어상천면 116
어양동 131
어은동 73
어현동 129
언양 237
언양읍 77
언양읍성 245
언진산맥 192
언하동 160
얼음골 254
엄궁동 39
엄다면 149
엄정면 115
업동 215
업성동 122
여남동 162
여량 산호 동굴 196
여미지 식물원 254
여산 238
여산면 132
여서동 144
여수 211
여수 공항 236
여수동 86
여수시 7
여월동 83
여의나루 228
여의도 228
여의도 공원 246
여의도동 26
여의동 132
여좌동 175
여주 237, 250
여주군 5
여주읍 99
여천 211
여천동 75, 144,
 150, 162
여항면 182
역곡 200, 222
역곡1동 84
역곡2동 84
역곡3동 83
역곡동 84
역북동 94
역삼 223
역삼1동 10
역삼2동 10
역삼동 10
역촌 230
역촌1동 28
역촌2동 28
역촌동 28
연건동 30
연경동 49
연곡 해수욕장 243
연곡면 102
연곡사 241
연곡사 삼층 석탑 257
연곡사 현각선사
  탑비 259
연교 214
연기군 6
연남동 19
연당 217
연덕동 177
연도동 175
연동 184
연등동 144
연무대 209
연무동 87
연무읍 119
연산 208
연산1동 42
연산2동 42
연산3동 42
연산4동 42
연산5동 42
연산6동 42
연산7동 42
연산8동 42
연산9동 42
연산동 42, 55, 141, 233
연산면 119
연수1동 66
연수2동 66
연수3동 66
연수구 3
연수동 66, 114
연신내 224, 230
연암동 76
연원동 156
연일읍 162
연정동 128
연제 233
연제구 3
연제동 59
연주암 240
연지동 30, 39, 91, 135
연천 207
연천군 5
연천읍 100
연초면 167
연축동 69
연평도 191
연평면 68
연포 해수욕장 243
연풍면 115
연하 217
연향동 142
연호동 51
연화 199
연화산 188
연화산맥 192
연희1동 20
연희2동 20
연희3동 20
연희동 20, 66
염곡동 21
염리동 19
염산면 147
염창동 12
염치읍 121
염포동 76
영광군 7
영광읍 147
영남동 183
영남면 145
영덕군 8
영덕읍 164
영도구 3
영동 88, 91, 112,
 127, 142, 199
영동 대교 239
영동교 238
영동군 6
영동읍 116
영등동 131
영등포 198, 221
영등포1동 26
영등포구 2
영등포구청 222, 228
영등포동 26
영등포동1가 26
영등포동2가 26
영등포동3가 26
영등포동4가 26
영등포동5가 26
영등포동6가 26
영등포동7가 26
영등포동8가 26
영등포시장 228
영랑동 104
영랑호 195
영북면 100
영산 236
영산 석빙고 264
영산 쇠머리대기 261
영산 줄다리기 262
영산강 190
영산동 139
영산면 181
영산포 209
영산호 195
영선동 43
영선동1가 43
영선동2가 43
영선동3가 43
영선동4가 43
영성동 122
영순면 156
영신동 155
영암군 7
영암읍 147
영양군 8
영양읍 164
영오면 179
영운동 112
영원면 135
영월 217
영월군 5
영월읍 108
영인면 122
영종도 191
영주 204, 214, 218
영주1동 44, 159
영주2동 44, 159
영주동 44, 159
영주시 8
영중면 100
영천 204, 215
영천동 20, 111
영천시 8
영춘면 116
영취산 189
영통동 88
영파동 135
영평동 184
영해동 141
영해면 164
영현면 180
영화동 87, 127
영흥도 191
영흥면 68
예곡동 169
예관동 32
예당 212
예당 저수지 195
예미 217
예산 202
예산군 6
예산읍 125
예성강 190
예술회관 235
예안면 159
예장동 32
예지동 30
예천 204
예천 공항 236
예천군 8
예천동 120
예천읍 164
오가 202
오가면 125
오곡동 12, 118
오곡면 145
오근장 203
오금 227
오금동 24, 78, 81
오남동 120
오남면 82
오대동 156
오대산 187
오대천 190
오동 70, 71
오동도 253
오동동 112, 169
오등동 184
오라 251
오라1동 184
오라2동 184
오라3동 184
오라동 184
오량동 139
오룡동 59, 122, 127
오류 210
오류1동 14
오류2동 14
오류동 15, 62, 66, 74,
 200, 221
오륙도 252
오륜동 24, 36
오리 207, 225
오리동 85
오림동 144
오목교 228
오목천동 87
오미동 160
오봉산 187
오부면 180
오분동 104
오사동 104
오산 198
오산동 55, 93
오산리 209
오산면 132, 145
오산시 5
오색 (약수) 245
오선동 55
오성면 97
오세암 241
오송 203
오쇠동 12
오수 210
오수동 160
오수면 137
오식도동 127
오십천 190
오야동 86
오운동 55
오이도 201, 227
오장동 32
오전 약수탕 244
오전동 94
오정구 4, 83
오정동 69, 83, 128
오죽헌 252
오창 237
오창면 117
오천동 142, 144
오천면 120
오천읍 162
오치1동 59
오치2동 59
오치동 59
오태동 153
오포면 99
옥계 219
옥계 폭포 196
옥계동 74, 153
옥계면 102
옥곡 212
옥곡동 151
옥곡면 138
옥과면 145
옥교동 77
옥구 210
옥구읍 128
옥길동 80, 83
옥도면 128
옥동 55, 75, 158
옥련동 66
옥룡동 118
옥룡면 138
옥마 203
옥봉남동 173
옥봉동 173
옥봉북동 173
옥산 203, 237
옥산 (서원) 247
옥산동 91, 128, 151
옥산면 117, 124,
 128, 165
옥서면 128
옥성면 154
옥수 206, 220, 224
옥수1동 21
옥수2동 21
옥수동 21
옥암동 141
옥야동 158
옥인동 30
옥정 209
옥정동 158
옥종면 181
옥천 199, 237
옥천교 259
옥천군 6
옥천동 20, 91, 101,
 106, 142
옥천면 99, 149
옥천읍 116
옥포1동 166
옥포2동 166
옥포동 166
옥포면 54
온금동 141
온돌 266
온릉 206, 263
온산 217
온산읍 77
온석동 120
온수 200, 221, 231
온수동 15
온양 온천  244
온양온천 202
온양면 77
온의동 106
온정면 165
온천1동 38, 121
온천2동 38, 121
온천3동 38
온천동 38, 121
온천장 233
올림픽공원 227
올림픽동산 233
옴천면 145
옹동면 135
옹정 210
옹진군 3
옹천 215
와동 69, 90
와룡 208
와룡동 30, 142, 172
와룡면 159
와부읍 82
와촌동 122
와촌면 151
완도 192
완도군 7
완도읍 148
완사 212
완산구 7, 133
완산동 160
완암동 177
완월동 169
완전동 53
완주군 6
왕곡동 94
왕곡면 140
왕궁 온천 244
왕궁면 132
왕길동 66
왕동 55
왕산면 102
왕송 저수지 194
왕십리 206, 220,
 223, 228
왕암동 111
왕정동 130
왕지동 142
왕징면 100
왜관 199
왜관읍 166
외남동 112
외남면 157
외답동 157
외대앞 206, 220
외도1동 184
외도2동 184
외도동 184
외돌괴 254
외동 167, 177
외동읍 152
외발산동 12
외북동 114
외산면 124
외삼동 73
외삼미동 93
외서면 98, 143, 157
외속리면 116
외암리 (민속마을) 247
외평동 112
외하동 112
요기동 56
요선동 106
요암동 120
요촌동 128
욕지도 191
욕지면 179
용강동 19, 59, 101,
 152, 172, 184
용계 235
용계동 48, 70, 73, 135
용곡동 56, 122
용관동 114
용궁 204
용궁면 164
용남면 179
용담1동 184
용담2동 184
용담3동 184
용담동 112, 184
용담면 138
용답 224
용답동 21
용당1동 141
용당2동 141
용당동 36, 141, 142
용덕동 53
용덕면 180
용동 56, 67, 128,
 177, 208
용동면 132
용두1동 17
용두2동 17
용두동 17, 60, 61, 74,
 78, 111, 114, 155
용두산 공원 246
용두암 254
용마산 231
용면 146
용문 214
용문동 27, 71
용문면 99, 164
용문사 240
용문사 대장전 256
용문산 186
용방면 146
용복동 133
용봉동 56, 60
용산 198, 205, 206, 221
용산구 2
용산구청 229
용산동 47, 58, 73,
 114, 135, 139
용산동1가 27
용산동2가 27
용산동3가 27
용산동4가 27
용산동5가 27
용산동6가 27
용산면 116, 148
용상동 158
용성면 151
용수동 48
용안면 132
용암 온천 244
용암동 112
용암면 164
용연 233
용연 동굴 196
용연동 58, 75
용운동 70
용원 251
용원동 175
용유도 191
용이동 97
용인 237
용인시 5
용잠동 75
용전동 60, 70, 103,
 112, 130, 132
용제동 131
용종동 62
용주면 182
용주사 240
용주사 범종 255
용지동 178
용지면 129
용진면 137
용촌동 71
용추 계곡 194
용탄동 114
용평 251
용평 (리조트) 252
용평동 171
용평면 109
용하 구곡 194
용해동 141
용현1동 62
용현2동 62
용현3동 62
용현4동 62
용현5동 62
용현동 62, 95
용현면 172
용호1동 36
용호2동 36
용호3동 36
용호4동 36
용호동 36, 69, 155, 178
용화동 121
용화면 116
용흥1동 162
용흥2동 162
용흥동 162, 183
우1동 45
우2동 45
우강면 124
우곡면 163
우도 192
우도면 185
우동 45
우두동 106
우만1동 88
우만2동 88
우만동 88
우면동 21
우명동 71
우보 215
우보면 163
우산동 56, 60, 105, 169
우성면 118
우아1동 132
우아2동 133
우아동 133
우암 217
우암1동 36
우암2동 36
우암동 36, 112
우이동 11
우장산 229
우정 (힐스) 250
우정동 77
우정면 100
우정총국 264
우지동 104, 155
우천면 110
우포 195
우현동 162
욱수동 51
운곡동 139
운곡면 125
운교동 106
운길산 186
운남동 56, 67
운남면 146
운니동 30
운동동 112
운림동 58
운문면 166
운문사 242
운봉읍 130
운북동 67
운산 215
운산동 101
운산면 121
운서동 67
운수동 56
운수면 163
운악산 186
운안동 158
운암1동 60
운암2동 60
운암3동 60
운암동 60
운암면 137
운양동 81
운연동 63
운정 205
운정동 60, 101
운주면 137
운주산성 245
운중동 85
운천동 114
운학동 94
운현궁 242
운흥동 158
울릉군 8
울릉도 191
울릉읍 165
울산 216, 217, 249
울산 공항 236
울산광역시 1
울산바위 253
울산항 217
울주군 4
울진군 8
울진읍 165
웅남동 178
웅상읍 172
웅양면 179
웅진동 118
웅천 202
웅천동 144
웅천읍 120
웅촌면 77
웅치면 146
웅포면 132
원각사 240
원각사비 259
원각사지 십층 석탑
 257
원곡1동 90
원곡2동 90
원곡동 90
원곡면 92
원구단 252
원남동 30, 153
원남면 117, 165
원내동 73
원당 206, 225
원당동 66, 78, 104, 134
원대1가 50
원대2가 50
원대3가 50
원덕 214
원덕읍 104
원동 70, 93, 105,
 107, 3133, 200
원동면 172
원릉 205
원문동 80
원미1동 84
원미2동 84
원미구 4, 84
원미동 84
원북 211
원북면 125
원산동 57, 141
원삼면 94
원서동 30
원성1동 122
원성2동 122
원성동 123
원시동 90
원신흥동 73
원인재 236
원정 208
원정동 71
원종1동 83
원종2동 83
원종동 83
원주 214
원주 공항 236
원주시 5
원죽 202
원지동 21
원창 212
원창동 66
원천동 88
원촌동 73
원평1동 153
원평2동 154
원평동 114, 154
원포동 175
원효 대교 239
원효로1가 27
원효로2가 27
원효로3가 27
원효로4가 27
원흥동 78
월계 206, 220
월계1동 15
월계2동 15
월계3동 16
월계4동 16
월계동 16, 56
월곡 229
월곡1동 56
월곡2동 56
월곡동 97
월곶동 89
월곶면 82
월광사지 삼층 석탑 257
월남동 58, 169
월남동1가 169
월남동2가 169
월남동3가 169
월남동4가 169
월남동5가 169
월내 216
월내동 144
월드컵경기장 230
월등면 143
월락동 130
월롱 205
월롱면 96
월림동 178
월명동 127
월미도 252
월미동 118
월배 234
월봉동 128
월산1동 57
월산2동 57
월산3동 57
월산4동 57
월산5동 57
월산동 57
월산면 146
월성 나원리
  오층 석탑 257
월성1동 47
월성2동 47
월성동 47, 57, 128, 131
월송동 118
월악산 187
월암동 47, 94
월야면 149
월영1동 169
월영2동 169
월영동 169
월오동 112
월인천강지곡 260
월전동 56
월정사 241
월정사
  석조 보살 좌상 258
월정사
  팔각 구층 석탑 257
월촌 234
월출동 60
월출산 188
월출산 마애여래 좌상
 258
월평1동 71
월평2동 71
월평3동 72
월평동 72, 183, 184
월포동 169
월피동 90
월하동 144
월항면 164
월호평동 101
위도 191
위도 (유원지) 248
위도면 136
위천면 179
유가면 54
유계동 56
유곡동 77, 151, 155,
 173
유곡면 180
유교 214
유구읍 118
유달동 141
유달산 188
유동 60, 67, 141
유등면 137
유량동 123
유록동 169
유림면 182
유명산 186
유방동 94
유산동 102, 172
유성 249
유성 온천 244
유성구 4
유수 212
유어면 181
유천1동 74
유천2동 74
유천동 47, 74, 97, 102
유천면 164
유촌동 61
유치면 148
육상궁 264
육십령 193
윤직동 155
율곡면 182
율동 85, 152, 215
율량동 112
율리 234
율면 96
율목동 67
율세동 158
율암동 48
율어면 147
율전동 87
율촌 211
율촌면 144
율포 해수욕장 243
율하 235
율하동 48
율현 204
율현동 10, 95
융릉․건릉 263
윷 267
은계동 93
은기동 131
은산 별신제 262
은산면 124
은율 탈춤 261
은진면 119
은척면 157
은파 (유원지) 248
은평구 2
은하면 126
은해사 242
은행1동 86
은행2동 86
은행동 74, 86, 89
은행정 228
은현면 99
은화삼 250
을왕동 67
을왕리 해수욕장 243
을지로1가 32
을지로2가 32
을지로3가 32, 224
을지로4가 32, 223, 228
을지로5가 32
을지로6가 32
을지로7가 32
을지로입구 224
음봉면 122
음성 203, 237
음성군 6
음성읍 117
음암면 121
읍내동 49, 69, 120, 121
읍상동 104
읍중동 104
응명동 155
응봉 206, 220
응봉동 21
응봉면 125
응암 230
응암1동 28
응암2동 28
응암3동 28
응암4동 28
응암동 28
의당면 118
의령군 8
의령읍 180
의림동 111
의림지 195
의성 215
의성
  탑리 오층 석탑 257
의성군 8
의성읍 165
의신면 149
의왕 201
의왕시 5
의정부 206, 207, 221
의정부 북부 221
의정부1동 95
의정부2동 95
의정부3동 95
의정부동 95
의정부시 5
의주로1가 33
의주로2가 33
의흥면 163
이견대 264
이곡동 47
이금동 172
이기동 103
이대 222
이도1동 184
이도2동 184
이도동 103, 185
이동 90, 94, 161,
 167, 175
이동면 94, 100, 180
이로동 103
이류면 115
이리  250
이매 225
이매동 85
이목동 87
이문 215
이문1동 17
이문2동 17
이문3동 17
이문동 17
이반성면 174
이방면 181
이백면 130
이사동 70
이산면 160
이서면 137, 150, 166
이수 226, 231
이안면 157
이양 212
이양면 150
이원 199
이원면 117, 126
이월면 117
이의동 88
이인면 118
이장동 57
이조 백자 철사
  포도문 호 259
이창동 139
이천 237
이천 온천 244
이천동 46, 51, 158
이천시 5
이촌 206, 220, 226
이촌1동 27
이촌2동 27
이촌동 27
이충동 97
이태원 229
이태원1동 27
이태원2동 27
이태원동 27
이패동 82
이평면 135
이포 250
이하 215
이현동 50, 69, 173
이호1동 185
이호2동 185
이호동 185
이홀동 172
이화동 30, 62
이화령 193
익산 208, 209, 210
익산 왕궁리
  오층 석탑 257
익산시 6
익산토성 246
익선동 30, 175
인계동 88
인계면 137
인교동 53
인덕동 161
인덕원 201, 226
인동 70, 105
인봉동 157
인사동 30, 173,
 175, 252
인삼 268
인왕동 152
인왕리 (고분군) 262
인왕산 186
인월동 142
인월면 130
인의동 30, 154, 175
인제군 5
인제동 142
인제읍 108
인주면 122
인지동 91
인지면 121
인창동 81
인천 201, 222
인천 국제 249
인천광역시 1
인천교대 235
인천대앞 222
인천시청 235
인천터미널 235
인평동 157, 178
인하대학교 222
인현동 67
인현동1가 32
인현동2가 33
인화1가동 131
인화2가동 131
인화동 131
인후1동 133
인후2동 133
인후3동 133
인후동 133
일곡동 60
일광 216
일광면 45
일도1동 185
일도2동 185
일도동 185
일동 90
일동 (레이크) 250
일동면 100
일로 209
일로읍 146
일반성면 174
일산 205
일산1동 79
일산2동 79
일산3동 79
일산4동 79
일산구 4, 79
일산동 75, 79, 105
일성록 260
일신동 65
일영 205
일영 (유원지) 248
일운면 167
일원 225
일원1동 10
일원2동 10
일원동 10
일원본동 10
일월동 161
일월면 164
일죽면 92
일직동 80
일직면 159
일패동 82
임계면 109
임고면 161
임곡 209
임곡동 56
임기 218
임당동 102, 151
임동 60
임동면 159
임상동 131
임성리 209
임수동 154
임실 210
임실군 7
임실읍 137
임암동 57
임은동 154
임자도 191
임자면 147
임진각 252
임진강 189
임천면 124
임포 215
임피 209
임피면 128
임하면 159
임학 235
임학동 62
임해전지 264
임회면 149
입교 212
입면 145
입북동 87
입석동 48, 129
입석리 217
입실 216
입암동 102
입암면 135, 164
입장 237
입장면 123
입정동 33, 82
자갈치 232
자갈치 시장  252
자강도 1
자개 268
자곡동 10
자미원 218
자산동 169
자양1동 14
자양2동 14
자양3동 14
자양동 14, 70
자양면 161
자운 (서원) 247
자운동 73
자원동 104
자월도 191
자월면 68
자유 250
자유 공원 247
자은동 175
자은면 147
자인면 151
자일동 95
자작동 111
자재암 240
자치통감강목 260
작동 83
작산동 161
작전 235
작전1동 62
작전2동 62
작전3동 62
작전동 62
작천면 145
잠수교 239
잠실 223, 232
잠실 대교 239
잠실 철교 239
잠실1동 24
잠실2동 24
잠실3동 24
잠실4동 24
잠실5동 24
잠실6동 24
잠실7동 24
잠실동 24
잠실본동 24
잠원 224
잠원동 21
잠흥동 120
장계면 138
장곡동 89
장곡면 126
장곡사 241
장관동 53
장교동 33
장구 268
장군동 169
장군동1가 169
장군동2가 169
장군동3가 169
장군동4가 169
장군동5가 169
장군봉 188
장기 267
장기동 47, 62, 81
장기면 119, 162
장남면 100
장당동 97
장대동 73, 173
장덕동 56
장독대 266
장동 47, 58, 69,
 73, 120, 133
장동면 148
장등동 60
장락 217
장락동 111
장록동 56, 95
장릉 263
장림1동 40
장림2동 40
장림동 40
장마면 181
장명동 135
장목면 167
장미동 127
장사동 30, 105
장산 233
장산면 147
장상동 90
장생포 217
장생포동 75
장성 209
장성1동 107
장성2동 107
장성3동 107
장성군 7
장성남면 148
장성동 107, 114, 162
장성읍 148
장성호 195
장수군 7
장수대 253
장수동 56, 64
장수면 160
장수읍 137
장승 266
장승백이 231
장승포동 167
장신대 227
장안1동 17
장안2동 17
장안3동 17
장안4동 17
장안구 4, 87
장안동 17, 72, 85,
 87, 97
장안면 100
장안산 188
장안읍 45
장암 230
장암동 95, 114
장암면 124
장연면 115
장연호 195
장위1동 23
장위2동 23
장위3동 23
장위동 23
장유 238
장유면 168
장자도 191
장재동 127, 173
장전1동 36
장전2동 36
장전3동 36
장전동 36, 233
장존동 121
장지 232
장지동 24, 87
장지문 266
장진호 195
장척동 70
장천동 142, 176
장천면 154
장충동1가 33
장충동2가 33
장평면 125, 149
장하동 90
장한평 228
장항 202
장항1동 79
장항2동 79
장항동 79
장항읍 124
장현동 77, 89, 102
장호원읍 96
장화동 129
장흥 206
장흥 (유원지) 248
장흥군 7
장흥동 161
장흥면 99
장흥읍 148
재궁동 81
재동 30
재령강 190
재매정 264
재산면 163
재송1동 45
재송2동 45
재송동 45
재인 폭포 196
재황산 공원 247
저고리 265
저동 102
저동1가 33
저동2가 33
저전동 142
적각동 107
적노동 104
적량 211
적량동 144
적량면 181
적멸보궁 241
적상면 136
적상산 188
적상산성 246
적서동 159
적선동 30
적성면 96, 116, 137
적유산맥 192
적중면 182
적현동 178
전곡 207
전곡읍 100
전농1동 17
전농2동 17
전농3동 17
전농4동 17
전농동 17
전동 53, 67, 134, 199
전동면 125
전등사 240
전등사 대웅전 256
전등사 범종 255
전등사 약사전 256
전라남도 1
전라북도 1
전미동 133
전민동 73
전의 199
전의면 125
전주 210
전주시 7
전포 234
전포1동 39
전포2동 39
전포3동 39
전포동 39
전하1동 75
전하2동 75
전하3동 75
전하동 75, 167
점곡면 165
점동면 99
점량동 121
점봉산 187
점암면 145
점촌 203, 204
점촌동 151, 155
정곡면 180
정관면 45
정남면 101
정동 33, 70
정동면 172
정동진 219, 253
정량동 178
정릉 263
정릉1동 23
정릉2동 23
정릉3동 23
정릉4동 23
정릉동 23
정림동 72
정림사지 253
정미면 124
정발산 206, 225
정방 폭포 196
정방동 183
정방산 189
정봉동 114
정부과천청사 201, 226
정부중앙청사 224
정북동 112
정산면 125
정상동 104, 112, 158
정생동 74
정선 218
정선 소금강 194
정선군 5
정선읍 109
정안면 119
정왕 201, 227
정왕1동 89
정왕2동 89
정왕동 89
정우면 135
정읍 209, 238
정읍시 7
정이품송 253
정자 266
정자1동 87
정자2동 87
정자동 76, 85, 87
정족동 131
정천면 138
정촌면 174
정토사 법경대사
  자등 탑비 259
정토사 홍법 국사
  실상사 탑비 259
정평동 151
정하동 104, 112, 158
정혜사 241
정혜사지 십삼층
  석탑 257
제금 268
제기1동 17
제기2동 17
제기동 17, 220
제덕동 176
제례악 268
제물포 201, 222
제부도 191
제사 266
제승당 254
제암산 188
제왕운기 260
제원면 123
제월동 129
제일 250
제주 국제공항 236
제주 칠머리당굿 262
제주도 1
제주시 9
제천 214, 217
제천 조차장 214
제천시 6
제황산동 176
조계사 240
조계산 188
조곡동 142
조교동 161
조남동 89
조도면 149
조동 217
조령 193
조례동 142
조리면 96
조마면 155
조비동 104
조산동 130
조선 268
조선왕조실록 260
조성 212
조성면 147
조안면 82
조암동 159
조야동 49
조양동 105, 106, 152
조영동 151
조와동 159
조원동 87
조천읍 185
조촌동 127
조치원 199, 203
조치원읍 124
조탄동 107
족보 266
종각 220
종로1가 30, 53
종로2가 30, 53
종로3가 30, 220,
 224, 228
종로4가 30
종로5가 30, 220
종로6가 30
종로구 2
종묘 제례악 261
종민동 115
종암 229
종암1동 23
종암2동 23
종암동 23
종천면 124
종합운동장 223
종화동 144
좌동 45
좌룡동 172
좌부동 121
좌수영 233
좌천 216
좌천1동 37
좌천2동 37
좌천3동 37
좌천4동 37
좌천동 37, 233
주교 202
주교동 33, 78
주교면 120
주남 저수지 195
주내 207
주내면 99
주덕 203
주덕읍 115
주례 234
주례1동 39
주례2동 40
주례3동 40
주례동 40
주문진 해수욕장 243
주문진읍 102
주미동 118
주산 202
주산동 70
주산면 120, 136
주삼동 144
주상면 179
주생 210
주생면 130
주성동 27, 112
주안 200, 222
주안1동 62
주안2동 63
주안3동 63
주안4동 63
주안5동 63
주안6동 63
주안7동 63
주안8동 63
주안동 63
주암 238
주암동 80
주암면 143
주암호 195
주약동 173
주엽 206, 225
주엽1동 79
주엽2동 79
주엽동 79
주왕산 188
주월1동 57
주월2동 57
주월동 57
주자동 33
주전동 76
주중동 112
주천면 108, 130, 138
주촌동 70
주촌면 168
주평 204
주포 202
주포면 120
주현동 131
주흘산 188
죽곡동 176
죽곡면 145
죽교동 141
죽도 191
죽도 (관광지) 248
죽도1동 162
죽도2동 162
죽도동 162
죽동 73, 141, 216
죽동동 35
죽령 193, 214
죽림 온천  244
죽림온천 210
죽림동 35, 106, 114,
 139, 172
죽미령 193
죽백동 97
죽변면 165
죽산 236
죽산면 92, 129
죽성동 120, 127
죽암 237
죽왕면 108
죽율동 89
죽장면 163
죽전 237
죽전동 47, 157
죽정동 120
죽항동 130
죽헌동 102
줄다리기 267
줄포면 136
중1동 45, 84
중2동 45, 84
중3동 84
중4동 84
중계 230
중계1동 16
중계2동 16
중계3동 16
중계4동 16
중계동 16
중계본동 16
중곡 231
중곡1동 14
중곡2동 14
중곡3동 14
중곡4동 14
중곡동 14
중구 2, 3, 4
중군동 138
중노송1가동 134
중노송2가동 134
중노송동 134
중대동 48
중덕동 157
중도 (유원지) 248
중도동 106
중동 19, 45, 51, 70,
 84, 86, 88, 118,
 127, 134, 138, 141,
 178, 200, 222, 233
중동면 108, 157
중랑구 2
중리 211
중리동 50, 69, 91, 95
중림동 33
중면 100
중문 251
중문 (관광단지) 248
중문 해수욕장 244
중문동 183
중미산 186
중방동 151
중부 250
중부동 172
중부면 99
중산동 67, 76, 151
중선암 253
중성동 169
중안동 173
중앙  227, 250
중앙1가동 131
중앙2가동 131
중앙3가동 131
중앙대 231
중앙동  44, 80, 83,          105, 131, 134, 139,      141, 142, 144, 155,      162, 169, 176, 178,  179, 183, 232
중앙동1가 44, 67, 169
중앙동2가 44, 67, 169
중앙동3가 44, 67, 169
중앙동4가 44, 67
중앙동5가 44
중앙동6가 44
중앙동7가 44
중앙로 234
중앙로1가 106, 111
중앙로1가동 127
중앙로2가 106, 111
중앙로2가동 127
중앙로3가 106
중앙로3가동 106
중원구 4, 86
중인동 134
중촌동 74
중탑동 85
중평동 176
중학동 30, 118
중화 230
중화1동 34
중화2동 34
중화3동 34
중화동 34
중화산1동 134
중화산2동 134
중화산동 134
중흥1동 60
중흥2동 60
중흥3동 60
중흥동 60, 144
증도면 147
증산 218, 230
증산동 28, 104
증산면 155
증산성 246
증일동 95
증평 203
증평읍 115
증포동 95
지가동 103
지게골 233
지곡동 127, 161
지곡면 121, 182
지곳동 93
지귀동 178
지금동 82
지내동 167
지도읍 147
지동 88
지동동 114
지례면 155
지리산 188, 237
지묘동 48
지변동 102
지보면 164
지북동 112
지사동 35
지사면 137
지산 251
지산1동 51, 58
지산2동 51, 58
지산동 51, 56, 58,
 97, 119, 154
지산동 (고분군) 262
지산면 149
지석동 57
지수면 174
지야동 60
지영동 79
지저동 48
지정동 56
지정면 106, 181
지제동 97
지제면 99
지족동 73
지좌동 155
지죽동 56
지천 200
지천동 157
지천면 166
지축 206, 224, 225
지축동 78
지탄 199
지평 214
지평동 56
지품면 164
지행동 82
지현동 115
지흥동 103
직동 70, 115
직산 199
직산면 123
직지사 199, 242
진건면 82
진곡동 56
진관내동 28
진관사 240
진관외동 28
진교면 181
진남 204
진남관 253
진도 192
진도 대교 239
진도 씻김굿 262
진도군 7
진도읍 149
진동면 170
진량읍 151
진례면 168
진리동 95
진보면 166
진봉면 129
진부령 193
진부면 109
진북1동 133
진북2동 133
진북동 133
진북면 170
진산동 135
진산면 123
진상 212
진상면 138
진서면 136
진성 212
진성면 174
진안군 7
진안읍 138
진영 211, 238
진영읍 167
진원면 148
진월동 57
진월면 138
진위면 97
진인동 48
진장동 76
진전면 170
진접읍 82
진주 212, 251
진주 검무 261
진주성 246
진주시 8
진천 234
진천군 6
진천동 47
진천읍 117
진평동 154
진포동 139
진해 213
진해시 8
진현동 152
집현면 174
집현전 268
징 268
차령 193
차령산맥 192
차례 266
차룡동 178
차암동 123
차전놀이 267
차황면 180
참성단 252, 264
창1동 16
창2동 16
창3동 16
창4동 16
창5동 16
창경궁 242, 264
창곡동 86, 178
창교 214
창구동 161
창녕 신라
  진흥왕 척경비 259
창녕군 8
창녕읍 181
창덕궁 242, 264
창동 16, 155, 169,
 206, 220, 225
창선동 44, 176
창선동1가 44
창선동2가 44
창선면 180
창성동 30, 127
창수면 100, 164
창신 229
창신1동 30
창신2동 30
창신3동 31
창신동 31
창영동 64
창우동 98
창원 211, 213, 251
창원시 8
창인1가동 131
창인2가동 131
창인동 131
창전동 19, 91, 95
창죽동 107
창진동 159
창천동 20
창평동 76, 141
창평면 146
창포동 162, 170
창포동1가 169
창포동2가 170
창포동3가 170
채석강 253
채신동 161
채운 208, 209
채운면 119
처용무 261
척산 온천 244
천거동 130
천곡 천연 동굴 196
천곡동 76, 103
천관산 188
천군동 152
천남동 111
천동 70
천동 동굴 196
천등산 187
천룡 250
천리동 158
천마산 186, 251
천마총 254
천북면 120, 153
천불동 계곡 194
천선동 178
천성동 35
천성산 189
천안 199, 202, 237
천안 상록 250
천안시 6
천연동 20
천왕 231
천왕동 15
천왕봉 188
천원 209
천은사 241
천제연 폭포 196
천지 195
천지동 183
천지연 폭포 196
천진암 (성지) 252
천천동 87
천천면 138
천현동 98
천호 227, 232
천호 대교 239
천호1동 11
천호2동 11
천호3동 11
천호4동 11
천호동 11
천황산 189
철도대학 221
철령 193
철마면 45
철산 231
철산1동 80
철산2동 80
철산3동 80
철산4동 80
철산동 80
철암 219
철암1동 107
철암2동 107
철암동 107
철원군 5
철원읍 109
첨성대 254
청간정 253
청계동 94, 170
청계면 146
청계사 240
청계산 186
청구 228, 229
청기면 164
청남면 125
청담 231
청담1동 10
청담2동 10
청담동 10
청당동 123
청덕면 182
청도 200
청도군 8
청도면 171
청도읍 165
청동 139
청동 은입사 259
청라면 120
청량동 66, 102
청량리 206, 213, 220
청량리1동 17
청량리2동 17
청량리동 17
청량면 77
청량사 242
청량산 188
청령 216
청령포 217, 253
청룡동 36, 97
청리 203
청리면 157
청림동 161
청북면 97
청산면 100, 117, 148
청산성 246
청성면 117
청소 202
청소면 120
청송군 8
청송읍 166
청수동 123
청안동 176
청안면 115
청암동 27
청암면 181
청양군 6
청양읍 125
청옥산 187
청운동 31
청운면 99
청웅면 137
청원군 6
청일면 110
청자 상감 모란문
  표형병 260
청자 상감 운학문
  매병 260
청자 상감 진사
  모란문 매병 260
청자 음각 연화  260
청전동 111
청주 203, 250
청주 국제공항 236
청주시 6
청진동 31
청천 204
청천1동 65
청천2동 65
청천강 190
청천동 65
청천면 115
청초호 195
청태산 187
청태산
  (자연휴양림) 248
청통면 161
청파동1가 27
청파동2가 27
청파동3가 27
청평 208
청평사 241
청풍 (문화재단지) 248
청풍동 60
청풍면 111, 150
청하면 129, 163
청학1동 43
청학2동 43
청학동 43, 66, 93,
 105, 254
청호동 93, 105
체부동 31
초가 266
초강 209
초계면 182
초구동 103
초남 213
초당동 102
초동 33
초동면 171
초량 232
초량1동 37
초량2동 37
초량3동 37
초량4동 37
초량5동 37
초량6동 37
초량동 37
초림 207, 225
초림동 85
초사동 121
초산동 157
초성리 207
초월면 99
초읍동 39
초이동 98
초일동 98
초장동 41
초전동 173
초전면 164
초지동 90
초촌면 124
초평동 94
초평면 117
촉석루 254
총신대입구 226, 231
추동 70
추목동 73
추부면 123
추사고택 253
추산동 170
추석 266
추암 219
추암 해수욕장 243
추암동 103
추월산 188
추자면 185
추전 218
추풍령 193, 199, 237
추풍령면 116
축동면 172
축령산 187
축복동 141
축산면 164
춘궁동 98
춘산면 165
춘양 218
춘양면 150, 163
춘의동 84
춘장대 해수욕장 243
춘천 208, 250
춘천시 5
춘천호 195
춘포 210
춘포면 132
춘향전 268
충무동 41, 144, 176
충무동1가 41
충무동2가 41
충무동3가 41
충무로 224, 226
충무로1가 33
충무로2가 33
충무로3가 33
충무로4가 33
충무로5가 33
충신동 31
충의동 115, 176
충의사 253
충인동 115
충장로1가 58
충장로2가 58
충장로3가 58
충장로4가 58
충장로5가 59
충장사 252
충정로 222, 228
충정로1가 33
충정로2가 20
충정로3가 20
충주 203, 250
충주시 6
충주호 195
충청남도 1
충청북도 1
충화면 124
충효당 256
충효동 60, 152
취암동 119
측후동 141
치악 214, 238
치악산 187
치악산
  (자연휴양림) 248
치평동 61
칠갑산 187
칠갑산
  (자연휴양림) 248
칠곡 237
칠곡군 8
칠곡면 181
칠괴동 97
칠금동 115
칠량면 145
칠백의총 253, 264
칠보면 135
칠보산 189
칠북면 182
칠산동 38
칠서 237
칠서면 182
칠석동 57
칠성 235
칠성1가 49
칠성2가 50
칠성면 115
칠암동 173
칠원동 97
칠원면 182
칠장사 240
칠전동 106
침산1동 50
침산2동 50
침산3동 50
침산동 50, 74
큰고개 235
탁사정 253
탄금대 253
탄방동 72
탄부 217
탄부면 116
탄천면 119
탄현 205
탄현동 79
탄현면 96
탑골 공원  246
탑골공원 228
탑동 83, 87, 93,
 112, 152
탑리 215
탑립동 73
탑산 온천 244
탑산사 동종 255
탑정 저수지 195
탕정면 122
태강릉 252
태광 250
태권도 267
태극 268
태극기 268
태금 213
태기산 187
태령동 60
태릉․강릉 263
태릉입구 229, 230
태백 218
태백동 176
태백산 187
태백산맥 192
태백시 5
태봉동 118
태안 251
태안군 6
태안읍 100, 125
태영 250
태인동 138
태인면 135
태장1동 105
태장2동 105
태장동 105
태전동 50
태종대 252
태평 207, 225
태평1동 74, 86
태평2동 74, 86
태평3동 86
태평4동 86
태평동 74, 86, 134,
 176, 179
태평로1가 33, 53
태평로2가 33, 53
태평로3가 53
태화강 189
태화동 77, 158
태환이식 255
토계동 139
토당동 78
토성동 41, 232
토성동1가 41
토성동2가 41
토성동3가 41
토성동4가 41
토성동5가 41
토성면 108
토왕성 폭포 196
토월동 178
토정동 19
토지면 146
토평동 81, 183
토함산 188
통고산 188
통도 251
통도사 242
통도사 대웅전 256
통도사 은입사
  동제 향로 255
통동 107
통리 219
통복동 97
통신동 176
통영 공항 236
통영 오광대 261
통영시 9
통의동 31
통인동 31
통일전 254
통진면 82
통해 213
퇴계동 106
퇴계원 207
퇴계원면 82
퇴촌동 178
퇴촌면 99
파계사 240
파동 51
파로호 195
파산동 47
파장동 87
파주 205
파주시 5
파주읍 96
파천면 166
파평면 96
파호동 47
판교 202
판교동 85
판교면 124
판대 214
판문동 174
판문점 252
판부면 106
판소리 261, 268
판암1동 70
판암2동 70
판암동 71
팔곡이동 90
팔곡일동 90
팔공 249
팔공산 186
팔공산맥 193
팔금면 147
팔달구 4, 88
팔달동 50
팔달로1가 88
팔달로2가 88
팔달로3가 88
팔달문 256
팔당 213
팔당 대교 239
팔덕면 137
팔량치 193
팔복동 133
팔봉동 131
팔봉면 121
팔봉산 187
팔영산 188
팔용동 178
팔탄면 101
팔판동 31
팽성읍 97
편경 268
편종 268
평거동 174
평거동
  (고려 고분군) 262
평광동 48
평내 207
평내동 82
평동 31, 62, 87,
 114, 152
평려동 144
평릉동 103
평리1동 50
평리2동 50
평리3동 50
평리4동 50
평리5동 50
평리6동 50
평리동 50, 87
평림1동 179
평림2동 179
평림동 179
평사 237
평산동 139, 151
평안남도 1
평안동 92, 174, 176
평안북도 1
평양 1
평원동 105
평은 215
평은면 160
평전동 104
평창 237
평창군 5
평창동 31
평창읍 109
평촌 201, 211, 226
평촌동 69, 72, 92, 112
평택 198
평택동 97
평택시 5
평택호
  (국민관광지) 248
평해읍 165
평화 212
평화1동 134
평화2동 134
평화동 127, 131, 134,
 155, 158, 170
평화의 문 232
포곡면 94
포남1동 102
포남2동 102
포남동 102
포동 89
포두면 145
포류 수금문 전병 259
포석정 254
포석정지 264
포승면 97
포이동 10
포일동 94
포정동 53
포천 (아도니스) 250
포천군 5
포천읍 100
포항 217
포항 공항 236
포항시 8
표선면 185
표충사 242
풍각면 166
풍기 214
풍기동 121
풍기읍 160
풍남동 134
풍납1동 24
풍납2동 24
풍납동 24
풍납토성 227, 232, 245
풍덕동 142
풍도동 90
풍동 79, 115
풍류동 167
풍무동 82
풍산동 98, 137
풍산읍 159
풍세면 123
풍암동 61
풍양면 145, 164
풍천면 159
풍향동 60
풍호동 176
피리 268
피아골 194
피향정 256
필동1가 33
필동2가 33
필동3가 33
필암 (서원) 247
필운동 31
하계 230
하계1동 16
하계2동 16
하계동 16
하고사리 219
하광교동 88
하기동 73
하남 209
하남동 56
하남면 110
하남시 5
하남읍 171
하단 232
하단1동 40
하단2동 40
하단동 40
하당동 141
하대1동 174
하대2동 174
하대동 174
하대원동 86
하동 88, 129, 152, 212
하동군 9
하동면 108
하동읍 181
하리면 164
하망동 159
하면 98
하모동 135
하봉암동 83
하북동 135
하북면 173
하빈면 54
하사미동 107
하사창동 98
하산곡동 98
하산동 56
하산운동 85
하상동 89
하서동 53
하서면 136
하선암 253
하성면 82
하소동 71, 111
하안1동 80
하안2동 80
하안3동 80
하안4동 80
하안동 80
하안동입구 221
하야동 62
하양 204
하양읍 151
하예동 183
하왕십리1동 21
하왕십리2동 22
하왕십리동 22
하원동 183
하월곡1동 23
하월곡2동 23
하월곡3동 23
하월곡4동 23
하월곡동 23
하의면 147
하이면 180
하일동 11
하일면 180
하장면 104
하점면 68
하정동 130
하조대 해수욕장 243
하중1동 89
하중2동 89
하중동 19, 89
하청면 167
하촌동 174
하탑동 85
하회 마을 247
하회 별신굿
  탈놀이 261
하회탈   255
하효동 183
학1동 59
학2동 59
학교 209
학교면 149
학동 59, 102, 144, 231
학룡동 144
학산동 77, 162
학산면 116, 148
학성 202
학성동 77, 105
학성산 189
학암동 98
학암포 해수욕장 243
학여울 225
학의동 94
학익1동 63
학익2동 63
학익동 63
학잠동 162
학장동 40
학정동 50
학춤 261
학하동 73
한가위 266
한강 189
한강 대교 239
한강 철교 239
한강로1가 27
한강로2가 28
한강로3가 28
한강시민공원 246
한강진 229
한경면 185
한계령 193
한국과학기술원 229
한국산업기술대 227
한글 268
한남 206, 220
한남 대교 239
한남1동 28
한남2동 28
한남동 28
한대앞 201, 227
한라산 189
한려수도 254
한림면 168
한림읍 185
한림정 211
한복 265
한산도 192, 254
한산면 124, 179
한성 250
한성대입구 226
한세대 앞 221
한수면 111
한식 265
한양 250
한양대 223
한옥 266
한운동 59
한원 250
한일 250
한천면 150
한탄강 189, 207
한탄강 (유원지) 248
함경남도 1
함경북도 1
함경산맥 193
함라면 132
함안 211
함안군 9
함안면 182
함양군 9
함양읍 182
함열 208
함열읍 131
함창 203
함창읍 157
함평군 7
함평읍 149
합덕읍 123
합동 20
합성1동 170
합성2동 170
합성동 170
합정 222, 230
합정동 19, 97
합천군 9
합천읍 182
합포구 8, 168
항구동 162
항남동 179
항동 15, 98, 141
항동1가 67
항동2가 67
항동3가 67
항동4가 67
항동5가 67
항동6가 67
항동7가 67
해곡동 94
해금강 254
해남군 7, 149
해남읍 149
해도1동 161
해도2동 161
해도동 161
해동명적 260
해룡면 143
해리면 136
해망동 127
해미면 121
해미읍성 246
해보면 149
해산동 144
해안 235
해안동 141, 185
해안동1가 67
해안동2가 67
해안동3가 68
해안동4가 68
해안면 108
해운대 216, 233
해운대 온천 244
해운대 해수욕장 243
해운대구 3
해운동 170
해인사 242
해인사 대장경판 260
해인사 석조 여래
  입상 258
해인사 장경판고 256
해제면 146
해평면 154
행구동 105
행당 228
행당1동 22
행당2동 22
행당동 22
행동 142
행복동 141
행신 205
행신1동 78
행신2동 78
행신동 78
행안면 136
행암동 57, 176
행주 대교 239
행주내동 78
행주산성 245
행주외동 78
행촌동 31
향교동 130
향남면 101
향동동 78
향로동 103
향로봉 189
향일암 241
향정동 114
향촌동 53, 172
허천강 190
헌릉․인릉 263
헌신동 157
현경면 146
현곡면 153
현남면 108
현내면 108
현덕면 97
현도면 117
현동 170, 176, 218
현동면 166
현북면 108
현산면 149
현서면 166
현석동 19
현수동 91
현암동 114
현영동 131
현저동 20
현천동 78
현충로 234
현충사 253
현풍 237
현풍면 54
혈동 107
형곡1동 154
형곡2동 154
형곡동 154
형산강 190
혜화 226
혜화동 31
호계 216
호계1동 92
호계2동 92
호계3동 92
호계동 76, 92, 172
호계면 156
호근동 183
호남동 59, 141
호동 74, 94, 161
호림동 47
호매실동 87
호명동 144
호명면 165
호법면 96
호성동 133
호암동 115
호원동 95
호저면 106
호탄동 174
호평동 82
호포 234
호현동 103
홍내동 142
홍농읍 147
홍대입구 222
홍도 191
홍도동 71
홍동면 126
홍릉․유릉 263
홍무정운역훈 260
홍문동 170
홍북면 126
홍산면 124
홍성 202
홍성군 6
홍성읍 126
홍은1동 20
홍은2동 20
홍은3동 20
홍은동 20
홍익동 22
홍제 224
홍제1동 20
홍제2동 20
홍제3동 20
홍제4동 20
홍제동 20, 102
홍지동 31
홍천강 238
홍천군 5
홍천동면 109
홍천읍 109
홍파동 31
홍화문 256
화개동 157
화개면 181
화개장터 254
화계동 114
화계사 240
화곡 228
화곡1동 12
화곡2동 12
화곡3동 12
화곡4동 12
화곡5동 12
화곡6동 12
화곡7동 12
화곡8동 12
화곡동 12
화곡본동 12
화남면 157, 161
화도면 68
화도읍 82
화동 31
화동면 157
화랑 268
화랑대 207, 229
화랑도 268
화령전 264
화룡동 161
화명 200, 234
화명동 39
화목동 167
화문석 268
화본 215
화봉동 76
화북1동 185
화북2동 185
화북동 185
화북면 157, 161
화산 215, 250
화산동 111, 120, 157
화산면 137, 149, 161
화서 198, 221
화서1동 88
화서2동 88
화서동 88
화서면 157
화석정 252
화성 237, 245
화성군 5
화성동 159
화성면 125
화수1동 64
화수2동 64
화수동 64
화순 212
화순군 7
화순읍 149
화승 250
화심 온천 244
화암 동굴 196
화암동 60, 73
화양 202
화양동 14
화양면 124, 144
화양읍 165
화엄사 241
화엄사 각황전 256
화엄사 대웅전 256
화엄사 사자 삼층
  석탑 257
화영동 170
화왕산 189
화왕산성 246
화원면 149
화원읍 54
화장골 계곡 194
화장동 47, 144
화전 205
화전1동 108
화전2동 108
화전동 35, 53, 78,
 108, 133
화정 206, 225
화정1동 61, 78
화정2동 61, 78
화정3동 61
화정4동 61
화정동 61, 76, 79, 89,
 90, 130
화정면 144, 181
화지동 119
화진포 해수욕장 243
화천군 5
화천동 176
화천읍 110
화촌면 109
화치동 144
화투 267
화평동 64
화현면 100
환호동 163
활성동 171
황간 199, 237
황간면 116
황금1동 52
황금2동 52
황금동 52, 59, 138, 155
황길 213
황길동 138
황남동 152
황남리 (고분군) 262
황등 208
황등면 132
황령산 233
황룡동 56
황룡면 148
황룡사지 254
황산동 129
황산면 129, 149
황상동 154
황성동 75, 152
황오동 152
황오리 (고분군) 262
황용동 152
황전면 143
황지1동 108
황지2동 108
황지3동 108
황지동 108
황초령 193
황학동 33
황해남도 1
황해북도 1
황호동 69
회기 206, 220
회기동 17
회남면 116
회덕 199
회동동 36
회룡 207, 221
회문산
  (자연휴양림) 248
회북면 116
회산동 102
회성동 170
회수동 183
회암사지 쌍사자
  석등 259
회원1동 170
회원2동 170
회원구 8, 170
회원동 170
회진면 149
회천동 185
회천면 147
회천읍 99
회현 226
회현동 176
회현동1가 33
회현동2가 33
회현동3가 33
회현리 (패총) 262
회현면 128, 180
횡성군 5
횡성읍 110
횡천 212
횡천면 181
효가동 103
효동 71
효령동 60
효령면 163
효목1동 48
효목2동 48
효목동 48
효문 216
효문동 76
효성1동 62
효성2동 62
효성동 62
효자 217
효자1동 106, 134
효자2동 106, 134
효자3동 106, 134
효자4동 134
효자동 31, 79, 106, 107
 134, 162
효제동 31
효창 205
효창공원앞 229
효창동 28
효천 213
효평동 71
효현동 152
후암동 28
후평1동 107
후평2동 107
후평3동 107
후평동 107
후포면 165
훈민정음 260, 268
훈정동 31
휘경1동 17
휘경2동 17
휘경동 17
휴암동 114
휴천1동 159
휴천2동 159
휴천3동 159
휴천동 159
휴천면 182
흑산도 191
흑산면 147
흑석1동 18
흑석2동 18
흑석3동 18
흑석동 18, 56, 72, 111
흑석리 208
흑암동 135
흥각동 157
흥국사 211, 240
흥국사 대웅전 256
흥덕구 6, 112
흥덕동 156
흥덕면 136
흥동 167
흥부전 268
흥사동 129
흥업면 106
흥인동 33
흥전 219
흥천면 99
흥해읍 163
희룡포 196
희방 폭포 196
희방사 214, 242

로마자 찾아보기

aak 268
Achasan 228
Achasanseong 245
Acheon 203
Acheon-dong 81
Ach’asan 228
Ach’asansŏng 245
Ach’ŏn 203
Ach’ŏn-dong 81
Adong-dong 96
Aegibong 252
Aenggok-dong 175
Aengnam 213
Aeogae 228
Aewol-eup 185
Aewol-ŭp 185
Agri. Coop. College 225
Agyang-myeon 181
Agyang-myŏn 181
Ahwa 215
Ahyeon 222
Ahyeon 1(il)-dong 19
Ahyeon 2(i)-dong 19
Ahyeon 3(sam)-dong 19
Ahyeon-dong 19
Ahyŏn 222
Ahyŏn 1-dong 19
Ahyŏn 2-dong 19
Ahyŏn 3-dong 19
Ahyŏn-dong 19
ajaeng 268
Aji-dong 159
Aju-dong 166
Ajung 210
Allak 1(il)-dong 38
Allak 1-dong 38
Allak 2(i)-dong 38
Allak 2-dong 38
Allak-dong 38
Allim-dong 114
Allyang-myeon 148
Allyang-myŏn 148
Amgok-dong 152
Ami-dong 41
Ami-dong 1(il)-ga 41
Ami-dong 1-ga 41
Ami-dong 2(i)-ga 41
Ami-dong 2-ga 41
Amnam-dong 41
Amnok 210, 248
Amnokgang 190
Amnokganggyo 239
Amnokkang 190
Amnokkanggyo 239
Amnyang 264
Amnyang-myeon 151
Amnyang-myŏn 151
Amsa 232
Amsa 1(il)-dong 11
Amsa 1-dong 11
Amsa 2(i)-dong 11
Amsa 2-dong 11
Amsa 3(sam)-dong 11
Amsa 3-dong 11
Amsa 4(sa)-dong 11
Amsa 4-dong 11
Amsa-dong 11
Amtae-myeon 147
Amtaedo 191
Amt’ae-myŏn 147
Amt’aedo 191
An-dong 167
An-gang 217
An-gang-ŭp 152
An-gi-dong 158
An-gok-dong 175
An-gol-dong 175
An-guk 224
An-guk-dong 30
An-guksa 241
An-gye-myŏn 165
Anam 229
Anam-dong 1(il)-ga 23
Anam-dong 1-ga 23
Anam-dong 2(i)-ga 23
Anam-dong 2-ga 23
Anam-dong 3(sam)-ga 23
Anam-dong 3-ga 23
Anam-dong 4(sa)-ga 23
Anam-dong 4-ga 23
Anam-dong 5(o)-ga 23
Anam-dong 5-ga 23
Anapchi 254
Anapji 254
anbang 266
anchae 266
Anchang-dong 139
Ancheon-myeon 138
Ancheong-dong 55
Anchŏn-myŏn 138
anch’ae 266
Anch’ang-dong 139
Anch’ŏng-dong 55
Andeok-myeon 166, 185
Andong 215
Andong chajeonnori 261
Andong ch’ajŏnnori 261
Andong seokbinggo 259
Andong sŏkpinggo 259
Andong-shi 7
Andong-si 7
Andongho 195
Angang 217
Angang-eup 152
Angi-dong 158
Angok-dong 175
Angol-dong 175
Angseong-myeon 115
Angsŏng-myŏn 115
Anguk 224
Anguk-dong 30
Anguksa 241
Angye-myeon 165
Anheung-dong 83, 95, 158
Anheung-myeon 110
Anhŭng-dong 83, 95, 158
Anhŭng-myŏn 110
Anhyeon-dong 89, 101
Anhyŏn-dong 101
Anhyŏn-dong 89
Anin 219
Anjeong 214
Anjeong-myeon 160
Anjirang 234
Anjŏng 214
Anjŏng-myŏn 160
Anjung-myeon 97
Anjung-myŏn 97
Anjwa-myeon 147
Anjwa-myŏn 147
Anmak-dong 158
Anmin-dong 177
Anmyeon-eup 125
Anmyeondo 191, 253
Anmyŏn-ŭp 125
Anmyŏndo 191, 253
Annae-myeon 116
Annae-myŏn 116
Annam-myeon 116
Annam-myŏn 116
anpang 266
Anpung-dong 142
Anpyeong 209
Anpyeong-myeon 165
Anp’ung-dong 142
Anp’yŏng 209
Anp’yŏng-myŏn 165
Ansa-myeon 165
Ansa-myŏn 165
Ansan  202, 227
Ansan-dong 73, 144
Ansan-shi 4
Ansan-si 4
Anseo-dong 122
Anseong 237, 250
Anseong-myeon 136
Anseong-si 4
Anshim 235
Ansim 235
Ansŏ-dong 122
Ansŏng 237, 250
Ansŏng-myŏn 136
Ansŏng-shi 4
Anui-myeon 182
Anŭi-myŏn 182
Anyang 198, 221,
 227, 248, 250
Anyang 1(il)-dong 93
Anyang 1-dong 93
Anyang 2(i)-dong 93
Anyang 2-dong 93
Anyang 3(sam)-dong 93
Anyang 3-dong 93
Anyang 4(sa)-dong 93
Anyang 4-dong 93
Anyang 5(o)-dong 93
Anyang 5-dong 93
Anyang 6(yuk)-dong 93
Anyang 6-dong 93
Anyang 7(chil)-dong 93
Anyang 7-dong 93
Anyang 8(pal)-dong 93
Anyang 8-dong 93
Anyang 9(gu)-dong 93
Anyang 9-dong 93
Anyang-dong 93
Anyang-shi 4
Anyang-si 4
Anyeong-dong 74
Anyŏng-dong 74
Apchon-dong 57
Apch’on-dong 57
Apgujeong 224
Apgujeong 1(il)-dong 10
Apgujeong 2(i)-dong 10
Apgujeong-dong 10
Aphae-myeon 147
Apkujŏng 224
Apkujŏng 1-dong 10
Apkujŏng 2-dong 10
Apkujŏng-dong 10
Apo 199
Apo-eup 155
Apsan park 247
Ap’ae-myŏn 147
Ap’o 199
Ap’o-ŭp 155
Ara 1(il)-dong 184
Ara 1-dong 184
Ara 2(i)-dong 184
Ara 2-dong 184
Ara-dong 184
arirang 267
Arts Center 235
Asan spa 244
Asan-myeon 136
Asan-myŏn 136
Asan-shi 6
Asan-si 6
Ashin 213
Asin 213
Auraji 218
Ayang-dong 91, 166
Ayanggyo 235
Ayeong-myeon 130
Ayŏng-myŏn 130
baduk 267
Bae-dong 151
Baealmi-dong 98
Baeban-dong 151
Baebang-myeon 121
Baegam spa 244
Baegam-myeon 94
Baegamsan 188
Baegan-dong 47
Baegasan 188
baegil 266
Baegok-dong 154
Baegun 200, 222
Baegun 1(il)-dong 56
Baegun 2(i)-dong 57
Baegun lake 194
Baegun-dong 57
Baegun-myeon 111, 138
Baegunsan 186
Baegwon 203
Baegyang-ri 208
Baegyangsa 209, 238, 241
Baekcheon valley 194
Baekcheon-dong 150, 171
Baekdamsa 240
Baekdo 191
Baekduhwasanmaek 192
Baekdusan 189
Baekgok-myeon 117
Baekgokji 195
Baekgu-myeon 129
Baekgung 207, 225
Baekgung-dong 84
Baekhak-dong 128
Baekhak-myeon 100
Baekhyeon-dong 84
baekja 267
Baekja cheolhwa podomun ho 259
Baekja sanggam
  yeondangchomun daejeop 259
Baekja sanggam moranmun
  maebyeong 259
Baekje 268
Baekjeon-myeon 182
Baeksa-myeon 96
Baeksan 218, 219
Baeksan-dong 107
Baeksan-myeon 129, 136
Baekseok 206, 225
Baekseok-dong 65, 79, 122
Baekseok-myeon 99
Baeksu-eup 147
Baemi-dong 121
Baemsagol 194
Baenaegol 194
Baengma 205
Baengmagang 190
Baengmagoji 252
Baengmasan 189
Baengnokdam 195
Baengnyeong-myeon 68
Baengnyeongdo 191
Baengnyeonsa 241
Baerisamneung 263
Baeron 253
Bagwol-dong 101
Bakchon 235
Bakchon-dong 61
Bakdal 1(il)-dong 92
Bakdal 2(i)-dong 92
Bakdal-dong 92
Bakdaljae 193
Bakho-dong 54
Balhae 268
Balhan-dong 103
Balhwa-dong 91
Ballim-dong 177
Balsan 229
Bang-dong 72
Bangadari 245
Bangbae 223
Bangbae 1(il)-dong 20
Bangbae 2(i)-dong 20
Bangbae 3(sam)-dong 20
Bangbae 4(sa)-dong 20
Bangbae-dong 21
Bangbaebon-dong 21
Bangchon 235
Bangchon-dong 47
Bangchuk-dong 61, 121
Bangdong 245
Bangeo-dong 75
Bangeosan maaebul 258
Banghak 206, 220
Banghak 1(il)-dong 16
Banghak 2(i)-dong 16
Banghak 3(sam)-dong 16
Banghak 4(sa)-dong 16
Banghak-dong 16
Banghwa 229
Banghwa 1(il)-dong 12
Banghwa 2(i)-dong 12
Banghwa 3(sam)-dong 12
Banghwa-dong 12
Banghyeon-dong 72
Bangi 227
Bangi 1(il)-dong 24
Bangi 2(i)-dong 24
Bangi-dong 24
Bangnim 1(il)-dong 56
Bangnim 2(i)-dong 56
Bangnim-dong 56
Bangnim-myeon 109
Bangok 214
Bangok-dong 105
Bangsan-dong 32, 89
Bangsan-myeon 108
Bangseo-dong 112
Bangu 204
Bangu 1(il)-dong 76
Bangu 2(i)-dong 76
Bangu-dong 77
Bangye-dong 177
Banji-dong 177
Banjuk-dong 118
Bannam-myeon 140
Banpo 231
Banpo 1(il)-dong 20
Banpo 2(i)-dong 20
Banpo 3(sam)-dong 20
Banpo 4(sa)-dong 20
Banpo bridge 238
Banpo-dong 20
Banpo-myeon 118
Banpobon-dong 20
Banseok-dong 72
Banseong 212
Bansong 1(il)-dong 44
Bansong 2(i)-dong 45
Bansong 3(sam)-dong 45
Bansong-dong 45, 177
Banwol 201, 227
Banwoldang 234
Banwol-dong 119, 132, 168
Banya valley 194
Banyawol 204, 235
Banyeo 1(il)-dong 45
Banyeo 2(i)-dong 45
Banyeo 3(sam)-dong 45
Banyeo-dong 45
Baran 249
Beobwon-eup 96
Beolgok 238
Beolgok-myeon 119
Beolgyo 212
Beolgyo Honggyo 258
Beolgyo-eup 146
Beolli-dong 171
Beombak-dong 83
Beombang-dong 35
Beomcheon 1(il)-dong 38
Beomcheon 2(i)-dong 38
Beomcheon 3(sam)-dong 38
Beomcheon 4(sa)-dong 38
Beomcheon-dong 38
Beomeo 1(il)-dong 51
Beomeo 2(i)-dong 51
Beomeo 3(sam)-dong 51
Beomeo 4(sa)-dong 51
Beomeo-dong 51, 160
Beomeosa 233, 240
Beomeosa daeungjeon 256
Beomeosa samcheung
  seoktap 257
Beomgye 201, 226
Beomgye-dong 92
Beomil 205, 216
Beomil 1(il)-dong 36
Beomil 2(i)-dong 36
Beomil 3(sam)-dong 36
Beomil 4(sa)-dong 37
Beomil 5(o)-dong 37
Beomil 6(yuk)-dong 37
Beomil-dong 37, 233
Beomjeon-dong 38
Beommul 1(il)-dong 51
Beommul 2(i)-dong 51
Beommul-dong 51
Beomnaegol 233
Beompae 261
Beompoho 195
Beomseo-myeon 77
Beon 1(il)-dong 11
Beon 2(i)-dong 11
Beon 3(sam)-dong 11
Beon-dong 11
Beonam-myeon 137
Beop 1(il)-dong 68
Beop 2(i)-dong 68
Beop-dong 69
Beopcheonsa Jigwang guksa
  hyeonmyotap 257
Beopcheonsa Jigwangguksa
  hyeonmyotapbi 259
Beopgok-dong 121
Beopgot-dong 79
Beopheung-dong 158
Beophwan-dong 183
Beopjeon 218
Beopjeon-myeon 163
Beopjusa 241
Beopjusa byeolsangjeon 256
Beopjusa sacheonwang
  seokdeung 259
Beopjusa ssangsadeung 259
Beopsang-dong 158
Beopseong-myeon 147
Beopsu-myeon 181
Beoreum-dong 93
beoseon 265
Beotigogae 229
Bia-dong 54
Bian-myeon 165
bibimbap 265
Bibong 215
Bibong-dong 175
Bibong-myeon 100, 125, 137
Bicheon-dong 103
Bieungdo-dong 127
Bigeum-myeon 147
Bigeumdo 191
Biha-dong 113
Biin-myeon 124
Bijeon 1(il)-dong 97
Bijeon 2(i)-dong 97
Bijeon-dong 97
Bijindo 191
Billemot cave 197
Binggye valley 194
Binjiso 254
binyeo 265
bipa 267
Birae-dong 69
Biryong falls 196
Biryong-dong 69
Biryugang 190
Bisan 1(il)-dong 50, 92
Bisan 2(i)-dong 50, 92
Bisan 3(sam)-dong 50, 92
Bisan 4(sa)-dong 50
Bisan 5(o)-dong 50
Bisan 6(yuk)-dong 50
Bisan 7(chil)-dong 50
Bisan-dong 50, 92, 153
Biseondae 252
Biseulsan 188
Biwon 242
Boan-myeon 136
Bocheon 203
Boeun-eup 116
Boeun-gun 6
Bogae-myeon 92
Bogil-myeon 148
Bogildo 192
Bogwang-dong 27, 140
Bogwangsa 240
Bogyeongsa 242
Bohyeonsa 240
Bohyeonsan 188
Bojeol-myeon 130
Bokcheon-dong 37
Bokdae 1(il)-dong 113
Bokdae 2(i)-dong 113
Bokdae-dong 113
Bokheung-myeon 136
Bokhyeon 1(il)-dong 49
Bokhyeon 2(i)-dong 49
Bokhyeon-dong 49
Bokjeong 207, 225, 232
Bokjeong-dong 85
Bokjuk-dong 128
bokkeumbap 265
Boksan 1(il)-dong 77
Boksan 2(i)-dong 77
Boksan-dong 77
Boksu-dong 71
Boksu-myeon 123
Bolli-dong 46
Bomok-dong 183
Bomun 204, 229, 248, 251
Bomun-dong 151
Bomun-dong 1(il)-ga 22
Bomun-dong 2(i)-ga 22
Bomun-dong 3(sam)-ga 22
Bomun-dong 4(sa)-ga 22
Bomun-dong 5(o)-ga 22
Bomun-dong 6(yuk)-ga 22
Bomun-dong 7(chil)-ga 22
Bomun-myeon 164
Bomunsa 240
Bon-dong 18, 46
Bonchon-dong 59, 160
Bondeok-dong 54
Bong-dong 160
Bongam-dong 170
Bongbang-dong 114
Bongcheon 210, 223
Bongcheon 1(il)-dong 12
Bongcheon 2(i)-dong 12
Bongcheon 3(sam)-dong 13
Bongcheon 4(sa)-dong 13
Bongcheon 5(o)-dong 13
Bongcheon 6(yuk)-dong 13
Bongcheon 7(chil)-dong 13
Bongcheon 8(pal)-dong 13
Bongcheon 9(gu)-dong 13
Bongcheon 10(sip)-dong 13
Bongcheon 11(sibil)-dong 13
Bongcheon-dong 13
Bongcheonbon-dong 13
Bongdam-eup 100
Bongdeok 210
Bongdeok 1(il)-dong 46
Bongdeok 2(i)-dong 46
Bongdeok 3(sam)-dong 46
Bongdeok-dong 46
Bongdong-eup 137
Bongeunsa 242
Bonggae-dong 184
Bonggang-dong 143
Bonggang-myeon 138
Bonggok-dong 71, 153, 173, 177
Bonggye-dong 143
Bonghwa 218
Bonghwa-eup 163
Bonghwa-gun 8
Bonghwachi 193
Bonghwang-dong 118, 167
Bonghwang-myeon 140
Bonghwasan 229
Bonghyeon-myeon 160
Bongik-dong 29
Bongjeong 204
Bongjeong-dong 118
Bongjeongam 242
Bongjeongsa 242
Bongjeongsa daeungjeon 256
Bongjeongsa geungnakjeon 256
Bongjeongsa hwaeomgangdang
 256
Bongman-dong 140
Bongmu-dong 47
Bongmyeong 1(il)-dong 113
Bongmyeong 2(i)-dong 113
Bongmyeong-dong 72, 113, 122
Bongnae-dong 43, 173
Bongnae-dong 1(il)-ga 32, 42
Bongnae-dong 2(i)-ga 32, 42
Bongnae-dong 3(sam)-ga 43
Bongnae-dong 4(sa)-ga 43
Bongnae-dong 5(o)-ga 43
Bongnae-myeon 145, 146
Bongnam-dong 91, 171
Bongnam-myeon 129
Bongnim 215
Bongnim-dong 35, 177
Bongnyeongsa 240
Bongnyong-dong  54, 72, 156
Bongpyeong-dong 178
Bongpyeong-myeon 109
Bongsan talchum 261
Bongsan-dong 53, 72, 91,
 105, 143
Bongsan-myeon 125, 146,
 155, 182
Bongseon 1(il)-dong 57
Bongseon 2(i)-dong 57
Bongseon-dong 57
Bongseong 218
Bongseong-myeon 163
Bongseonsa 240
Bongseonsa daejong 255
Bongsu-myeon 180
Bongui-dong 106
Bongwon-dong 19
Bongyang 203, 214
Bongyang-eup 111
Bongyang-myeon 165
Bono 1(il)-dong 89
Bono 2(i)-dong 89
Bono 3(sam)-dong 90
Bono-dong 90
Bonseong-dong 173
Boramae 231
Boriam 242
Boryeong-si 6
Bosan-dong 82, 139
Boseong 212
Boseong-eup 146
Boseong-gun 7
Boseonggang 190
Bosu-dong 44
Bosu-dong 1(il)-ga 44
Bosu-dong 2(i)-ga 44
Bosu-dong 3(sam)-ga 44
Botonggang 190
Bu-dong 47
Buam 234
Buam 1(il)-dong 38
Buam 2(i)-dong 38
Buam 3(sam)-dong 38
Buam-dong 29, 38
Buan-eup 136
Buan-gun 7
Buan-myeon 136
Bubal-eup 96
Bubuk-myeon 171
Buchang-dong 119
Bucheon 200, 222
Bucheon Coll. 222
Bucheon-si 4
Budae-dong 122
Budeok-dong 139
Budong-myeon 166
Bugae 200, 222
Bugae 1(il)-dong 64
Bugae 2(i)-dong 64
Bugae 3(sam)-dong 64
Bugae-dong 64
Bugahyeon 1(il)-dong 19
Bugahyeon 2(i)-dong 20
Bugahyeon 3(sam)-dong 20
Bugahyeon-dong 20
Bugan-myeon 161
Bugang 199, 245
Bugi-myeon 117, 148
Bugil-myeon 148, 149
Bugok 198, 201, 221, 251
Bugok 1(il)-dong 35
Bugok 2(i)-dong 35
Bugok 3(sam)-dong 35
Bugok 4(sa)-dong 35
Bugok spa 244
Bugok-dong 35, 75, 81, 90,
 94, 103, 153, 154,
Bugok-myeon 181
Bugwi-myeon 138
Bugye-myeon 163
Bugyeongcheon 204
Bugyeongju 214, 218
Buhang-myeon 155
Buheung-dong 92, 140, 175
Buhwang 208
Buinsa 242
Bujeok-myeon 119
Bujeollyeong 193
Bujeollyeongsanmaek 192
Bujeon 216, 217
Bujeon 1(il)-dong 38
Bujeon 2(i)-dong 38
Bujeon-dong 38, 134, 233
Bujeongang 190
Bujeonho 195
Bujo 217
buk 267
Buk-dong 59, 90, 177
Buk-gu 3, 4, 8, 162
Buk-myeon 98, 108, 109,
 123, 135, 150, 165, 178
Bukbang-myeon 109
Bukbu-dong 152, 172, 175
Bukbu-dong sanseong 246
Bukbyeon-dong 81
Bukchang-dong 32
Bukcheon 212
Bukcheon-myeon 181
Bukcheong sajanoreum 261
Bukdaegbongsanmaek 192
Bukdo-myeon 68
Bukgajwa 1(il)-dong 19
Bukgajwa 2(i)-dong 19
Bukgajwa-dong 19
Bukgun-dong 151
Bukgyo-dong 140
Bukha-myeon 148
Bukhan-dong 78
Bukhang-dong 140
Bukhangang 189
Bukhansan 186
Bukhansan Silla Jinheungwang
   sunsubi 259
Bukhansanseong 245
Bukhu-myeon 159
Bukjeju-gun 9
Bukjeong-dong 77, 172
Bukjeonju 211
Bukpyeong-dong 103
Bukpyeong-myeon 109, 149
Buksam-myeon 166
Buksan-dong 54
Buksan-myeon 107
Buksang-myeon 179
Bukseong-dong 1(il)-ga 66
Bukseong-dong 2(i)-ga 66
Bukseong-dong 3(sam)-ga 66
Bukseongno 1(il)-ga 53
Bukseongno 2(i)-ga 53
Buksin-dong 178
Buksongjeong 209, 210, 213
Buksu-dong 87
Buldang-dong 122
Bulgap-myeon 147
Bulgapsan 186
bulgogi 265
Bulguksa 216, 242
Bulguksa Cheongungyo
  Baegungyo 259
Bulguksa Dabotap 257
Bulguksa geumdong
  amitayeorae jwasang 258
Bulguksa geumdong
  birojanabul jwasang 258
Bulguksa samcheung seoktap 257
Bulguksa saritap 257
Bulguksa Yeonhwagyo
  Chilbogyo 259
Bulgwang 224, 230
Bulgwang 1(il)-dong 28
Bulgwang 2(i)-dong 28
Bulgwang 3(sam)-dong 28
Bulgwang-dong 28
Bulhyeon-dong 82
Buljeong 204
Buljeong-dong 84, 155
Buljeong-myeon 115
Bullo-dong 48, 58, 65
Bulmosan-dong 177
Bumin-dong 41
Bumin-dong 1(il)-ga 40
Bumin-dong 2(i)-ga 41
Bumin-dong 3(sam)-ga 41
Bunam-myeon 136, 166
Buncheon 218
Bundang-dong 84
Bundang-gu 4, 84
Bungmun-dong 158
Bungmunno 1(il)-ga 112
Bungmunno 2(i)-ga 112
Bungmunno 3(sam)-ga 112
Bungnae-dong 53
Bungnae-myeon 99
Bunhwangsa 242
Bunhwangsa seoktap 257
Bunpyeong-dong 113
Bupyeong 200, 222, 235
Bupyeong 1(il)-dong 64
Bupyeong 2(i)-dong 64
Bupyeong 3(sam)-dong 64
Bupyeong 4(sa)-dong 64
Bupyeong 5(o)-dong 64
Bupyeong 6(yuk)-dong 64
Bupyeong Market 235
Bupyeong-dong 44, 65
Bupyeong-dong 1(il)-ga 44
Bupyeong-dong 2(i)-ga 44
Bupyeong-dong 3(sam)-ga 44
Bupyeong-dong 4(sa)-ga 44
Bupyeong-gu 3
Bupyeong-gu Office 235
Bupyeongsamgeori 235
Buram-dong 167
Buramsan 186
Bureun-myeon 68
Buri-myeon 123
Buril falls 196
Burim-dong 80, 92, 168
Burim-myeon 180
Buron-myeon 105
Buryang-myeon 129
Buryeong valley 194
Busa-dong 74
Busan 1, 200, 249
Busan Nat’l Univ.  233
Busan Nat’l Univ. of Education 233
Busan Station 232
Busan Yeongdogyo 239
Busan-dong 93
Busan-myeon 148
Busanjin 200, 216, 217, 232
Busanjin-gu 2
Busanseong 246
Buseok-myeon 120, 160
Buseoksa 242
Buseoksa josadang 256
Buseoksa muryangsujeon 256
Buseoksa samcheung seoktap 257
Buseoksa sojo yeorae
  jwasang 258
Busong-dong 131
Busosanseong 246
Busu-dong 69
Buwon-dong 156, 167
Buyeo Jeongnimsaji
  ocheung seoktap 257
Buyeo-eup 124
Buyeo-gun 6
Buyeonaseong 246
Buyong 208
Buyong-dong 41
Buyong-dong 1(il)-ga 41
Buyong-dong 2(i)-ga 41
Buyong-myeon 117
Byeokgolje 195
Byeokje 205
Byeokje-dong 78
Byeokjegwanji 264
Byeokjin-dong 60
Byeokjin-myeon 164
Byeollae-myeon 82
Byeollyang-myeon 142
Byeon-dong 71
Byeongbang-dong 61
Byeongcheon-myeon 123
Byeonggok-myeon 164, 182
Byeongjeom 198
byeongpung 266
Byeongsan  247
Byeongsan-dong 101
Byeongsantal 255
Byeongseong-dong 156
Byeongyeong-myeon 144
Byeonsan beach 243
Byeonsan-myeon 136
Byeoreogok 218
Byeoryang-dong 80
Catholic Univ. of Korea 222
Central Government Complex 224
Chaam-dong 123
Chach’it’onggamgangmok 260
Chae-dong 30
Chaegung-dong 81
Chaehwangsan park 247
Chaein falls 196
Chaemaejŏng 264
Chaeryŏnggang 190
Chaesan-myŏn 163
Chaeseokgang 253
Chaesin-dong 161
Chaesong 1-dong 45
Chaesong 2-dong 45
Chaesong-dong 45
Chaeun 208, 209
Chaeun-myeon 119
chagae 268
Chagalch’i 232, 252
Chagang-do 1
Chagok-dong 10
Chahwang-myeon 180
Chail-dong 95
Chain-myŏn 151
Chajaeam 240
Chajak-dong 111
chajeonnori 267
Chak-dong 83
Chakchŏn 235
Chakchŏn 1-dong 62
Chakchŏn 2-dong 62
Chakchŏn 3-dong 62
Chakchŏn-dong 62
Chakch’ŏn-myŏn 145
Chaksan-dong 161
Chamhŭng-dong 120
Chamiwon 218
Chamseongdan 252, 264
Chamshil 223, 232
Chamshil 1-dong 24
Chamshil 2-dong 24
Chamshil 3-dong 24
Chamshil 4-dong 24
Chamshil 5-dong 24
Chamshil 6-dong 24
Chamshil 7-dong 24
Chamshil bridge 239
Chamshil railway bridge 239
Chamshil-dong 24
Chamshilbon-dong 24
Chamsugyo 239
Chamwon 224
Chamwon-dong 21
Chang 1(il)-dong 16
Chang 2(i)-dong 16
Chang 3(sam)-dong 16
Chang 4(sa)-dong 16
Chang 5(o)-dong 16
Chang-am 230
Chang-am-dong 95, 114
Chang-am-myŏn 124
Chang-an 1-dong 17
Chang-an 2-dong 17
Chang-an 3-dong 17
Chang-an 4-dong 17
Chang-an-dong 17, 72, 85,
 87, 97
Chang-an-gu 4
Chang-an-gu 87
Chang-an-myŏn 100
Chang-an-ŭp 45
Chang-ansan 188
Chang-dong 16, 47, 58, 69,
 73, 120, 133, 155,
 169, 206, 220, 225
Chang-wi 1-dong 23
Chang-wi 2-dong 23
Chang-wi 3-dong 23
Chang-wi-dong 23
Chang-yŏn-myŏn 115
Chang-yŏnho 195
Chang-yu 238
Chang-yu-myŏn 168
Changcheon-dong 20
Changch’ŏk-dong 70
Changch’ŏn-dong 142, 176
Changch’ŏn-myŏn 154
Changch’ung-dong 1-ga 33
Changch’ung-dong 2-ga 33
Changdae-dong 73, 173
Changdang-dong 97
Changdeokgung 242, 264
Changdong-myŏn 148
Changdŏk-dong 56
Changdŭng-dong 60
changgi 267
Changgi-dong 47, 62, 81
Changgi-myŏn 119, 162
Changgok-dong 86, 89, 178
Changgok-myŏn 126
Changgoksa 241
changgu 268
Changgu-dong 161
Changgun-dong 169
Changgun-dong 1-ga 169
Changgun-dong 2-ga 169
Changgun-dong 3-ga 169
Changgun-dong 4-ga 169
Changgun-dong 5-ga 169
Changgunbong 188
Changgwan-dong 53
Changgye-myŏn 138
Changgyeonggung 242, 264
Changgyo 214
Changgyo-dong 33
Changha-dong 90
Changhang 202
Changhang 1-dong 79
Changhang 2-dong 79
Changhang-dong 79
Changhang-ŭp 124
Changhanp’yŏng 228
Changhowon-ŭp 96
Changhŭng 206, 248
Changhŭng-dong 161
Changhŭng-gun 7
Changhŭng-myŏn 99
Changhŭng-ŭp 148
Changhwa-dong 129
Changhyŏn-dong 77, 89, 102
Changin 1(il)-ga-dong 131
Changin 2(i)-ga-dong 131
Changin-dong 131
Changjado 191
Changjae-dong 127, 173
Changjeon-dong 19, 91, 95
Changji 232
Changji-dong 24, 87
changjimun 266
Changjin-dong 159
Changjinho 195
Changjon-dong 121
Changjŏn 1-dong 36
Changjŏn 2-dong 36
Changjŏn 3-dong 36
Changjŏn-dong 36, 233
Changjuk-dong 107
Changma-myŏn 181
Changmi-dong 127
Changmok-myŏn 167
Changmyŏng-dong 135
Changnak 217
Changnak-dong 111
Changnim 1-dong 40
Changnim 2-dong 40
Changnim-dong 40
Changnok-dong 56, 95
Changnŭng 263
Changnyeong Silla Jinheung-wang
  cheokgyeongbi 259
Changnyeong-eup 181
Changnyeong-gun 8
Changpo-dong 162, 170
Changpo-dong 1(il)-ga 169
Changpo-dong 2(i)-ga 170
Changpo-dong 3(sam)-ga 170
Changpyeong-dong 76, 141
Changpyeong-myeon 146
Changp’yŏng-myŏn 125, 149
Changsa-dong 30, 105
Changsaengp’o 217
Changsaengp’o-dong 75
Changsan 233
Changsan-myŏn 147
Changsang-dong 90
Changseon-dong 44, 176
Changseon-dong 1(il)-ga 44
Changseon-dong 2(i)-ga 44
Changseon-myeon 180
Changseong-dong 30, 127
Changsin 229
Changsin 1(il)-dong 30
Changsin 2(i)-dong 30
Changsin 3(sam)-dong 31
Changsin-dong 31
Changsŏng 209
Changsŏng 1-dong 107
Changsŏng 2-dong 107
Changsŏng 3-dong 107
Changsŏng-dong 107, 114, 162
Changsŏng-gun 7
Changsŏng-ŭp 148
Changsŏngho 195
Changsŏngnam-myŏn 148
Changsu-dong 56, 64
Changsu-gun 7
Changsu-myeon 100, 164
Changsu-myŏn 160
Changsu-ŭp 137
Changsudae 253
changsŭng 266
Changsŭngbaegi 231
Changsŭngp’o-dong 167
changtoktae 266
Changu-dong 98
Changwon 211, 213, 251
Changwon-si 8
Changyeong-dong 64
Channam-myŏn 100
charye 266
Charyeong 193
Charyeongsanmaek 192
Charyong-dong 178
Chasan-dong 169
Chaun  247
Chaun-dong 73
Chaŭn-dong 175
Chaŭn-myŏn 147
Chawach’ŏng 1-dong 37
Chawach’ŏng 2-dong 37
Chawach’ŏng 3-dong 37
Chawach’ŏng 4-dong 37
Chawol-myŏn 68
Chawolto 191
Chawon-dong 104
Chayang 1-dong 14
Chayang 2-dong 14
Chayang 3-dong 14
Chayang-dong 14, 70
Chayang-myŏn 161
Chayu 250
Chayu park 247
Cheamsan 188
Chebu-dong 31
Chebudo 191
Chech’ŏn 214, 217
Chech’ŏn choch’ajang 214
Chech’ŏn-shi 6
Chedŏk-dong 176
Chegi 1-dong 17
Chegi 2-dong 17
Chegi-dong 17, 220
chegŭm 268
Chehwangsan-dong 176
Cheil 250
Cheju ch’ilmŏridanggut 262
Cheju Int’l Airport 236
Cheju-do 1
Cheju-shi 9
Chemulp’o 201, 222
Cheoksan spa 244
Cheolli-dong 158
Cheollyeong 193
Cheollyong 250
Cheolma-myeon 45
Cheolsan 231
Cheolsan 1(il)-dong 80
Cheolsan 2(i)-dong 80
Cheolsan 3(sam)-dong 80
Cheolsan 4(sa)-dong 80
Cheolsan-dong 80
Cheomseongdae 254
Cheon-dong 70
Cheonan 199, 202, 237
Cheonan Sangnok 250
Cheonan-si 6
Cheonbuk-myeon 120, 153
Cheonbuldong valley 194
Cheoncheon-dong 87
Cheoncheon-myeon 138
Cheondeungsan 187
Cheondong cave 196
Cheoneunsa 241
Cheong-dong 139
Cheongam-dong 27
Cheongam-myeon 181
Cheongan-dong 176
Cheongan-myeon 115
Cheongbuk-myeon 97
Cheongcheon 204
Cheongcheon 1(il)-dong 65
Cheongcheon 2(i)-dong 65
Cheongcheon-dong 65
Cheongcheon-myeon 115
Cheongcheongang 190
Cheongchoho 195
Cheongdam 231
Cheongdam 1(il)-dong 10
Cheongdam 2(i)-dong 10
Cheongdam-dong 10
Cheongdang-dong 123
Cheongdeok-myeon 182
Cheongdo 200
Cheongdo-eup 165
Cheongdo-gun 8
Cheongdo-myeon 171
Cheongdong eunipsa poryu
  sugeummun jeongbyeong 259
Cheongeo-dong 130
Cheongganjeong 253
Cheonggi-myeon 164
Cheonggu 228, 229
Cheonggye-dong 94, 170
Cheonggye-myeon 146
Cheonggyesa 240
Cheonggyesan 186
Cheongha-myeon 129, 163
Cheonghak 1(il)-dong 43
Cheonghak 2(i)-dong 43
Cheonghak-dong 43, 66, 93,
 105, 254
Cheongho-dong 93, 105
Cheongil-myeon 110
Cheongja eumgak yeonhwa  
  dangchomun maebyeong 260
Cheongja sangga jinsa
  moranmun maebyeong 260
Cheongja sanggam
  unhangmun maebyeong 260
Cheongja sanggam moranmun
  pyohyeong byeong 260
Cheongjeon-dong 111
Cheongjin-dong 31
Cheongju 203, 250
Cheongju Int’l Airport 236
Cheongju-si 6
Cheongna-myeon 120
Cheongnam-myeon 125
Cheongni 203
Cheongni-myeon 157
Cheongnim-dong 161
Cheongnyang-dong 66, 102
Cheongnyang-myeon 77
Cheongnyangni 206, 213, 220
Cheongnyangni 1(il)-dong 17
Cheongnyangni 2(i)-dong 17
Cheongnyangni-dong 17
Cheongnyangsa 242
Cheongnyangsan 188
Cheongnyeong 216
Cheongnyeongpo 217, 253
Cheongnyong-dong 36, 97
Cheongok cave 196
Cheongok-dong 76, 103
Cheongoksan 187
Cheongpa-dong 1(il)-ga 27
Cheongpa-dong 2(i)-ga 27
Cheongpa-dong 3(sam)-ga 27
Cheongpung 248
Cheongpung-dong 60
Cheongpung-myeon 111, 150
Cheongpyeong 208
Cheongpyeongsa 241
Cheongsan-myeon 100, 117, 148
Cheongsanseong 246
Cheongseong-myeon 117
Cheongso 202
Cheongso-myeon 120
Cheongsong-eup 166
Cheongsong-gun 8
Cheongsu-dong 123
Cheongtaesan 187, 248
Cheongtong-myeon 161
Cheongun-dong 31, 152
Cheongun-myeon 99
Cheongung-myeon 137
Cheongwansan 188
Cheongwon-gun 6
Cheongyang-eup 125
Cheongyang-gun 6
Cheonho 227, 232
Cheonho 1(il)-dong 11
Cheonho 2(i)-dong 11
Cheonho 3(sam)-dong 11
Cheonho 4(sa)-dong 11
Cheonho bridge 239
Cheonho-dong 11
Cheonhwangsan 189
Cheonhyeon-dong 98
Cheonjeyeon falls 196
Cheonji 195
Cheonji-dong 183
Cheonjinam 252
Cheonjiyeon falls 196
Cheonmachong 254
Cheonmasan 186, 251
Cheonnam-dong 111
Cheonseon-dong 178
Cheonseong-dong 35
Cheonseongsan 189
Cheonwang 231
Cheonwang-dong 15
Cheonwangbong 188
Cheonwon 209
Cheonyeon-dong 20
Cheoram 219
Cheoram 1(il)-dong 107
Cheoram 2(i)-dong 107
Cheoram-dong 107
Cheorwon-eup 109
Cheorwon-gun 5
Cheoyongmu 261
cheryeak 268
chesa 266
Chesŭngdang 254
Cheukhu-dong 141
Chewang-un-gi 260
Chewol-dong 129
Chewon-myŏn 123
Chi-dong 88
Chiak 214, 238
Chiaksan 187, 248
Chibo-myŏn 164
Chibuk-dong 112
Chibyŏn-dong 102
Chich’ŏn 200
Chich’ŏn-dong 157
Chich’ŏn-myŏn 166
Chich’uk 206, 224, 225
Chich’uk-dong 78
Chido-ŭp 147
Chidong-dong 114
Chiga-dong 103
Chigaegol 233
Chigok-dong 127, 161
Chigok-myŏn 121, 182
Chigot-dong 93
Chigŭm-dong 82
Chigwi-dong 178
Chihaeng-dong 82
Chihŭng-dong 103
Chihyŏn-dong 115
Chije-dong 97
Chije-myŏn 99
Chijok-dong 73
Chijŏ-dong 48
Chijŏng-dong 56
Chijŏng-myŏn 106, 181
Chijuk-dong 56
Chijwa-dong 155
Chik-dong 70, 115
Chikchisa 199, 242
Chiksan 199
Chiksan-myŏn 123
Chilbaeguichong 253, 264
Chilbo-myeon 135
Chilbosan 189
Chilbuk-myeon 182
Children’s Grand park 231
Chilgapsan 187, 248
Chilgeum-dong 115
Chilgoe-dong 97
Chilgok 237
Chilgok-gun 8
Chilgok-myeon 181
Chiljangsa 240
Chiljeon-dong 106
Chilli-dong 95
Chillyang-myeon 145
Chillyang-ŭp 151
Chillye-myŏn 168
Chilsan-dong 38
Chilseo 237
Chilseo-myeon 182
Chilseok-dong 57
Chilseong 235
Chilseong 1(iI)-ga 49
Chilseong 2(i)-ga 50
Chilseong-myeon 115
Chimsan 1(il)-dong 50
Chimsan 2(i)-dong 50
Chimsan 3(sam)-dong 50
Chimsan-dong 50, 74
Chimyo-dong 48
Chin-gok-dong 56
Chin-gwannae-dong 28
Chin-gwanoe-dong 28
Chin-gwansa 240
Chin-gyo-myŏn 181
Chinae-dong 167
Chinan-gun 7
Chinan-ŭp 138
Chinbo-myŏn 166
Chinbong-myŏn 129
Chinbu-myŏn 109
Chinbuk 1-dong 133
Chinbuk 2-dong 133
Chinbuk-dong 133
Chinbuk-myŏn 170
Chinburyŏng 193
Chinch’ŏn 234
Chinch’ŏn-dong 47
Chinch’ŏn-gun 6
Chinch’ŏn-ŭp 117
Chindo 192
Chindo bridge 239
Chindo ssitkimgut 262
Chindo-gun 7
Chindo-ŭp 149
Chindong-myŏn 170
ching 268
Chingŏn-myŏn 82
Chinhae 213
Chinhae-shi 8
Chinhyŏn-dong 152
Chinin-dong 48
Chinjang-dong 76
Chinjŏn-myŏn 170
Chinjŏp-ŭp 82
Chinju 212, 251
Chinju kŏmmu 261
Chinju-shi 8
Chinjusŏng 246
Chinnam 204
Chinnamgwan 253
Chinp’o-dong 139
Chinp’yŏng-dong 154
Chinsan-dong 135
Chinsan-myŏn 123
Chinsang 212
Chinsang-myŏn 138
Chinsŏ-myŏn 136
Chinsŏng 212
Chinsŏng-myŏn 174
Chinwi-myŏn 97
Chinwol-dong 57
Chinwol-myŏn 138
Chinwon-myŏn 148
Chinyŏng 211, 238
Chinyŏng-ŭp 167
Chipyeong-dong 61
Chip’um-myŏn 164
Chip’yŏn-myŏn 174
Chip’yŏng 214
Chip’yŏng-dong 56
Chip’yŏnjŏn 268
Chiram-dong 173
Chirisan 188, 237
Chirwon-dong 97
Chirwon-myeon 182
Chirye-myŏn 155
Chisa-dong 35
Chisa-myŏn 137
Chisan 251
Chisan 1-dong 51, 58
Chisan 2-dong 51, 58
Chisan-dong 51, 56, 58, 97,
 119, 154, 262
Chisan-myŏn 149
Chisŏk-dong 57
Chisu-myŏn 174
Chit’an 199
Chiya-dong 60
Chiyŏng-dong 79
Cho-dong 33
Choam-dong 159
Choan-myŏn 82
Chobi-dong 104
Chochon-myeon 124
Choch’iwon 199, 203
Choch’iwon-ŭp 124
Choch’on-dong 127
Choch’ŏn-ŭp 185
Chodang-dong 102
Chodo-myŏn 149
Chodong 217
Chodong-myeon 171
Choeup-dong 39
choga 266
Chogang 209
Chogok-dong 142
Chogu-dong 103
Chogye-myeon 182
Chogyesa 240
Chogyesan 188
Chogyo-dong 161
Choi-dong 98
Choil-dong 98
Chojang-dong 41
Chojeon-dong 173
Chojeon-myeon 164
Choji-dong 90
chokpo 266
Chokseongnu 254
Choma-myŏn 155
Chonam 213
Chonam-dong 89
Chong-am 229
Chong-am 1-dong 23
Chong-am 2-dong 23
Chong-am-dong 23
Chongch’ŏn-myŏn 124
Chonggak 220
Chonghwa-dong 144
Chongmin-dong 115
Chongmyo cheryeak 261
Chongno 1-ga 30, 53
Chongno 2-ga 30, 53
Chongno 3-ga 30, 220, 224, 228
Chongno 4-ga 30
Chongno 5-ga 30, 220
Chongno 6-ga 30
Chongno-gu 2
Chongshin Univ. 226, 231
Chopyeong-dong 94
Chopyeong-myeon 117
Chori-myŏn 96
Chorim 207, 225
Chorim-dong 85
Choryang 232
Choryang 1(il)-dong 37
Choryang 2(i)-dong 37
Choryang 3(sam)-dong 37
Choryang 4(sa)-dong 37
Choryang 5(o)-dong 37
Choryang 6(yuk)-dong 37
Choryang-dong 37
Chorye-dong 142
Choryŏng 193
Chosa-dong 121
Chosan-dong 130, 157
Choseong-ri 207
Chosŏn 268
Chosŏng 212
Chosŏng-myŏn 147
Chosŏnwangjo-shillok 260
Chot’an-dong 107
Chowa-dong 159
Chowol-myeon 99
Chowon-dong 87
Choya-dong 49
Choyang-dong 105, 106, 152
Choyŏng-dong 151
Chŏ-dong 102
Chŏ-dong 1-ga 33
Chŏ-dong 2-ga 33
chŏgori 265
Chŏgyusanmaek 192
Chŏjŏn-dong 142
Chŏkchung-myŏn 182
Chŏkkak-dong 107
Chŏksang-myŏn 136
Chŏksangsan 188
Chŏksangsansŏng 246
Chŏksŏ-dong 159
Chŏksŏn-dong 30
Chŏksŏng-myŏn 96, 116, 137
Chŏk’yŏn-dong 178
Chŏllabuk-do 1
Chŏllanam-do 1
Chŏmam-myŏn 145
Chŏmbongsan 187
Chŏmch’on 203, 204
Chŏmch’on-dong 151, 155
Chŏmdong-myŏn 99
Chŏmgok-myŏn 165
Chŏmnyang-dong 121
Chŏn-dong 53, 67, 134
Chŏn-gok 207
Chŏn-gok-ŭp 100
Chŏndong 199
Chŏndong-myŏn 125
Chŏndŭngsa 240
Chŏndŭngsa pŏmjong 255
Chŏndŭngsa taeungjŏn 256
Chŏndŭngsa yaksajŏn 256
Chŏng-an-myŏn 119
Chŏng-dong 33, 70
Chŏng-ip’umsong 253
Chŏng-u-myŏn 135
Chŏng-ŭp 209, 238
Chŏng-ŭp-shi 7
Chŏng-wang 201, 227
Chŏng-wang 1-dong 89
Chŏng-wang 2-dong 89
Chŏng-wang-dong 89
Chŏngbalsan 206, 225
Chŏngbang falls 196
Chŏngbang-dong 183
Chŏngbangsan 189
Chŏngbong-dong 114
Chŏngbuk-dong 112
Chŏngch’on-myŏn 174
Chŏngch’ŏn-myŏn 138
Chŏngdong-myŏn 172
Chŏngdongjin 219, 253
Chŏnggok-myŏn 180
Chŏnggwan-myŏn 45
Chŏngha-dong 104, 112, 158
Chŏnghyesa 241
Chŏnghyesaji shipsamch’ŭng
  sŏkt’ap 257
chŏngja 266
Chŏngja 1-dong 87
Chŏngja 2-dong 87
Chŏngja-dong 76, 85, 87
Chŏngjok-dong 131
Chŏngmi-myŏn 124
Chŏngmyŏlbogung 241
Chŏngnam-myŏn 101
Chŏngnim 253
Chŏngnim-dong 72
Chŏngno-dong 104
Chŏngnŭng 263
Chŏngnŭng 1-dong 23
Chŏngnŭng 2-dong 23
Chŏngnŭng 3-dong 23
Chŏngnŭng 4-dong 23
Chŏngnŭng-dong 23
Chŏngnyang 211
Chŏngnyang-dong 144, 178
Chŏngnyang-myŏn 181
Chŏngp’yŏng-dong 151
Chŏngsaeng-dong 74
Chŏngsan-myŏn 125
Chŏngsang-dong 104, 112, 158
Chŏngsŏn 218
Chŏngsŏn Sogŭmgang 194
Chŏngsŏn-gun 5
Chŏngsŏn-ŭp 109
Chŏngt’osa Hongbŏp
  kuksa Shilsangsa t’appi 259
Chŏngt’osa Pŏpkyŏng taesa
  chadŭng t’appi 259
Chŏnha 1-dong 75
Chŏnha 2-dong 75
Chŏnha 3-dong 75
Chŏnha-dong 75, 167
Chŏnju 210
Chŏnju-shi 7
Chŏnmi-dong 133
Chŏnmin-dong 73
Chŏnnong 1-dong 17
Chŏnnong 2-dong 17
Chŏnnong 3-dong 17
Chŏnnong 4-dong 17
Chŏnnong-dong 17
Chŏnp’o 234
Chŏnp’o 1-dong 39
Chŏnp’o 2-dong 39
Chŏnp’o 3-dong 39
Chŏnp’o-dong 39
Chŏnŭi 199
Chŏnŭi-myŏn 125
Chu-dong 70
Chuam 219, 238
Chuam beach 243
Chuam-dong 80, 103
Chuam-myŏn 143
Chuamho 195
Chuan 200, 222
Chuan 1-dong 62
Chuan 2-dong 63
Chuan 3-dong 63
Chuan 4-dong 63
Chuan 5-dong 63
Chuan 6-dong 63
Chuan 7-dong 63
Chuan 8-dong 63
Chuan-dong 63
Chubu-myeon 123
Chuch’on-dong 70
Chuch’on-myŏn 168
Chuch’ŏn-myŏn 108, 130, 138
Chudŏk 203
Chudŏk-ŭp 115
Chugam 237
Chugwang-myŏn 108
Chugyo 202
Chugyo-dong 33, 78
Chugyo-myŏn 120
Chugyul-dong 89
Chuhŭlsan 188
Chuhyŏn-dong 131
Chuja-dong 33
Chuja-myeon 185
Chujeon 218
Chujŏn-dong 76
Chujung-dong 112
Chuk-dong 73, 141
Chukbok-dong 141
Chukchang-myŏn 163
Chukchŏn 237
Chukchŏn-dong 47, 157
Chukchŏng-dong 120
Chukdong-myeon 172
Chukkok-dong 176
Chukkok-myŏn 145
Chukkyo-dong 141
Chukpaek-dong 97
Chukpyŏn-myŏn 165
Chuksan 236
Chuksan-myeon 164
Chuksan-myŏn 92, 129
Chuksŏng-dong 120, 127
Chukto 191, 248
Chukto 1-dong 162
Chukto 2-dong 162
Chukto-dong 162
Chuktong 216
Chuktong-dong 35
Chuk’ang-dong 130
Chuk’ŏn-dong 102
chuldarigi 267
Chulp’o-myŏn 136
Chumi-dong 118
Chumok-dong 73
Chumunjin beach 243
Chumunjin-ŭp 102
Chunae 207
Chunae-myŏn 99
Chunam reservoir 195
Chuncheon 208, 250
Chuncheon-si 5
Chuncheonho 195
Chung 1-dong 45, 84
Chung 2-dong 45, 84
Chung 3-dong 84
Chung 4-dong 84
Chung-an-dong 173
Chung-ang  227, 250
Chung-ang 1-ga-dong 131
Chung-ang 2-ga-dong 131
Chung-ang 3-ga-dong 131
Chung-ang-dong 44, 80, 83, 105,
  131, 134, 139, 141,
 142, 144, 155, 162,
 169, 176, 178, 179,
 183, 232
Chung-ang-dong 1-ga 44, 67,
 169
Chung-ang-dong 2-ga 44, 67,
 169
Chung-ang-dong 3-ga 44, 67,
 169
Chung-ang-dong 4-ga 44, 67
Chung-ang-dong 5-ga 44
Chung-ang-dong 6-ga 44
Chung-ang-dong 7-ga 44
Chung-angno 234
Chung-angno 1-ga 106, 111
Chung-angno 1-ga-dong 127
Chung-angno 2-ga 106, 111
Chung-angno 2-ga-dong 127
Chung-angno 3-ga 106
Chung-angno 3-ga-dong 127
Chung-dong 19, 45, 51, 70,
 84, 86, 88, 118,
 127, 134, 138, 141,
 178, 200, 222, 233
Chung-gu 2, 3, 4
Chung-in-dong 134
Chung-myŏn 100
Chung-ri 211
Chung-won-gu 4, 86
Chungang Univ. 231
Chungbang-dong 151
Chungbu 250
Chungbu-dong 172
Chungbu-myŏn 99
Chungcheongbuk-do 1
Chungcheongnam-do 1
Chungch’on-dong 74
Chungdae-dong 48
Chungdo 248
Chungdo-dong 106
Chungdong-myŏn 108, 157
Chungdŏk-dong 157
Chunggok 231
Chunggok 1-dong 14
Chunggok 2-dong 14
Chunggok 3-dong 14
Chunggok 4-dong 14
Chunggok-dong 14
Chunggun-dong 138
Chunggye 230
Chunggye 1-dong 16
Chunggye 2-dong 16
Chunggye 3-dong 16
Chunggye 4-dong 16
Chunggye-dong 16
Chunggyebon-dong 16
Chunghak-dong 30, 118
Chunghŭng 1-dong 60
Chunghŭng 2-dong 60
Chunghŭng 3-dong 60
Chunghŭng-dong 60, 144
Chunghwa 230
Chunghwa 1-dong 34
Chunghwa 2-dong 34
Chunghwa 3-dong 34
Chunghwa-dong 34
Chunghwa-myeon 124
Chunghwasan 1-dong 134
Chunghwasan 2-dong 134
Chunghwasan-dong 134
Chunghyo-dong 60, 152
Chunghyodang 256
Chungin-dong 115
Chungjangno 1(il)-ga 58
Chungjangno 2(i)-ga 58
Chungjangno 3(sam)-ga 58
Chungjangno 4(sa)-ga 58
Chungjangno 5(o)-ga 59
Chungjangsa 252
Chungjeongno 222, 228
Chungjeongno 1(il)-ga 33
Chungjeongno 2(i)-ga 20
Chungjeongno 3(sam)-ga 20
Chungju 203, 250
Chungju-si 6
Chungjuho 195
Chungmisan 186
Chungmryŏng 193
Chungmu-dong 41, 144, 176
Chungmu-dong 1(il)-ga 41
Chungmu-dong 2(i)-ga 41
Chungmu-dong 3(sam)-ga 41
Chungmun 248, 251
Chungmun beach 244
Chungmun-dong 183
Chungmuro 224, 226
Chungmuro 1(il)-ga 33
Chungmuro 2(i)-ga 33
Chungmuro 3(sam)-ga 33
Chungmuro 4(sa)-ga 33
Chungmuro 5(o)-ga 33
Chungnang-gu 2
Chungni-dong 50, 69, 91, 95
Chungnim spa 244
Chungnim-dong 33, 35, 106, 114,
 139, 172
Chungnim onchŏn 210
Chungnosong-dong 134
Chungnosong1-ga-dong 134
Chungnosong2-ga-dong 134
Chungnyeongsan 187
Chungnyŏng 193, 214
Chungp’yŏng-dong 176
Chungsan-dong 67, 76, 151
Chungsin-dong 31
Chungsŏnam 253
Chungsŏng-dong 169
Chungt’ap-dong 85
Chungui-dong 115, 176
Chunguisa 253
Chungung-dong 98
Chunhyangjeon 268
Chunjangdae beach 243
Chunpo 210
Chunpo-myeon 132
Chunsan-myeon 165
Chunui-dong 84
Chunyang 218
Chunyang-myeon 150, 163
Chupungnyeong 193, 199, 237
Chupungnyeong-myeon 116
Chup’o 202
Chup’o-myŏn 120
Chup’yŏng 204
Churye 234
Churye 1-dong 39
Churye 2-dong 40
Churye 3-dong 40
Churye-dong 40
Chusa 253
Chusaeng 210
Chusaeng-myŏn 130
Chusam-dong 144
Chusan 202
Chusan-dong 70, 170
Chusan-myŏn 120, 136
Chusang-myŏn 179
chuseok 266
Chusŏng-dong 27, 112
Chuwangsan 188
Chuwol 1-dong 57
Chuwol 2-dong 57
Chuwol-dong 57
Chuwolsan 188
Chuyak-dong 173
Chuyŏp 206, 225
Chuyŏp 1-dong 79
Chuyŏp 2-dong 79
Chuyŏp-dong 79
Chŭng-il-dong 95
Chŭngdo-myŏn 147
Chŭngp’o-dong 95
Chŭngp’yŏng 203
Chŭngp’yŏng-ŭp 115
Chŭngsan 218, 230
Chŭngsan-dong 28, 104
Chŭngsan-myŏn 155
Chŭngsansŏng 246
Chwa-dong 45
Chwabu-dong 121
Chwachŏn 216
Chwach’ŏn-dong 37, 233
Chwaryong-dong 172
Chwasuyŏng 233
Chwiam-dong 119
Ch’aam-dong 123
Ch’aeshin-dong 161
Ch’aesŏkkang 253
Ch’aeun 208, 209
Ch’aeun-myŏn 119
Ch’ahwang-myŏn 180
ch’ajŏnnori 267
Ch’amsŏngdan 252, 264
Ch’ang 1-dong 16
Ch’ang 2-dong 16
Ch’ang 3-dong 16
Ch’ang 4-dong 16
Ch’ang 5-dong 16
Ch’ang-dong 16, 155, 169,
 206, 220, 225
Ch’ang-in 1-ga-dong 131
Ch’ang-in 2-ga-dong 131
Ch’ang-in-dong 131
Ch’ang-u-dong 98
Ch’ang-won 211, 213, 251
Ch’ang-won-shi 8
Ch’ang-yŏng-dong 64
Ch’angch’ŏn-dong 20
Ch’angdŏkkung 242, 264
Ch’anggok-dong 86, 178
Ch’anggu-dong 161
Ch’anggyo 214
Ch’anggyŏnggung 242, 264
Ch’angjin-dong 159
Ch’angjŏn-dong 19, 91, 95
Ch’angjuk-dong 107
Ch’angnyŏng Shilla Chinhŭng-wang
  ch’ŏkkyŏngbi 259
Ch’angnyŏng-gun 8
Ch’angnyŏng-ŭp 181
Ch’angp’o-dong 162, 170
Ch’angp’o-dong 1-ga 169
Ch’angp’o-dong 2-ga 170
Ch’angp’o-dong 3-ga 170
Ch’angp’yŏng-dong 76, 141
Ch’angp’yŏng-myŏn 146
Ch’angshin 229
Ch’angshin 1-dong 30
Ch’angshin 2-dong 30
Ch’angshin 3-dong 31
Ch’angshin-dong 31
Ch’angsŏn-dong 44, 176
Ch’angsŏn-dong 1-ga 44
Ch’angsŏn-dong 2-ga 44
Ch’angsŏn-myŏn 180
Ch’angsŏng-dong 30, 127
Ch’angsu-myŏn 100, 164
ch’arye 266
Ch’aryong-dong 178
Ch’aryŏng 193
Ch’aryŏngsanmaek 192
Ch’ebu-dong 31
Ch’iak 214, 238
Ch’iaksan 187, 248
Ch’ilbaegŭich’ong 253, 264
Ch’ilbo-myŏn 135
Ch’ilbosan 189
Ch’ilbuk-myŏn 182
Ch’ilchangsa 240
Ch’ilchŏn-dong 106
Ch’ilgapsan 187, 248
Ch’ilgoe-dong 97
Ch’ilgok 237
Ch’ilgok-gun 8
Ch’ilgok-myŏn 181
Ch’ilgŭm-dong 115
Ch’illyang-myŏn 145
Ch’ilsan-dong 38
Ch’ilsŏ 237
Ch’ilsŏ-myŏn 182
Ch’ilsŏk-dong 57
Ch’ilsŏng 235
Ch’ilsŏng 1-ga 49
Ch’ilsŏng 2-ga 50
Ch’ilsŏng-myŏn 115
Ch’imsan 1-dong 50
Ch’imsan 2-dong 50
Ch’imsan 3-dong 50
Ch’imsan-dong 50, 74
Ch’ipyŏng-dong 61
Ch’iram-dong 173
Ch’irwon-dong 97
Ch’irwon-myŏn 182
Ch’o-dong 33
Ch’och’on-myŏn 124
Ch’odang-dong 102
Ch’odong-myŏn 171
ch’oga 266
Ch’ogang 209
Ch’ogu-dong 103
Ch’ogye-myŏn 182
Ch’oi-dong 98
Ch’oil-dong 98
Ch’ojang-dong 41
Ch’oji-dong 90
Ch’ojŏn-dong 173
Ch’ojŏn-myŏn 164
Ch’oksŏngnu 254
Ch’onam 213
Ch’opyŏng-myŏn 117
Ch’op’yŏng-dong 94
Ch’orim 207, 225
Ch’orim-dong 85
Ch’oryang 232
Ch’oryang 1-dong 37
Ch’oryang 2-dong 37
Ch’oryang 3-dong 37
Ch’oryang 4-dong 37
Ch’oryang 5-dong 37
Ch’oryang 6-dong 37
Ch’oryang-dong 37
Ch’osa-dong 121
Ch’osan-dong 157
Ch’osŏng-ri 207
Ch’oŭp-dong 39
Ch’owol-myŏn 99
Ch’ŏksan spa 244
Ch’ŏlli-dong 158
Ch’ŏllyong 250
Ch’ŏllyŏng 193
Ch’ŏlma-myŏn 45
Ch’ŏlsan 231
Ch’ŏlsan 1-dong 80
Ch’ŏlsan 2-dong 80
Ch’ŏlsan 3-dong 80
Ch’ŏlsan 4-dong 80
Ch’ŏlsan-dong 80
Ch’ŏmsŏngdae 254
Ch’ŏn-dong 70
Ch’ŏn-gok cave 196
Ch’ŏn-gok-dong 76
Ch’ŏn-gŏ-dong 130
Ch’ŏn-gun-dong 152
Ch’ŏn-gwansan 188
Ch’ŏnan 199, 202, 237
Ch’ŏnan Sangnok 250
Ch’ŏnan-shi 6
Ch’ŏnbuk-myŏn 120, 153
Ch’ŏnbultong valley 194
Ch’ŏnch’ŏn-dong 87
Ch’ŏnch’ŏn-myŏn 138
Ch’ŏndong cave 196
Ch’ŏndŭngsan 187
Ch’ŏng-am-dong 27
Ch’ŏng-am-myŏn 181
Ch’ŏng-an-dong 176
Ch’ŏng-an-myŏn 115
Ch’ŏng-dong 139
Ch’ŏng-il-myŏn 110
Ch’ŏng-oksan 187
Ch’ŏng-un-dong 31
Ch’ŏng-un-myŏn 99
Ch’ŏng-ung-myŏn 137
Ch’ŏng-won-gun 6
Ch’ŏng-yang-gun 6
Ch’ŏng-yang-ŭp 125
Ch’ŏngbuk-myŏn 97
Ch’ŏngch’oho 195
Ch’ŏngch’ŏn 204
Ch’ŏngch’ŏn 1-dong 65
Ch’ŏngch’ŏn 2-dong 65
Ch’ŏngch’ŏn-dong 65
Ch’ŏngch’ŏn-gang 190
Ch’ŏngch’ŏn-myŏn 115
Ch’ŏngdam 231
Ch’ŏngdam 1-dong 10
Ch’ŏngdam 2-dong 10
Ch’ŏngdam-dong 10
Ch’ŏngdang-dong 123
Ch’ŏngdo 200
Ch’ŏngdo-gun 8
Ch’ŏngdo-myŏn 171
Ch’ŏngdo-ŭp 165
Ch’ŏngdong ŭnipsa p’oryu
  sugŭmmun chŏngbyŏng 259
Ch’ŏngdŏk-myŏn 182
Ch’ŏngganjŏng 253
Ch’ŏnggi-myŏn 164
Ch’ŏnggu 228, 229
Ch’ŏnggye-dong 94, 170
Ch’ŏnggye-myŏn 146
Ch’ŏnggyesa 240
Ch’ŏnggyesan 186
Ch’ŏngha-myŏn 129, 163
Ch’ŏnghak 1-dong 43
Ch’ŏnghak 2-dong 43
Ch’ŏnghak-dong 43, 66, 93,
 105, 254
Ch’ŏngho-dong 93, 105
Ch’ŏngja sanggam
  unhangmun maebyŏng 260
Ch’ŏngja sanggam chinsa
 moranmun maebyŏng  260
Ch’ŏngja sanggam moranmun
  p’yohyŏng pyŏng 260
Ch’ŏngja ŭmgak yŏnhwa
  maebyŏng  260
Ch’ŏngjin-dong 31
Ch’ŏngjŏn-dong 111
Ch’ŏngju 203, 250
Ch’ŏngju Int’l Airport 236
Ch’ŏngju-shi 6
Ch’ŏngna-myŏn 120
Ch’ŏngnam-myŏn 125
Ch’ŏngni 203
Ch’ŏngni-myŏn 157
Ch’ŏngnim-dong 161
Ch’ŏngnyang-dong 66, 102
Ch’ŏngnyang-myŏn 77
Ch’ŏngnyangni 206, 213, 220
Ch’ŏngnyangni 1-dong 17
Ch’ŏngnyangni 2-dong 17
Ch’ŏngnyangni-dong 17
Ch’ŏngnyangsa 242
Ch’ŏngnyangsan 188
Ch’ŏngnyong-dong 36, 97
Ch’ŏngnyong-dong 97
Ch’ŏngnyŏng 216
Ch’ŏngnyŏngp’o 217, 253
Ch’ŏngok-dong 103
Ch’ŏngp’a-dong 1-ga 27
Ch’ŏngp’a-dong 2-ga 27
Ch’ŏngp’a-dong 3-ga 27
Ch’ŏngp’ung 248
Ch’ŏngp’ung-dong 60
Ch’ŏngp’ung-myŏn 111, 150
Ch’ŏngp’yŏng 208
Ch’ŏngp’yŏngsa 241
Ch’ŏngsan-myŏn 100, 117, 148
Ch’ŏngsansŏng 246
Ch’ŏngso 202
Ch’ŏngso-myŏn 120
Ch’ŏngsong-gun 8
Ch’ŏngsong-ŭp 166
Ch’ŏngsŏng-myŏn 117
Ch’ŏngsŏngsan 189
Ch’ŏngsu-dong 123
Ch’ŏngt’aesan 187, 248
Ch’ŏngt’ong-myŏn 161
Ch’ŏnho 227, 232
Ch’ŏnho 1-dong 11
Ch’ŏnho 2-dong 11
Ch’ŏnho 3-dong 11
Ch’ŏnho 4-dong 11
Ch’ŏnho bridge 239
Ch’ŏnho-dong 11
Ch’ŏnhwangsan 189
Ch’ŏnhyŏn-dong 98
Ch’ŏnjeyŏn falls 196
Ch’ŏnji 195
Ch’ŏnji-dong 183
Ch’ŏnjinam 252
Ch’ŏnjiyŏn falls 196
Ch’ŏnmach’ong 254
Ch’ŏnmasan 186, 251
Ch’ŏnnam-dong 111
Ch’ŏnsŏn-dong 178
Ch’ŏnsŏng-dong 35
Ch’ŏnŭnsa 241
Ch’ŏnwang 231
Ch’ŏnwang-dong 15
Ch’ŏnwangbong 188
Ch’ŏnwon 209
Ch’ŏnyŏn-dong 20
Ch’ŏram 219
Ch’ŏram 1-dong 107
Ch’ŏram 2-dong 107
Ch’ŏram-dong 107
Ch’ŏrwon-gun 5
Ch’ŏrwon-ŭp 109
Ch’ŏyongmu 261
Ch’u-dong 70
Ch’uam 219
Ch’uam beach 243
Ch’uam-dong 103
Ch’ubu-myŏn 123
Ch’uja-myŏn 185
Ch’ujŏn 218
Ch’ukpok-dong 141
Ch’uksan-myŏn 164
Ch’uktong-myŏn 172
Ch’umok-dong 73
Ch’un-gung-dong 98
Ch’unch’ŏn 208, 250
Ch’unch’ŏn-shi 5
Ch’unch’ŏnho 195
Ch’ung-in-dong 115
Ch’ung-ŭi-dong 115, 176
Ch’ung-ŭisa 253
Ch’ungch’ŏngbuk-do 1
Ch’ungch’ŏngnam-do 1
Ch’unghwa-myŏn 124
Ch’unghyo-dong 60, 152
Ch’unghyodang 256
Ch’ungjangno 1-ga 58
Ch’ungjangno 2-ga 58
Ch’ungjangno 3-ga 58
Ch’ungjangno 4-ga 58
Ch’ungjangno 5-ga 59
Ch’ungjangsa 252
Ch’ungjŏngno 222, 228
Ch’ungjŏngno 1-ga 33
Ch’ungjŏngno 2-ga 20
Ch’ungjŏngno 3-ga 20
Ch’ungju 203, 250
Ch’ungju-shi 6
Ch’ungjuho 195
Ch’ungmu-dong 41, 144, 176
Ch’ungmu-dong 1-ga 41
Ch’ungmu-dong 2-ga 41
Ch’ungmu-dong 3-ga 41
Ch’ungmuro 224, 226
Ch’ungmuro 1-ga 33
Ch’ungmuro 2-ga 33
Ch’ungmuro 3-ga 33
Ch’ungmuro 4-ga 33
Ch’ungmuro 5-ga 33
Ch’ungnyŏngsan 187
Ch’ungshin-dong 31
Ch’unhyangjŏn 268
Ch’unjangdae beach 243
Ch’unp’o 210
Ch’unp’o-myŏn 132
Ch’unsan-myŏn 165
Ch’unŭi-dong 84
Ch’unyang 218
Ch’unyang-myŏn 150, 163
Ch’up’ungnyŏng 193, 199, 237
Ch’up’ungnyŏng-myŏn 116
Ch’usa 253
Ch’usan-dong 170
ch’usŏk 266
Ch’uwolsan 188
Ch’ŭk’u-dong 141
Ch’wiam-dong 119
City Hall 220, 222
Da-dong 31
Daap-myeon 138
Dabang-dong 172
Dadae 1(il)-dong 40
Dadae 2(i)-dong 40
Dadae-dong 40
Dadaepo beach 243
Dadeok 245
Dado-myeon 140
Dae 1(il)-dong 69
Dae 2(i)-dong 69
Dae-dong 69, 72, 150
Daean-dong 52, 76, 140, 173
Daebang 198, 221
Daebang-dong 17, 171, 176
Daebo-myeon 162
Daebong 1(il)-dong 52
Daebong 2(i)-dong 52
Daebong-dong 52
daeboreum 266
Daebyeol-dong 69
Daebyeong-myeon 182
Daechang-dong 43, 168
Daechang-dong 1(il)-ga 43
Daechang-dong 2(i)-ga 43
Daechang-myeon 161
Daecheon 202
Daecheon beach 243
Daecheon-dong 46, 91, 119, 174
Daecheong 225
Daecheong-dong 43
Daecheong-dong 1(il)-ga 43
Daecheong-dong 2(i)-ga 43
Daecheong-dong 3(sam)-ga 43
Daecheong-dong 4(sa)-ga 43
Daecheong-myeon 68
Daecheongbong 187
Daecheongdo 191
Daecheongho 195
Daechi 225
Daechi 1(il)-dong 9
Daechi 2(i)-dong 9
Daechi 3(sam)-dong 9
Daechi 4(sa)-dong 9
Daechi-dong 9
Daechi-myeon 125
Daechon-dong 59
Daechwita 261
Daedae-dong 142
Daedeok 249
Daedeok-eup 148
Daedeok-gu 3
Daedeok-myeon 91, 146, 155
Daedo-dong 161
Daedong-myeon 149, 167
Daedonggang 190
Daedunsa 241
Daedunsan 187
Daega-myeon 164, 179
Daegang-myeon 116, 130
daegeum 267
Daegeum jeongak 261
Daegeum sanjo 261
Daegi-dong 139
Daegok 205, 206, 225
Daegok-dong 46, 65
Daegok-myeon 174
Daegot-myeon 82
Daegu 1, 200, 251
Daegu Int’ㅣ Airport 236
Daegu Station 234
Daegu-dong 102
Daegu-myeon 144
Daegudalseong 245
Daegwallyeong 193, 237
Daegwan-dong 119
Daegwang-dong 154
Daegwang-ri 207
Daegyo-dong 42, 119
Daegyo-dong 1(il)-ga 42
Daegyo-dong 2(i)-ga 42
Daehang-dong 34
Daehang-myeon 155
Daehap-myeon 181
Daeheung 230
Daeheung-dong  18, 73, 122,
 162, 175
Daeheung-imjonseong 246
Daeheung-myeon 125
Daeho-dong 139
Daehoji-myeon 123
Daehwa 206, 225
Daehwa-dong 68, 79
Daehwa-myeon 109
Daehwanggyo-dong 87
Daehyeon 1(il)-dong 49
Daehyeon 2(i)-dong 49
Daehyeon-dong 19, 49
Daein-dong 58
Daeja-dong 78
Daejam-dong 161
Daejang-dong 78, 83, 84, 174
Daejeo 1(il)-dong 34
Daejeo 2(i)-dong 34
Daejeo-dong 34
Daejeon 1, 199, 208
Daejeon jochajang 199, 203
Daejeon-dong 101, 160
Daejeon-myeon 146
Daejeong 205
Daejeong-dong 72, 150
Daejeong-eup 185
Daeji-dong 56
Daeji-myeon 181
Daejin-dong 102
Daejo-dong 28
Daejuk-dong 174
Daema-myeon 147
Daemyeong 234, 251
Daemyeong 1(il)-dong 45
Daemyeong 2(i)-dong 45
Daemyeong 3(sam)-dong 45
Daemyeong 4(sa)-dong 45
Daemyeong 5(o)-dong 45
Daemyeong 6(yuk)-dong 45
Daemyeong 7(chil)-dong 46
Daemyeong 8(pal)-dong 46
Daemyeong 9(gu)-dong 46
Daemyeong 10(sip)-dong 46
Daemyeong 11(sibil)-dong 46
Daemyeong Hongcheon 250
Daemyeong Seorak 250
Daemyeong-dong 46, 126
Daenae-dong 168
daenggi 265
Daeoe-dong 168
Daepo-dong 104, 171, 183
Daepong-dong 95
Daepyeong-dong 42, 150
Daepyeong-dong 1(il)-ga 42
Daepyeong-dong 2(i)-ga 42
Daepyeong-myeon 174
Daerang-dong 110
Daereungwon 253
Daerim 222, 231
Daerim 1(il)-dong 25
Daerim 2(i)-dong 25
Daerim 3(sam)-dong 25
Daerim-dong 25, 47
Daeryong-dong 142
Daesa-dong 73
Daesan-dong 54
Daesan-eup 120
Daesan-myeon 130, 135,
 178, 181
Daeseo-myeon 145
Daeseok-dong 158
Daeseong-dong 69, 111, 133,
 140, 167, 168
Daeseong-dong 1(il)-ga 168
Daeseong-dong 2(i)-ga 168
Daeseong-ri 208, 248
Daeseung falls 196
Daesin 199
Daesin 1(il)-dong 52
Daesin 2(i)-dong 52
Daesin-dong 19, 52, 162
Daesin-myeon 99
Daeso-myeon 117
Daesong-dong 75
Daesong-myeon 162
Daesul-myeon 125
Daeti 232
Daeui-dong 58, 140
Daeui-myeon 180
Daewangam 253
Daewol-myeon 96
Daewon-dong 176
Daewonsa 242
Daeya 209
Daeya-dong 89
Daeya-myeon 128
Daeyami 201, 227
Daeyami-dong 81
Daeyang-dong 140
Daeyang-myeon 182
Daeyeon 233
Daeyeon 1(il)-dong 36
Daeyeon 2(i)-dong 36
Daeyeon 3(sam)-dong 36
Daeyeon 4(sa)-dong 36
Daeyeon 5(o)-dong 36
Daeyeon 6(yuk)-dong 36
Daeyeon-dong 36
Daeyeong 249
Daeyeong-dong 174
Daga-dong 122, 133
Dain-myeon 165
Dal-dong 74, 140
Dalbang-dong 102
Dalcheon 203
Dalcheon-dong 76, 114
Dalgi 245
Dalsan-myeon 164
Dalseo-gu 3
Dalseong park 247
Dalseong-dong 52
Dalseong-gun 3
Damagyo-dong 81
Damsan-dong 101
Damyang-eup 146
Damyang-gun 7
Damyangho 195
Danam-dong 61
Danbong-dong 102
Danbuk-myeon 165
dancheong 267
Danchon 215
Danchon-myeon 165
Dandae-dong 85
Dandaeogeori 232
Dang-dong 81, 178
Dangbuk-dong 157
Danggam 1(il)-dong 38
Danggam 2(i)-dong 38
Danggam 3(sam)-dong 38
Danggam 4(sa)-dong 38
Danggam-dong 38
Danggogae 225
Dangha-dong 65
Dangin-dong 18
Dangjeo-dong 103
Dangjeong-dong 81
Dangjin-eup 123
Dangjin-gun 6
Dangju-dong 29
Dangni 232
Dangni-dong 40
Dangsa-dong 76
Dangsan 222
Dangsan-dong 25
Dangsan-dong 1(il)-ga 25
Dangsan-dong 2(i)-ga 25
Dangsan-dong 3(sam)-ga 25
Dangsan-dong 4(sa)-ga 25
Dangsan-dong 5(o)-ga 25
Dangsan-dong 6(yuk)-ga 25
Dangsu-dong 87
Dangu-dong 105
Dangwang-dong 91
Dangye-dong 105
Danjang-myeon 171
Dankook Univ. 220
Danmil-myeon 165
dano 266, 267
Dansan-myeon 160
Danseong 214
Danseong-myeon 116, 180
danso 267
Danwol-dong 95, 114
Danwol-myeon 99
Danwonpungsokdocheop 260
Danyang 214
Danyang-eup 115
Danyang-gun 5
Danyangpalgyeong 253
Danyusemungyeong 255
Dap-dong 66
Dapsimmi 1(il)-dong 16
Dapsimmi 2(i)-dong 16
Dapsimmi 3(sam)-dong 16
Dapsimmi 4(sa)-dong 16
Dapsimmi 5(o)-dong 17
Dapsimmi-dong 17
Dapsimni 224, 228
Daran-dong 92
Darian 248
Dasa-eup 53
Dasan 208
Dasan-myeon 163
Dasi 209
Dasi-myeon 140
Dasolsa 212
Dasu-dong 154
Daun-dong 76
Deogam-dong 68, 142
Deogayng-gu 77
Deogeun-dong 78
Deogeun-ri  262
Deogi-dong 79
Deogui-dong 59
Deogwol-dong 142
Deogyang 211
Deogyang-gu 4
Deogyusan 188
Deok-dong 151, 168
Deokcheon 234
Deokcheon 1(il)-dong 39
Deokcheon 2(i)-dong 39
Deokcheon 3(sam)-dong 39
Deokcheon-dong 39
Deokcheon-myeon 135
Deokchi-myeon 137
Deokchung-dong 143
Deokdusan 187
Deokgi-dong 130
Deokgok-dong 47, 154
Deokgok-myeon 163, 182
Deokgu spa 244
Deokgwa-myeon 130
Deokgyo-dong 66
Deokha 216
Deokheung-dong 60
Deokjeok-myeon 68
Deokjeokdo 191
Deokjeong 207
Deokjeong-dong 176
Deokji-dong 119
Deokjicheon-dong 120
Deokjin park 247
Deokjin-dong 72, 132
Deokjin-gu 7, 132
Deokjin-myeon 147
Deokjinho 195
Deokjusa maaebul 258
Deokpo 234
Deokpo 1(il)-dong 39
Deokpo 2(i)-dong 39
Deokpo-dong 39
Deokpung 1(il)-dong 98
Deokpung 2(i)-dong 98
Deokpung 3(sam)-dong 98
Deokpung-dong 98
Deokpyeong 249
Deoksan 211
Deoksan spa 244
Deoksan-dong 52, 162, 175
Deoksan-myeon 111, 117, 125
Deoksan-ri 262
Deokso 213
Deoksu-dong 162
Deoksugung 242, 264
Deongmansan 189
Deongmyeong-dong 72
Deongnam-dong 56
Deongnim-dong 54
Deuksan-dong 121
Deungbong-dong 103
Deungchon 1(il)-dong 12
Deungchon 2(i)-dong 12
Deungchon 3(sam)-dong 12
Deungchon-dong 12
Deunghwa-dong 119
Deungmyeong beach 243
Deungnim-dong 54
Deungnyang 212
Deungnyang-dong 162
Deungnyang-myeon 146
Deungseon falls 196
Do-dong 47, 160
Doam-myeon 109, 144, 150
Doan 203
Doan-dong 71
Doan-myeon 115
Dobong 206, 220
Dobong 1(il)-dong 16
Dobong 2(i)-dong 16
Dobong-dong 16
Dobong-gu 2
Dobongsan 186, 207, 220, 230
Dochang-dong 89
Docheok-myeon 99
Docheon-dong 54, 175, 178
Docheon-myeon 181
Docho-myeon 147
Dochon-dong 86
Dodam 214
Dodamsambong 253
Dodang-dong 84
Dodeok-dong 54, 132
Dodeok-myeon 145
Dodo-dong 132
Dodu 1(il)-dong 183
Dodu 2(i)-dong 184
Dodu-dong 184
doenjang 265
Dogae-myeon 154
Dogapsa 241
Dogapsa haetalmun 256
Dogeum-dong 56
Dogi-dong 91
Dogo  250
Dogo oncheon 202
Dogo spa 244
Dogo-myeon 121
Dogok 225
Dogok 1(il)-dong 9
Dogok 2(i)-dong 9
Dogok spa 244
Dogok-dong 9
Dogok-myeon 150
Dogye 219
Dogye-dong 176
Dogye-eup 104
Dogyeong-dong 103
Dogyeong-ri 219
Dohak-dong 47
Doho-dong 54
Dohwa 1(il)-dong 18, 62
Dohwa 2(i)-dong 18, 62
Dohwa 3(sam)-dong 62
Dohwa-dong 18, 62
Dohwa-myeon 145
Doi-dong 138
Doil-dong 96
Dojang 227
Dojang-dong 128
Doje gima inmulsang 259
Doji-dong 151
Dokbawi 230
Dokdo 191
Dokgok-dong 96
Doksan 198, 221
Doksan 1(il)-dong 15
Doksan 2(i)-dong 15
Doksan 3(sam)-dong 15
Doksan 4(sa)-dong 15
Doksan-dong 15
Doksanbon-dong 15
Doksanseong Semadaeji 245
dol 266
Dolgoji 229
Dolsan-eup 144
Dolseom 248
Doma 1(il)-dong 71
Doma 2(i)-dong 71
Doma-dong 71
Doman-dong 175
Domun-dong 104
Donae-dong 78
Donam 1(il)-dong 22, 178
Donam 2(i)-dong 22, 178
Donam-dong 22, 49, 156,
 160, 178, 183
Dong-dong 76, 89, 171
Dong-eup 178
Dong-gu 2, 3, 4
Dong-myeon     107, 108, 123,                   125, 150, 172
Dongam 200, 222
Dongan 207
Dongan-gu 4, 92
Dongbaek 233
Dongbaeksan 189, 218, 219
Dongbaekseom 252
Dongbang 216
Dongbang-dong 151
Dongbin-dong 162
Dongbin-dong 1(il)-ga 162
Dongbin-dong 2(i)-ga 162
Dongbinggo-dong 27
Dongbok-myeon 150
Dongbon-dong 91
Dongbu-dong 75, 151, 158
Dongbu-myeon 167
Dongbuichon-dong 27
Dongbusan 251
Dongbyeon-dong 49
Dongcheon-dong 49, 151
Dongchon 204, 235, 247
Dongchon-dong 161
Dongchun 236
Dongchun 1(il)-dong 66
Dongchun 2(i)-dong 66
Dongchun-dong 66
Dongchung-dong 129
Dongdae-dong 119
Dongdaegu 200, 204
Dongdaegu Station 235
Dongdaemun 220, 226
Dongdaemun Stadium 223, 226, 228
Dongdaemun-gu 2
Dongdaesin 232
Dongdaesin 1(il)-dong 40
Dongdaesin 2(i)-dong 40
Dongdaesin 3(sam)-dong 40
Dongdaesin-dong 40
Dongducheon 207
Dongducheon-dong 82
Dongducheon-si 4
Dongduk Women’s Univ. 229
Dongeui Univ. 234
Donggang 190
Donggang-myeon 140, 145
Donggeum-dong 171
Donggu-dong 81
Dongguk Univ. 224
Donggukjeong-un  260
Donggureung 263
Donggwang-dong 44
Donggwang-dong 1(il)-ga 44
Donggwang-dong 2(i)-ga 44
Donggwang-dong 3(sam)-ga 44
Donggwang-dong 4(sa)-ga 44
Donggwang-dong 5(o)-ga 44
Donggye-myeon 136
Donggyo 213
Donggyo-dong 18
Donghae 219, 237
Donghae-myeon 162, 179
Donghae-si 5
Donghaksa 241
Dongheo-dong 49
Dongheungnam-dong 126
Dongho bridge 238
Dongho-dong 47, 54, 102, 178
Donghoe-dong 102
Donghong-dong 183
Donghwa 214
Donghwa-myeon 148
Donghwasa 240
Donghyang-myeon 138
Donghyeon-dong 110
Dongi-myeon 116
Dongiksan 210
Dongil-dong 52
Dongil-myeon 145
Dongin-dong 1(il)-ga 52
Dongin-dong 2(i)-ga 52
Dongin-dong 3(sam)-ga 52
Dongin-dong 4(sa)-ga 52
Dongincheon 201, 222
Dongja-dong 27
Dongjak 226
Dongjak bridge 238
Dongjak-dong 18
Dongjak-gu 2
Dongje eunipsa hyangwan 255
Dongjeom 219
Dongjeom-dong 107
Dongjeong-dong 176
Dongjin 249
Dongjin-myeon 136
Dongjingang 190
Dongmak 236
Dongmak-dong 113
Dongmokpo 209
Dongmun-dong 52, 120, 158
Dongmyeong-dong 58, 104, 140
Dongmyeong-myeon 166
Dongmyo 229
Dongnae 216, 233, 249, 262
Dongnae spa 244
Dongnae-dong 47
Dongnae-gu 2
Dongnae-myeon 107
Dongnakdang 256
Dongnim-dong 54, 59, 171
Dongnimmun 224, 264
Dongno-myeon 156
Dongnyang 203
Dongnyang-myeon 115
Dongnyonggul 197
Dongoe-dong 142
Dongsak-dong 96
Dongsam 1(il)-dong 42
Dongsam 2(i)-dong 42
Dongsam 3(sam)-dong 42
Dongsam-dong 42
Dongsan 210, 211
Dongsan-dong 52, 54, 78,
 130, 132, 143
Dongsan-myeon 107
Dongsang-dong 167, 175
Dongsang-myeo 137
Dongseohak-dong 133
Dongseon-dong 35
Dongseon-dong 1(il)-ga 22
Dongseon-dong 2(i)-ga 22
Dongseon-dong 3(sam)-ga 22
Dongseon-dong 4(sa)-ga 22
Dongseon-dong 5(o)-ga 22
Dongseong-dong 168, 173
Dongseongno 1(il)-ga 52
Dongseongno 2(i)-ga 52
Dongseongno 3(sam)-ga 52
Dongseoul 249
Dongsomun-dong 1(il)-ga 22
Dongsomun-dong 2(i)-ga 22
Dongsomun-dong 3(sam)-ga 22
Dongsomun-dong 4(sa)-ga 22
Dongsomun-dong 5(o)-ga 22
Dongsomun-dong 6(yuk)-ga 22
Dongsomun-dong 7(chil)-ga 22
Dongsong-eup 109
Dongsongjeong 210, 213
Dongsu 235
Dongsu-dong 139
Dongsuncheon 211
Dongsung-dong 29
Dongtan-myeon 100
Dongun 211
Dongwansan-dong 133
Dongwon-dong 84
Dongyang Tech. Coll. 221
Dongyang-dong 61
Donhwamun 256
Donong 213
Donong-dong 82
Donui-dong 29
Dopo-myeon 147
Dopyeong-dong 184
Dorim 212
Dorim 1(il)-dong 25
Dorim 2(i)-dong 25
Dorim-dong 25, 63, 160
Dorimcheon 224
Doryang 1(il)-dong 153
Doryang 2(i)-dong 153
Doryang-dong 153
Doryeom-dong 29
Doryeon 1(il)-dong 184
Doryeon 2(i)-dong 184
Doryeon-dong 184
Doryong-dong 72
Dosan seowon 247
Dosan-dong 54
Dosan-myeon 159, 179
Dosanseowondo 260
Doseon-dong 21
Doseonsa 240
Dosun-dong 183
Dotong-dong 129
Dowon 201, 222
Dowon-dong 27, 46, 52, 66
Doyang-eup 145
Du-dong 175
Duam 1(il)-dong 59
Duam 2(i)-dong 59
Duam 3(sam)-dong 59
Duam-dong 59
Ducheok-dong 170
Duchon-myeon 109
Dudae-dong 176
Dudong-myeon 77
Dugok-dong 93
Dugu-dong 35
Dugye 208
Duhak-dong 110
Duho-dong 162
Dujeong 199
Dujeong-dong 54, 122
Duksil-dong 61
Duma-myeon 119
Dumangang 190
Dumo-dong 166
Dun-gok-dong 72
Dunchon 1(il)-dong 10
Dunchon 2(i)-dong 10
Dunchon-dong 10, 227
Dundae-dong 81
Dundeok-dong 143
Dundeok-myeon 167
Dunjeon-dong 85
Dunma-ri 262
Dunnae-myeon 110
Dunpo-myeon 121
Dunsan 1(il)-dong 71
Dunsan 2(i)-dong 71
Dunsan-dong 47, 71
Dunyul-dong 126
Durubong cave 196
durumagi 265
Duryu 1(il)-dong 46
Duryu 2(i)-dong 46
Duryu 3(sam)-dong 46
Duryu park 247
Duryu-dong 46
Duryunsan 188
Duryusan 189
Dusan-dong 51, 101
Duseo-myeon 77
Dusil 233
Dutasan 187
Duunbongsanmaek 192
Duwang-dong 74
Duwol-dong 168
Duwol-dong 1(il)-ga 168
Duwol-dong 2(i)-ga 168
Duwol-dong 3(sam)-ga 168
Duwon 203
Duwon-myeon 145
East Seoul Bus Terminal 223
Eobang-dong 167
Eodal-dong 103
Eodeung 204
Eoeun-dong 73
Eogok-dong 172
Eohyeon-dong 129
Eomda-myeon 149
Eomgung-dong 39
Eomjeong-myeon 115
Eomo-myeon 155
Eomul-dong 76
Eonam-dong 74
Eonha-dong 160
Eonjinsanmaek 192
Eonyang 237
Eonyang-eup 77
Eonyangeupseong 245
Eop-dong 215
Eopseong-dong 122
Eorangcheon 190
Eorayeon valley 194
Eoreumgol 254
Eoryeongchi 193
Eoryong-dong 55
Eosangcheon-myeon 116
Eoyang-dong 131
Euljiro 1(il)-ga 32, 224
Euljiro 2(i)-ga 32
Euljiro 3(sam)-ga 32, 224
Euljiro 4(sa)-ga 32, 223, 228
Euljiro 5(o)-ga 32
Euljiro 6(yuk)-ga 32
Euljiro 7(chil)-ga 32
Eumam-myeon 121
Eumbong-myeon 122
Eumnae-dong 49, 69, 120, 121
Eumseong 203, 237
Eumseong-eup 117
Eumseong-gun 6
Euncheok-myeon 157
Eungam 230
Eungam 1(il)-dong 28
Eungam 2(i)-dong 28
Eungam 3(sam)-dong 28
Eungam 4(sa)-dong 28
Eungam-dong 28
Eungbong 206, 220
Eungbong-dong 21
Eungbong-myeon 125
Eungi-dong 131
Eungmyeong-dong 155
Eungye-dong 93
Eunha-myeon 126
Eunhaeng 1(il)-dong 86
Eunhaeng 2(i)-dong 86
Eunhaeng-dong 74, 86, 89
Eunhaengjeong 228
Eunhaesa 242
Eunhwasam 250
Eunhyeon-myeon 99
Eunjin-myeon 119
Eunpa 248
Eunpyeong-gu 2
Eunsan byeolsinje 262
Eunsan-myeon 124
Eunyul talchum 261
Eupjung-dong 104
Eupsang-dong 104
Eurwang-dong 67
Eurwangni beach 243
Ewha Womans Univ. 222
Express Bus Terminal 224, 231
Gabuk-myeon 179
Gachang-myeon 54
Gacheon-dong 50
Gacheon-myeon 164
Gadae-dong 76
Gadeok-myeon 117
Gadong 204
Gaebok-dong 126
Gaebong 200, 221
Gaebong 1(il)-dong 14
Gaebong 2(i)-dong 14
Gaebong 3(sam)-dong 14
Gaebong-dong 14
Gaebongbon-dong 14
Gaecheon-myeon 179
Gaegeum 234
Gaegeum 1(il)-dong 38
Gaegeum 2(i)-dong 38
Gaegeum 3(sam)-dong 38
Gaegeum-dong 38
Gaegun-myeon 99
Gaehwa-dong 12
Gaehwasan 189, 229
Gaejeong 210
Gaejeong-dong 126
Gaejeong-myeon 128
Gaejin-myeon 163
Gaepo 204
Gaepo 1(il)-dong 9
Gaepo 2(i)-dong 9
Gaepo 3(sam)-dong 9
Gaepo 4(sa)-dong 9
Gaepo-dong 9
Gaepo-myeon 164
Gaerong 227
Gaeryeong-myeon 155
Gaesa-dong 126
Gaeseong 1
Gaesimsa 241
Gaesimsa daeungjeon 255
Gaesimsaji ocheung seoktap 257
Gaesin-dong 113
Gaetaesa 208
Gaetaesaji seokbul ipsang 258
Gaeum-dong 176
Gaeum-myeon 165
Gaeumjeong-dong 176
Gaeun 204, 211
Gaeun-dong 74, 105, 156
Gaeun-eup 156
Gaeyang 212
Gageum-myeon 115
Gagok-dong 141, 170
Gagok-myeon 104, 116
Gagyeong-dong 112
Gahak-dong 80
Gaheung 1(il)-dong 159
Gaheung 2(i)-dong 159
Gaheung-dong 159
Gahoe-dong 28
Gahoe-myeon 182
Gahyeon-dong 90, 105
Gajae-dong 96
Gajang-dong 71, 93, 156
Gajeong 1(il)-dong 65
Gajeong 2(i)-dong 65
Gajeong 3(sam)-dong 65
Gajeong-dong 65, 72
Gajisan 188
Gajo-myeon 179
Gaju-dong 114, 174
Gajwa 205
Gajwa 1(il)-dong 65
Gajwa 2(i)-dong 65
Gajwa 3(sam)-dong 65
Gajwa 4(sa)-dong 65
Gajwa-dong 65, 79, 173
Gakbuk-myeon 166
Gakgye 199
Gakhwa-dong 59
Gaksan 235
Gaksan-dong 47
galbi 265
Galcheon-dong 103
Galchi-dong 129
Galchon 212
Galgong-dong 128
Galgot-dong 93
Galhangsa samcheung seoktap
 257
Galhyeon 1(il)-dong 28
Galhyeon 2(i)-dong 28
Galhyeon-dong 28, 61, 79, 86
Galjeon-dong 68
Galma 1(il)-dong 71
Galma 2(i)-dong 71
Galma-dong 71
Galmae-dong 80
Galmal-eup 109
Galsan 235
Galsan 1(il)-dong 64
Galsan 2(i)-dong 64
Galsan-dong  46, 64, 92, 95,
 120, 130
Galsan-myeon 126
Gamaksan 186
Gambuk-dong 97
Gamcheon 1(il)-dong 40
Gamcheon 2(i)-dong 40
Gamcheon-dong 40
Gamcheon-myeon 155, 164
Gameunsaji samcheung
  seoktap 257
Gamgok 209
Gamgok-myeon 117, 135
Gamho-dong 154
Gami-dong 98
Gamil-dong 98
Gamjeon 234
Gamjeon 1(il)-dong 39
Gamjeon 2(i)-dong 39
Gamjeon-dong 39
Gamjeong-dong 81
Gamman 1(il)-dong 36
Gamman 2(i)-dong 36
Gamman-dong 36
Gammul-myeon 115
Gammun-myeon 155
Gampo-eup 152
Gamsan-dong 46
Ganam-myeon 99
Ganchi 202
Gandong-myeon 110
Ganeung 1(il)-dong 94
Ganeung 2(i)-dong 94
Ganeung 3(sam)-dong 95
Ganeung-dong 95
Gang-dong 167
Gangbuk-gu 2
Gangbyeon 223
Gangcheon-myeon 99
Gangchon 208, 248, 250
Gangdong 227
Gangdong-dong 34
Gangdong-gu 2
Gangdong-gu Office 232
Gangdong-myeon 102, 152
Gangdongho 194
Ganggangsullae 261
Ganggu-myeon 164
Ganggyeong 208, 209
Ganggyeong-eup 119
Gangha-myeon 99
Gangheung-dong 132
Ganghwa  262
Ganghwa dongjong 255
Ganghwa-eup 68
Ganghwa-gun 3
Ganghwado 191
Ganghwasanseong 245
Ganghyeon-myeon 108
Gangje-dong 110
Gangjeolgul 196
Gangjeong-dong 183
Gangjin-eup 144
Gangjin-gun 7
Gangjin-myeon 137
Gangmae 205
Gangmae-dong 77
Gangmun-dong 101
Gangnae-myeon 117
Gangnam 223, 249
Gangnam-dong 173
Gangnam-gu 2
Gangnam-gu Office 231
Gangnam-myeon 165
Gangnamsanmaek 192
Gangneung 219
Gangneung Airport 236
Gangneung danoje 262
Gangneung gaeksamun 255
Gangneung Ojukheon 255
Gangneung-si 5
gangnim-myeon 110
Gangnyeong talchum 261
Gangoe-myeon 117
Gangsan-dong 119
Gangsang-myeon 99
Gangseo 1(il)-dong 113
Gangseo 2(i)-dong 113
Gangseo-dong 113
Gangseo-gu 2
Gangseondae 234
Gangwon-do 1
Ganhyeon 214, 248
Ganjeon-myeon 145
Ganseogogeori 235
Ganseok 200, 222
Ganseok 1(il)-dong 63
Ganseok 2(i)-dong 63
Ganseok 3(sam)-dong 63
Ganseok 4(sa)-dong 63
Ganseok-dong 63
Ganseong-eup 108
Gao-dong 69
Gap-dong 72
Gapcheon-myeon 110
Gaphyeon 215
Gapje-dong 150
Gapo-dong 168
Gapsa budo 257
Gapyeong 208
Gapyeong-eup 98
Gapyeong-gun 4
Garak 1(il)-dong 23
Garak 2(i)-dong 23
Garak Market 232
Garak-dong 23
Garakbon-dong 23
Garibong 198, 221, 231
Garibong 1(il)-dong 14
Garibong 2(i)-dong 14
Garibong-dong 14
Garisan 186
Gariwangsan 187, 248
Garwol-dong 26
Garye-myeon 180
Gasa-dong 90
Gasan-dong 15
Gasan-myeon 100, 166
Gasu-dong 93
Gasuwon 208
Gasuwon-dong 71
gat 265
Gatbawi 253
Gaun-dong 82
Gaya 205, 217, 234, 251
Gaya 1(il)-dong 38
Gaya 2(i)-dong 38
Gaya 3(sam)-dong 38
Gaya-dong 38
Gaya-eup 181
Gaya-myeon 182
gayageum 267
Gayageum sanjo 261
Gayagok-myeon 119
Gayang 1(il)-dong 11, 69
Gayang 2(i)-dong 12, 69
Gayang 3(sam)-dong 12
Gayang-dong 12, 69
Gayasan 188
geobukseon 267
Geochang 236
Geochang-eup 179
Geochang-gun 8
Geochon 218
Geodong-dong 156
Geoje 216
Geoje 1(il)-dong 42
Geoje 2(i)-dong 42
Geoje 3(sam)-dong 42
Geoje 4(sa)-dong 42
Geoje Haegeumgang 254
Geoje-dong 42
Geoje-myeon 167
Geoje-si 8
Geojedo 192
Geojegyo 239
Geojin-eup 108
Geolpo-dong 81
Geolsan-dong 82
Geomam-dong 65
Geomdan-dong 49
Geomdansan 186
Geomnyongso 245
Geomo-dong 88
Geomsa-dong 47
Geomsan-dong 96, 128
Geomsang-dong 118
Geomundo 191
geomungo 267
Geomungo sanjo 261
Geonbongsa 240
Geoncheon 215, 237
Geoncheon-eup 152
Geongeon-dong 89
Geonip-dong 183
Geonji-dong 103
Geopyeong 250
Georyu-myeon 179
Geoui-dong 153
Geoyeo 227
Geoyeo 1(il)-dong 24
Geoyeo 2(i)-dong 24
Geoyeo-dong 24
Geum-dong 58, 73, 126,
 129, 140
Geumam 1(il)-dong 132
Geumam 2(i)-dong 132
Geumam-dong 93, 126, 132
Geumbung-dong 134
Geumcheon-dong 107, 11
Geumcheon-gu 2
Geumcheon-myeon 139, 166
Geumchon 205
Geumchon-dong 96
Geumdang-myeon 148
Geumdong bosal ipsang 258
Geumdong gwaneumbosal
  ipsang 258
Geumdong gwanseeumbosal
  ipsang 258
Geumdong mireuk bangasang 258
Geumdong yeorae ipsang 258
Geumga-myeon 115
Geumgang 190, 237, 248, 249
Geumgang park 246
Geumgang-dong 47, 130
Geumganggul 252
Geumgangsan 187
Geumgo-dong 72
Geumgok 207, 234
Geumgok-dong 39, 59, 64,
 65, 82, 84, 87,
 141, 157
Geumgok-myeon 174
Geumgu-myeon 129
Geumgwa-myeon 136
Geumgwanchong geumgwan 255
Geumgwang 1(il)-dong 86
Geumgwang 2(i)-dong 86
Geumgwang-dong 86, 126
Geumgwang-myeon 91
Geumgye-dong 139
Geumgyo 214
Geumhak-dong 101, 118
Geumheung-dong 118
Geumho 204, 224
Geumho-dong 49, 60, 104, 138
Geumho-dong 1(il)-ga 21
Geumho-dong 2(i)-ga 21
Geumho-dong 3(sam)-ga 21
Geumho-dong 4(sa)-ga 21
Geumho-eup 161
Geumhogang 190
Geumhwa-dong 140
Geumi-dong 89
Geumil-eup 148
Geumjang 215
Geumjecheon 255
Geumjeon-dong 153
Geumjeong 198, 201, 221,
 226, 227
Geumjeong-dong 81
Geumjeong-gu 2
Geumjeong-myeon 147
Geumjeongsan 186
Geumjeongsanseong 245
Geumji 210
Geumji-myeon 130
Geumjin-gang 190
Geumma-myeon 126, 131
Geumnam-myeon 124, 181
Geumnamno 1(il)-ga 58
Geumnamno 2(i)-ga 58
Geumnamno 3(sam)-ga 58
Geumnamno 4(sa)-ga 58
Geumnamno 5(o)-ga 58
Geumneung-dong 96, 114
Geumno-dong 160
Geumnyeongchong geumgwan 255
Geumnyeongsagul 197
Geumo-dong 95
Geumosan 188
Geumsa-dong 35
Geumsa-myeon 99
Geumsan 188
Geumsan-dong 91, 154
Geumsan-eup 123, 145
Geumsan-gun 6
Geumsan-myeon 129, 174
Geumsang-dong 132
Geumsansa 241
Geumsansa mireukjeon 255
Geumseo-myeon 180
Geumseok-dong 91
Geumseong-dong 35, 118, 139
Geumseong-myeon 111, 123,
 146, 165, 181
Geumsu-myeon 164
Geumtan-dong 72
Geumto-dong 85
Geumwang-eup 117
Geundeok-myeon 104
Geungnakgang 213
Geunheung-myeon 125
Geunhwa-dong 106, 174
Geunnam-myeon 109, 165
Geunsan-dong 103
Gibuk-myeon 163
Gidong 202
Gigye-myeon 163
Giheung 237, 249
Giheung-eup 94
Gijang 216
Gijang-eup 45
Gijang-gun 3
Gil 1(il)-dong 10
Gil 2(i)-dong 10
Gil-dong 10, 227
Gilgok-myeon 181
Gilsang-myeon 68
Gimcheon 199, 203
Gimcheon-si 7
gimchi 265
Gimhae Airport 236
Gimhae-si 8
Gimhwa-eup 109
gimjang 266
Gimje 208
Gimje-si 6
Gimnyangjang-dong 94
Gimpo 249
Gimpo bridge 239
Gimpo Int’l Airport 236
Gimpo-si 4
Giran-myeon 159
Gireum 226
Gireum 1(il)-dong 22
Gireum 2(i)-dong 22
Gireum 3(sam)-dong 22
Gireum-dong 22
Girin-myeon 108
Gisan-dong 121
Gisan-myeon 124, 166
Giseong-myeon 165
giwajip 266
Goa-dong 262
Goa-eup 154
Goam-dong 110
Goam-myeon 181
Gobu-myeon 135
Gobuk-myeon 120
Gochang-eup 135
Gochang-gun 6
Gochangeupseong 246
Gocheok 1(il)-dong 14
Gocheok 2(i)-dong 14
Gocheok-dong 14
Gocheon-dong 94
Gochon-myeon 82
Godae-myeon 123
Godal-myeon 145
Godalsaji budo 257
Godalsaji ssangsaja
  seokdeung 258
Godam-dong 95
Godeok 227
Godeok 1(il)-dong 10
Godeok 2(i)-dong 10
Godeok-dong 10
Godeok-myeon 97, 125
Godeung-dong 85, 86
Goe-dong 161
Goean-dong 83
Goedong 217
Goegok-dong 71
Goejeon-dong 47
Goejeong 232
Goejeong 1(il)-dong 40
Goejeong 2(i)-dong 40
Goejeong 3(sam)-dong 40
Goejeong 4(sa)-dong 40
Goejeong-dong 40, 71
Goemok 211
Goeran-dong 102
Goesan-eup 115
Goesan-gun 5
Goeyeon-dong 160
Gogang 1(il)-dong 83
Gogangbon-dong 83
Gogeum-myeon 148
Gogeumdo 191
Gogun-myeon 149
Goguryeo 268
Gogyeong-myeon 161
Goha-dong 140
Gohan 218
Gohan-eup 109
Goheung-eup 145
Goheung-gun 7
Gohyeon-dong 93, 159
Gohyeon-myeon 180
Goindol park 247
Gojan  227
Gojan 1(il)-dong 89
Gojan 2(i)-dong 89
Gojan-dong 63, 89
Goje-myeon 179
Gojeon-myeon 181
Gojuk-dong 129
Gokbanjeong-dong 86
Goksan 205
Gokseong 210, 238
Gokseong-eup 145
Gokseong-gun 7
Gollido 192
Gomagwon 209
Gomo 200
Gomo-dong 51
Gomyeong 214
Gomyeong-dong 110
Gonam-myeon 125
Gongchon-dong 65
Gongdan 201, 227
Gongdan 1(il)-dong 153
Gongdan 2(i)-dong 153
Gongdan-dong 153
Gongdeok 228, 229
Gongdeok 1(il)-dong 18
Gongdeok 2(i)-dong 18
Gongdeok-dong 18
Gongdeok-myeon 129
Gongdo-myeon 91
Gongeum-myeon 135
Gonggeom-myeon 157
Gonggeun-myeon 110
Gonghang-dong 12
Gonghwa-dong 143
Gongjeon 203
Gongju-si 6
Gongneung 230
Gongneung 1(il)-dong 15
Gongneung 2(i)-dong 15
Gongneung 3(sam)-dong 15
Gongneung-dong 15
Gongneung․Sulleung
  ․Yeongneung 263
Gongpyeong-dong 29, 52,
 134, 155
Gongsan-myeon 139
Gongsanseong 245
Gongseong-myeon 157
Gonjiam 249
Gonmyeong-myeon 172
Gonnido 191
Gonyang-myeon 172
Gopyeong 204
Gorang-dong 132
Goransa 241
Gorim-dong 94
Goro-myeon 163
Goryak 212
Goryeo 268
Goryeo Gongyangwangneung 263

Goryeodaejanggyeong 267
Goryeogungji 252, 264
Goryeong-eup 163
Goryeong-gun 7
Goryong-dong 54
Gosa-dong 74, 133
Gosa-ri 219
Gosaek-dong 86
Gosam-myeon 91
Gosam-myŏn 91
Gosan-dong 95
Gosan-myeon 137
Goseo-myeon 146
Goseokjeong 252
Goseong 1(il)-ga 49
Goseong 2(i)-ga 49
Goseong 3(sam)-ga 49
Goseong ogwangdae 261
Goseong-eup 179
Goseong-gun 5, 8
Goseonsaji samcheung
  seoktap 257
Goso-dong 143
Gososeong 246, 254
Gossaum nori 261
Gossi cave 196
Gosu cave 196
Gosu-myeon 135
Gounsa 241
Government Complex
  Gwacheon 201, 226
Government Complex
  Kwach’ŏn  201, 226
Goyang-dong 78
Goyang-si 4
Gu-dong 56
Guam 1(il)-dong 170
Guam 2(i)-dong 170
Guam-dong 49, 72, 126, 170
Guam-ri 262
Gubeundari 227
Gucheon-dong 88
Gucheon-myeon 165
Gudo-dong 69
Gudun 214
Gugi-dong 29
Gugok falls 196
Gugu-dong 49
Guhak 214
Guhang-myeon 126
Guho-dong 102
Guhwang-dong 151
Gui-myeon 137
Guil 200, 221
Guinsa 241
Gujeol-ri 218
Gujeollyeong 193
Gujeong-dong 151
Gujeong-myeon 102
Guji-myeon 54
Gujwa-eup 185
Guk-dong 143
guksae 267
Guksu 213
Guman-myeon 179
Gumi 199
Gumi-dong 84, 102
Gumi-si 7
Gumunso 196
Gunam 234
Gunbuk 211
Gunbuk-myeon 116, 123, 181
Gundong-myeon 144
Gung-dong 14, 58, 72
Gungchon-dong 119
Gungjeong-dong 29
Gungji-dong 171
Gungnae-dong 81, 84
Gungnyu-myeon 180
Gunja  228, 231
Gunja-dong 13, 88, 143
Gunmun-dong 96
Gunnae-myeon 96, 100, 149
Gunnam-myeon 100, 147
Gunoe-myeon 148
Gunpo 1(il)-dong 81
Gunpo 2(i)-dong 81
Gunpo-si 4
Gunsan 210
Gunsan Airport 236
Gunsan-si 6
Gunseo-myeon 116, 147
Gunwi 238
Gunwi samjon seokgul 258
Gunwi-eup 163
Gunwi-gun 7
Gupabal 224
Gupabal-dong 28
Gupo 200, 234
Gupo 1(il)-dong 39
Gupo 2(i)-dong 39
Gupo 3(sam)-dong 39
Gupo-dong 39, 91, 153
Gupogyo 239
Gupyeong-dong 40, 153
Gurang-dong 34
Gurang-ri 204
Gureopdo 191
Guri-si 4
Gurim-myeon 136
Gurin-gul 197
Guro 198, 200, 221
Guro 1(il)-dong 14
Guro 2(i)-dong 14
Guro 3(sam)-dong 14
Guro 4(sa)-dong 14
Guro 5(o)-dong 14
Guro 6(yuk)-dong 14
Guro-dong 14
Guro-gu 2
Guro-gu Office 223
Gurobon-dong 14
Gurogongdan 223
Gurye-eup 145
Gurye-gun 7
Guryegu 210
Guryong 212
Guryong falls 196
Guryong-dong 72, 122, 134
Guryong-myeon 124
Guryonggang 190
Guryongpo-eup 162
Guryongsa 240
Guryongyeon 194
Gusan 230, 237
Gusan-dong 28, 64, 79, 167
Gusan-myeon 170
Guseo 1(il)-dong 35
Guseo 2(i)-dong 35
Guseo-dong 35, 233
Guseong-dong 72, 122
Guseong-myeon 94, 155
Guso-dong 56
Gusu-dong 18
Guui 223
Guui 1(il)-dong 13
Guui 2(i)-dong 13
Guui 3(sam)-dong 13
Guui-dong 13
Guun-dong 86
Guwan-dong 73
Guwol 1(il)-dong 63
Guwol 2(i)-dong 63
Guwol 3(sam)-dong 63
Guwol 4(sa)-dong 63
Guwol-dong 63
Guwolsan 189
Guyu-dong 76
Gwacheon 226
Gwacheon-dong 79
Gwacheon-si 4
Gwach’ŏn 226
Gwaebeop-dong 39
Gwagyo-dong 134
Gwahae-dong 12
Gwajeon-dong 160
Gwan-dong 1(il)-ga 66
Gwan-dong 2(i)-ga 66
Gwan-dong 3(sam)-ga 66
Gwanak 198, 221, 249
Gwanak-gu 2
Gwanak-gu Office 223
Gwanaksan 186
Gwancheol-dong 29
Gwanchok-dong 119
Gwanchoksa 241
Gwanchoksa seokjo
  mireukbosal ipsang 258
Gwanchon 210
Gwanchon-myeon 137
Gwandeokjeong 254, 255
Gwaneum-dong 49
Gwaneumgul 196
Gwang-dong 140
Gwangalli beach 243
Gwangam-dong 82, 98
Gwangan 233
Gwangan 1(il)-dong 41
Gwangan 2(i)-dong 41
Gwangan 3(sam)-dong 41
Gwangan 4(sa)-dong 41
Gwangan-dong 41
Gwangbok-dong 43
Gwangbok-dong 1(il)-ga 43
Gwangbok-dong 2(i)-ga 43
Gwangbok-dong 3(sam)-ga 43
Gwangcheon 202
Gwangcheon-don 60
Gwangcheon-eup 126
Gwangchi-dong 129
Gwangdeok-myeon 123
Gwangdeoksa 241
Gwangdeoksan 187
Gwangdo-myeon 179
Gwanggok 212
Gwanggyosan 186
Gwanggyosanmaek 192
Gwanghallu 253, 255
Gwanghui-dong 1(il)-ga 31
Gwanghui-dong 2(i)-ga 31
Gwanghuimun 252
Gwanghwa-dong 174
Gwanghwado 191
Gwanghwal-myeon 129
Gwanghwamun 228, 252
Gwanghyewon-myeon 117
Gwangjang-don 13
Gwangjeok-myeon 99
Gwangjeong-dong 81
Gwangjin-gu 2
Gwangjin-gu Office 223
Gwangjingyo 238
Gwangju 1, 213, 251
Gwangju Int’ㅣAirport 236
Gwangju-eup 98
Gwangju-gun 4
Gwangjusanmaek 192
Gwangmu-dong 143
Gwangmyeong 231
Gwangmyeong 1(il)-dong 80
Gwangmyeong 2(i)-dong 80
Gwangmyeong 3(sam)-dong 80
Gwangmyeong 4(sa)-dong 80
Gwangmyeong 5(o)-dong 80
Gwangmyeong 6(yuk)-dong 80
Gwangmyeong 7(chil)-dong 80
Gwangmyeong-dong 80, 151
Gwangmyeong-si 4
Gwangnaru 227
Gwangneung 249, 263
Gwango-dong 95
Gwangpyeong-don 153
Gwangsan-dong 54, 58
Gwangsan-gu 3
Gwangseok-dong 88, 157
Gwangseok-myeon 119
Gwangsi-myeon 125
Gwangtan-myeon 96
Gwangui-myeon 145
Gwangyang 212, 213
Gwangyang-eup 138
Gwangyang-si 7
Gwangyeong-dong 138
Gwangyo-dong 62
Gwanhun-dong 29
Gwanin-myeon 100
Gwanjeo-dong 71
Gwanjeong-dong 139
Gwanmaedo 191
Gwanmobong 189
Gwanmun-dong 79, 143
Gwanpyeong-dong 72
Gwansan-dong 78
Gwansan-eup 148
Gwanseol-dong 105
Gwansu-dong 29
Gwanyang 1(il)-dong 92
Gwanyang 2(i)-dong 92
Gwanyang-dong 92
Gwarim-dong 88
Gwawon-dong 139
Gwayeok-myeon 145
Gwigok-dong 173, 176
Gwihyeon-dong 176
Gwiin-dong 92
Gwirae-myeon 105
Gwisan-dong 176
Gwiun-dong 102
Gwol-dong 93
Gwongeumseong 252
Gwongok-dong 121
Gwonnong-dong 29
Gwonseon-dong 86
Gwonseon-gu 4, 86
Gye-dong 29, 90, 173
Gyebangsan 187
Gyebuk-myeon 137
Gyegok-myeon 149
Gyehwa-myeon 136
Gyejoksanseong 245
Gyemyeongsan 187
Gyenam-myeon 137
Gyeokpo beach 243
Gyeolseong-myeon 126
Gyeom-myeon 145
Gyeombaek-myeon 146
Gyeong-am-dong 126
Gyeong-dong 66, 140
Gyeongbokgung 224
Gyeongbokgung 242, 264
Gyeongbuk 251
Gyeongcheon-myeon 137
Gyeongcheonsa sipcheung
  seoktap 257
Gyeonggang 208
Gyeonggi 249
Gyeonggi minyo 261
Gyeonggi-do 1
Gyeongguksa 240
Gyeongho-dong 143
Gyeonghuigung 242
Gyeonghwa 213
Gyeonghwa-dong 174
Gyeonghyeon-dong 138
Gyeongjang-dong 126
Gyeongju 215, 216, 251
Gyeongju Cheomseongdae 258
Gyeongju Guhwang-ri
  samcheung seoktap 257
Gyeongju Joseon 251
Gyeongju seokbinggo 258
Gyeongju-si 7
Gyeongjueupseong 246
Gyeongjuwolseong 246
Gyeongpo beach 243
Gyeongpodae 252
Gyeongpoho 194
Gyeongsan 200, 237
Gyeongsan-si 7
Gyeongsangbuk-do 1
Gyeongsangnam-do 1
Gyeongseo-dong 65
Gyeongun-dong 29
Gyeongwon-dong 133
Gyeonji-dong 28
Gyeonso-dong 101
Gyerim 253, 264
Gyerim 1(il)-dong 57
Gyerim 2(i)-dong 58
Gyerim-dong 58
Gyeryong 238
Gyeryong-myeon 118
Gyeryongsan 187
Gyesan 235
Gyesan 1(il)-dong 61
Gyesan 2(i)-dong 61
Gyesan 3(sam)-dong 61
Gyesan-dong 61, 72, 156
Gyesan-dong 1(il)-ga 52
Gyesan-dong 2(i)-ga 52
Gyeseong-myeon 181
Gyesu-dong 83, 88
Gyeyang 235
Gyeyang-dong 150
Gyeyang-gu 3
Gyo 1(il)-dong 101
Gyo 2(i)-dong 101
Gyo-dong 52, 76, 86, 101, 103,
 104, 106, 110, 118,
 128, 133, 139, 143,
 151, 154, 171, 172
Gyoam-dong 134
Gyobang-dong 168
Gyobuk-dong 29
Gyochon-dong 160
Gyochon-dong 72
Gyodong-myeon 68
Gyoha-myeon 96
Gyohyeon-dong 114
Gyohyeon1(il)-dong 114
Gyohyeon2(i)-dong 114
Gyomun 1(il)-dong 80
Gyomun 2(i)-dong 80
Gyomun-dong 81
Gyonam-dong 29
Gyoryang-dong 141
Gyosan-dong 98
Gyowon-dong 168
Gyuam-myeon 124
Gyulhyeon 235
Gyulhyeon-dong 61
Ha-dong 88, 129, 152
Ha-myeon 98
Ha-myŏn 98
Haan 1(il)-dong 80
Haan 1-dong 80
Haan 2(i)-dong 80
Haan 2-dong 80
Haan 3(sam)-dong 80
Haan 3-dong 80
Haan 4(sa)-dong 80
Haan 4-dong 80
Haan-dong 80, 221
Habin-myeon 54
Habin-myŏn 54
Habong-am-dong 83
Habongam-dong 83
Habuk-dong 135
Habuk-myeon 173
Habuk-myŏn 173
Hacheong-myeon 167
Hachon-dong 174
Hach’on-dong 174
Hach’ŏng-myŏn 167
Hadae 1(il)-dong 174
Hadae 1-dong 174
Hadae 2(i)-dong 174
Hadae 2-dong 174
Hadae-dong 174
Hadaewon-dong 86
Hadan 232
Hadan 1(il)-dong 40
Hadan 1-dong 40
Hadan 2(i)-dong 40
Hadan 2-dong 40
Hadan-dong 40
Hadang-dong 141
Hadong 212
Hadong-eup 181
Hadong-gun 9
Hadong-myeon 108
Hadong-myŏn 108
Hadong-ŭp 181
Hae-un-dong 170
Haean 235
Haean-dong 141, 185
Haean-dong 1(il)-ga 67
Haean-dong 1-ga 67
Haean-dong 2(i)-ga 67
Haean-dong 2-ga 67
Haean-dong 3(sam)-ga 68
Haean-dong 3-ga 68
Haean-dong 4(sa)-ga 68
Haean-dong 4-ga 68
Haean-myeon 108
Haean-myŏn 108
Haebo-myeon 149
Haebo-myŏn 149
Haedo 1(il)-dong 161
Haedo 1-dong 161
Haedo 2(i)-dong 161
Haedo 2-dong 161
Haedo-dong 161
Haedongmyeongjeok 260
Haedongmyŏngjŏk 260
Haegeumgang 254
Haegok-dong 94
Haegŭmgang 254
Haeinsa 242
Haeinsa changgyŏngp’an-go 256
Haeinsa daejanggyeongpan 260
Haeinsa janggyeongpango 256
Haeinsa seokjo yeorae
  ipsang 258
Haeinsa sŏkcho yŏrae
  ipsang 258
Haeinsa taejanggyŏngp’an 260
Haeje-myeon 146
Haeje-myŏn 146
Haemang-dong 127
Haemi-myeon 121
Haemi-myŏn 121
Haemieupseong 246
Haemiŭpsŏng 246
Haenam-eup 149
Haenam-gun 7
Haenam-myeon 149
Haenam-myŏn 149
Haenam-ŭp 149
Haeng-am-dong 57, 176
Haeng-an-myŏn 136
Haeng-dong 142
Haengam-dong 57, 176
Haengan-myeon 136
Haengbok-dong 141
Haengchon-dong 31
Haengch’on-dong 31
Haengdang 228
Haengdang 1(il)-dong 22
Haengdang 1-dong 22
Haengdang 2(i)-dong 22
Haengdang 2-dong 22
Haengdang-dong 22
Haenggu-dong 105
Haengju bridge 239
Haengjunae-dong 78
Haengjuoe-dong 78
Haengjusanseong 245
Haengjusansŏng 245
Haengshin 205
Haengshin 1-dong 78
Haengshin 2-dong 78
Haengshin-dong 78
Haengsin 205
Haengsin 1(il)-dong 78
Haengsin 2(i)-dong 78
Haengsin-dong 78
Haepyeong-myeon 154
Haep’yŏng-myŏn 154
Haeri-myeon 136
Haeri-myŏn 136
Haeryong-myeon 143
Haeryong-myŏn 143
Haesan-dong 144
Haeun-dong 170
Haeundae 216, 233
Haeundae beach 243
Haeundae spa 244
Haeundae-gu 3
Hagam-dong 98
Hagampo beach 243
Hagamp’o beach 243
Hagi-dong 73
Hagik 1(il)-dong 63
Hagik 1-dong 63
Hagik 2(i)-dong 63
Hagik 2-dong 63
Hagik-dong 63
Hagosa-ri 219
Hagui-dong 94
Hagun-dong 59
Hagŭi-dong 94
Hagwanggyo-dong 88
Hagye 230
Hagye 1(il)-dong 16
Hagye 1-dong 16
Hagye 2(i)-dong 16
Hagye 2-dong 16
Hagye-dong 16
Hahoe 247
Hahoe byeolsingut tallori 261
Hahoe pyŏlshingut t’allori 261
Hahoetal  255
Hahoet’al  255
Hahyo-dong 183
Hai-myeon 180
Hai-myŏn 180
Hail-dong 11
Hail-myeon 180
Hail-myŏn 180
Hajang-myeon 104
Hajang-myŏn 104
Hajeom-myeon 68
Hajeong-dong 130
Hajodae beach 243
Hajŏm-myŏn 68
Hajŏng-dong 130
Hajung 1(il)-dong  89
Hajung 1-dong  89
Hajung 2(i)-dong  89
Hajung 2-dong  89
Hajung-dong 19, 89
Hak 1(il)-dong 59
Hak 1-dong 59
Hak 2(i)-dong 59
Hak 2-dong 59
Hak-dong 59, 102, 144, 231
Hakcham-dong 162
Hakchang-dong 40
Hakchŏng-dong 50
Hakchum 261
Hakch’um 261
Hakgyo 209
Hakgyo-myeon 149
Hakha-dong 73
Hakjam-dong 162
Hakjang-dong 40
Hakjeong-dong 50
Hakkyo 209
Hakkyo-myŏn 149
Haksan-dong 77, 162
Haksan-myeon 116, 148
Haksan-myŏn 116, 148
Hakseong 202
Hakseong-dong 77, 105
Hakseongsan 189
Haksŏng 202
Haksŏng-dong 77, 105
Haksŏngsan 189
Hak’a-dong 73
Hallasan 189
Hallim-eup 185
Hallim-myeon 168
Hallim-myŏn 168
Hallim-ŭp 185
Hallimjeong 211
Hallimjŏng 211
Hallyeosudo 254
Hallyŏsudo 254
Halyeon 110
Haman 211
Haman-gun 9
Haman-myeon 182
Haman-myŏn 182
Hamang-dong 159
Hambaek 218
Hamchang 203
Hamchang-eup 157
Hamch’ang 203
Hamch’ang-ŭp 157
Hamgyeongbuk-do 1
Hamgyeongnam-do 1
Hamgyeongsanmaek 193
Hamgyŏngbuk-do 1
Hamgyŏngnam-do 1
Hamgyŏngsanmaek 193
Hamna-myeon 132
Hamna-myŏn 132
Hamo-dong 135
Hampyeong-eup 149
Hampyeong-gun 7
Hamp’yŏng-gun 7
Hamp’yŏng-ŭp 149
Hamyang-eup 182
Hamyang-gun 9
Hamyang-ŭp 182
Hamyeol 208
Hamyeol-eup 131
Hamyŏl 208
Hamyŏl-ŭp 131
Han-gang 189
Han-gang bridge 239
Han-gang park 246
Han-gang railway bridge 239
Han-gangjin 229
Han-gangno 1-ga 27
Han-gangno 2-ga 28
Han-gangno 3-ga 28
han-gawi 266
Han-gŭl 268
Han-gyeryŏng 193
Han-gyŏng-myŏn 185
Hanam 209
Hanam-dong 56
Hanam-eup 171
Hanam-myŏn 110
Hanam-shi 5
Hanam-si 5
Hanam-ŭp 171
hanbok 265
Hancheon-myeon 150
Hanch’ŏn-myŏn 150
Handae-ap  201, 227
Handaeap 201, 227
Hang-dong 15, 98, 141
Hang-dong 1(il)-ga 67
Hang-dong 1-ga 67
Hang-dong 2(i)-ga 67
Hang-dong 2-ga 67
Hang-dong 3(sam)-ga 67
Hang-dong 3-ga 67
Hang-dong 4(sa)-ga 67
Hang-dong 4-ga 67
Hang-dong 5(o)-ga 67
Hang-dong 5-ga 67
Hang-dong 6(yuk)-ga 67
Hang-dong 6-ga 67
Hang-dong 7(chil)-ga 67
Hang-dong 7-ga 67
Hangang 189
Hangang bridge 239
Hangang park 246
Hangang railway bridge 239
Hangangjin 229
Hangangno 1(il)-ga 27
Hangangno 2(i)-ga 28
Hangangno 3(sam)-ga 28
hangawi 266
Hangeul 268
Hanggu-dong 162
Hangnam-dong 179
Hangnyeoul 225
Hangnyong-dong 144
Hangnyŏul 225
Hangyeong-myeon 185
Hangyeryeong 193
Hanil 250
Hankuk Univ. of Foreign Studies
 206, 220
Hannam 206, 220
Hannam 1(il)-dong 28
Hannam 1-dong 28
Hannam 2(i)-dong 28
Hannam 2-dong 28
Hannam bridge 239
Hannam-dong 28
hanok 266
Hansan-myeon 124, 179
Hansan-myŏn 124, 179
Hansando 192, 254
Hansei Univ. 221
Hanseong 250
hanshik 265
hansik 265
Hansŏng 250
Hansu-myeon 111
Hansu-myŏn 111
Hansung Univ. 226
Hantangang 189, 207, 248
Hant’an-gang 189, 207, 248
Hanwon 250
Hanyang 250
Hanyang Univ. 223
Hap-dong 20
Hapcheon-eup 182
Hapcheon-gun 9
Hapchŏng 222, 230
Hapchŏng-dong 19, 97
Hapch’ŏn-gun 9
Hapch’ŏn-ŭp 182
Hapdok-eup 123
Hapjeong 222, 230
Hapjeong-dong 19, 97
Happo-gu 8, 168
Happ’o-gu 8, 168
Hapseong 1(il)-dong 170
Hapseong 2(i)-dong 170
Hapseong-dong 170
Hapsŏng 1-dong 170
Hapsŏng 2-dong 170
Hapsŏng-dong 170
Haptok-ŭp 123
Hari-myeon 164
Hari-myŏn 164
Hasachang-dong 98
Hasach’ang-dong 98
Hasami-dong 107
Hasan-dong 56
Hasan-gok-dong 98
Hasang-dong 89
Hasangok-dong 98
Hasanun-dong 85
Haseo-dong 53
Haseo-myeon 136
Haseonam 253
Haseong-myeon 82
Haso-dong 71, 111
Hasŏ-dong 53
Hasŏ-myŏn 136
Hasŏnam 253
Hasŏng-myŏn 82
Hatap-dong 85
Hat’ap-dong 85
Haui-myeon 147
Haŭi-myŏn 147
Hawangshimmni 1-dong 21
Hawangshimmni 2-dong 22
Hawangshimmni-dong 22
Hawangsimmni 1(il)-dong 21
Hawangsimmni 2(i)-dong 22
Hawangsimmni-dong 22
Hawolgok 1(il)-dong 23
Hawolgok 1-dong 23
Hawolgok 2(i)-dong 23
Hawolgok 2-dong 23
Hawolgok 3(sam)-dong 23
Hawolgok 3-dong 23
Hawolgok 4(sa)-dong 23
Hawolgok 4-dong 23
Hawolgok-dong 23
Hawon-dong 183
Haya-dong 62
Hayang 204
Hayang-eup 151
Hayang-ŭp 151
Haye-dong 183
Heocheongang 190
Heolleung․Illeung 263
Heonsin-dong 157
Heugam-dong 135
Heuksan-myeon 147
Heuksando 191
Heukseok 1(il)-dong 18
Heukseok 2(i)-dong 18
Heukseok 3(sam)-dong 18
Heukseok-dong 18, 56, 72, 111
Heukseok-ri 208
Heungbujeon 268
Heungcheon-myeon 99
Heungdeok-dong 156
Heungdeok-gu 6, 112
Heungdeok-myeon 136
Heungeop-myeon 106
Heungguksa 211, 240
Heungguksa daeungjeon 256
Heunghae-eup 163
Heungjeon 219
Heungsa-dong 129
Hibang falls 196
Hibangsa 214, 242
Hiryongp’o  196
Ho-dong 74, 94, 161
Hoam-dong 115
Hobeop-myeon 96
Hobŏp-myŏn 96
Hoeamsaji ssangsaja
   seokdeung 259
Hoeamsaji ssangsaja
  sŏktŭng 259
Hoebuk-myeon 116
Hoebuk-myŏn 116
Hoecheon-dong 185
Hoecheon-eup 99
Hoecheon-myeon 147
Hoech’ŏn-dong 185
Hoech’ŏn-myŏn 147
Hoech’ŏn-ŭp 99
Hoedeok 199
Hoedong-dong 36
Hoedŏk 199
Hoegi 206, 220
Hoegi-dong 17
Hoehwa-myeon 180
Hoehwa-myŏn 180
Hoehyeon 226
Hoehyeon-dong 176
Hoehyeon-dong 1(il)-ga 33
Hoehyeon-dong 2(i)-ga 33
Hoehyeon-dong 3(sam)-ga 33
Hoehyeon-myeon 128
Hoehyeon-ri 262
Hoehyŏn 226
Hoehyŏn-dong 176
Hoehyŏn-dong 1-ga 33
Hoehyŏn-dong 2-ga 33
Hoehyŏn-dong 3-ga 33
Hoehyŏn-myŏn 128
Hoehyŏn-ri 262
Hoejin-myeon 149
Hoejin-myŏn 149
Hoemunsan 248
Hoenam-myeon 116
Hoenam-myŏn 116
Hoengcheon 212
Hoengcheon-myeon 181
Hoengch’ŏn 212
Hoengch’ŏn-myŏn 181
Hoengseong-eup 110
Hoengseong-gun 5
Hoengsŏng-gun 5
Hoengsŏng-ŭp 110
Hoeryong 207, 221
Hoesan-dong 102
Hoeseong-dong 170
Hoesŏng-dong 170
Hoesu-dong 183
Hoewon 1(il)-dong 170
Hoewon 1-dong 170
Hoewon 2(i)-dong 170
Hoewon 2-dong 170
Hoewon-dong 170
Hoewon-gu 8, 170
Hogeun-dong 183
Hogŭn-dong 183
Hogye 216
Hogye 1(il)-dong 92
Hogye 1-dong 92
Hogye 2(i)-dong 92
Hogye 2-dong 92
Hogye 3(sam)-dong 92
Hogye 3-dong 92
Hogye-dong 76, 92, 172
Hogye-myeon 156
Hogye-myŏn 156
Hohyeon-dong 103
Hohyŏn-dong 103
Hojeo-myeon 106
Hojŏ-myŏn 106
Homaeshil-dong 87
Homaesil-dong 87
Homyeong-dong 144
Homyeong-myeon 165
Homyŏng-dong 144
Homyŏng-myŏn 165
Honam-dong 59, 141
Hong-dong 167
Hong-ik-dong 22
Hong-in-dong 33
Hong-ŭn 1-dong 20
Hong-ŭn 2-dong 20
Hong-ŭn 3-dong 20
Hong-ŭn-dong 20
Hongbuk-myeon 126
Hongbuk-myŏn 126
Hongcheon-eup 109
Hongcheon-gun 5
Hongcheondong-myeon 109
Hongcheongang 238
Hongch’ŏn-gang 238
Hongch’ŏn-gun 5
Hongch’ŏn-ŭp 109
Hongch’ŏndong-myŏn 109
Hongdo 191
Hongdo-dong 71
Hongdong-myeon 126
Hongdong-myŏn 126
Hongeun 1(il)-dong 20
Hongeun 2(i)-dong 20
Hongeun 3(sam)-dong 20
Hongeun-dong 20
Honggak-dong 157
Honghwamun 256
HongIk Univ. 222
Hongik-dong 22
Hongin-dong 33
Hongje 224
Hongje 1(il)-dong 20
Hongje 1-dong 20
Hongje 2(i)-dong 20
Hongje 2-dong 20
Hongje 3(sam)-dong 20
Hongje 3-dong 20
Hongje 4(sa)-dong 20
Hongje 4-dong 20
Hongje-dong 20, 102
Hongji-dong 31
Hongmujeongunnyeokhun 260
Hongmujŏng-unnyŏk’un 260
Hongmun-dong 170
Hongnae-dong 142
Hongneung․Yureung 263
Hongnong-eup 147
Hongnong-ŭp 147
Hongnŭng․Yurŭng 263
Hongpa-dong 31
Hongp’a-dong 31
Hongsan-myeon 124
Hongsan-myŏn 124
Hongseong 202
Hongseong-eup 126
Hongseong-gun 6
Hongsŏng 202
Hongsŏng-gun 6
Hongsŏng-ŭp 126
Hopo 234
Hopyeong-dong 82
Hop’o 234
Hop’yŏng-dong 82
Horim-dong 47
Hoseong-dong 133
Hosŏng-dong 133
Hotan-dong 174
Hot’an-dong 174
Howon-dong 95
Hŏch’ŏn-gang 190
Hŏllŭng․Illŭng 263
Hŏnshin-dong 157
Huam-dong 28
Huibang falls 196
Huibangsa 214, 242
Huiryongpo  196
Hunjeong-dong 31
Hunjŏng-dong 31
Hunminjeongeum 260, 268
Hunminjŏng-ŭm 260, 268
Hupo-myeon 165
Hupyeong 1(il)-dong 107
Hupyeong 2(i)-dong 107
Hupyeong 3(sam)-dong 107
Hupyeong-dong 107
Hup’o-myŏn 165
Hup’yŏng 1-dong 107
Hup’yŏng 2-dong 107
Hup’yŏng 3-dong 107
Hup’yŏng-dong 107
Hŭgam-dong 135
Hŭksan-myŏn 147
Hŭksando 191
Hŭksŏk 1-dong 18
Hŭksŏk 2-dong 18
Hŭksŏk 3-dong 18
Hŭksŏk-dong 18, 56, 72, 111
Hŭksŏk-ri 208
Hŭng-ŏp-myŏn 106
Hŭngbujŏn 268
Hŭngch’ŏn-myŏn 99
Hŭngdŏk-dong 156
Hŭngdŏk-gu 6, 112
Hŭngdŏk-myŏn 136
Hŭngguksa 211, 240
Hŭngguksa taeungjŏn 256
Hŭnghae-ŭp 163
Hŭngjŏn 219
Hŭngsa-dong 129
Hwa-dong 31
Hwaam cave 196
Hwaam-dong 60, 73
Hwabon 215
Hwabong-dong 76
Hwabuk 1(il)-dong 185
Hwabuk 1-dong 185
Hwabuk 2(i)-dong 185
Hwabuk 2-dong 185
Hwabuk-dong 185
Hwabuk-myeon 157, 161
Hwabuk-myŏn 157, 161
Hwacheon-dong 176
Hwacheon-eup 110
Hwacheon-gun 5
Hwachi-dong 144
Hwachon-myeon 109
Hwach’i-dong 144
Hwach’on-myŏn 109
Hwach’ŏn-dong 176
Hwach’ŏn-gun 5
Hwach’ŏn-ŭp 110
Hwado-eup 82
Hwado-myeon 68
Hwado-myŏn 68
Hwado-ŭp 82
Hwadong-myeon 157
Hwadong-myŏn 157
Hwaeomsa 241
Hwaeomsa daeungjeon 256
Hwaeomsa gakhwangjeon 256
Hwaeomsa Saja samcheung
  seoktap 257
Hwagae-dong 157
Hwagae-myeon 181
Hwagae-myŏn 181
Hwagaejangteo 254
Hwagaejangt’ŏ 254
Hwagok 228
Hwagok 1(il)-dong 12
Hwagok 1-dong 12
Hwagok 2(i)-dong 12
Hwagok 2-dong 12
Hwagok 3(sam)-dong 12
Hwagok 3-dong 12
Hwagok 4(sa)-dong 12
Hwagok 4-dong 12
Hwagok 5(o)-dong 12
Hwagok 5-dong 12
Hwagok 6(yuk)-dong 12
Hwagok 6-dong 12
Hwagok 7(chil)-dong 12
Hwagok 7-dong 12
Hwagok 8(pal)-dong 12
Hwagok 8-dong 12
Hwagok-dong 12
Hwagokbon-dong 12
Hwagokpon-dong 12
Hwagye-dong 114
Hwagyesa 240
Hwahyeon-myeon 100
Hwahyŏn-myŏn 100
Hwajang-dong 57, 144
Hwajanggol valley 194
Hwajeon 205
Hwajeon 1(il)-dong 108
Hwajeon 2(i)-dong 108
Hwajeon-dong 35, 53, 78,
 108, 133
Hwajeong 206, 225
Hwajeong 1(il)-dong 61, 78
Hwajeong 2(i)-dong 61, 78
Hwajeong 3(sam)-dong 61
Hwajeong 4(sa)-dong 61
Hwajeong-dong  61, 76, 79, 89,
 90, 130
Hwajeong-myeon 144, 181
Hwaji-dong 119
Hwajinpo beach 243
Hwajinp’o beach 243
Hwajŏn 205
Hwajŏn 1-dong 108
Hwajŏn 2-dong 108
Hwajŏn-dong 35, 53, 78,
 108, 133
Hwajŏng 206, 225
Hwajŏng 1-dong 61, 78
Hwajŏng 2-dong 61, 78
Hwajŏng 3-dong 61
Hwajŏng 4-dong 61
Hwajŏng-dong 61, 76, 79,
 89, 90, 130
Hwajŏng-myŏn 144, 181
Hwalseong-dong 171
Hwalsŏng-dong 171
Hwamok-dong 167
hwamunseok 268
hwamunsŏk 268
Hwamyeong 200, 234
Hwamyeong-dong 39
Hwamyŏng 200, 234
Hwamyŏng-dong 39
Hwanam-myeon 157, 161
Hwanam-myŏn 157, 161
Hwang-o-dong 152
Hwang-o-ri 262
Hwang-yong-dong 152
Hwangchoryeong 193
Hwangch’oryŏng 193
Hwangdeung 208
Hwangdeung-myeon 132
Hwangdŭng 208
Hwangdŭng-myŏn 132
Hwanggan 199, 237
Hwanggan-myeon 116
Hwanggan-myŏn 116
Hwanggeum 1(il)-dong 52
Hwanggeum 2(i)-dong 52
Hwanggeum-dong 52, 59,
 138, 155
Hwanggil 213
Hwanggil-dong 138
Hwanggŭm 1-dong 52
Hwanggŭm 2-dong 52
Hwanggŭm-dong 52, 59,
 138, 155
Hwanghaebuk-do 1
Hwanghaenam-do 1
Hwanghak-dong 33
Hwangho-dong 69
Hwangjeon-myeon 143
Hwangji 1(il)-dong 108
Hwangji 1-dong 108
Hwangji 2(i)-dong 108
Hwangji 2-dong 108
Hwangji 3(sam)-dong 108
Hwangji 3-dong 108
Hwangji-dong 108
hwangjŏn-myŏn 143
Hwangnam-dong 152
Hwangnam-ri 262
Hwangnyeongsan 233
Hwangnyong-dong 56
Hwangnyong-myeon 148
Hwangnyong-myŏn 148
Hwangnyongsaji 254
Hwangnyŏngsan 233
Hwango-dong 152
Hwango-ri 262
Hwangsan-dong 129
Hwangsan-myeon 129, 149
Hwangsan-myŏn 129, 149
Hwangsang-dong 154
Hwangseong-dong 75, 152
Hwangsŏng-dong 75, 152
Hwangyong-dong 152
Hwanho-dong 163
Hwaŏmsa 241
Hwaŏmsa kak’wangjŏn 256
Hwaŏmsa Saja samch’ŭng
  sŏkt’ap 257
Hwaŏmsa taeungjŏn 256
Hwapyeong-dong 64
Hwap’yŏng-dong 64
hwarang 268
Hwarangdae 207, 229
hwarangdo 268
Hwaryeongjeon 264
Hwaryong-dong 161
Hwaryŏngjŏn 264
Hwasan 215, 250
Hwasan-dong 111, 120, 157
Hwasan-myeon 137, 149, 161
Hwasan-myŏn 137, 149, 161
Hwaseo 198, 221
Hwaseo 1(il)-dong 88
Hwaseo 2(i)-dong 88
Hwaseo-dong 88
Hwaseo-myeon 157
Hwaseokjeong 252
Hwaseong 237, 245
Hwaseong-dong 159
Hwaseong-gun 5
Hwaseong-myeon 125
Hwaseung 250
Hwashim spa 244
Hwasim spa 244
Hwasŏ 198, 221
Hwasŏ 1-dong 88
Hwasŏ 2-dong 88
Hwasŏ-dong 88
Hwasŏ-myŏn 157
Hwasŏkchŏng 252
Hwasŏng 237, 245
Hwasŏng-dong 159
Hwasŏng-gun 5
Hwasŏng-myŏn 125
Hwasu 1(il)-dong 64
Hwasu 1-dong 64
Hwasu 2(i)-dong 64
Hwasu 2-dong 64
Hwasu-dong 64
Hwasun 212
Hwasun-eup 149
Hwasun-gun 7
Hwasun-ŭp 149
Hwasŭng 250
hwatu 267
hwat’u 267
Hwawangsan 189
Hwawangsanseong 246
Hwawangsansŏng 246
Hwawon-eup 54
Hwawon-myeon 149
Hwawon-myŏn 149
Hwawon-ŭp 54
Hwayang 202
Hwayang-dong 14
Hwayang-eup 165
Hwayang-myeon 124, 144
Hwayang-myŏn 124, 144
Hwayang-ŭp 165
Hwayeong-dong 170
Hwayŏng-dong 170
Hwigyeong 1(il)-dong 17
Hwigyeong 2(I)-dong 17
Hwigyeong-dong 17
Hwigyŏng  220
Hwigyŏng 1-dong 17
Hwigyŏng 2-dong 17
Hwigyŏng-dong 17
Hyang-iram 241
Hyangchon-dong 53, 172
Hyangch’on-dong 53, 172
Hyangdong-dong 78
Hyanggyo-dong 130
Hyangiram 241
Hyangjeong-dong 114
Hyangjŏng-dong 114
Hyangnam-myeon 101
Hyangnam-myŏn 101
Hyangno-dong 103
Hyangnobong 189
Hyehwa 226
Hyehwa-dong 31
Hyeol-dong 107
Hyeon-dong 170, 176
Hyeonam-dong 114
Hyeonbuk-myeon 108
Hyeoncheon-dong 78
Hyeonchungno 234
Hyeonchungsa 253
Hyeondeok-myeon 97
Hyeondo-myeon 117
Hyeondong 218
Hyeondong-myeon 166
Hyeonggok 1(il)-dong 154
Hyeonggok 2(i)-dong 154
Hyeonggok-dong 154
Hyeongok-myeon 153
Hyeongsangang 190
Hyeongyeong-myeon 146
Hyeonjeo-dong 20
Hyeonnae-myeon 108
Hyeonnam-myeon 108
Hyeonpung 237
Hyeonpung-myeon 54
Hyeonsan-myeon 149
Hyeonseo-myeon 166
Hyeonseok-dong 19
Hyeonsu-dong 91
Hyeonyeong-dong 131
Hyo-dong 71
Hyochang 205
Hyochang park 229
Hyochang-dong 28
Hyocheon 213
Hyoch’ang 205
Hyoch’ang park 229
Hyoch’ang-dong 28
Hyoch’ŏn 213
Hyoga-dong 103
Hyohyeon-dong 152
Hyohyŏn-dong 152
Hyoja 217
Hyoja 1(il)-dong 106, 134
Hyoja 1-dong 106, 134
Hyoja 2(i)-dong 106, 134
Hyoja 2-dong 106, 134
Hyoja 3(sam)-dong 106, 134
Hyoja 3-dong 106, 134
Hyoja 4(sa)-dong 134
Hyoja 4-dong 134
Hyoja-dong 31, 79, 107,
 134, 162
Hyoje-dong 31
Hyomok 1(il)-dong 48
Hyomok 1-dong 48
Hyomok 2(i)-dong 48
Hyomok 2-dong 48
Hyomok-dong 48
Hyomun 216
Hyomun-dong 76
Hyopyeong-dong 71
Hyop’yŏng-dong 71
Hyoryeong-dong 60
Hyoryeong-myeon 163
Hyoryŏng-dong 60
Hyoryŏng-myŏn 163
Hyoseong 1(il)-dong 62
Hyoseong 2(i)-dong 62
Hyoseong-dong 62
Hyosŏng 1-dong 62
Hyosŏng 2-dong 62
Hyosŏng-dong 62
Hyŏl-dong 107
Hyŏn-dong 170, 176
Hyŏn-gok-myŏn 153
Hyŏn-gyŏng-myŏn 146
Hyŏnam-dong 114
Hyŏnbuk-myŏn 108
Hyŏnch’ŏn-dong 78
Hyŏnch’ungno 234
Hyŏnch’ungsa 253
Hyŏndo-myŏn 117
Hyŏndong 218
Hyŏndong-myŏn 166
Hyŏndŏk-myŏn 97
Hyŏnggok 1-dong 154
Hyŏnggok 2-dong 154
Hyŏnggok-dong 154
Hyŏngsan-gang 190
Hyŏnjŏ-dong 20
Hyŏnnae-myŏn 108
Hyŏnnam-myŏn 108
Hyŏnp’ung 237
Hyŏnp’ung-myŏn 54
Hyŏnsan-myŏn 149
Hyŏnsŏ-myŏn 166
Hyŏnsŏk-dong 19
Hyŏnsu-dong 91
Hyŏnyŏng-dong 131
Hyuam-dong 114
Hyucheon 1(il)-dong 159
Hyucheon 2(i)-dong 159
Hyucheon 3(sam)-dong 159
Hyucheon-dong 159
Hyucheon-myeon 182
Hyuch’ŏn 1-dong 159
Hyuch’ŏn 2-dong 159
Hyuch’ŏn 3-dong 159
Hyuch’ŏn-dong 159
Hyuch’ŏn-myŏn 182
I-dong 90, 94, 161, 167, 175
Ian-myeon 157
Ian-myŏn 157
Ibaek-myeon 130
Ibaek-myŏn 130
Ibam-dong 102
Ibam-myeon 135, 164
Ibam-myŏn 135, 164
Ibang-myeon 181
Ibang-myŏn 181
Ibanseong-myeon 174
Ibansŏng-myŏn 174
Ichang-dong 139
Icheon 237
Icheon spa 244
Icheon-dong 46, 51, 158
Icheon-si 5
Ichon 206, 220, 226
Ichon 1(il)-dong 27
Ichon 2(i)-dong 27
Ichung-dong 97
Ich’ang-dong 139
Ich’on 206, 220, 226
Ich’on 1-dong 27
Ich’on 2-dong 27
Ich’ŏn 237
Ich’ŏn spa 244
Ich’ŏn-dong 46, 51, 158
Ich’ŏn-shi 5
Ich’ung-dong 97
Ido 1(il)-dong 184
Ido 1-dong 184
Ido 2(i)-dong 184
Ido 2-dong 184
Ido-dong 103, 185
Idong-myeon 94, 100, 180
Idong-myŏn 94, 100, 180
Igeum-dong 172
Igi-dong 103
Igok-dong 47
Igŭm-dong 172
Igyeondae 264
Igyŏndae 264
Iha 215
Iho 1(il)-dong 185
Iho 1-dong 185
Iho 2(i)-dong 185
Iho 2-dong 185
Iho-dong 185
Ihol-dong 172
Ihwa-dong 30, 62
Ihwaryeong 193
Ihwaryŏng 193
Ihyeon-dong 50, 69, 173
Ihyŏn-dong 50, 69, 173
Iin-myeon 118
Iin-myŏn 118
Ijang-dong 57
Ijo baekja cheolsa
  podomun ho 259
Ijo paekcha ch’ŏlsa
  p’odomun ho 259
Iksan 208, 209, 210
Iksan Wanggung-ri
  ocheung seoktap 257
Iksan Wanggung-ri
  och’ŭng sŏkt’ap 257
Iksan-shi 6
Iksan-si 6
Iksantoseong 246
Iksant’osŏng 246
Ikseon-dong 30, 175
Iksŏn-dong 30, 175
Il-dong 90
Ilbanseong-myeon 174
Ilbansŏng-myŏn 174
Ilchik-dong 80
Ilchik-myŏn 159
Ilchuk-myŏn 92
Ildo 1(il)-dong 185
Ildo 2(i)-dong 185
Ildo-dong 185
Ildong 250
Ildong-myeon 100
Ilgok-dong 60
Ilgwang 216
Ilgwang-myeon 45
Ilgwang-myŏn 45
Iljik-dong 80
Iljik-myeon 159
Iljuk-myeon 92
Illo 209
Illo-eup 146
Illo-ŭp 146
Ilpae-dong  82
Ilp’ae-dong 82
Ilsan 205
Ilsan 1(il)-dong 79
Ilsan 1-dong 79
Ilsan 2(i)-dong 79
Ilsan 2-dong 79
Ilsan 3(sam)-dong 79
Ilsan 3-dong 79
Ilsan 4(sa)-dong 79
Ilsan 4-dong 79
Ilsan-dong 75, 79, 105
Ilsan-gu 4, 79
Ilseongnok 260
Ilshin-dong 65
Ilsin-dong 65
Ilsŏngnok 260
Ilto 1-dong 185
Ilto 2-dong 185
Ilto-dong 185
Iltong 250
Iltong-myŏn 100
Im-dong 60
Imae 225
Imae-dong 85
Imam-dong 57
Imcheon-myeon 124
Imch’ŏn-myŏn 124
Imdang-dong 102, 151
Imdong-myeon 159
Imdong-myŏn 159
Imeun-dong 154
Imgi 218
Imgo-myeon 161
Imgo-myŏn 161
Imgok 209
Imgok-dong 56
Imgye-myeon 109
Imgye-myŏn 109
Imha-myeon 159
Imha-myŏn 159
Imhaejeonji 264
Imhaejŏnji 264
Imhak 235
Imhak-dong 62
Imhoe-myeon 149
Imhoe-myŏn 149
Imja-myeon 147
Imja-myŏn 147
Imjado 191
Imjin-gak 252
Imjin-gang 189
Imjingak 252
Imjingang 189
Imok-dong 87
Impi 209
Impi-myeon 128
Impo 215
Imp’i 209
Imp’i-myŏn 128
Imp’o 215
Imsang-dong 131
Imseong-ri 209
Imshil 210
Imshil-gun 7
Imshil-ŭp 137
Imsil 210
Imsil-eup 137
Imsil-gun 7
Imsŏng-ri 209
Imsu-dong 154
Imun 215
Imun 1(il)-dong 17
Imun 1-dong 17
Imun 2(i)-dong 17
Imun 2-dong 17
Imun 3(sam)-dong 17
Imun 3-dong 17
Imun-dong 17
Imŭn-dong 154
In-dong 70, 105
In-gye-dong 88
In-gye-myŏn 137
In-gyo-dong 53
Inbong-dong 157
Inchang-dong 81
Incheon 1, 201, 222
Incheon Bus Terminal 235
Incheon City Hall 235
Incheon Gukje 249
Incheon Nat’l Univ. of
  Education 235
Inchon Nat’l Univ. of
  Education 235
Inch’ang-dong 81
Inch’ŏn 1, 201, 222
Inch’ŏn Bus Terminal 235
Inch’ŏn City Hall 235
Inch’ŏn Kukche 249
Indeogwon 201, 226
Indeok-dong 161
Indŏgwon 201, 226
Indŏk-dong 161
Ingye-dong 88
Ingye-myeon 137
Ingyo-dong 53
Inha Univ. 222
Inhu 1(il)-dong 133
Inhu 1-dong 133
Inhu 2(i)-dong 133
Inhu 2-dong 133
Inhu 3(sam)-dong 133
Inhu 3-dong 133
Inhu-dong 133
Inhwa 1(il)-ga-dong 131
Inhwa 1-ga-dong 131
Inhwa 2(i)-ga-dong 131
Inhwa 2-ga-dong 131
Inhwa-dong 131
Inhyeon-dong 67
Inhyeon-dong 1(il)-ga 32
Inhyeon-dong 2(i)-ga 33
Inhyŏn-dong 67
Inhyŏn-dong 1-ga 32
Inhyŏn-dong 2-ga 33
Inje-dong 142
Inje-eup 108
Inje-gun 5
Inje-ŭp 108
Inji-dong 91
Inji-myeon 121
Inji-myŏn 121
Inju-myeon 122
Inju-myŏn 122
Inpyeong-dong 157, 178
Inp’yŏng-dong 157, 178
Insa-dong 30, 173, 175, 252
insam 268
Intercity Bus Terminal 230
Inui-dong 30, 154, 175
Inŭi-dong 30, 154, 175
Inwang-dong 152
Inwang-ri 262
Inwangsan 186
Inwol-dong 142
Inwol-myeon 130
Inwol-myŏn 130
Ip-myeon 145
Ip-myŏn 145
Ipae-dong 82
Ipbuk-dong 87
Ipchang 237
Ipchang-myŏn 123
Ipchŏng-dong 33
Ipgyo 212
Ipjang 237
Ipjang-myeon 123
Ipjeong-dong 33
Ipkyo 212
Ipo 250
Ippuk-dong 87
Ipseok-dong 48, 129
Ipseok-ri 217
Ipshil 216
Ipsil 216
Ipsŏk-dong 48, 129
Ipsŏk-ri 217
Ipyeong-myeon 135
Ip’ae-dong 82
Ip’o 250
Ip’yŏng-myŏn 135
Iri  250
Iro-dong 103
Irun-myeon 167
Irun-myŏn 167
Irwol-dong 161
Irwol-myeon 164
Irwol-myŏn 164
Irwon 225
Irwon 1(il)-dong 10
Irwon 1-dong 10
Irwon 2(i)-dong 10
Irwon 2-dong 10
Irwon-dong 10
Irwonbon-dong 10
Iryeong 205, 248
Iryŏng 205, 248
Iryu-myeon 115
Iryu-myŏn 115
Isa-dong 70
Isan-myeon 160
Isan-myŏn 160
Iseo-myeon 137, 150, 166
Isŏ-myŏn 137, 150, 166
Isu 226, 231
Itaewon 229
Itaewon 1(il)-dong 27
Itaewon 2(i)-dong 27
Itaewon-dong 27
It’aewon 229
It’aewon 1-dong 27
It’aewon 2-dong 27
It’aewon-dong 27
Iui-dong 88
Iŭi-dong 88
Iwol-myeon 117
Iwol-myŏn 117
Iwon 199
Iwon-myeon 117, 126
Iwon-myŏn 117, 126
Iyang 212
Iyang-myeon 150
Iyang-myŏn 150
Jachitonggamgangmok 260
Jae-dong 30
Jaegung-dong 81
Jaehwangsan park 247
Jaein falls 196
Jaemaejeong 264
Jaeryeonggang 190
Jaesan-myeon 163
Jaesong 1(il)-dong 45
Jaesong 2(i)-dong 45
Jaesong-dong 45
Jaeun-dong 175
Jaeun-myeon 147
jagae 268
Jagalchi 232, 252
Jagang-do 1
Jagok-dong 10
Jail-dong 95
Jain-myeon 151
Jajaeam 240
Jajak-dong 111
Jak-dong 83
Jakcheon-myeon 145
Jakjeon 235
Jakjeon 1(il)-dong 62
Jakjeon 2(i)-dong 62
Jakjeon 3(sam)-dong 62
Jakjeon-dong 62
Jaksan-dong 161
Jamheung-dong 120
Jamiwon 218
Jamsil 223, 232
Jamsil 1(il)-dong 24
Jamsil 2(i)-dong 24
Jamsil 3(sam)-dong 24
Jamsil 4(sa)-dong 24
Jamsil 5(o)-dong 24
Jamsil 6(yuk)-dong 24
Jamsil 7(chil)-dong 24
Jamsil bridge 239
Jamsil railway bridge 239
Jamsil-dong 24
Jamsilbon-dong 24
Jamsugyo 239
Jamwon 224
Jamwon-dong 21
Jang-an-gu 4
Jang-dong 47, 58, 69, 73,
 120, 133
Jangam 230
Jangam-dong 95, 114
Jangam-myeon 124
Jangan 1(il)-dong 17
Jangan 2(i)-dong 17
Jangan 3(sam)-dong 17
Jangan 4(sa)-dong 17
Jangan-dong 17, 72, 85, 87, 97
Jangan-eup 45
Jangan-gu 87
Jangan-myeon 100
Jangansan 188
Jangcheok-dong 70
Jangcheon-dong 142, 176
Jangcheon-myeon 154
Jangchung-dong 1(il)-ga 33
Jangchung-dong 2(i)-ga 33
Jangdae-dong 73, 173
Jangdang-dong 97
Jangdeok-dong 56
Jangdeung-dong 60
jangdokdae 266
Jangdong-myeon 148
janggi 267
Janggi-dong 47, 62, 81
Janggi-myeon 119, 162
Janggok-dong 89
Janggok-myeon 126
Janggoksa 241
janggu 268
Janggun-dong 169
Janggun-dong 1(il)-ga 169
Janggun-dong 2(i)-ga 169
Janggun-dong 3(sam)-ga 169
Janggun-dong 4(sa)-ga 169
Janggun-dong 5(o)-ga 169
Janggunbong 188
Janggwan-dong 53
Janggye-myeon 138
Janggyo-dong 33
Jangha-dong 90
Janghang 202
Janghang 1(il)-dong 79
Janghang 2(i)-dong 79
Janghang-dong 79
Janghang-eup 124
Janghanpyeong 228
Jangheung 206, 248
Jangheung-dong 161
Jangheung-eup 148
Jangheung-gun 7
Jangheung-myeon 99
Janghowon-eup 96
Janghwa-dong 129
Janghyeon-dong 77, 89, 102
Jangjado 191
Jangjae-dong 127, 173
Jangjeon 1(il)-dong 36
Jangjeon 2(i)-dong 36
Jangjeon 3(sam)-dong 36
Jangjeon-dong 36, 233
Jangji 232
Jangji-dong 24, 87
jangjimun 266
Jangjinho 195
Jangjon-dong 121
Jangma-myeon 181
Jangmi-dong 127
Jangmok-myeon 167
Jangmyeong-dong 135
Jangnak 217
Jangnak-dong 111
Jangneung 263
Jangnim 1(il)-dong 40
Jangnim 2(i)-dong 40
Jangnim-dong 40
Jangnok-dong 56, 95
Jangpyeong-myeon 125, 149
Jangsa-dong 30, 105
Jangsaengpo 217
Jangsaengpo-dong 75
Jangsan 233
Jangsan-myeon 147
Jangsang-dong 90
Jangseong 209
Jangseong 1(il)-dong 107
Jangseong 2(i)-dong 107
Jangseong 3(sam)-dong 107
Jangseong-dong 107, 114, 162
Jangseong-eup 148
Jangseong-gun 7
Jangseongho 195
Jangseongnam-myeon 148
jangseung 266
Jangseungbaegi 231
Jangseungpo-dong 167
Jangsu-dong 56, 64
Jangsu-eup 137
Jangsu-gun 7
Jangsu-myeon 160
Jangsudae 253
Jangwi 1(il)-dong 23
Jangwi 2(i)-dong 23
Jangwi 3(sam)-dong 23
Jangwi-dong 23
Jangyeon-myeon 115
Jangyeonho 195
Jangyu 238
Jangyu-myeon 168
Jannam-myeon 100
Jasan-dong 169
Jaun seowon 247
Jaun-dong 73
Jawol-myeon 68
Jawoldo 191
Jawon-dong 104
Jayang 1(il)-dong 14
Jayang 2(i)-dong 14
Jayang 3(sam)-dong 14
Jayang-dong 14, 70
Jayang-myeon 161
Jayu 250
Jayu park 247
Jeamsan 188
Jebudo 191
Jecheon 214, 217
Jecheon jochajang 214
Jecheon-si 6
Jedeok-dong 176
jegeum 268
Jegi 1(il)-dong 17
Jegi 2(i)-dong 17
Jegi-dong 17, 220
Jehwangsan-dong 176
Jeil 250
Jeju chilmeoridanggut 262
Jeju Int’l Airport 236
Jeju-do 1
Jeju-si 9
Jemulpo 201, 222
Jeo-dong 102
Jeo-dong 1(il)-ga 33
Jeo-dong 2(i)-ga 33
jeogori 265
Jeogyusanmaek 192
Jeojeon-dong 142
Jeokgak-dong 107
Jeokhyeon-dong 178
Jeokjung-myeon 182
Jeoksang-myeon 136
Jeoksangsan 188
Jeoksangsanseong 246
Jeokseo-dong 159
Jeokseon-dong 30
Jeokseong-myeon 96, 116, 137
Jeollabuk-do 1
Jeollanam-do 1
Jeomam-myeon 145
Jeombongsan 187
Jeomchon 203, 204
Jeomchon-dong 151, 155
Jeomdong-myeon 99
Jeomgok-myeon 165
Jeomnyang-dong 121
Jeon-dong 53, 67, 134
Jeondeungsa 240
Jeondeungsa beomjong 255
Jeondeungsa daeungjeon 256
Jeondeungsa yaksajeon 256
Jeondong 199
Jeondong-myeon 125
Jeong-dong 33, 70
Jeongan-myeon 119
Jeongbalsan 206, 225
Jeongbang falls 196
Jeongbang-dong 183
Jeongbangsan 189
Jeongbong-dong 114
Jeongbuk-dong 112
Jeongcheon-myeon 138
Jeongchon-myeon 174
Jeongdong-myeon 172
Jeongdongjin 219, 253
Jeongeup 209, 238
Jeongeup-si 7
Jeonggok-myeon 180
Jeonggwan-myeon 45
Jeongha-dong 104, 112, 158
Jeonghyesa 241
Jeonghyesaji sipsamcheung
  seoktap 257
Jeongipumsong 253
jeongja 266
Jeongja 1(il)-dong 87
Jeongja 2(i)-dong 87
Jeongja-dong 76, 85, 87
Jeongjok-dong 131
Jeongmi-myeon 124
Jeongmyeolbogung 241
Jeongnam-myeon 101
Jeongneung 263
Jeongneung 1(il)-dong 23
Jeongneung 2(i)-dong 23
Jeongneung 3(sam)-dong 23
Jeongneung 4(sa)-dong 23
Jeongneung-dong 23
Jeongnim 253
Jeongnim-dong 72
Jeongno-dong 104
Jeongnyang 211
Jeongnyang-dong 144, 178
Jeongnyang-myeon 181
Jeongok 207
Jeongok-eup 100
Jeongpyeong-dong 151
Jeongsaeng-dong 74
Jeongsan-myeon 125
Jeongsang-dong 104, 112, 158
Jeongseon 218
Jeongseon Sogeumgang 194
Jeongseon-eup 109
Jeongseon-gun 5
Jeongtosa Beopgyeong daesa
  jadeung tapbi 259
Jeongtosa Hongbeop guksa
  Silsangsa tapbi 259
Jeongu-myeon 135
Jeongwang 201, 227
Jeongwang 1(il)-dong 89
Jeongwang 2(i)-dong 89
Jeongwang-dong 89
Jeonha 1(il)-dong 75
Jeonha 2(i)-dong 75
Jeonha 3(sam)-dong 75
Jeonha-dong 75, 167
Jeonju 210
Jeonju-si 7
Jeonmi-dong 133
Jeonmin-dong 73
Jeonnong 1(il)-dong 17
Jeonnong 2(i)-dong 17
Jeonnong 3(sam)-dong 17
Jeonnong 4(sa)-dong 17
Jeonnong-dong 17
Jeonpo 234
Jeonpo 1(il)-dong 39
Jeonpo 2(i)-dong 39
Jeonpo 3(sam)-dong 39
Jeonpo-dong 39
Jeonui 199
Jeonui-myeon 125
jeryeak 268
jesa 266
Jeseungdang 254
Jeungdo-myeon 147
Jeungil-dong 95
Jeungpo-dong 95
Jeungpyeong 203
Jeungpyeong-eup 115
Jeungsan 218, 230
Jeungsan-dong 28, 104
Jeungsan-myeon 155
Jeungsanseong 246
Jewangungi 260
Jewol-dong 129
Jewon-myeon 123
Ji-dong 88
Jibo-myeon 164
Jibuk-dong 112
Jibyeon-dong 102
Jicheon 200
Jicheon-dong 157
Jicheon-myeon 166
Jichuk 206, 224, 225
Jichuk-dong 78
Jido-eup 147
Jidong-dong 114
Jiga-dong 103
Jigaegol 233
Jigeum-dong 82
Jigok-dong 127, 161
Jigok-myeon 121, 182
Jigot-dong 93
Jigwi-dong 178
Jihaeng-dong 82
Jiheung-dong 103
Jihyeon-dong 115
Jije-dong 97
Jije-myeon 99
Jijeo-dong 48
Jijeong-dong 56
Jijeong-myeon 106, 181
Jijok-dong 73
Jijuk-dong 56
Jijwa-dong 155
Jik-dong 70, 115
Jikjisa 199, 242
Jiksan 199
Jiksan-myeon 123
Jilli-dong 95
Jillyang-eup 151
Jillye-myeon 168
Jimyo-dong 48
Jinae-dong 167
Jinan-eup 138
Jinan-gun 7
Jinbo-myeon 166
Jinbong-myeon 129
Jinbu-myeon 109
Jinbuk 1(il)-dong 133
Jinbuk 2(i)-dong 133
Jinbuk-dong 133
Jinbuk-myeon 170
Jinburyeong 193
Jincheon 234
Jincheon-dong 47
Jincheon-eup 117
Jincheon-gun 6
Jindo 192
Jindo bridge 239
Jindo ssitgimgut 262
Jindo-eup 149
Jindo-gun 7
Jindong-myeon 170
jing 268
Jingeon-myeon 82
Jingok-dong 56
Jingwannae-dong 28
Jingwanoe-dong 28
Jingwansa 240
Jingyo-myeon 181
Jinhae 213
Jinhae-si 8
Jinhyeon-dong 152
Jinin-dong 48
Jinjang-dong 76
Jinjeon-myeon 170
Jinjeop-eup 82
Jinju 212, 251
Jinju geommu 261
Jinju-si 8
Jinjuseong 246
Jinnam 204
Jinnamgwan 253
Jinpo-dong 139
Jinpyeong-dong 154
Jinsan-dong 135
Jinsan-myeon 123
Jinsang 212
Jinsang-myeon 138
Jinseo-myeon 136
Jinseong 212
Jinseong-myeon 174
Jinwi-myeon 97
Jinwol-dong 57
Jinwol-myeon 138
Jinwon-myeon 148
Jinyeong 211, 238
Jinyeong-eup 167
Jiphyeon-myeon 174
Jiphyeonjeon 268
Jipum-myeon 164
Jipyeong 214
Jipyeong-dong 56
Jirisan 188, 237
Jirye-myeon 155
Jisa-dong 35
Jisa-myeon 137
Jisan 251
Jisan 1(il)-dong 51, 58
Jisan 2(i)-dong 51, 58
Jisan-dong 51, 56, 58, 97,
 119, 154, 262
Jisan-myeon 149
Jiseok-dong 57
Jisu-myeon 174
Jitan 199
Jiya-dong 60
Jiyeong-dong 79
Joam-dong 159
Joan-myeon 82
Jobi-dong 104
Jocheon-eup 185
Jochiwon 199, 203
Jochiwon-eup 124
Jochon-dong 127
Jodo-myeon 149
Jodong 217
Jogok-dong 142
Jogyesa 240
Jogyesan 188
Jogyo-dong 161
jokbo 266
Joma-myeon 155
Jonam-dong 89
Jong-am 229
Jongam 1(il)-dong 23
Jongam 2(i)-dong 23
Jongam-dong 23
Jongcheon-myeon 124
Jonggak 220
Jonghwa-dong 144
Jongmin-dong 115
Jongmyo jeryeak 261
Jongno 1(il)-ga 30, 53
Jongno 2(i)-ga 30, 53
Jongno 3(sam)-ga 30, 220
 224, 228
Jongno 4(sa)-ga 30
Jongno 5(o)-ga 30, 220
Jongno 6(yuk)-ga 30
Jongno-gu 2
Jori-myeon 96
Jorye-dong 142
Joryeong 193
Josan-dong 130
Joseon 268
Joseong 212
Joseong-myeon 147
Joseonwangjosillok 260
Jotan-dong 107
Jowa-dong 159
Jowon-dong 87
Joya-dong 49
Joyang-dong 105, 106, 152
Joyeong-dong 151
Juam 238
Juam-dong 80
Juam-myeon 143
Juamho 195
Juan 200, 222
Juan 1(il)-dong 62
Juan 2(i)-dong 63
Juan 3(sam)-dong 63
Juan 4(sa)-dong 63
Juan 5(o)-dong 63
Juan 6(yuk)-dong 63
Juan 7(chil)-dong 63
Juan 8(pal)-dong 63
Juan-dong 63
Jucheon-myeon 108, 130, 138
Juchon-dong 70
Juchon-myeon 168
Judeok 203
Judeok-eup 115
Jugam 237
Jugwang-myeon 108
Jugyo 202
Jugyo-dong 33, 78
Jugyo-myeon 120
Jugyul-dong 89
Juheulsan 188
Juhyeon-dong 131
Juja-dong 33
Jujeon-dong 76
Jujung-dong 112
Juk-dong 73, 141
Jukbaek-dong 97
Jukbyeon-myeon 165
Jukdo 191, 248
Jukdo 1(il)-dong 162
Jukdo 2(i)-dong 162
Jukdo-dong 162
Jukdong 216
Jukdong-dong 35
Jukgok-dong 176
Jukgok-myeon 145
Jukgyo-dong 141
Jukhang-dong 130
Jukheon-dong 102
Jukjang-myeon 163
Jukjeon 237
Jukjeon-dong 47, 157
Jukjeong-dong 120
Juksan 236
Juksan-myeon 92, 129
Jukseong-dong 120, 127
juldarigi 267
Julpo-myeon 136
Jumi-dong 118
Jumunjin beach 243
Jumunjin-eup 102
Junae 207
Junae-myeon 99
Junam reservoir 195
Jung 1(il)-dong 45, 84
Jung 2(i)-dong 45, 84
Jung 3(sam)-dong 84
Jung 4(sa)-dong 84
Jung-dong 19, 45, 51, 70, 84,
 86, 88, 118, 127,
 134, 138, 141, 178,
 200, 222, 233
Jung-gu 2, 3, 4
Jung-myeon 100
Jung-ri 211
Jungan-dong 173
Jungang  227, 250
Jungang 1(il)-ga-dong 131
Jungang 2(i)-ga-dong 131
Jungang 3(sam)-ga-dong 131
Jungang-dong 44, 80, 83, 105,
131, 134, 139, 141,
142, 144, 155, 162,
   169, 176, 178, 179, 183, 232
Jungang-dong 1(il)-ga 44, 67,
 169
Jungang-dong 2(i)-ga 44, 67,
 169
Jungang-dong 3(sam)-ga 44, 67
 169
Jungang-dong 4(sa)-ga 44, 67
Jungang-dong 5(o)-ga 44
Jungang-dong 6(yuk)-ga 44
Jungang-dong 7(chil)-ga 44
Jungangno 234
Jungangno 1(il)-ga 106, 111
Jungangno 1(il)-ga-dong  127
Jungangno 2(i)-ga 106, 111
Jungangno 2(i)-ga-dong  127
Jungangno 3(sam)-ga 106
Jungangno 3(sam)-ga-dong  127
Jungbang-dong 151
Jungbu 250
Jungbu-dong 172
Jungbu-myeon 99
Jungchon-dong 74
Jungdae-dong 48
Jungdeok-dong 157
Jungdo 248
Jungdo-dong 106
Jungdong-myeon 108, 157
Junggok 231
Junggok 1(il)-dong 14
Junggok 2(i)-dong 14
Junggok 3(sam)-dong 14
Junggok 4(sa)-dong 14
Junggok-dong 14
Junggun-dong 138
Junggye 230
Junggye 1(il)-dong 16
Junggye 2(i)-dong 16
Junggye 3(sam)-dong 16
Junggye 4(sa)-dong 16
Junggye-dong 16
Junggyebon-dong 16
Junghak-dong 30, 118
Jungheung 1(il)-dong 60
Jungheung 2(i)-dong 60
Jungheung 3(sam)-dong 60
Jungheung-dong 60, 144
Junghwa 230
Junghwa 1(il)-dong 34
Junghwa 2(i)-dong 34
Junghwa 3(sam)-dong 34
Junghwa-dong 34
Junghwasan 1(il)-dong 134
Junghwasan 2(i)-dong 134
Junghwasan-dong 134
Jungin-dong 134
Jungmiryeong 193
Jungmisan 186
Jungmun 248, 251
Jungmun beach 244
Jungmun-dong 183
Jungnang-gu 2
Jungni-dong 50, 69, 91, 95
Jungnim spa 244
Jungnim-dong 33, 35, 106,
 114, 139, 172
Jungnim oncheon 210
Jungnosong 1(il)-ga-dong 134
Jungnosong 2(i)-ga-dong 134
Jungnosong-dong 134
Jungnyeong 193, 214
Jungpyeong-dong 176
Jungsan-dong 67, 76, 151
Jungseonam 253
Jungseong-dong 169
Jungtap-dong 85
Jungwon-gu 4, 86
Jupo 202
Jupo-myeon 120
Jupyeong 204
Jurye 234
Jurye 1(il)-dong 39
Jurye 2(i)-dong 40
Jurye 3(sam)-dong 40
Jurye-dong 40
Jusaeng 210
Jusaeng-myeon 130
Jusam-dong 144
Jusan 202
Jusan-dong 70
Jusan-myeon 120, 136
Jusang-myeon 179
Juseong-dong 27, 112
Juwangsan 188
Juwol 1(il)-dong 57
Juwol 2(i)-dong 57
Juwol-dong 57
Juyak-dong 173
Juyeop 206, 225
Juyeop 1(il)-dong 79
Juyeop 2(i)-dong 79
Juyeop-dong 79
Jwa-dong 45
Jwabu-dong 121
Jwacheon 216
Jwacheon 1(il)-dong 37
Jwacheon 2(i)-dong 37
Jwacheon 3(sam)-dong 37
Jwacheon 4(sa)-dong 37
Jwacheon-dong 37, 233
Jwaryong-dong 172
Jwasuyeong 233
Kabuk-myŏn 179
Kach’ang-myŏn 54
Kach’ŏn-dong 50
Kach’ŏn-myŏn 164
Kadae-dong 76
Kadong 204
Kadŏk-myŏn 117
Kaebok-dong 126
Kaebong 200, 221
Kaebong 1-dong 14
Kaebong 2-dong 14
Kaebong 3-dong 14
Kaebong-dong 14
Kaebongbon-dong 14
Kaech’ŏn-myŏn 179
Kaegun-myŏn 99
Kaegŭm 234
Kaegŭm 1-dong 38
Kaegŭm 2-dong 38
Kaegŭm 3-dong 38
Kaegŭm-dong 38
Kaehwa-dong 12
Kaehwasan 189, 229
Kaejin-myŏn 163
Kaejŏng 210
Kaejŏng-dong 126
Kaejŏng-myŏn 128
Kaep’o 204
Kaep’o 1-dong 9
Kaep’o 2-dong 9
Kaep’o 3-dong 9
Kaep’o 4-dong 9
Kaep’o-dong 9
Kaep’o-myŏn 164
Kaerong 227
Kaeryŏng-myŏn 155
Kaesa-dong 126
Kaeshimsa 241
Kaeshimsa taeungjŏn 255
Kaeshimsaji och’ŭng sŏkt’ap 257
Kaeshin-dong 113
Kaesŏng 1
Kaet’aesa 208
Kaet’aesaji sŏkpul ipsang 258
Kaeun 211
Kaeun-dong 105
Kaeun-dong 156
Kaeun-dong 74
Kaeyang 212
Kagok-dong 141, 170
Kagok-myŏn 104, 116
Kagŭm-myŏn 115
Kagyŏng-dong 112
Kahak-dong 80
Kahoe-dong 28
Kahoe-myŏn 182
Kahŭng 1-dong 159
Kahŭng 2-dong 159
Kahŭng-dong 159
Kahyŏn-dong 90, 105
Kajae-dong 96
Kajang-dong 71, 93, 156
Kajisan 188
Kajo-myŏn 179
Kajŏng 1-dong 65
Kajŏng 2-dong 65
Kajŏng 3-dong 65
Kajŏng-dong 65, 72
Kaju-dong 114, 174
Kajwa 205
Kajwa 1-dong 65
Kajwa 2-dong 65
Kajwa 3-dong 65
Kajwa 4-dong 65
Kajwa-dong 65, 79, 173
Kakkye 199
Kakpuk-myŏn 166
Kaksan 235
Kaksan-dong 47
Kak’wa-dong 59
kalbi 265
Kalchŏn-dong 68
Kalch’i-dong 129
Kalch’on 212
Kalch’ŏn-dong 103
Kalgong-dong 128
Kalgot-dong 93
Kalhangsa samch’ŭng
  sŏkt’ap 257
Kalhyŏn 1-dong 28
Kalhyŏn 2-dong 28
Kalhyŏn-dong 28, 61, 79, 86
Kalma 1-dong 71
Kalma 2-dong 71
Kalma-dong 71
Kalmae-dong 80
Kalmal-ŭp 109
Kalsan 235
Kalsan 1-dong 64
Kalsan 2-dong 64
Kalsan-dong 46, 64, 92, 95,
 120, 130
Kalsan-myŏn 126
Kamaksan 186
Kambuk-dong 97
Kamch’ŏn 1-dong 40
Kamch’ŏn 2-dong 40
Kamch’ŏn-dong 40
Kamch’ŏn-myŏn 155, 164
Kamgok 209
Kamgok-myŏn 117, 135
Kamho-dong 154
Kami-dong 98
Kamil-dong 98
Kamjŏn 234
Kamjŏn 1-dong 39
Kamjŏn 2-dong 39
Kamjŏn-dong 39
Kamjŏng-dong 81
Kamman 1-dong 36
Kamman 2-dong 36
Kamman-dong 36
Kammul-myŏn 115
Kammun-myŏn 155
Kamp’o-ŭp 152
Kamsan-dong 46
Kamŭnsaji samch’ŭng
  sŏkt’ap 257
Kanam-myŏn 99
Kanch’i 202
Kandong-myŏn 110
Kang-dong 167
Kang-oe-myŏn 117
Kang-won-do 1
Kangbuk-gu 2
Kangbyŏn 223
Kangch’on 208, 248, 250
Kangch’ŏn-myŏn 99
Kangdong 227
Kangdong-dong 34
Kangdong-gu 2
Kangdong-gu Office 232
Kangdong-myŏn 102, 152
Kangdongho 194
Kanggangsullae 261
Kanggu-myŏn 164
Kanggyŏng 208, 209
Kanggyŏng-ŭp 119
Kangha-myŏn 99
Kanghŭng-dong 132
Kanghwa  262
Kanghwa tongjong 255
Kanghwa-gun 3
Kanghwa-ŭp 68
Kanghwado 191
Kanghwasansŏng 245
Kanghyŏn-myŏn 108
Kangje-dong 110
Kangjin-gun 7
Kangjin-myŏn 137
Kangjin-ŭp 144
Kangjŏlgul 196
Kangjŏng-dong 183
Kangmae 205
Kangmae-dong 77
Kangmun-dong 101
Kangnae-myŏn 117
Kangnam 223, 249
Kangnam-dong 173
Kangnam-gu 2
Kangnam-gu Office 231
Kangnam-myŏn 165
Kangnamsanmaek 192
Kangnim-myŏn 110
Kangnŭng 219
Kangnŭng Airport 236
Kangnŭng kaeksamun 255
Kangnŭng Ojuk’ŏn 255
Kangnŭng tanoje 262
Kangnŭng-shi 5
Kangnyŏng t’alch’um 261
Kangsan-dong 119
Kangsang-myŏn 99
Kangsŏ 1-dong 113
Kangsŏ 2-dong 113
Kangsŏ-dong 113
Kangsŏ-gu 2
Kangsŏndae 234
Kanhyŏn 214, 248
Kanjŏn-myŏn 145
Kansŏgogŏri 235
Kansŏk 200, 222
Kansŏk 1-dong 63
Kansŏk 2-dong 63
Kansŏk 3-dong 63
Kansŏk 4-dong 63
Kansŏk-dong 63
Kansŏng-ŭp 108
Kanŭng 1-dong 94
Kanŭng 2-dong 94
Kanŭng 3-dong 95
Kanŭng-dong 95
Kao-dong 69
Kap-dong 72
Kapche-dong 150
Kapch’ŏn-myŏn 110
Kapsa pudo 257
Kap’o-dong 168
Kap’yŏn 215
Kap’yŏng 208
Kap’yŏng-gun 4
Kap’yŏng-ŭp 98
Karak 1-dong 23
Karak 2-dong 23
Karak Market 232
Karak-dong 23
Karakpon-dong 23
Karibong 198, 221, 231
Karibong 1-dong 14
Karibong 2-dong 14
Karibong-dong 14
Karisan 186
Kariwangsan 187, 248
Karwol-dong 26
Karye-myŏn 180
Kasa-dong 90
Kasan-dong 15
Kasan-myŏn 100, 166
Kasu-dong 93
Kasuwon 208
Kasuwon-dong 71
kat 265
Katpawi 253
Kaun-dong 82
Kaŭm-dong 176
Kaŭm-myŏn 165
Kaŭmjŏng-dong 176
Kaŭn 204
Kaŭn-ŭp 156
Kaya 205, 217, 234, 251
Kaya 1-dong 38
Kaya 2-dong 38
Kaya 3-dong 38
Kaya-dong 38
Kaya-myŏn 182
Kaya-ŭp 181
Kayagok-myŏn 119
kayagŭm 267
Kayagŭm sanjo 261
Kayang 1-dong 11, 69
Kayang 2-dong 12, 69
Kayang 3-dong 12
Kayang-dong 12, 69
Kayasan 188
Keumjang 216
Keumjeong 226, 227
Keungogae 235
Kibuk-myŏn 163
Kidong 202
Kigye-myŏn 163
Kihŭng 237, 249
Kihŭng-ŭp 94
Kijang 216
Kijang-gun 3
Kijang-ŭp 45
Kil 1-dong 10
Kil 2-dong 10
Kil-dong 10, 227
Kilgok-myŏn 181
Kilsang-myŏn 68
kimch’i 265
Kimch’ŏn 199, 203
Kimch’ŏn-shi 7
Kimhae Airport 236
Kimhae-shi 8
Kimhwa-ŭp 109
kimjang 266
Kimje 208
Kimje-shi 6
Kimnyangjang-dong 94
Kimp’o 249
Kimp’o bridge 239
Kimp’o Int’l Airport 229, 236
Kimp’o-shi 4
Kiran-myŏn 159
Kirin-myŏn 108
Kirŭm 226
Kirŭm 1-dong 22
Kirŭm 2-dong 22
Kirŭm 3-dong 22
Kirŭm-dong 22
Kisan-dong 121
Kisan-myŏn 124, 166
Kisŏng-myŏn 165
KIST 229
kiwajip 266
Kkachisan 228
Kkach’isan 228
Kkokdugaksinoreum 261
Kkoktugakshinorŭm 261
kkwaenggwari 267
Koa-dong 262
Koa-ŭp 154
Koam-dong 110
Koam-myŏn 181
Kobu-myŏn 135
Kobuk-myŏn 120
Koch’ang-gun 6
Koch’ang-ŭp 135
Koch’ang-ŭpsŏng 246
Koch’on-myŏn 82
Koch’ŏk 1-dong 14
Koch’ŏk 2-dong 14
Koch’ŏk-dong 14
Koch’ŏn-dong 94
Kodae-myŏn 123
Kodal-myŏn 145
Kodalsaji pudo 257
Kodalsaji ssangsaja
  sŏktŭng 258
Kodam-dong 95
Kodŏk 227
Kodŏk 1-dong 10
Kodŏk 2-dong 10
Kodŏk-dong 10
Kodŏk-myŏn 97, 125
Kodŭng-dong 85, 86
Koe-dong 161
Koean-dong 83
Koedong 217
Koegok-dong 71
Koejŏn-dong 47
Koejŏng 232
Koejŏng 1-dong 40
Koejŏng 2-dong 40
Koejŏng 3-dong 40
Koejŏng 4-dong 40
Koejŏng-dong 40, 71
Koemok 211
Koeran-dong 102
Koesan-gun 5
Koesan-ŭp 115
Koeyŏn-dong 160
Kogang 1-dong 83
Kogangbon-dong 83
Kogun-myŏn 149
Koguryŏ 268
Kogŭm-myŏn 148
Kogŭmdo 191
Kogyŏng-myŏn 161
Koha-dong 140
Kohan 218
Kohan-ŭp 109
Kohŭng-gun 7
Kohŭng-ŭp 145
Kohyŏn-dong 93, 159
Kohyŏn-myŏn 180
Koindol park 247
Kojan  227
Kojan 1-dong 89
Kojan 2-dong 89
Kojan-dong 63, 89
Koje-myŏn 179
Kojŏn-myŏn 181
Kojuk-dong 129
Kokpanjŏng-dong 86
Koksan 205
Koksŏng 210, 238
Koksŏng-gun 7
Koksŏng-ŭp 145
Kollido 192
Komagwon 209
Komo 200
Komo-dong 51
Komyŏng 214
Komyŏng-dong 110
Konam-myŏn 125
Kong-ŭm-myŏn 135
Kongch’on-dong 65
Kongdan 201, 227
Kongdan 1-dong 153
Kongdan 2-dong 153
Kongdan-dong 153
Kongdo-myŏn 91
Kongdŏk 228, 229
Kongdŏk 1-dong 18
Kongdŏk 2-dong 18
Kongdŏk-dong 18
Kongdŏk-myŏn 129
Konggŏm-myŏn 157
Konggŭn-myŏn 110
Konghang-dong 12
Konghwa-dong 143
Kongjŏn 203
Kongju-shi 6
Kongnŭng 230
Kongnŭng 1-dong 15
Kongnŭng 2-dong 15
Kongnŭng 3-dong 15
Kongnŭng-dong 15
Kongnŭng․Sullŭng
 ․Yŏngnŭng 263
Kongp’yŏng-dong 29, 52,
 134, 155
Kongsan-myŏn 139
Kongsansŏng 245
Kongsŏng-myŏn 157
Konjiam 249
Konkuk Univ. 223, 231
Konmyŏng-myŏn 172
Konnido 191
Konyang-myŏn 172
Kop’yŏng 204
Korang-dong 132
Koransa 241
Korea Polytechnic Univ. 227
Korea Railroad College 221
Korea Univ. 229
Korea Univ. Hospital 229
Korim-dong 94
Koro-myŏn 163
Koryak 212
Koryong-dong 54
Koryŏ 268
Koryŏ Kong-yang-wangnŭng 263
Koryŏdaejanggyŏng 267
Koryŏgungji 252, 264
Koryŏng-gun 7
Koryŏng-ŭp 163
Kosa-dong 74, 133
Kosa-ri 219
Kosaek-dong 86
Kosam-dong 91
Kosan-dong 95
Kosan-myŏn 137
Koso-dong 143
Kososŏng 246
Kososŏng 254
Kosŏ-myŏn 146
Kosŏkchŏng 252
Kosŏng 1-ga 49
Kosŏng 2-ga 49
Kosŏng 3-ga 49
Kosŏng ogwangdae 261
Kosŏng-gun 5, 8
Kosŏng-ŭp 179
Kosŏnsaji samch’ŭng sŏkt’ap 257
Kossaum nori 261
Kossi cave  196
Kosu cave 196
Kosu-myŏn 135
Kounsa 241
Koyang-dong 78
Koyang-shi 4
kŏbuksŏn 267
Kŏch’ang 236
Kŏch’ang-gun 8
Kŏch’ang-ŭp 179
Kŏch’on 218
Kŏdong-dong 156
Kŏje 216
Kŏje 1-dong 42
Kŏje 2-dong 42
Kŏje 3-dong 42
Kŏje 4-dong 42
Kŏje Haegŭmgang 254
Kŏje-dong 42
Kŏje-myŏn 167
Kŏje-shi 8
Kŏjedo 192
Kŏjegyo 239
Kŏjin-ŭp 108
Kŏlp’o-dong 81
Kŏlsan-dong 82
Kŏmam-dong 65
Kŏmdan-dong 49
Kŏmdansan 186
Kŏmnyongso 245
Kŏmo-dong 88
Kŏmsa-dong 47
Kŏmsan-dong 96, 128
Kŏmsang-dong 118
kŏmun-go 267
Kŏmun-go sanjo 261
Kŏmundo 191
Kŏnbongsa 240
Kŏnch’ŏn 215, 237
Kŏnch’ŏn-ŭp 152
Kŏngŏn-dong 89
Kŏnip-dong 183
Kŏnji-dong 103
Kŏp’yŏng 250
Kŏryu-myŏn 179
Kŏŭi-dong 153
Kŏyŏ 227
Kŏyŏ 1-dong 24
Kŏyŏ 2-dong 24
Kŏyŏ-dong 24
Ku-dong 56
Kuam 1-dong 170
Kuam 2-dong 170
Kuam-dong 49, 72, 126, 170
Kuam-ri 262
Kubŭndari 227
Kuchŏllyŏng 193
Kuch’ŏn-dong 88
Kuch’ŏn-myŏn 165
Kudo-dong 69
Kudun 214
Kugi-dong 29
Kugok falls 196
Kugu-dong 49
Kuhak 214
Kuhang-myŏn 126
Kuho-dong 102
Kuhwang-dong 151
Kui-myŏn 137
Kuil 200, 221
Kuinsa 241
Kuji-myŏn 54
Kujŏl-ri 218
Kujŏng-dong 151
Kujŏng-myŏn 102
Kujwa-ŭp 185
Kuk-dong 143
kuksae 267
Kuksu 213
Kuman-myŏn 179
Kumi 199
Kumi-dong 84, 102
Kumi-shi 7
Kumunso 196
Kunam 234
Kunbuk 211
Kunbuk-myŏn 116, 123, 181
Kundong-myŏn 144
Kung-dong 14, 58, 72
Kungch’on-dong 119
Kungji-dong 171
Kungjŏng-dong 29
Kungnae-dong 81, 84
Kungnyu-myŏn 180
Kunja  228, 231
Kunja-dong 13, 88, 143
Kunmun-dong 96
Kunnae-myŏn 96, 100, 149
Kunnam-myŏn 100, 147
Kunoe-myŏn 148
Kunpo 198, 221
Kunp’o 198, 221
Kunp’o 1-dong 81
Kunp’o 2-dong 81
Kunp’o-shi 4
Kunsan 210
Kunsan Airport 236
Kunsan-shi 6
Kunsŏ-myŏn 116, 147
Kunwi 238
Kunwi samjon sŏkkul 258
Kunwi-gun 7
Kunwi-ŭp 163
Kup’abal 224
Kup’abal-dong 28
Kup’o 200, 234
Kup’o 1-dong 39
Kup’o 2-dong 39
Kup’o 3-dong 39
Kup’o-dong 39, 91, 153
Kup’ogyo 239
Kup’yŏng-dong 40, 153
Kurang-dong 34
Kurang-ri 204
Kuri-shi 4
Kurim-myŏn 136
Kurin-gul 197
Kuro 198, 200, 221
Kuro 1-dong 14
Kuro 2-dong 14
Kuro 3-dong 14
Kuro 4-dong 14
Kuro 5-dong 14
Kuro 6-dong 14
Kuro-dong 14
Kuro-gongdan 223
Kuro-gu 2
Kuro-gu Office 223, 231
Kurobon-dong 14
Kurŏpto 191
Kurye-gun 7
Kurye-ŭp 145
Kuryegu 210
Kuryong 212
Kuryong falls 196
Kuryong-dong 72, 122, 134
Kuryong-myŏn 124
Kuryong-yŏn 194
Kuryongkang 190
Kuryongp’o-ŭp 162
Kuryongsa 240
Kusan 230, 237
Kusan-dong 28, 64, 79, 167
Kusan-myŏn 170
Kuso-dong 56
Kusŏ 1-dong 35
Kusŏ 2-dong 35
Kusŏ-dong 35, 233
Kusŏng-dong 72, 122
Kusŏng-myŏn 94, 155
Kusu-dong 18
Kuun-dong 86
Kuŭi 223
Kuŭi 1-dong 13
Kuŭi 2-dong 13
Kuŭi 3-dong 13
Kuŭi-dong 13
Kuwan-dong 73
Kuwol 1-dong 63
Kuwol 2-dong 63
Kuwol 3-dong 63
Kuwol 4-dong 63
Kuwol-dong 63
Kuwolsan 189
Kuyu-dong 76
Kŭm-dong 58, 73, 126, 129, 140
Kŭmam 1-dong 132
Kŭmam 2-dong 132
Kŭmam-dong 93, 126, 132
Kŭmbung-dong 134
Kŭmch’on 205
Kŭmch’on-dong 96
Kŭmch’ŏn-dong 107, 111
Kŭmch’ŏn-gu 2
Kŭmch’ŏn-myŏn 139, 166
Kŭmdang-myŏn 148
Kŭmdong kwanseŭmbosal
  ipsang 258
Kŭmdong kwanŭmbosal
  ipsang 258
Kŭmdong mirŭk pan-gasang 258
Kŭmdong posal ipsang 258
Kŭmdong yŏrae ipsang 258
Kŭmga-myŏn 115
Kŭmgang 190, 237, 248, 249
Kŭmgang park 246
Kŭmgang-dong 47, 130
Kŭmganggul 252
Kŭmgangsan 187
Kŭmgo-dong 72
Kŭmgok 207, 234
Kŭmgok-dong 39, 59, 64, 65,
 82, 84, 87, 141, 157
Kŭmgok-myŏn 174
Kŭmgu-myŏn 129
Kŭmgwa-myŏn 136
Kŭmgwanch’ong kŭmgwan 255
Kŭmgwang 1-dong 86
Kŭmgwang 2-dong 86
Kŭmgwang-dong 86, 126
Kŭmgwang-myŏn 91
Kŭmgye-dong 139
Kŭmgyo 214
Kŭmhak-dong 101, 118
Kŭmho 204, 224
Kŭmho-dong 49, 60, 104, 138
Kŭmho-dong 1-ga 21
Kŭmho-dong 2-ga 21
Kŭmho-dong 3-ga 21
Kŭmho-dong 4-ga 21
Kŭmho-ŭp 161
Kŭmhogang 190
Kŭmhŭng-dong 118
Kŭmhwa-dong 140
Kŭmi-dong 89
Kŭmil-ŭp 148
Kŭmjang 215, 216
Kŭmjech’ŏn 255
Kŭmji 210
Kŭmji-myŏn 130
Kŭmjin-gang 190
Kŭmjŏn-dong 153
Kŭmjŏng 198, 201, 221, 226, 227
Kŭmjŏng-dong 81
Kŭmjŏng-gu 2
Kŭmjŏng-myŏn 147
Kŭmjŏngsan 186
Kŭmjŏngsansŏng 245
Kŭmma-myŏn 126, 131
Kŭmnam-myŏn 124, 181
Kŭmnamno 1-ga 58
Kŭmnamno 2-ga 58
Kŭmnamno 3-ga 58
Kŭmnamno 4-ga 58
Kŭmnamno 5-ga 58
Kŭmno-dong 160
Kŭmnŭng-dong 96, 114
Kŭmnyŏngch’ong kŭmgwan 255
Kŭmnyŏngsagul 197
Kŭmo-dong 95
Kŭmosan 188
Kŭmsa-dong 35
Kŭmsa-myŏn 99
Kŭmsan 188
Kŭmsan-dong 91, 154
Kŭmsan-gun 6
Kŭmsan-myŏn 129, 174
Kŭmsan-ŭp 123, 145
Kŭmsang-dong 132
Kŭmsansa 241
Kŭmsansa mirŭkchŏn 255
Kŭmsŏ-myŏn 180
Kŭmsŏk-dong 91
Kŭmsŏng-dong 35, 118, 139
Kŭmsŏng-myŏn 111, 123,
 146, 165, 181
Kŭmsu-myŏn 164
Kŭmt’an-dong 72
Kŭmt’o-dong 85
Kŭmwang-ŭp 117
Kŭndŏk-myŏn 104
Kŭngnakkang 213
Kŭnhŭng-myŏn 125
Kŭnhwa-dong 106, 174
Kŭnnam-myŏn 109, 165
Kŭnsan-dong 103
Kwacheon 226
Kwach’ŏn 226
Kwach’ŏn-dong 79
Kwach’ŏn-shi 4
Kwaebŏp-dong 39
Kwagyo-dong 134
Kwahae-dong 12
Kwajŏn-dong 160
Kwan-dong 1-ga 66
Kwan-dong 2-ga 66
Kwan-dong 3-ga 66
Kwan-gyo-dong 62
Kwanak 198, 221, 249
Kwanak-gu 2
Kwanak-gu Office 223
Kwanaksan 186
Kwanch’ok-dong 119
Kwanch’oksa 241
Kwanch’oksa sŏkcho
  mirŭkposal ipsang 258
Kwanch’on 210
Kwanch’on-myŏn 137
Kwanch’ŏl-dong 29
Kwandŏkchŏng 254, 255
Kwang-alli beach 243
Kwang-am-dong 82, 98
Kwang-an 233
Kwang-an 1-dong 41
Kwang-an 2-dong 41
Kwang-an 3-dong 41
Kwang-an 4-dong 41
Kwang-an-dong 41
Kwang-dong 140
Kwang-ŭi-myŏn 145
Kwang-yang 212, 213
Kwang-yang-shi 7
Kwang-yang-ŭp 138
Kwang-yŏng-dong 138
Kwangbok-dong 43
Kwangbok-dong 1-ga 43
Kwangbok-dong 2-ga 43
Kwangbok-dong 3-ga 43
Kwangch’i-dong 129
Kwangch’ŏn 202
Kwangch’ŏn-dong 60
Kwangch’ŏn-ŭp 126
Kwangdo-myŏn 179
Kwangdŏk-myŏn 123
Kwangdŏksa 241
Kwangdŏksan 187
Kwanggok 212
Kwanggyosan 186
Kwanggyosanmaek 192
Kwanghallu 253, 255
Kwangheungchang 230
Kwanghi-dong 1-ga 31
Kwanghi-dong 2-ga 31
Kwanghimun 252
Kwanghŭngch’ang 230
Kwanghwa-dong 174
Kwanghwal-myŏn 129
Kwanghwamun 228
Kwanghwamun 252
Kwanghyewon-myŏn 117
Kwangjang-dong 13
Kwangjin-gu 2
Kwangjin-gu Office 223
Kwangjin-gyo 238
Kwangjŏk-myŏn 99
Kwangjŏng-dong 81
Kwangju 1, 213, 251
Kwangju Airport 236
Kwangju-gun 4
Kwangju-ŭp 98
Kwangjusanmaek 192
Kwangmu-dong 143
Kwangmyŏng 231
Kwangmyŏng 1-dong 80
Kwangmyŏng 2-dong 80
Kwangmyŏng 3-dong 80
Kwangmyŏng 4-dong 80
Kwangmyŏng 5-dong 80
Kwangmyŏng 6-dong 80
Kwangmyŏng 7-dong 80
Kwangmyŏng-dong 80, 151
Kwangmyŏng-shi 4
Kwangnaru 227
Kwangnŭng 249, 263
Kwango-dong 95
Kwangp’yŏng-dong 153
Kwangsan-dong 54, 58
Kwangsan-gu 3
Kwangshi-myŏn 125
Kwangsŏk-dong 88, 157
Kwangsŏk-myŏn 119
Kwangt’an-myŏn 96
Kwangwoon Univ. 220
Kwanhun-dong 29
Kwanin-myŏn 100
Kwanjŏ-dong 71
Kwanjŏng-dong 139
Kwanmaedo 191
Kwanmobong 189
Kwanmun-dong 79, 143
Kwanp’yŏng-dong 72
Kwansan-dong 78
Kwansan-ŭp 148
Kwansŏl-dong 105
Kwansu-dong 29
Kwanŭm-dong 49
Kwanŭmgul 196
Kwanyang 1-dong 92
Kwanyang 2-dong 92
Kwanyang-dong 92
Kwarim-dong 88
Kwawon-dong 139
Kwayŏk-myŏn 145
Kwigok-dong 173
Kwigok-dong 176
Kwihyŏn-dong 176
Kwiin-dong 92
Kwirae-myŏn 105
Kwisan-dong 176
Kwiun-dong 102
Kwol-dong 93
Kwon-gok-dong 121
Kwon-gŭmsŏng 252
Kwonnong-dong 29
Kwonsŏn-dong 86
Kwonsŏn-gu 4, 86
Kye-dong 29, 90, 173
Kyebangsan 187
Kyebuk-myŏn 137
Kyegok-myŏn 149
Kyehwa-myŏn 136
Kyejoksansŏng 245
Kyemyŏngsan 187
Kyenam-myŏn 137
Kyerim 253, 264
Kyerim 1-dong 57
Kyerim 2-dong 58
Kyerim-dong 58
Kyeryong 238
Kyeryong-myŏn 118
Kyeryongsan 187
Kyesan 235
Kyesan 1-dong 61
Kyesan 2-dong 61
Kyesan 3-dong 61
Kyesan-dong 61, 72, 156
Kyesan-dong 1-ga 52
Kyesan-dong 2-ga 52
Kyesŏng-myŏn 181
Kyesu-dong 83, 88
Kyeyang 235
Kyeyang-dong 150
Kyeyang-gu 3
Kyo 1-dong 101
Kyo 2-dong 101
Kyo-dong 52, 76, 86, 101,
 103, 104, 106,
 110, 118, 128,
 133, 139, 143,
 151, 154, 171, 172
Kyoam-dong 134
Kyobang-dong 168
Kyobuk-dong 29
Kyoch’on-dong 72, 160
Kyodong-myŏn 68
Kyoha-myŏn 96
Kyohyŏn-dong 114
Kyohyŏn1-dong 114
Kyohyŏn2-dong 114
Kyomun 1-dong 80
Kyomun 2-dong 80
Kyomun-dong 81
Kyonam-dong 29
Kyonggi Univ. 222, 228
Kyoryang-dong 141
Kyosan-dong 98
Kyowon-dong 168
Kyŏkp’o beach 243
Kyŏlsŏng-myŏn 126
Kyŏm-myŏn 145
Kyŏmbaek-myŏn 146
Kyŏng-am-dong 126
Kyŏng-dong 66, 140
Kyŏng-un-dong 29
Kyŏng-won-dong 133
Kyŏngbokkung 242, 264
Kyŏngbokkung  224
Kyŏngbuk 251
Kyŏngch’ŏn-myŏn 137
Kyŏngch’ŏnsa Shipch’ŭng
  sŏkt’ap 257
Kyŏnggang 208
Kyŏnggi 249
Kyŏnggi minyo 261
Kyŏnggi-do 1
Kyŏngguksa 240
Kyŏnghigung 242
Kyŏngho-dong 143
Kyŏnghwa 213
Kyŏnghwa-dong 174
Kyŏnghyŏn-dong 138
Kyŏngjang-dong 126
Kyŏngju 215, 216, 251
Kyŏngju Chosŏn 251
Kyŏngju Ch’ŏmsŏngdae 258
Kyŏngju Kuhwang-ri
  samch’ŭng sŏkt’ap 257
Kyŏngju sŏkpinggo 258
Kyŏngju-shi 7
Kyŏngjuŭpsŏng 246
Kyŏngjuwolsŏng 246
Kyŏngp’o beach 243
Kyŏngp’odae 252
Kyŏngp’oho 194
Kyŏngsan 200, 237
Kyŏngsan-shi 7
Kyŏngsangbuk-do 1
Kyŏngsangnam-do 1
Kyŏngsŏ-dong 65
Kyŏnji-dong 28
Kyŏnso-dong 101
Kyuam-myŏn 124
Kyulhyŏn 235
Kyulhyŏn-dong 61
KyungHee Univ. 220
Kyungwon Univ. 207, 225
K’ŭn-gogae 235
Ma-dong 130, 138, 151
Maam-myeon 179
Maam-myŏn 179
Macha-ri 219
Macheollyeong 193
Macheollyeongsanmaek 192
Macheon 227
Macheon 1(il)-dong 24
Macheon 2(i)-dong 24
Macheon-dong 24, 175
Macheon-myeon 182
Mach’a-ri 219
Mach’ŏllyŏng 193
Mach’ŏllyŏngsanmaek 192
Mach’ŏn 227
Mach’ŏn 1-dong 24
Mach’ŏn 2-dong 24
Mach’ŏn-dong 24, 175
Mach’ŏn-myŏn 182
Madal-dong 104
Madeul 230
Mado-dong 171
Mado-myeon 100
Mado-myŏn 100
Madu 206, 225
Madu 1(il)-dong 79
Madu 1-dong 79
Madu 2(i)-dong 79
Madu 2-dong 79
Madu-dong 79
Madŭl 230
Maeam-dong 74
Maebong 225
maebyeong 260
Maecheon-dong 49
Maech’ŏn-dong 49
Maegok 214
Maegok-dong 59, 76, 142
Maegok-myeon 116
Maegok-myŏn 116
Maegyo-dong 87
Maeho-dong 51
Maehwa-dong 89
Maehwasan 187
Maehyang-dong 88
Maejaryeong 193
Maejaryŏng 193
Maejeon-myeon 166
Maejŏn-myŏn 166
Maekgeum-dong 96
Maekkŭm-dong 96
Maemuldo 192
Maemulto 192
Maengdong-myeon 117
Maengdong-myŏn 117
Maepo 199
Maepo-eup 116
Maep’o 199
Maep’o-ŭp 116
Maero-dong 71
Maesan-dong 160
Maesanno 1(il)-ga 87
Maesanno 1-ga 87
Maesanno 2(i)-ga 87
Maesanno 2-ga 87
Maesanno 3(sam)-ga 87
Maesanno 3-ga 87
Maesong-dong 84
Maesong-myeon 100
Maesong-myŏn 100
Maetan 1(il)-dong 88
Maetan 2(i)-dong 88
Maetan 3(sam)-dong 88
Maetan 4(sa)-dong 88
Maetan-dong 88
Maet’an 1-dong 88
Maet’an 2-dong 88
Maet’an 3-dong 88
Maet’an 4-dong 88
Maet’an-dong 88
Maewol-dong 60
Maeyeo-dong 47
Maeyŏ-dong 47
Mageumsan spa 244
magoja 265
Magok 229
Magok-dong 12
Magoksa 241
Magŭmsan spa 244
Maisan 187
Majang 228
Majang-dong 21
Majang-myeon 96
Majang-myŏn 96
Majeon-dong 65, 166
Majŏn-dong 65, 166
makgeolli 265
Makgye-dong 80
makkŏlli 265
Makkye-dong 80
Malli-dong 1(il)-ga 31
Malli-dong 1-ga 31
Malli-dong 2(i)-ga 31
Malli-dong 2-ga 31
Malsan-ri 262
Man-gyŏng-ŭp 129
Man-gyŏnggang 190
Manan-gu 5, 92
Manchon 1(il)-dong 51
Manchon 2(i)-dong 51
Manchon 3(sam)-dong 51
Manchon-dong 51
Manch’on 1-dong 51
Manch’on 2-dong 51
Manch’on 3-dong 51
Manch’on-dong 51
Mandeok 1(il)-dong 39
Mandeok 2(i)-dong 39
Mandeok 3(sam)-dong 39
Mandeok-dong 39
Mandŏk 1-dong 39
Mandŏk 2-dong 39
Mandŏk 3-dong 39
Mandŏk-dong 39
Mang-u 213, 215
Mang-u 1-dong 33
Mang-u 2-dong 33
Mang-u 3-dong 33
Mang-u-dong 33
Mang-un-myŏn 146
Mang-wol-dong 59, 98
Mang-wolsa 207, 220, 240
Mang-won 230
Mang-won 1-dong 18
Mang-won 2-dong 18
Mang-won-dong 19
Mang-yang beach 244
Manggyeong-dong 173
Manggyeongbuk-dong 173
Manggyeongnam-dong 173
Manggyŏng-dong 173
Manggyŏngbuk-dong 173
Manggyŏngnam-dong 173
Manghyang 237
Mangje-dong 134
Mangjeong-dong 160
Mangjŏng-dong 160
Mangmi 1(il)-dong 41
Mangmi 1-dong 41
Mangmi 2(i)-dong 42
Mangmi 2-dong 42
Mangmi-dong 42
Mangpo-dong 88
Mangp’o-dong 88
Mangsang 219
Mangsang beach 219, 243
Mangsang-dong 103
Mangseong-myeon 132
Mangsŏng-myŏn 132
Mangu 213, 215
Mangu 1(il)-dong 33
Mangu 2(i)-dong 33
Mangu 3(sam)-dong 33
Mangu-dong 33
Mangun-myeon 146
Mangwol-dong 59, 98
Mangwolsa 207, 220, 240
Mangwon 230
Mangwon 1(il)-dong 18
Mangwon 2(i)-dong 18
Mangwon-dong 19
Mangyang beach 244
Mangyeong-eup 129
Mangyeonggang 190
Manheung-dong 143
Manho-dong 140
Manhŭng-dong 143
Maninuichong 253
Maninŭich’ong 253
Manisan 186
Manjanggul 197
Manjong 214
Mannyeon-dong 71
Mannyŏn-dong 71
Mansan-dong 156
Manseok-dong 64, 130
Manseong 211
Manseong-dong 132
Manseongni beach 243
Mansŏk-dong 64, 130
Mansŏng 211
Mansŏng-dong 132
Mansŏngni beach 243
Mansu 212
Mansu 1(il)-dong 63
Mansu 1-dong 63
Mansu 2(i)-dong 63
Mansu 2-dong 63
Mansu 3(sam)-dong 63
Mansu 3-dong 63
Mansu 4(sa)-dong 63
Mansu 4-dong 63
Mansu 5(o)-dong 63
Mansu 5-dong 63
Mansu 6(yuk)-dong 63
Mansu 6-dong 63
Mansu-dong 63
Manu-dong 103, 103
Mapo 228
Mapo bridge 238
Mapo-dong 18
Mapo-gu 2
Mapo-gu Office 230
Mapyeong-dong 94, 104
Map’o 228
Map’o bridge 238
Map’o-dong 18
Map’o-gu 2
Map’o-gu Office 230
Map’yŏng-dong 94, 104
Marado 192
Mareuk-dong 60
Mari-myeon 179
Mari-myŏn 179
Maro-myeon 116
Maro-myŏn 116
Marŭk-dong 60
Maryang-myeon 144
Maryang-myŏn 144
Maryeong-gun 138
Maryŏng-gun 138
Masa 215
Masan 211
Masan Oe-dong Seongsan 262
Masan Oe-dong Sŏngsan 262
Masan-dong 69
Masan-myeon 124, 146, 149
Masan-myŏn 124, 146, 149
Masan-shi 8
Masan-si 8
Maseo-myeon 124
Maseok 207
Maseong 204
Maseong-myeon 156
Mashingnyŏng 193
Mashingnyŏngsanmaek 192
Masingnyeong 193
Masingnyeongsanmaek 192
Masŏ-myŏn 124
Masŏk 207
Masŏng 204
Masŏng-myŏn 156
Meokgol 230
Mia 226
Mia 1(il)-dong 11
Mia 1-dong 11
Mia 2(i)-dong 11
Mia 2-dong 11
Mia 3(sam)-dong 11
Mia 3-dong 11
Mia 4(sa)-dong 11
Mia 4-dong 11
Mia 5(o)-dong 11
Mia 5-dong 11
Mia 6(yuk)-dong 11
Mia 6-dong 11
Mia 7(chil)-dong 11
Mia 7-dong 11
Mia 8(pal)-dong 11
Mia 8-dong 11
Mia 9(gu)-dong 11
Mia 9-dong 11
Mia-dong 11
Miam-myeon 147
Miam-myŏn 147
Miasamgeori 226
Miasamgŏri 226
Micheon-myeon 174
Micheongol 248
Mich’ŏn-myŏn 174
Mich’ŏngol 248
Midae-dong 47
Mieum-dong 35
Migeum 207, 225
Migeum-dong 84
Migeun-dong 19
Migok-dong 47
Migŭm 207, 225
Migŭm-dong 84
Migŭn-dong 19
Miho-dong 68
Mihwangsa 241
Mijang-dong 127
Mijeon 200, 204
Mijo-myeon 180
Mijo-myŏn 180
Mijŏn 200, 204
Millak 233
Millak-dong 42, 95
Minjujisan 187
Mipyeong 211
Mipyeong-dong 113, 143
Mip’yŏng 211
Mip’yŏng-dong 113, 143
Mireuksaji 253
Mireuksaji seoktap 257
Mirinae 252
Miro 219
Miro-dong 104
Mirŭksaji 253
Mirŭksaji sŏkt’ap 257
Miryang 200
Miryang baekjungnori 261
Miryang paekchungnori 261
Miryang Yeongnamnu 256
Miryang Yŏngnamnu 256
Miryang-shi 8
Miryang-si 8
Miryanggang 190
Miryeok-myeon 146
Miryong 204
Miryong-dong 127
Miryŏk-myŏn 146
Misa-dong 98
Misan 204
Misan-dong 89
Misan-myeon 100, 120
Misan-myŏn 100, 120
Mishiryŏng 193
Misiryeong 193
Misu 1(il)-dong 178
Misu 1-dong 178
Misu 2(i)-dong 178
Misu 2-dong 178
Misu-dong 178
Mitan-myeon 109
Mit’an-myŏn 109
Miŭm-dong 35
Miwon-dong 127
Miwon-myeon 117
Miwon-myŏn 117
Miyang-myeon 91
Miyang-myŏn 91
Moaksan 187
Moam-dong 154
Mochung-dong 113
Moch’ung-dong 113
Modong-dong 157
Moga-myeon 96
Moga-myŏn 96
Mogok-dong 96
Mohusan 188
Mohwa 216
Mohyeon 1(il)-ga-dong 130
Mohyeon 2(i)-ga-dong 131
Mohyeon-dong 131
Mohyeon-myeon 94
Mohyŏn 1-ga-dong 130
Mohyŏn 2-ga-dong 131
Mohyŏn-dong 131
Mohyŏn-myŏn 94
Mojeon-dong 155
Mojin-dong 14
Mojong-dong 121
Mojŏn-dong 155
Mok 1(il)-dong 24
Mok 1-dong 24
Mok 2(i)-dong 24
Mok 2-dong 24
Mok 3(sam)-dong 25
Mok 3-dong 25
Mok 4(sa)-dong 25
Mok 4-dong 25
Mok 5(o)-dong 25
Mok 5-dong 25
Mok 6(yuk)-dong 25
Mok 6-dong 25
M